31979R0235Uradni list L 034 , 09/02/1979 str. 0004 - 0004
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 10 str. 0175
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 24 str. 0051
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 10 str. 0175
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 15 str. 0133
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 15 str. 0133


Uredba Sveta (EGS) Št. 235/78

z dne 5. februarja 1979

o spremembi Uredbe (EGS) št. 1696/71 o skupni ureditvi trga za hmelj v zvezi s preverjanjem enakovrednosti spričeval, ki spremljajo hmelj, uvožen iz držav nečlanic

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti členov 43 in 235 Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ker člen 5(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 1696/71 o skupni ureditvi trga za hmelj [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1170/77 [3], določa, da se najkasneje do 31. decembra 1978 preveri enakovrednost spričeval, ki spremljajo hmelj, uvožen iz držav nečlanic, in so jih izdali organi države porekla, s certifikati Skupnosti;

ker se je do sedaj le omejeno število držav nečlanic lotilo zagotavljanja, da ima hmelj, ki ga izvažajo v Skupnost, zahtevane značilnosti glede kakovosti, in so imenovale organe, ki izdajajo spričevala v skladu s tem; ker je bila priznana enakovrednost teh spričeval certifikatom Skupnosti;

ker nekatere druge države nečlanice zahtevajo več časa za uvedbo potrebnih upravnih postopkov in pregledov;

ker trend svetovnega trga hmelja kaže, da bodo na ta trg razmeroma kmalu v bližnji prihodnosti stopile nove države pridelovalke; ker se skladno s tem zdi smiselno, da se ne določijo roki za preverjanje enakovrednosti spričeval za proizvode, ki jih te države izvažajo v Skupnost,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V zadnjem stavku člena 5(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 1696/71 se črtajo besede "najkasneje do 31. decembra 1978".

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih Skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. februarja 1979

Za Svet

Predsednik

P. Mehaignerie

[1] Mnenje z dne 19. januarja 1978 (še neobjavljeno v Uradnem listu).

[2] UL L 175, 4.8.1971, str. 1.

[3] UL L 137, 3.6.1977, str. 7.

--------------------------------------------------