31979L1073Úradný vestník L 331 , 27/12/1979 S. 0020 - 0023
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 10 S. 0174
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 9 S. 0083
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 10 S. 0174
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 10 S. 0288
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 13 Zväzok 10 S. 0288


Smernica Komisie

z 22. novembra 1979,

ktorou sa prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 74/347/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zorného poľa výhľadu a stieračov predného skla kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov

(79/1073/EHS)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 74/150/EHS zo 4. marca 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov [1] naposledy zmenenej a doplnenej smernicou 79/694/EHS [2], najmä jej článkov 11, 12 a 13,

so zreteľom na smernicu Rady 74/347/EHS z 25. júna 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zorného poľa výhľadu a stieračov predného skla kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov [3],

so zreteľom na smernicu Rady 77/536/EHS z 28. júna 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o ochranných konštrukciách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov chrániacich pri prevrátení [4];

keďže vzhľadom na získané skúsenosti a prijaté ustanovenia týkajúce sa ochranných konštrukcií chrániacich pri prevrátení, ktoré ovplyvňujú usporiadanie tých častí karosérie traktora, ktoré majú veľký vplyv na výhľad z traktora, je teraz možné prispôsobiť ustanovenia týkajúce sa tohto výhľadu technickému pokroku;

keďže sa sprísnili požiadavky na bezpečnosť cestnej premávky kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov;

keďže opatrenia prijaté v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre prispôsobenie sa technickému pokroku smerníc týkajúcich sa odstránenia technických prekážok v obchode v oblasti traktorov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 74/347/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. Slová "zorné pole výhľadu alebo" sa vypúšťajú z článkov 2 a 3.

2. Za článok 3 sa vkladá nasledujúci nový článok 3a:

"Článok 3a

1. S účinnosťou od 1. mája 1980 nesmie žiadny členský štát z pohnútok týkajúcich sa výhľadu z traktorov:

- odmietnuť, pokiaľ ide o typ traktora, udeliť schválenie typu pre EHS, odmietnuť vydať doklad podľa poslednej zarážky článku 10 ods. 1 smernice 74/150/EHS, alebo odmietnuť udeliť vnútroštátne schválenie typu,

- alebo zakázať uvedenie traktorov do premávky,

ak zorné pole výhľadu z tohto typu traktora alebo týchto traktorov vyhovuje ustanoveniam tejto smernice.

2. S účinnosťou od 1. októbra 1980 členské štáty:

- nesmú ďalej vydávať doklad podľa poslednej zarážky článku 10 ods. 1 smernice 74/150/EHS v prospech typu traktora, ktorého zorné pole výhľadu nevyhovuje ustanoveniam tejto smernice,

- môžu odmietnuť udeliť vnútroštátne schválenie typu traktora, ktorého zorné pole výhľadu nevyhovuje ustanoveniam tejto smernice.

3. S účinnosťou od 1. januára 1983 členské štáty môžu zakázať uvedenie do premávky akéhokoľvek traktora, ktorého zorné pole výhľadu nevyhovuje ustanoveniam tejto smernice."

3. Príloha sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou tejto smernice.

Článok 2

Členské štáty uvedú požadované ustanovenia do účinnosti tak, aby vyhovovali smernici, najneskôr 30. apríla 1980 a bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 3

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 22. novembra 1979

Za Komisiu

Étienne Davignon

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 84, 28.3.1974, s. 10.

[2] Ú. v. ES L 205, 13.8.1979, s. 17.

[3] Ú. v. ES L 191, 15.7.1974, s. 5.

[4] Ú. v. ES L 220, 29.8.1977, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

1.4 znie takto:

"Jav zakrytého výhľadu

"Jav zakrytého výhľadu" predstavuje kruhové výseče polkruhového výhľadu, ktoré nie je možné vidieť v dôsledku konštrukčných prvkov ako sú stĺpiky strechy, sanie vzduchu alebo vyústenie výfuku a rám predného skla."

2.2.1.1 znie takto:

"Traktor musí byť umiestnený na vodorovnom povrchu, ako je vidno z obrázku 2. Na podstavci v referenčnom bode v horizontálnej rovine musia byť upevnené dva bodové zdroje svetla, napr. 2 x 150 W, 12 V, vzdialené od seba 65 mm a umiestnené symetricky voči referenčnému bodu. Podstavec sa musí dať otáčať vo svojom strede okolo zvislej osi, ktorá prechádza cez referenčný bod. Za účelom merania javov zakrytého výhľadu podstavec musí byť nastavený tak, aby priamka prechádzajúca oboma zdrojmi svetla bola kolmá na priamku prechádzajúcu konštrukčným prvkom spôsobujúcim jav zakrytého výhľadu a referenčným bodom.

Prekrytia siluety (najtmavší tieň) premietnuté do polkruhového výhľadu zakrývajúcim konštrukčným prvkom pri súčasnom alebo striedavom zapnutí oboch svetelných zdrojov musia byť zmerané podľa 1.4 (obrázok 3)."

2.2.1.2 znie takto:

"Javy zakrytého výhľadu nesmú presiahnuť 700 mm."

2.2.1.3 znie takto:

"Javy zakrytého výhľadu, ktoré sú spôsobené priľahlými konštrukčnými prvkami a ich šírka je viac ako 80 mm, musia byť usporiadané tak, aby medzi stredmi oboch javov zakrytého výhľadu bol interval nie menej ako 2200 mm – meraný ako kruhová výseč polkruhového výhľadu."

2.2.1.5 znie takto:

"Mimo polkruhového výhľadu sú prípustné javy zakrytého výhľadu presahujúce 700 mm ale nepresahujúce 1500 mm, ak konštrukčné prvky, ktoré ich spôsobujú, nemôžu byť prekonštruované alebo premiestnené: na každej strane môžu byť celkove obidva takéto javy zakrytého výhľadu, jeden nepresahujúci 700 mm a druhý 1500 mm, alebo dva také javy zakrytého výhľadu, že žiadny z nich nepresiahne 1200 mm."

2.2.2.1 znie takto:

"Ako alternatíva k postupu stanovenému v 2.2.1 môže byť prijateľnosť javov zakrytého výhľadu určená matematicky. Požiadavky z 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.1.5 a 2.2.1.6 sa uplatňujú s ohľadom na veľkosť, rozdelenie a počet javov zakrytého výhľadu."

2.5 znie takto:

"Na účely určovania javov zakrytého výhľadu v polkruhovom výhľade môže byť v súlade s ustanoveniami 2.2.1.4 jav zakrytého výhľadu spôsobený rámom predného skla a akoukoľvek inou prekážkou považovaný za jednoduchý, ak vzdialenosť okrajových bodov tohto javu nepresiahne 700 mm."

K obrázku 2 – obrázok je nahradený týmto obrázkom:

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------