31979L0661Úradný vestník L 192 , 31/07/1979 S. 0035 - 0035
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 8 S. 0179
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 2 S. 0145
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 15 Zväzok 2 S. 0145
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 10 S. 0040
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 10 S. 0040


Smernica Rady

z 24. júla 1979,

ktorá mení a dopĺňa smernicu 76/768/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na kozmetické výrobky

(79/661/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jeho článok 100,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže článok 5 smernice Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na kozmetické výrobky [1] ustanovuje, že po uplynutí obdobia troch rokov od oznámenia smernice budú látky a farbivá uvedené v jej prílohe IV buď s konečnou platnosťou povolené, alebo s konečnou platnosťou zakázané, ponechané na ďalšie obdobie troch rokov v prílohe IV alebo odstránené zo všetkých príloh;

keďže z hľadiska zložitosti problémov, ktoré sa majú vyriešiť, nedá sa táto lehota dodržať a musí byť preto predĺžená,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 76/768/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. V prvom pododseku článku 5 sa slová "Na obdobie troch rokov od upovedomenia o tejto smernici" nahradia slovami "Až do 31. decembra 1980".

2. V druhom pododseku článku 5 sa slová "Po uplynutí tohto trojročného obdobia" nahradia slovami "Od 1. januára 1981".

Článok 2

Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu s touto smernicou do 30. júla 1979. Okamžite o tom budú informovať Komisiu.

Článok 3

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 24. júla 1979

Za Radu

predseda

M. O’Kennedy

[1] Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 169.

--------------------------------------------------