31979L0117Úradný vestník L 033 , 08/02/1979 S. 0036 - 0040
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 10 S. 0168
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 03 Zväzok 24 S. 0046
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 10 S. 0168
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 03 Zväzok 15 S. 0126
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 03 Zväzok 15 S. 0126


Smernica Rady

z 21. decembra 1978,

ktorou sa zakazuje uvedenie na trh a používanie prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich určité účinné látky

(79/117/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej článok 100,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže rastlinná výroba má veľmi dôležité miesto v Európskom hospodárskom spoločenstve;

keďže výnos z tejto výroby je sústavne ovplyvňovaný škodlivými organizmami a burinami; keďže je bezpodmienečne potrebné chrániť rastliny pred týmito rizikami a zabrániť tým poklesu výnosov, aby bol zabezpečené zásobovanie;

keďže jednou z najvýznamnejších metód ochrany rastlín a rastlinných produktov a zvyšovania produktivity poľnohospodárstva je používať výrobky na ochranu rastlín;

keďže účinky týchto výrobkov na ochranu rastlín nemusia byť vždy prospešné pre rastlinnú výrobu; keďže ich použitie môže predstavovať riziká pre človeka a životné prostredie, lebo sú to väčšinou toxické látky alebo prípravky s nebezpečnými účinkami;

keďže v prípade niektorých výrobkov na ochranu rastlín sú tieto riziká také veľké, že ich úplné alebo čiastočné použitie sa už nedá naďalej tolerovať;

keďže členské štáty už nielen regulovali obchodovanie s výrobkami na ochranu rastlín, ale tiež zaviedli pre isté výrobky na ochranu rastlín obmedzenia alebo zákazy používania, ktoré sa vzťahujú tiež na obchodovanie s nimi;

keďže nariadenia v rôznych členských štátoch sa navzájom líšia a vytvárajú tým prekážky obchodu, ktoré priamo ovplyvňujú vytváranie a fungovanie spoločného trhu;

keďže je žiaduce odstrániť tieto prekážky zosúladením príslušných právnych a správnych predpisov členských štátov;

keďže sa z tohto dôvodu zdá oprávneným prijať ako hlavnú zásadu zákaz použitia všetkých prípravkov na ochranu rastlín obsahujúce účinné látky, ktoré aj keď sú správne používané na určený účel, majú alebo môžu mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo zvierat alebo nepriaznivé účinky na životné prostredie;

keďže pre niektoré z týchto prípravkov na ochranu rastlín však môžu byť v obmedzenom rozsahu povolené vnútroštátne odchýlky pre zvláštne použitie, v prípade, že sú potrebné z ekologických dôvodov a keď je riziko menšie ako v prípade ich iných predtým schválených použití;

Vzhľadom na to, že aj tieto odchýlky by sa mali postupne odstrániť, akonáhle budú dostupné menej nebezpečné prostriedky ošetrenia.

keďže na druhej strane je nevyhnutné povoliť členským štátom obmedzené právo na vlastnú zodpovednosť dočasne pozastaviť zákazy použitia, v prípade nepredvídateľného ohrozenia rastlinnej výroby a ktoré by sa nedalo zvládnuť inými prostriedkami;

keďže táto smernica sa nevzťahuje na prípravky na ochranu rastlín pre výskumné a analytické účely;

keďže navyše nie je vhodné použiť predpisy spoločenstva o prípravkoch na ochranu rastlín na prípravky na ochranu rastlín určené pre vývoz do tretích krajín, pretože tieto krajiny majú spravidla svoje vlastné predpisy;

keďže zavedenie tejto smernice a prispôsobenie jej prílohy vývoju technických a vedeckých znalostí nutne vyžaduje úzku spoluprácu medzi Komisiou a členskými štátmi; keďže činnosť Stáleho fytosanitárneho výboru – v súčasnosti časovo obmedzená – a zapojenie Vedeckého výboru pre pesticídy ponúka pre túto spoluprácu vhodný základ,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Táto smernica sa týka zákazu uvedenia na trh a použitia prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich určité účinné látky.

Článok 2

Na účely tejto smernice platia nasledujúce definície:

1. Výrobky na ochranu rastlín

Účinné látky a prípravky obsahujúce jednu alebo viac účinných látok určené na:

1.1. hubenie organizmov škodiacich rastlinám alebo rastlinných produktom alebo na ich ochranu pred takýmito organizmami, pokiaľ tieto látky alebo prípravky nie sú definované v nasledujúcich predpisoch;

1.2. ovplyvňovanie životných procesov rastlín ináč než ako živiny;

1.3. konzerváciu rastlinných produktov pokiaľ tieto prípravky nepodliehajú zvláštnym predpisom Rady alebo Komisie o konzervačných prostriedkoch;

1.4. ničenie nežiaducich rastlín alebo

1.5. ničenie častí rastlín alebo zamedziť nežiaduci rast rastlín.

2. Látky

Chemické prvky a ich zlúčeniny tak, ako sa vyskytujú v prírode, alebo ako sú vyrobené.

3. Prípravky

Zmesi alebo roztoky zložené z dvoch alebo viacerých látok alebo z mikroorganizmov alebo vírusov používaných ako prípravky na ochranu rastlín.

4. Účinné látky

Látky, mikroorganizmy a vírusy, ktoré majú všeobecný alebo špecifický účinok:

4.1. proti škodlivým organizmom alebo

4.2. na rastliny, časti rastlín alebo rastlinné produkty.

5. Rastliny

Živé rastliny a živé časti rastlín vrátane čerstvých plodov a semien.

6. Rastlinné produkty

Produkty rastlinného pôvodu v nespracovanom stave alebo podrobené iba jednoduchej príprave, ako je mletie, sušenie alebo lisovanie, výnimkou samotných rastlín, ako sú definované v bode 5.

7. Škodlivé organizmy

Škodcovia rastlín alebo rastlinných produktov, ktorí patria do rastlinnej alebo živočíšnej ríše, alebo vírusy, organizmy rodu Mycoplasma a iné patogény.

8. Zvieratá

Zvieratá patriace k druhom bežne kŕmeným a chovaným alebo konzumovaným človekom.

9. Uvedenie na trh

Každý prevod držby, či už za úhradu alebo bezplatne.

10. Životné prostredie

Vzťah medzi ľudskými bytosťami a vodou, ovzduším, zemou a všetkými formami života.

Článok 3

Členské štáty zabezpečia, aby prípravky na ochranu rastlín obsahujúce jednu alebo viac účinných látok uvedených v prílohe sa nesmeli uviesť na trh a tiež ani používať.

Prvý odsek sa nevzťahuje na prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú zanedbateľné nečistoty v dôsledku výrobného postupu za predpokladu, že nemajú škodlivé účinky na ľudí, zvieratá alebo životné prostredie.

Článok 4

1. Derogáciou z článku 3 budú členské štáty oprávnené dočasne povoliť v rámci svojho územia uvedenie na trh alebo použitie prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú určité účinné látky uvedené v prvom stĺpci prílohy, v prípadoch uvedených v druhom stĺpci.

2. Členské štáty informujú ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých prípadoch uplatnenia odseku 1 a ak to Komisia požaduje, poskytnú všetky podrobné údaje o rozsahu použitia každej takej účinnej látky.

Článok 5

Smernica sa nevzťahuje na prípravky na ochranu rastlín určené na:

a) výskumné alebo analytické účely alebo

b) vývoz do tretích krajín.

Článok 6

1. Komisia po konzultácii s Vedeckým výborom pre pesticídy ustanoveným rozhodnutím 78/436/EHS [4] prijme postupom podľa článku 8:

a) všetky nevyhnutné zmeny v skupinách látok A (zlúčeniny ortuti) a B (stále chlórované organické zlúčeniny) uvedených v stĺpci 1 prílohy;

b) všetky nevyhnutné zmeny stĺpca 2 prílohy. Ak sa má derogácia zrušiť, nie je nevyhnutná predchádzajúca konzultácia s Vedeckým výborom, za predpokladu, že všetky členské štáty informovali Komisiu o tom, že nezamýšľajú alebo naďalej už nehodlajú využívať túto derogáciu. Táto informácia môže byť poskytnutá Stálemu fytosanitárnemu výboru ustanovenému rozhodnutím 76/894/EHS [5].

2. Odsek 1 sa bude uplatňovať počas obdobia piatich rokov počnúc od 1. januára 1981.

Rada môže návrh Komisie jednomyseľne s schváliť a rozhodnúť o predĺžení obdobia platnosti odseku 1 alebo o odstránení akýchkoľvek obmedzení jeho platnosti.

3. Všetky zmeny prílohy, ktoré sa neberú do úvahy v odseku 1, musia byť prijaté Radou na návrh Komisie.

4. Komisia preverí aspoň raz za dva roky, či a v akom rozsahu sa má zmeniť druhý stĺpec prílohy.

5. Všetky zmeny prílohy sa musia previesť z dôvodu rozvoja vedeckých a technických znalostí.

6. Účinná látka bude zaradená do prílohy, ak jej použitie má, alebo môže mať:

a) škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo zvierat;

b) neprijateľné nepriaznivé vplyvy na životné prostredie, napriek tomu, že je na určený účel použitá správne.

Článok 7

1. Ak sa javí ako nevyhnutné z dôvodov nepredvídateľného nebezpečenstva ohrozujúceho rastlinnú výrobu, ktoré by nebolo možné zvládnuť inými prostriedkami, použiť v členskom štáte prípravok na ochranu rastlín obsahujúci jednu alebo viac účinných látok uvedených v prílohe, môže príslušný členský štát povoliť uvedenie takéhoto prípravku na trh a jeho použitie na obdobie maximálne 120 dní. Okamžite o tom informuje ostatné členské štáty a Komisiu.

2. Postupom podľa článku 8 musí byť bezodkladne stanovené či, a prípadne za akých podmienok, môže byť opatrenie členským štátom prijaté, podľa odseku 1, zachované alebo obnovené.

Článok 8

1. Ak sa má postupovať podľa postupu uvedeného v tomto článku, prednesie vec Stálemu fytosanitárnemu výboru, ďalej len "výbor" bez omeškania jeho predseda, a to buď na základe vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členského štátu.

2. Hlasy členských štátov vo výbore budú mať takú váhu, ako je uvedené v článku 148 (2) zmluvy. Predseda nehlasuje.

3. Zástupca Komisie predloží návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor zaujme svoje stanovisko k týmto opatreniam v rámci lehoty stanovenej predsedom podľa naliehavosti danej otázky. Stanoviská sa prijímajú väčšinou 41 hlasov.

4. Komisia prijme opatrenia a vykoná ich okamžite, ak sú v súlade so stanoviskom výboru. Pokiaľ opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru alebo pokiaľ výbor žiadne stanovisko nezaujme, predloží Komisia bezodkladne Rade návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Rada prijme opatrenia kvalifikovanou väčšinou.

Ak Rada neprijala žiadne opatrenia do troch mesiacov od doručenia návrhu, Komisia prijme navrhované opatrenia a okamžite ich vykoná.

Článok 9

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a administratívne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 1. januára 1981. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 10

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 21. decembra 1978

Za Radu

predseda

Otto Gróf Lambsdorf

[1] Ú. v. ES C 200, 26.8.1976, s. 10.

[2] Ú. v. ES C 30, 7.2.1977, s. 38.

[3] Ú. v. ES 114, 11.5.1977, s. 16.

[4] Ú. v. ES L 124, 12.5.1978, s. 16.

[5] Ú. v. ES L 340, 9.12.1976, s. 25.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Názvy účinných látok alebo skupín účinných látok uvedených v článku 3 | Prípady, v ktorých sa povoľuje uvedenie látok na trh alebo ich použitie v súlade s článkom 4 |

A.Zlúčeniny ortuti

1.Oxid ortutnatý | Na ošetrenie ovocných stromov ako náter proti Nectria galligena (nektriová sneť stromov) po zbere úrody až do vrúbľovania |

2.Chlorid ortutnatý (kalomel) | a)proti (Plasmodiophora brassicae)b)ošetrenie osiva a rastlín cibule proti (Sclerotinia sclerotiorum)c)ošetrenie okrasných trávnikov a trávnikov na športových ihriskách proti hubám Sclerotinia a Fusarium |

3.Iné anorganické zlúčeniny ortuti | |

4.Alkylové zlúčeniny ortuti | a)morenie hľúz kvetov a sadenicových zemiakovb)ošetrenie základného a šľachtiteľského osiva obilnín, okrem osiva kukurice a osiva cukrovej repy |

5.Alkoxyalkylové a arylové zlúčeniny ortuti | a)ako náter na ošetrenie ovocných stromov proti Nectria galligena (sneť) po zbere úrody a do vrúbľovaniab)v prípade potreby na jeseň ako prevencia proti Nectria galligena (sneť) na jabloniach Bramley v Severnom Írsku po výnimočne vlhkom letec)morenie hľúz kvetov a sadenicových zemiakovd)ošetrenie osiva obilnín, repy, ľanu a repky |

B.Stále chlórované organické zlúčeniny

1.Aldrin | a)ošetrenie pôdy proti Otiorhynchus v škôlkach, jahodových pareniskách pred vysádzaním, pareniskách okrasných rastlín a vinohradochb)ošetrenie zemiakov pestovaných na pozemkoch bývalých pastvín proti Agriotes v Írsku a v Spojenom kráľovstvec)ošetrenie narcisov, ktoré musia zostať dva alebo tri roky v zemi proti Merodon equestris, Eumerus strigatus a Eumerus tuberculatus |

2.Chlordan | |

3.Dieldrin | |

4.DDT | a)ako moridlo proti Hylobius v ihličnatých semenáčochb)ošetrenie jednotlivých stromov proti kôrovcom (čelaď Scolytidae) na boj proti hube Ceratocystis ulmic)ošetrenie cukrovej repy, zemiakov a okrasných trávnikov alebo trávnikov na športových ihriskách proti chrústom rodu Melolontha a ďalším škodcom z rodu Amphimallon, Phyllopertha, Cetonia a Sericad)ošetrenie cukrovej repy, zemiakov, jahôd, mrkvy a okrasných plodín proti Agrotis a Euxoae)ošetrenie obilnín proti Tipula |

5.Endrin | a)Ako akaricid na cyklámen a na rastliny jahôd určených na množenieb)ošetrenie proti Arvicola terrestris L. v ovocných sadoch bez podkultúry |

6.HCH obsahujúce menej ako 99,0 % gama izoméru | |

7.Heptachlór | Ošetrenie semena repy v prípravnej etape proti Atomaria linearis, Agriotes spec., Myriapoda a Collembola |

8.Hexachlórobenzén | |

--------------------------------------------------