31978L1035Úradný vestník L 366 , 28/12/1978 S. 0034 - 0035
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 9 Zväzok 1 S. 0077
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 09 Zväzok 1 S. 0104
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 9 Zväzok 1 S. 0077
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 09 Zväzok 1 S. 0109
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 09 Zväzok 1 S. 0109


Smernica Rady

z 19. decembra 1978

o odpustení dovoznej prirážky malých tovarových zásielok nekomerčného charakteru z tretích krajín

(78/1035/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na článok 99,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže smernica Rady 74/651/EHS z 19. decembra 1974 o schválení daňovej úľavy na importovaný tovar v malých zásielkach nekomerčného charakteru v rámci spoločenstva [4], ako je doplnené v smernici 78/1034/EHS [5], ktorá určuje hranice a podmienky, za ktorých by takéto zásielky môžu byť oslobodené od dane z pridanej hodnoty a od niektorých ďalších spotrebných daní;

keďže pravidlá spoločenstva by mali pravdepodobne uzákoniť oslobodenie od dane z obratu a spotrebnej dane pri dovoze malých zásielok podobného typu z tretích krajín;

keďže sa má uplatniť táto hranica pre oslobodenie od dane, z praktických dôvodov, pokiaľ je možné uzákoniť to isté ako také v úpravách, ktoré sa týkajú oslobodenia od colnej prirážky v smernici Rady (EHS) č. 3060/78 [6];

keďže nakoniec vyzerá nutné určit′ špeciálne hranice určitých výrobkov, týkajúce sa hornej hranice zdaňovania, ktoré je v súčasnosti platné v členských štátoch.

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Tovar v malých zásielkach nekomerčného charakteru, zasielaný z tretích krajín súkromnými osobami iným súkromným osobám v členskom štáte, je pri dovoze oslobodený od dane z obratu a spotrebnej dane.

2. Na účely odseku 1 sú "malé zásielky nekomerčného charakteru" zásielky, ktoré:

- sú bežného typu,

- obsahujú len tovar určený pre osobnú alebo rodinnú spotrebu, typ a kvalita ktorých preukazuje, že nie sú dovezené na komerčné účely,

- obsahujú tovar s celkovou hodnotou, neprekračujúcou 30 EUA.

- sú poslané adresátovi bez akejkoľvek platby.

Článok 2

1. Článok 1 sa aplikuje na tovar uvedený nižšie, podliehajúci nasledovným kvantitatívnym hraniciam:

a) tabakové výrobky

50 cigariet,

alebo 25 krátkych cigár (cigár maximálnej hmotnosti tri gramy jeden kus),

alebo 10 cigár,

alebo 50 gramov šnupavého tabaku;

b) alkoholické nápoje

- destilované nápoje a liehoviny s obsahom alkoholu viac než 22 %: jedna štandardná fľaša (nepresahujúca obsah jedného litra),

alebo

- destilované nápoje a liehoviny a aperitívy s vínom alebo na báze alkoholu, kde obsah alkoholu neprekračuje 22 %; šumivé vína a likéry: jedna štandardná fľaša (nepresahujúca obsah jedného litra),

alebo

- obyčajné vína: dva litre;

c) parfumy: 50 gramov,

alebo

toaletné vody: 0,25 litra alebo osem uncí;

d) káva: 500 gramov,

alebo

kávové extrakty a esencie: 200 gramov;

e) čaj: 100 gramov,

alebo

čajové extrakty a esencie: 40 gramov.

2. Členské štáty majú právo redukovať množstvo výrobkov zmienených v odseku 1, pre ktoré prichádza do úvahy oslobodenie od dane z obratu a spotrebnej dane, alebo odstrániť oslobodenie pre všetky takéto výrobky.

3. Za žiadnych okolností neprekročí daňová úľava poskytnutá pre malé zásielky zo štátov, ktoré nie sú členom spoločenstva, určenú úľavu pre malé zásielky, posielané v rámci spoločenstva.

Článok 3

Tovar, uvedený v článku 2, posielaný v malých zásielkach nekomerčného charakteru v množstve, prekračujúcom tieto predpisy v uvedenom článku, je celkovo vyňatý z daňovej úľavy.

Článok 4

1. Na účely tejto smernice "Európska účtovná jednotka" (EUA), platí tak, ako bola definovaná vo finančnej regulácii z 21. decembra 1977 [7].

2. Ekvivalent EUA v národnej mene, ktorý sa používa pre realizáciu tejto smernice, je pevne určený raz ročne. Použiteľné hodnoty sú z prvého pracovného dňa v októbri s účinkom od 1. januára nasledujúceho roku.

3. Členské štáty môžu zaokrúhliť sumy, vyjadrené v národnej mene, vyplývajúce z konverzie súm v Európskych účtovných jednotkách, stanovených v článku 1 (2), takéto stanovené zaokrúhlenie neprekročí 2 EUA.

4. Členské štáty môžu trvať na výške úľavy, platnej pre každoročné nariadenie, uvedené v odseku 2, ak by konverzia sumy daňovej úľavy, vyjadrená v EUA, viedla k zmene, menšej než 5 % v daňovej úľave, vyjadrenej v národnej mene, prednostne pre zaokrúhlenie, uvedené v odseku 3.

Článok 5

1. Členské štáty uvedú do účinnosti potrebné opatrenia na zosúladenie s touto smernicou, nie neskôr než 1. januára 1979.

2. Členské štáty informujú Komisiu o ustanoveniach, ktoré prijali na implementáciu tejto smernice Rady. Komisia o tom informuje ostatné členské štáty.

Článok 6

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 19. decembra 1978

Za Radu

predseda

H.-D. Genscher

[1] Ú. v. ES C 18, 25.1.1975, s. 6; Ú. v. ES C 213, 7.9.1978, s. 11.

[2] Ú. v. ES C 261, 6.11.1978, s. 46.

[3] Stanovisko z 19. októbra 1978 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[4] Ú. v. ES L 354, 30.12.1974, s. 57.

[5] Ú. v. ES L 366, 28.12.1978, s. 33.

[6] Ú. v. ES L 366, 28.12.1978, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 356, 31.12.1977, s. 1.

--------------------------------------------------