31978L1027Úradný vestník L 362 , 23/12/1978 S. 0007 - 0009
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 2 S. 0017
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 06 Zväzok 2 S. 0052
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 2 S. 0017
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 06 Zväzok 2 S. 0055
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 06 Zväzok 2 S. 0055


Smernica Rady č. 78/1027/EHS

z 18. decembra 1978

o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa činností veterinárnych lekárov

(78/1027/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej články 49, 57, 66 a 235,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže s cieľom dosiahnuť vzájomné uznávanie diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnej kvalifikácii vo veterinárnej medicíne, stanoveným v smernici Rady č. 78/1026/EHS z 18. decembra 1978 o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách vo veterinárnom lekárstve a o opatreniach uľahčujúcich účinné uplatňovanie práva usadiť sa a slobody poskytovať služby [4], porovnateľná povaha vzdelávania v členských štátoch umožní, aby sa koordinácia v tejto oblasti obmedzila na požiadavku dodržiavať minimálny počet noriem, čo neskôr ponechá členským štátom voľnosť pri organizovaní vzdelávania;

keďže koordinácia podmienok na vykonávanie týchto činností, ako sa predpokladá v tejto smernici, nevylučuje neskoršiu koordináciu;

keďže koordinácia predpokladaná touto smernicou sa vzťahuje na odbornú prípravu veterinárnych lekárov; keďže pokiaľ ide o odbornú prípravu vo väčšine členských štátov sa v súčasnosti nerozlišuje medzi veterinárnymi lekármi, ktorí vykonávajú svoju činnosť ako zamestnané osoby alebo ako samostatne zárobkovo činné osoby; keďže z tohto dôvodu a v snahe podporiť v čo najväčšej miere voľný pohyb odborníkov v rámci spoločenstva, javí sa ako nevyhnutné rozšíriť použitie tejto smernice na zamestnaných veterinárnych lekárov,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Členské štáty vyžadujú od osôb, ktoré chcú začať vykonávať alebo pokračovať vo vykonávaní povolania veterinárneho lekára, aby bol držiteľom diplomu, osvedčenia alebo iného dokladu o formálnej kvalifikácii vo veterinárnej medicíne, uvedených v článku 3 smernice č. 78/1026/EHS, ktorá zaručuje, že v priebehu ukončeného štúdia dotknutá osoba získa:

a) primerané vedomosti vo vedných odboroch, na ktorých je založená činnosť veterinárneho lekára;

b) primerané vedomosti o stavbe a funkciách zdravých zvierat, o ich chove, rozmnožovaní a hygiene ako celku, ako aj o ich výžive, vrátane technológie výroby a uskladňovania potravy zodpovedajúcej ich potrebám;

c) primerané vedomosti o správaní a ochrane zvierat;

d) primerané vedomosti o príčinách, povahe, priebehu, dôsledkoch, diagnostikovaní a liečení chorôb u zvierat, či sa posudzujú individuálne alebo v skupinách, vrátane špeciálnych vedomostí o chorobách, ktoré sa môžu preniesť na ľudí;

e) primerané vedomosti o preventívnom lekárstve;

f) primerané vedomosti o hygiene a technológiách výroby, spracovania a distribúcie potravín pre zvieratá alebo potravín živočíšneho pôvodu určených na konzumáciu ľuďmi;

g) primerané vedomosti o zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach vzťahujúcich sa na vyššie uvedené predmety;

h) primerané klinické a iné praktické skúsenosti pod primeraným dohľadom.

2. Veterinárne vzdelanie tohto druhu zahŕňa celkove najmenej päťročné teoretické a praktické denné štúdium poskytované na univerzite, vyššej vzdelávacej inštitúcii, ktorá má uznané rovnocenné postavenie, alebo poskytované pod dohľadom univerzity, a bude zahŕňať najmenej tie predmety, ktoré sú uvedené v prílohe.

3. Kandidát, ktorý chce byť prijatý na toto štúdium, musí mať diplom alebo osvedčenie, ktoré ho oprávňuje na prijatie na univerzity alebo vyššie vzdelávacie inštitúcie, ktoré majú uznané rovnocenné postavenie v členskom štáte, aby poskytovali príslušné vzdelanie.

4. Táto smernica nebráni členským štátom umožniť podľa svojich vlastných pravidiel na svojom štátnom území držiteľom diplomov, osvedčení alebo iných dokladov o formálnej kvalifikácii, ktoré neboli získané v členskom štáte, aby začali vykonávať alebo pokračovali vo vykonávaní činnosti veterinárneho lekára.

Článok 2

Táto smernica platí aj pre štátnych príslušníkov členských štátov, ktorí, v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 1612/68 z 15. októbra 1968 o voľnom pohybe pracovníkov v rámci spoločenstva [5], vykonávajú alebo budú vykonávať činnosti uvedené v článku 1 smernice č. 78/1026/EHS ako zamestnané osoby.

Článok 3

1. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do dvoch rokov od jej úradného oznámenia a bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 18. decembra 1978

Za Radu

predseda

H.-D. Genscher

[1] Ú. v. ES C 92, 20.7.1970, s. 18.

[2] Ú. v. ES C 19, 28.2.1972, s. 10.

[3] Ú. v. ES C 60, 14.6.1971, s. 3.

[4] Ú. v. ES L 257, 23.12.1978, s.1.

[5] Ú. v. ES L 257, 19.10.1968, s. 2.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE VETERINÁRNYCH LEKÁROV

Program štúdia vedúceho ku diplomu, osvedčeniu alebo inému dokladu o formálnej kvalifikácii vo veterinárnej medicíne zahŕňa najmenej nižšie vymenované predmety. Výučba jedného alebo viacerých týchto predmetov môže byť poskytnutá ako súčasť alebo v rámci iných predmetov.

A. Základné predmety

- fyzika

- chémia

- biológia zvierat

- biológia rastlín

- biomatematika

B. Špeciálne predmety

Skupina 1: Základné vedy

- anatómia (vrátane histológie a embryológie)

- fyziológia

- biochémia

- genetika

- farmakológia

- farmácia

- toxikológia

- mikrobiológia

- imunológia

- epidemiológia

- profesionálna etika

Skupina 2: Klinické vedy

- pôrodníctvo

- patológia (vrátane patologickej anatómie)

- parazitológia

- klinická medicína a chirurgia (vrátane anesteziológie)

- klinické prednášky o rôznych domácich zvieratách, hydine a iných druhoch zvierat

- preventívne lekárstvo

- rádiológia

- rozmnožovanie a poruchy reprodukcie

- štátne veterinárne lekárstvo a zdravotníctvo

- veterinárne právne predpisy a súdne lekárstvo

- liečba

- úvod do štúdia odboru.

Skupina 3: Živočíšna výroba

- živočíšna výroba

- výživa zvierat

- agronómia

- ekonomika vidieka

- chov zvierat

- veterinárna hygiena

- etológia/správanie zvierat a ich ochrana

Skupina 4: Hygiena potravín

- inšpekcia a kontrola živočíšnych potravín alebo potravín živočíšneho pôvodu

- hygiena a technológia potravín

- prax (vrátane praxe pri porážke zvierat a spracovávaní potravín).

Praktická výučba sa môže uskutočňovať formou obdobia vyučovania za podmienky, že toto obdobie je denné a pod priamou kontrolou príslušného úradu a nepresahuje šesť mesiacov v rámci súvislého päťročného obdobia štúdia.

Rozdelenie teoretickej a praktickej výučby do rôznych skupín bude vyvážené a koordinované takým spôsobom, aby bolo možné dosiahnuť vedomosti a skúsenosti vymenované v článku 1 ods. 1 tejto smernice spôsobom, ktorý primerané umožní veterinárnym lekárom vykonávať všetky ich rozmanité činnosti.

--------------------------------------------------