31978L0855Úradný vestník L 295 , 20/10/1978 S. 0036 - 0043
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 17 Zväzok 1 S. 0034
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 06 Zväzok 2 S. 0038
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 17 Zväzok 1 S. 0034
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 17 Zväzok 1 S. 0076
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 17 Zväzok 1 S. 0076


Tretia Smernica Rady

z 9. októbra 1978

o zlúčení a splynutí akciových spoločností, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy

(78/855/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej článok 54 ods. 3 písm. g),

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [2];

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže koordinácia stanovená v článku 54 ods. 3 písm. g) a vo Všeobecnom programe na zrušenie obmedzenia slobody usadiť sa [4] sa začala smernicou 68/151/EHS [5];

keďže táto koordinácia pokračovala, pokiaľ ide o zakladanie akciových spoločností a udržiavania a zmenu hodnoty ich imania, smernicou 77/91/EHS [6], a pokiaľ ide o ročné účtovné závierky určitých typov spoločností, smernicou 78/660/EHS [7];

keďže ochrana záujmov spoločníkov a tretích osôb vyžaduje, aby právne predpisy členských štátov týkajúce sa zlúčení a splynutí akciových spoločností boli koordinované a aby v právnych predpisoch všetkých členských štátov boli zakotvené ustanovenia o zlúčení a splynutí;

keďže v súvislosti s takou koordináciou je veľmi dôležité, aby akcionári spoločností, ktoré sú predmetom zlúčenia alebo splynutia, boli adekvátne informovaní takým objektívnym spôsobom, ako je len možné, a aby ich práva boli vhodne chránené;

keďže ochrana nárokov zamestnancov v prípade prevodu podnikov, závodov alebo častí závodov je v súčasnosti upravená smernicou 77/187/EHS [8];

keďže veritelia vrátane držiteľov dlhopisov a osôb, ktoré majú ďalšie práva voči spoločnostiam, ktoré sú predmetom zlúčenia alebo splynutia, musia byť chránení tak, aby zlúčenie alebo splynutie negatívne neovplyvnili ich záujmy;

keďže zverejnenie vyžadované podľa smernice 68/151/EHS musí byť rozšírené tak, aby zahŕňalo zlúčenie a splynutie a aby tretie osoby boli dostatočne informované;

keďže záruky, ktoré sú poskytnuté spoločníkom a tretím osobám v súvislosti so zlúčením alebo splynutím, sa musia rozšíriť tak, aby pokrývali určité iné právne postupy, ktoré sa významným spôsobom podobajú zlúčeniu alebo splynutiu, aby nebolo možné obchádzanie tejto ochrany;

keďže na zabezpečenie právnej istoty, pokiaľ ide o vzťahy medzi dotknutými spoločnosťami medzi nimi a tretími osobami a medzi akcionármi, sa musia obmedziť prípady, v ktorých môže dôjsť k neplatnosti zlúčenia alebo splynutia; ďalej treba stanoviť zásadu, že nedostatky sa napravia kedykoľvek je to možné a obmedziť lehotu, počas ktorej sa môže uplatniť o neplatnosť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1. Koordinačné opatrenia stanovené touto smernicou platia pre zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia členských štátov vzťahujúce sa k nasledujúcim typom spoločností:

- Nemecko:

die Aktiengesellschaft,

- Belgicko:

la société anonymede naamloze vennootschap,

- Dánsko:

aktieselskaber,

- Francúzsko:

la société anonyme,

- Írsko:

public companies limited by shares, and public companies limited by guarantee having a share capital,

- Taliansko:

la società per azioni,

- Luxembursko:

la société anonyme,

- Holandsko:

de naamloze vennootschap,

- Spojené kráľovstvo:

public companies limited by shares, and public companies limited by guarantee having a share capital.

2. Členské štáty nemusia uplatňovať túto smernicu na družstvá zapísané ako jeden z typov spoločností uvedených v odseku 1. Pokiaľ právne predpisy členských štátov využívajú túto možnosť, vyžadujú od týchto spoločností, aby do všetkých dokumentov, o ktorých sa hovorí v článku 4 smernice 68/151/EHS, zaradili slovo "družstvo".

3. Členské štáty nemusia uplatňovať túto smernicu v prípadoch, ak spoločnosť alebo spoločnosti, ktoré sú nadobúdané alebo prestanú existovať, sú predmetom konkurzného konania, vyrovnania alebo podobného konania.

KAPITOLA I

Úprava zlúčenia jednej alebo viacerých spoločností s inou spoločnosťou a splynutia vytvorením novej spoločnosti

Článok 2

Členské štáty stanovia, pokiaľ ide o spoločnosti riadené spravujúce sa ich vnútroštátnymi právnymi predpismi, pravidlá upravujúce zlúčenie jednej alebo viacerých spoločností s inou spoločnosťou a splynutie vytvorením novej spoločnosti.

Článok 3

1. Na účely tejto smernice "zlúčenie" znamená postup, pri ktorom sa jedna alebo viac spoločností spoja bez likvidácie a prevedú všetko svoje imanie na inú, akcionárom spoločnosti alebo spoločností, ktoré sú nadobúdané, sa poskytnú akcie v nadobúdajúcej spoločnosti, prípadne hotovostné platby, pokiaľ prichádzajú do úvahy, ktoré neprekračujú 10 % menovitej hodnoty takto vydaných akcií alebo, ak nie je dostupná menovitá hodnota, ich účtovnej paritnej hodnoty.

2. Právne predpisy členského štátu môžu stanoviť, že zlúčenie sa tiež môže vykonať, ak jedna alebo viac z nadobúdaných spoločností je v likvidácii za predpokladu, že táto možnosť je obmedzená na spoločnosti, ktoré zatiaľ ešte nezačali rozdeľovať svoje aktíva svojim akcionárom.

Článok 4

1. Na účely tejto smernice "splynutie" znamená postup, ktorým sa niekoľko spoločností spojí bez likvidácie a prevedú do spoločnosti, ktorú vytvárajú, všetky svoje aktíva a pasíva, pričom svojim akcionárom poskytnú akcie novej spoločnosti, prípadne hotovostnú platbu, pokiaľ prichádza do úvahy, neprekračujúcu 10 % menovitej hodnoty takto vydaných akcií alebo, ak nie je dostupná menovitá hodnota, ich účtovnej paritnej hodnoty.

2. Právne predpisy členského štátu môžu stanoviť, že splynutie sa môže rovnako vykonať, ak jedna alebo viac zanikajúcich spoločností je v likvidácii za predpokladu, že táto možnosť je obmedzená na spoločnosti, ktoré ešte nezačali rozdeľovať svoje aktíva svojim akcionárom.

KAPITOLA II

Zlúčenie

Článok 5

1. Správne alebo riadiace orgány spoločností, ktoré sú predmetom zlúčenia, vypracujú písomne návrh podmienok zlúčenia.

2. Návrh podmienok zlúčenia minimálne špecifikuje:

a) právnu formu, názov a sídlo každej zlučovanej spoločnosti;

b) výmenný pomer akcií a čiastku akejkoľvek hotovostnej platby;

c) podmienky vzťahujúce sa k prevodu akcií v nadobúdajúcej spoločnosti;

d) dátum, od ktorého držba týchto akcií zakladá právo podieľať sa na ziskoch, a všetky osobitné podmienky týkajúce sa tohto oprávnenia;

e) dátum, od ktorého sa budú transakcie nadobúdanej spoločnosti považovať na účely účtovníctva za transakcie nadobúdajúcej spoločnosti;

f) práva poskytnuté nadobúdajúcou spoločnosťou držiteľom akcií s osobitnými právami a držiteľom iných cenných papierov ako akcií alebo navrhnuté opatrenia, ktoré sa ich týkajú;

g) akákoľvek osobitná výhoda poskytnutá znalcom uvedeným v článku 10 ods. l a členom správnych, riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov zlučovaných spoločností.

Článok 6

Navrhnuté podmienky zlúčenia sa musia uverejniť spôsobom predpísaným právnymi predpismi každého členského štátu v súlade s článkom 3 smernice 68/151/EHS pre každú zo zlučovaných spoločností minimálne mesiac pred dátumom stanoveným na valné zhromaždenie, ktoré má o tom rozhodnúť.

Článok 7

1. Zlúčenie vyžaduje minimálne schválenie valným zhromaždením každej zo zlučovaných spoločností. Právne predpisy členských štátov stanovia, že toto rozhodnutie bude vyžadovať väčšinu minimálne dvoch tretín hlasov zastúpených akcií alebo zastúpeného upísaného základného imania.

Právne predpisy členského štátu však môžu stanoviť, že jednoduchá väčšina hlasov uvedených v prvom pododseku bude stačiť, ak je zastúpená najmenej polovica upísaného základného imania. Navyše, ak je to vhodné, uplatnia sa predpisy o zmenách stanov.

2. Ak je viac ako jedna trieda akcií, rozhodnutie týkajúce sa zlúčenia závisí od osobitného hlasovania každej triedy akcionárov, práva ktorých sa transakcia týka.

3. Rozhodnutie pokrýva schválenie navrhnutých podmienok zlúčenia a všetky zmeny stanov, ktoré si zlúčenie vyžaduje.

Článok 8

Právne predpisy členského štátu nemusia vyžadovať schválenie zlúčenia na valnom zhromaždení nadobúdajúcej spoločnosti, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

a) zverejnenie ustanovené v článku 6 sa musí uskutočniť v prípade nadobúdajúcej spoločnosti najmenej jeden mesiac pred dátumom stanoveným na valné zhromaždenie spoločnosti alebo spoločností, ktoré sú nadobúdané a ktoré majú rozhodnúť o navrhnutých podmienkach zlúčenia;

b) najmenej jeden mesiac pred dátumom uvedeným v písmene a) by všetci akcionári nadobúdajúcej spoločnosti mali byť oprávnení oboznámiť sa s dokumentmi uvedenými v článku 11 ods. 1 v sídle nadobúdajúcej spoločnosti;

c) jeden alebo viac akcionárov nadobúdajúcej spoločnosti, ktorí držia minimálne percento upísaného základného imania, musia byť oprávnení na to, aby vyžadovali zvolanie valného zhromaždenia nadobúdajúcej spoločnosti, aby rozhodlo, či sa schváli zlúčenie. Toto minimálne percento nesmie byť stanovené na viac ako 5 %. Členské štáty môžu však stanoviť vyňatie akcií bez hlasovacieho práva z tohto výpočtu.

Článok 9

Správne alebo riadiace orgány každej zlučovanej spoločnosti musia vypracovať podrobnú písomnú správu, ktorá vysvetľuje a odôvodňuje navrhnuté podmienky zlúčenia, najmä pomer výmeny akcií.

Správa musí tak isto uviesť všetky ťažkosti, ktoré vznikli pri hodnotení.

Článok 10

1. Jeden alebo viac nezávislých znalcov za každú zlučovanú spoločnosť, ktorých vymenoval alebo schválil súdny alebo správny orgán, preskúmajú navrhnuté podmienky splynutia a vypracujú písomnú správu pre akcionárov. Právne predpisy členského štátu môžu stanoviť vymenovanie jedného alebo viacerých nezávislých znalcov pre všetky zlučované spoločnosti, ak také vymenovanie vykoná súdny alebo správny orgán na spoločnú žiadosť týchto spoločností. Títo znalci môžu, v závislosti od právnych predpisov každého členského štátu, byť fyzickými alebo právnickými osobami alebo spoločnosťami.

2. V správe uvedenej v odseku 1 znalci v každom prípade uvedú, či podľa ich názoru je pomer výmeny akcií primeraný. Vo vyhlásení uvedú aspoň:

a) metódu alebo metódy použité na stanovenie navrhovaného pomeru výmeny akcií;

b) či táto metóda alebo metódy sú primerané v danom prípade, hodnoty, ku ktorým sa dospelo použitím každej tejto metódy, vyjadrenie k pomernej závažnosti pripisovanej týmto metódam pri stanovení hodnoty, o ktorej sa rozhodlo.

Správa musí tak isto opisovať všetky konkrétne ťažkosti, ktoré vznikli pri hodnotení.

3. Každý expert je oprávnený získať od zlučovaných spoločností všetky dôležité informácie a dokumenty, aby vykonal všetky nutné preskúmania.

Článok 11

1. Všetci akcionári majú právo oboznámiť sa v sídle najmenej jeden mesiac pred dátumom stanoveným na valné zhromaždenie, ktoré má rozhodnúť o návrhu podmienok zlúčenia, s týmito dokumentmi:

a) navrhované podmienky zlúčenia;

b) ročné účtovné závierky a výročné správy zlučovaných spoločností za predchádzajúce tri účtovné roky;

c) účtovné výkazy k dátumu, ktorý nesmie predchádzať prvému dňu tretieho mesiaca predchádzajúceho dátumu navrhovaného termínu zlúčenia, ak sa posledná ročná účtovná závierka vzťahuje k účtovnému roku, ktorý skončil viac ako šesť mesiacov pred týmto dátumom;

d) správy správnych orgánov alebo riadiacich orgánov zlučovaných spoločností uvedené v článku 9;

e) správy uvedené v článku 10.

2. Účtovné výkazy podľa odseku 1 písm. c) musia byť spracované použitím rovnakých metód a rovnakej štruktúry ako posledná ročná súvaha.

Právne predpisy členského štátu môžu stanoviť, že:

a) nie je potrebné robiť novú fyzickú inventarizáciu;

b) ocenenia uvedené v poslednej súvahe sa zmení len v účtovníctve; napriek tomu však bude treba brať do úvahy:

- odpisy, oprávky a rezervy,

- významné zmeny v reálnej hodnote nevyplývajúce z účtovníctva.

3. Každý akcionár má právo na základe žiadosti bezplatne získať kompletné, prípadne ak si želá, čiastočné kópie dokumentov uvedených v odseku 1.

Článok 12

Ochrana práv zamestnancov každej zo zlučovaných spoločností sa upraví v súlade so smernicou 77/187/EHS.

Článok 13

1. Právne predpisy členských štátov musia stanoviť primeraný systém ochrany záujmov veriteľov zlučovaných spoločností, nároky ktorých sú skoršieho dátumu ako uverejnenie návrhov podmienok splynutia a neboli splatné v čase tohto uverejnenia.

2. Z tohto hľadiska právne predpisy členského štátu minimálne stanovia, že títo veritelia sú oprávnení získať primerané záruky, ak finančná situácia zlučovaných spoločností činí túto ochranu potrebnú a ak títo veritelia zatiaľ ešte nemajú také záruky.

3. Táto ochrana môže byť odlišná pre veriteľov nadobúdajúcej spoločnosti a veriteľov nadobúdanej spoločnosti.

Článok 14

Bez toho, aby to boli dotknuté predpisy o spoločnom výkone ich práv, článok 13 platí pre držiteľov dlhopisov zlučovaných spoločností s výnimkou prípadov, keď zlúčenie schválili na schôdzi držiteľov dlhopisov, ak je taká schôdza stanovená vnútroštátnymi právnymi predpismi, alebo jednotlivo držitelia dlhopisov.

Článok 15

Držitelia iných cenných papierov, s ktorými sú spojené osobitné práva a ktoré nie sú akciami, musia v nadobúdajúcej spoločnosti dostať práva minimálne rovnocenné právam, ktoré mali v nadobúdanej spoločnosti, pokiaľ zmenu týchto práv neschválila schôdza držiteľov týchto cenných papierov, ak je taká schôdza stanovená vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo jednotlivo držitelia týchto cenných papierov, alebo pokiaľ držitelia nie sú oprávnení, aby nadobúdacia spoločnosť odkúpila späť ich cenné papiere.

Článok 16

1. Ak právne predpisy členského štátu nestanovia súdnu alebo správnu preventívnu kontrolu zákonnosti zlúčenia, alebo ak sa taká kontrola nevzťahuje na všetky právne úkony vyžadované na zlúčenie, musia byť zápisnice valných zhromaždení, ktoré sa uznášajú o zlúčení a, ak je to vhodné, zmluva o zlúčení nasledujúca po takých valných zhromaždeniach, úradne overené. Ak zlúčenie nemusia schváliť valné zhromaždenia všetkých zlučovaných spoločností, musia byť úradne overené navrhnuté podmienky splynutia.

2. Notár alebo orgán príslušný na úradné overenie dokumentu musí preskúmať a potvrdiť existenciu a platnosť právnych úkonov a splnenie náležitostí vyžadovaných od spoločnosti, pre ktorú koná, a tiež existenciu a platnosť podmienok zlúčenia.

Článok 17

Právne predpisy členských štátov musia stanoviť dátum, od ktorého je zlúčenie účinné.

Článok 18

1. Zlúčenie musí byť uverejnené spôsobom predpísaným právnymi predpismi každého členského štátu v súlade s článkom 3 smernice 68/151/EHS, pokiaľ ide o každú zlučovanú spoločnosť.

2. Nadobúdajúca spoločnosť môže sama zabezpečiť splnenie náležitostí zverejnenia vzťahujúce sa k nadobúdanej spoločnosti alebo nadobúdaným spoločnostiam.

Článok 19

1. Zlúčenie má tieto právne dôsledky, ktoré nastanú súčasne:

a) prechod, a to tak vo vzťahoch medzi nadobúdanou spoločnosťou a nadobúdajúcou spoločnosťou a vo vzťahoch k tretím osobám, všetkých aktív a pasív nadobúdanej spoločnosti na nadobúdajúcu spoločnosť;

b) akcionári nadobúdanej spoločnosti sa stávajú akcionármi nadobúdajúcej spoločnosti;

c) nadobúdaná spoločnosť zanikne.

2. Žiadne akcie v nadobúdajúcej spoločnosti sa nevymieňajú za akcie nadobúdanej spoločnosti, ktoré drží buď:

a) nadobúdajúca spoločnosť sama, alebo prostredníctvom osoby konajúcej vo vlastnom mene, ale v jej prospech;

alebo

b) nadobúdaná spoločnosť samotná alebo prostredníctvom osoby, ktorá koná vo vlastnom mene, ale v jej prospech.

3. Predchádzajúcimi ustanoveniami nie sú dotknuté právne predpisy členských štátov, ktoré vyžadujú splnenie osobitných náležitostí na účinnosť prevodu určitých aktív, práv a pasív nadobúdanej spoločnosti voči tretím osobám. Nadobúdajúca spoločnosť môže splniť tieto náležitosti sama; právne predpisy členských štátov však môžu povoliť nadobúdanej spoločnosti, aby pokračovala v plnení týchto náležitostí po obmedzené obdobie, ktoré nemôže, s výnimkou výnimočných prípadov, byť stanovené na dlhšie ako na šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti zlúčenia.

Článok 20

Právne predpisy členských štátov musia minimálne stanoviť pravidlá riadiace občianskoprávnu zodpovednosť voči akcionárom nadobúdanej spoločnosti, členov správnych orgánov alebo riadiacich orgánov tejto spoločnosti, pokiaľ ide o pochybenia na strane členov týchto orgánov pri príprave a realizácii zlúčenia.

Článok 21

Právne predpisy členských štátov musia upraviť aspoň občianskoprávnu zodpovednosť voči akcionárom nadobúdanej spoločnosti, znalcov zodpovedných za vypracovanie správ uvedených v článku 10 ods. 1 v mene tejto spoločnosti, pokiaľ ide o pochybenie na strane týchto expertov pri výkone ich povinností.

Článok 22

1. Právne predpisy členských štátov môžu upraviť neplatnosť zlúčenia len v súlade s týmito podmienkami:

a) neplatnosť musí vyslovená rozhodnutím súdu;

b) zlúčenie, ktoré nadobudlo účinnosť podľa článku 17, možno vyhlásiť za neplatné len vtedy, ak neexistovala žiadna súdna alebo správna preventívna kontrola jeho zákonnosti, alebo ak neboli úradne overené, alebo ak sa ukázalo, že rozhodnutie valného zhromaždenia je neplatné či napadnuteľné podľa vnútroštátnych právnych predpisov;

c) konanie o neplatnosti nemožno začať neskôr ako šesť mesiacov po dátume, kedy sa zlúčenie stalo účinným voči osobám tvrdiacim neplatnosť, alebo ak boli nedostatky odstránené;

d) ak je možné napraviť nedostatok, kvôli ktorému možno vysloviť neplatnosť zlúčenia, príslušný súd poskytne dotknutým spoločnostiam lehotu na jeho odstránenie;

e) rozhodnutie súdu, v ktorom bola vyslovená neplatnosť zlúčenia, sa uverejní spôsobom stanoveným v právnych predpisoch každého členského štátu v súlade s článkom 3 smernice 68/151/EHS;

f) ak právne predpisy členského štátu povoľujú tretej osobe napadnúť taký rozsudok, môže tak učiniť len v priebehu šiestich mesiacov od uverejnenia rozsudku podľa smernice 68/151/EHS;

g) samotným rozsudkom, ktorým bola vyslovená neplatnosť zlúčenia, nie je dotknutá účinnosť záväzkov voči alebo v prospech nadobúdajúcej spoločnosti, ktoré vznikli pred uverejnením rozhodnutia súdu, ale po dátume uvedenom v článku 17;

h) spoločnosti zúčastnené na zlúčení sú spoločne a nerozdielne zodpovedné za záväzky nadobúdajúcej spoločnosti uvedené v písmene g).

2. Odchylne od ustanovení odseku 1 písm. a) právne predpisy členského štátu môžu tiež stanoviť, že neplatnosť zlúčenia vysloví správny orgán, ak proti takémuto rozhodnutiu možno predložiť opravný prostriedok na súd. Ustanovenia písmen b), d), e), f), g), a h) sa primerane uplatnia na správny orgán. Takéto konanie o neplatnosti nemožno začať viac ako šesť mesiacov po dátume uvedenom v článku 17.

3. Predchádzajúcimi ustanoveniami nie sú dotknuté právne predpisy členského štátu o neplatnosti zlúčenia vyslovenej v rámci inej ako súdnej alebo správnej preventívna kontroly zákonnosti.

KAPITOLA III

Splynutie

Článok 23

1. Bez toho, aby boli dotknuté články 11 a 12 smernice 68/151/EHS, uplatnia sa články 5, 6, 7 a 9 až 22 na splynutie. Na tieto účely "zlučovaná spoločnosť" a "nadobúdaná spoločnosť" znamenajú zanikajúcu spoločnosť a "nadobúdajúca spoločnosť" znamená novú spoločnosť.

2. Článok 5 ods. 2 písm. a) sa uplatní aj na novú spoločnosť.

3. Návrh podmienok splynutia, ak sú obsiahnuté vo osobitnom dokumente, stanovy alebo návrh stanov novej spoločnosti sa schvália na valnom zhromaždení každej zo zanikajúcich spoločností.

4. Členské štáty nemusia uplatňovať na založenie novej spoločnosti predpisy upravujúcimi overovanie iných vkladov ako vkladov v hotovosti, ktoré sú stanovené v článku 10 smernice 77/91/EHS.

KAPITOLA IV

Zlúčenie jednej spoločnosti s inou, ktorá má 90 % alebo viac jej akcií

Článok 24

Pre spoločnosti, ktoré sa spravujú ich právom, upravia členské štáty postup, ktorým sa jedna alebo viac spoločností ruší bez likvidácie a prevedú všetky svoje aktíva a pasíva na inú spoločnosť, ktorá je držiteľom všetkých ich akcií a ostatných cenných papierov poskytujúcich právo hlasovať na valnom zhromaždení. Na tento postup sa uplatnia ustanovenia kapitoly II s výnimkou článku 5 ods. 2 písm. b), c) a d), článkov 9 a 10, článku 11 ods. 1 písm. d) a e), článku 19 ods. 1 písm. b) a článkov 20 a 21.

Článok 25

Členské štáty nemusia uplatniť článok 7 na postup uvedený v článku 24, ak sú splnené aspoň tieto podmienky:

a) zverejnenie stanovené v článku 6 sa vykoná, pokiaľ ide o každú spoločnosť zúčastnenú na tomto postupe, najmenej jeden mesiac predtým, ako postup nadobudne účinky;

b) najmenej jeden mesiac pred tým, ako postup nadobudne účinky, všetci akcionári nadobúdajúcej spoločnosti musia byť oprávnení nahliadnuť do dokumentov uvedených v článku 11 ods. 1 písm. a), b) a c) v sídle spoločnosti. Článok 11 ods. 2 a 3 sa uplatní;

c) článok 8 písm. c) sa uplatní.

Článok 26

Členské štáty môžu uplatniť články 24 a 25 na postup, ktorým sa jedna alebo viac spoločností ruší bez likvidácie a prevedú všetky ich aktíva a pasíva na inú spoločnosť, ak všetky akcie a ostatné cenné papiere uvedené v článku 24 nadobúdanej spoločnosti alebo spoločností drží nadobúdajúca spoločnosť a/alebo osoby, ktoré držia tieto akcie a cenné papiere vo vlastnom mene, ale v prospech tejto spoločnosti.

Článok 27

V prípade splynutia, keď jednu alebo viac spoločností získava iná spoločnosť, ktorá drží 90 % alebo viac, nie však všetky akcie a cenné papiere každej z týchto spoločností, s ktorými je spojené právo hlasovať na valných zhromaždeniach, členské štáty nemusia vyžadovať schválenie splynutia valným zhromaždením nadobúdajúcej spoločnosti, ak sú splnené aspoň tieto podmienky:

a) zverejnenie stanovené v článku 6 sa vykoná, pokiaľ ide o nadobúdajúcu spoločnosť, najmenej jeden mesiac pred dátumom stanoveným na valné zhromaždenie nadobúdanej spoločnosti alebo nadobúdaných spoločností, kde sa má rozhodnúť o návrhu podmienok splynutia;

b) najmenej mesiac pred dátumom uvedeným v písmene a) musia byť všetci akcionári nadobúdajúcej spoločnosti oprávnení nahliadnuť do dokumentov uvedených v článku 11 ods. 1 písm. a), b) a c) v sídle spoločnosti. Článok 11 ods. 2 a 3 sa uplatní;

c) článok 8 písm. c) sa uplatní.

Článok 28

Členské štáty nemusia uplatňovať články 9 až 11 na splynutie vo význame článku 27, ak sú splnené minimálne aspoň tieto nasledujúce podmienky:

a) menšinoví akcionári nadobúdanej spoločnosti majú právo, aby boli ich akcie odkúpené nadobúdajúcou spoločnosťou;

b) ak uplatnia toto právo, majú nárok na odplatu zodpovedajúcej hodnote ich akcií;

c) v prípade rozporu týkajúceho sa odplaty musí byť umožnené, aby hodnotu odmeny určil súd.

Článok 29

Členské štáty môžu uplatňovať články 27 a 28 na postupy, ktorými sa jedna alebo viac spoločností ruší bez likvidácie a prevádzajú všetky ich aktíva a pasíva na inú spoločnosť, ak 90 % alebo viac, nie však všetky akcie a ďalšie cenné papiere uvedené v článku 27 nadobúdanej spoločnosti alebo nadobúdaných spoločností, drží nadobúdajúca spoločnosť a/alebo osoby, ktoré držia tieto akcie a cenné papiere vo vlastnom mene, ale v prospech tejto spoločnosti.

KAPITOLA V

Ďalšie postupy považované za zlúčenie alebo splynutie

Článok 30

Ak v prípade jedného z postupov uvedených v článku 2 právne predpisy členského štátu povoľujú, aby výplata v hotovosti prekročila 10 %, uplatnia sa kapitoly II a III a články 27, 28 a 29.

Článok 31

Ak právne predpisy členského štátu povoľujú jeden z postupov uvádzaných v článkoch 2, 24 a 30 bez toho, aby všetky z prevádzajúcich spoločností takto zanikli, uplatní sa kapitola II s výnimkou článku 19 ods. 1 písm. c), kapitola III alebo kapitola IV.

KAPITOLA VI

Záverečné ustanovenia

Článok 32

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do troch rokov od jej oznámenia. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2. Pre uplatňovanie predpisov uvedených v odseku 1 na "unregistered companies" v Spojenom kráľovstve a Írsku však možno stanoviť lehotu piatich rokov, ktorá začne plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

3. Členské štáty nemusia uplatňovať články 13, 14 a 15 na držiteľov konvertibilných obligácií a ďalších konvertibilných cenných papierov, ak v čase nadobudnutia účinnosti právnych predpisov podľa odseku 1 postavenie týchto držiteľov v prípade zlúčenia alebo splynutia bolo už predtým určené podmienkami emisie.

4. Členské štáty nemusia uplatňovať túto smernicu na zlúčenie, splynutie alebo na postupy považované za zlúčenie alebo splynutie, pre ktorých prípravu alebo vykonanie už bol vykonaný právny úkon alebo splnené náležitosti vyžadované vnútroštátnymi právnymi predpismi v čase nadobudnutia účinnosti predpisov uvedených v odseku 1.

Článok 33

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 9. októbra 1978

Za Radu

predseda

H.-J. Vogel

[1] Ú. v. ES C 89, 14.7.1970, s. 20.

[2] Ú. v. ES C 129, 11.12.1972, s. 50; Ú. v. ES C 95, 28.4.1975, s. 12.

[3] Ú. v. ES C 88, 6.9.1971, s. 18.

[4] Ú. v. ES 2, 15.1.1962, s. 36/62.

[5] Ú. v. ES L 65, 14.3.1968, s. 8.

[6] Ú. v. ES L 26, 31.1.1977, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11.

[8] Ú. v. ES L 61, 5.3.1977, s. 26.

--------------------------------------------------