31975R0337Úradný vestník L 039 , 13/02/1975 S. 0001 - 0004
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 05 Zväzok 2 S. 0038
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 05 Zväzok 2 S. 0048
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 05 Zväzok 2 S. 0048
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 16 Zväzok 1 S. 0006
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 16 Zväzok 1 S. 0006


Nariadenie Rady (EHS) č. 337/75

z 10. februára 1975,

ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä jej článok 235,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [1],

sa zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže na základe článku 128 zmluvy, Rada vo svojom rozhodnutí z 2. apríla 1963 [3] stanovila všeobecné zásady na zavedenie spoločnej politiky v oblasti odborného vzdelávania,

keďže podľa článku 118 Zmluvy, má Komisia za úlohu podporovať úzku spoluprácu medzi členskými štátmi v sociálnej oblasti, najmä v otázkach týkajúcich sa základného a vyššieho odborného vzdelávania,

keďže si Rada vo svojej rezolúcii z 21. januára 1974 [4] o sociálnom akčnom programe určila za jeden z cieľov tohto programu zavedenie spoločnej politiky odborného vzdelávania s cieľom postupného dosiahnutia jeho základných cieľov najmä aproximáciou štandardov odborného vzdelávania, najmä zriadením Európskeho strediska pre odborné vzdelávanie; keďže sa okrem toho Rada rozhodla, že tento cieľ by mal byť prioritou,

keďže zavedenie spoločnej politiky odborného vzdelávania spôsobuje nárast ešte komplexnejších problémov, a keďže si riešenie týchto problémov vyžaduje vysoký stupeň zapojenia zúčastnených strán, osobitne sociálnych partnerov,

keďže zriadenie Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania — orgánu nezávislého od odborov Komisie, ktorý však s nimi musí spolupracovať v plnej miere — je nevyhnutné na účinné zavedenie tejto spoločnej politiky a keďže zmluva neustanovila potrebnú osobitnú právomoc na zriadenie takého strediska,

keďže stredisko bude zriadené v rámci Európskeho spoločenstva a bude fungovať v súlade s právom spoločenstva; keďže by mali byť definované podmienky, podľa ktorých sa budú uplatňovať určité všeobecné ustanovenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania, ďalej len "stredisko".

V každom z členských štátov stredisko požíva najrozsiahlejšiu právnu subjektivitu poskytovanú právnickým osobám.

Stredisko je neziskové. Svoje sídlo má v západnom Berlíne.

Článok 2

1. Cieľom strediska je pomoc Komisii pri povzbudzovaní, podporovaní a rozvoji odborného vzdelávania a štúdia popri zamestnaní na úrovni spoločenstva.

Na tento účel v rámci postupov stanovených spoločenstvom, stredisko prispieva pomocou svojich vedeckých a technických činností k zavedeniu spoločnej politiky odborného vzdelávania.

Stredisko podporuje najmä výmenu informácií a porovnávanie skúseností.

2. Hlavnými úlohami strediska je:

- zostavovať vybranú dokumentáciu súvisiacu najmä so súčasnou situáciou, najnovším rozvojom a výskumom v dotknutých oblastiach a vo veciach systému odborného vzdelávania,

- prispievať k rozvoju a koordinácii výskumu v týchto oblastiach,

- šíriť všetku potrebnú dokumentáciu a informácie,

- povzbudzovať a podporovať akékoľvek podnety, ktoré by pravdepodobne mohli uľahčiť spoločne dohodnutý prístup k problémom odborného vzdelávania. Činnosť strediska v tomto smere sa zaoberá najmä problémom aproximácie štandardov odborného vzdelávania s cieľom vzájomného uznávania osvedčení a iných dokladov potvrdzujúcich ukončenie odborného vzdelávania,

- poskytovať fórum pre všetkých dotknutých.

3. Vo svojich činnostiach stredisko zohľadňuje prepojenia, ktoré existujú medzi odborným vzdelávaním a ostatnými oblasťami vzdelávania.

Článok 3

1. Stredisko prijme opatrenia potrebné pre dosiahnutie svojich cieľov. Môže najmä:

- organizovať kurzy a semináre;

- uzatvárať zmluvy o štúdiu a poverí vykonaním, a ak je potrebné, vykoná pilotné projekty alebo individuálne projekty na pomoc pri uskutočňovaní pracovného programu strediska;

- uverejňovať a distribuovať užitočnú dokumentáciu, vrátane bulletinu spoločenstva o odbornej príprave.

2. Pri plnení svojich úloh stredisko nadväzuje vhodné kontakty, najmä s odbornými orgánmi, či už verejnými alebo súkromnými, vnútroštátnymi alebo medzinárodnými, so štátnymi orgánmi a vzdelávacími inštitúciami a so zamestnaneckými a zamestnávateľskými organizáciami.

Článok 4

1. Stredisko riadi Správna rada zložená z 30 členov, z ktorých:

a) deväť členov zastupuje vlády členských štátov,

b) deväť členov zastupuje odborné organizácie zamestnávateľov,

c) deväť členov zastupuje odborové zamestnanecké organizácie,

d) traja členovia zastupujú Komisiu.

Členov uvedených v bodoch a), b) a c) vymenuje Rada podľa zásady jeden člen za členský štát pre každú z týchto skupín.

Komisia vymenuje členov, ktorí ju majú zastupovať.

2. Funkčné obdobie členov je trojročné. Môže sa obnoviť. Po uplynutí funkčného obdobia alebo v prípade odstúpenia zotrvajú vo svojej funkcii až do ich opätovného vymenovania alebo do ich nahradenia.

3. Správna rada si zvolí spomedzi svojich členov predsedu a troch podpredsedov, ktorí túto funkciu vykonávajú po dobu jedného roka.

4. Predseda zvolá Správnu radu minimálne dvakrát za rok, alebo na požiadanie aspoň jednej tretiny jej členov.

5. Rozhodnutia Správnej rady sa prijímajú absolútnou väčšinou jej členov.

Článok 5

Správna rada prijme svoj rokovací poriadok, ktorý nadobudne účinnosť po schválení Radou, ktorá koná na základe stanoviska Komisie.

Správna rada rozhodne, či vytvorí pracovné skupiny ad hoc, a to na základe požiadaviek ročného pracovného programu. Správna rada tiež pravidelne informuje Komisiu o činnostiach strediska.

Článok 6

1. Riaditeľa strediska vymenuje Komisia, ktorá ho vyberie zo zoznamu kandidátov navrhnutých Správnou radou.

2. Funkčné obdobie riaditeľa je päť rokov; možno ho vymenovať znova.

Článok 7

1. Riaditeľ vykonáva rozhodnutia Správnej rady a zodpovedá za každodennú správu strediska. Zastupuje stredisko navonok.

2. Riaditeľ pripravuje a organizuje prácu Správnej rady a poskytuje na jej stretnutiach zabezpečuje sekretariát.

3. Riaditeľ koordinuje činnosti pracovných skupín.

4. Riaditeľ zodpovedá za všetky záležitosti týkajúcich sa zamestnancov, ktorých prijíma a prepúšťa.

5. Riaditeľ zodpovedá za svoju činnosť Správnej rade.

Článok 8

1. Na základe návrhu, ktorý predloží riaditeľ, Správna rada prijme ročný plán práce, po dohode s Komisiou. Plán bude brať do úvahy prioritné potreby určené orgánmi spoločenstva.

2. Pri plánovaní svojej práce stredisko zohľadní aj činnosť iných subjektov pracujúcich v oblasti odborného vzdelávania.

Článok 9

Správna rada najneskôr do 31. marca prijme výročnú všeobecnú správu o činnosti a finančnej situácii strediska a predloží ju Komisii.

Článok 10

Správna rada zostaví vyrovnanú súvahu na každý rozpočtový rok, ktorý je totožný s kalendárnym rokom.

Článok 11

1. Správna rada každý rok najneskôr do 31. marca zašle Komisii odhad príjmov a výdavkov. Tento odhad, ktorý zahŕňa plán pracovných miest, predloží Rade Komisia, a to s predbežným návrhom rozpočtu Európskych spoločenstiev.

2. Každý rok zahŕňa rozpočet Európskych spoločenstiev v osobitnej kapitole dotácie pre stredisko.

Postup platný pre presun vyčlenených súm z jednej kapitoly do druhej sa vzťahuje aj na sumu vyčlenenú pre túto dotáciu.

Plán pracovných miest ustanoví pre stredisko rozpočtový orgán.

3. Správna rada prijme odhad príjmov a výdavkov ešte pred začiatkom rozpočtového roku, prispôsobí ho dotácii poskytnutej zostavovateľom rozpočtu. Takto prijatý odhad Komisia predloží zostavovateľovi rozpočtu.

Článok 12

1. Finančné ustanovenia, ktoré sa vzťahujú sa na stredisko sa prijmú podľa článku 209 zmluvy.

2. Najneskôr do 31. marca zašle Správna rada Kontrolnému výboru finančné výkazy všetkých príjmov a výdavkov strediska za predchádzajúci rozpočtový rok. Kontrolný výbor preskúma tieto výkazy v súlade s druhým odsekom článku 206 zmluvy.

3. Najneskôr do 31. októbra predloží Komisia Rade a Zhromaždeniu finančné výkazy a správu Kontrolného výboru, spolu s vlastnými poznámkami. Rada a Zhromaždenie udelia absolutórium na plnenie rozpočtu Správnej rade, na základe postupu, ustanoveného vo štvrtom odseku článku 206 Zmluvy.

4. Finančný kontrolór Komisie zodpovedá za overenie záväzkov a platieb všetkých výdavkov a za zaznamenanie a obdržanie všetkých príjmov strediska.

Článok 13

Ustanovenia, ktorými sa riadia zamestnanci strediska prijme Rada, ktorá koná na základe návrhu Komisie.

Článok 14

Členovia Správnej rady, riaditeľ, zamestnanci a všetky ostatné osoby zúčastňujúce sa na činnosti strediska sú povinné, aby aj po ukončení svojich funkcií neuverejňovali informácie, ktoré sú predmetom služobného tajomstva.

Článok 15

Predpisy, ktoré upravujú používanie jazykov v Európskych spoločenstvách sa vzťahujú aj na stredisko.

Článok 16

Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev sa vzťahuje aj na stredisko.

Článok 17

1. Zmluvné záväzky strediska sa riadia zákonom, ktorý sa vzťahuje na príslušnú zmluvu.

Súdny dvor Európskeho Spoločenstva je príslušný rozhodovať na základe akejkoľvek arbitrážnej doložky obsiahnutej v zmluve, ktorú uzavrelo stredisko.

2. V prípade nezmluvných záväzkov nahradí stredisko podľa všeobecných princípov spoločných pre zákony členských štátov akékoľvek škody spôsobené strediskom, alebo jeho zamestnancami, ktoré spôsobili pri výkone ich funkcií.

Spory súvisiace s náhradou takejto škody patria do právomoci Súdneho dvora.

3. Osobná zodpovednosť zamestnancov voči stredisku je upravená príslušnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na zamestnancov strediska.

Článok 18

Členské štáty, členovia Správnej rady a tretie strany, ktorých sa to priamo a osobne týka, môžu oznámiť Komisii akýkoľvek akt strediska, či už výslovný alebo urobený mlčky, aby mohla Komisia preveriť zákonnosť takého činu.

Podanie na Komisiu sa musí urobiť do 15 dní odo dňa, kedy sa dotknutá strana po prvýkrát dozvedela o príslušnom akte.

Komisia prijme rozhodnutie do jedného mesiaca. Ak sa v tomto období neprijme žiadne rozhodnutie, prípad sa považuje za zamietnutý.

Článok 19

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. februára 1975

Za Radu

predseda

G. Fitzgerald

[1] Ú. v. ES C 127, 18.10.1974, s. 20.

[2] Ú. v. ES C 125, 16.10.1974, s. 41.

[3] Ú. v. ES 63, 20.4.1963, s. 1338/63.

[4] Ú. v. ES C 13, 12.2.1974, s. 1.

--------------------------------------------------