31975R0337Oficiālais Vēstnesis L 039 , 13/02/1975 Lpp. 0001 - 0004
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 05 Sējums 2 Lpp. 0038
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 05 Sējums 2 Lpp. 0048
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 05 Sējums 2 Lpp. 0048
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 16 Sējums 1 Lpp. 0006
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 16 Sējums 1 Lpp. 0006


Padomes Regula (EEK) Nr. 337/75

(1975. gada 10. februāris),

ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 235. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā, pamatojoties uz Līguma 128. pantu, Padome savā 1963. gada 2. aprīļa lēmumā [3] noteica kopējās profesionālās izglītības politikas ieviešanas vispārīgos principus;

tā kā saskaņā ar Līguma 118. pantu Komisijai ir uzdevums veicināt ciešu sadarbību starp dalībvalstīm sociālajā jomā, jo īpaši jautājumos, kas attiecas uz pamata un padziļināto profesionālo izglītību;

tā kā Padome 1974. gada 21. janvāra rezolūcijā [4], kas attiecas uz sociālās darbības programmu, par vienu no minētās programmas mērķiem izvirzīta kopējās profesionālās izglītības politikas ieviešana, lai pakāpeniski sasniegtu tās galvenos mērķus, īpaši apmācības standartu tuvināšanu, izveidojot Eiropas Profesionālās izglītības centru; tā kā Padome turklāt nolēma, ka minētajam mērķiem būtu jāpiešķir prioritāte;

tā kā kopējās profesionālās izglītības politikas ieviešana rada vēl sarežģītākas problēmas un tā kā minēto problēmu risināšanai vajadzīgs, lai lielā mērā iesaistītos ieinteresētās personas, un jo īpaši rūpniecības nozares darba ņēmēji un darba devēji;

tā kā, lai efektīvāk ieviestu minēto kopējo politiku, jāizveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs — organizācija, kas ir neatkarīga no Komisijas struktūrvienībām, bet kam pilnībā ar tām jāsadarbojas, un tā kā Līgumā nav paredzētas īpašas pilnvaras, kas vajadzīgas tāda centra izveidei;

tā kā centru izveidos Eiropas Kopienu struktūrā un tas darbosies saskaņā ar Kopienas tiesībām; tā kā būtu jānosaka nosacījumi, ar kādiem piemēros konkrētus vispārīgos noteikumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo tiek izveidots Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs, šeit turpmāk "Centrs".

Visās dalībvalstīs Centram ir visplašākā tiesībspēja un rīcībspēja, ko piešķir juridiskām personām.

Centrs ir bezpeļņas organizācija. Tā mītne atrodas Rietumberlīnē.

2. pants

1. Centra mērķis ir palīdzēt Komisijai Kopienas līmenī sekmēt profesionālās izglītības un mācību darba vietā veicināšanu un attīstību.

Tādēļ tas atbilstīgi Kopienas noteiktajām vadlīnijām un, veicot zinātniskas un tehniskas darbības, palīdz kopējās profesionālās izglītības politikas īstenošanā.

Tas jo īpaši veicina informācijas apmaiņu un pieredzes salīdzināšanu.

2. Centra galvenie uzdevumi ir:

- kārtot attiecīgu dokumentāciju, kas jo īpaši attiecas uz pašreizējo situāciju, uz pēdējiem notikumiem un izpēti attiecīgajās jomās, un uz profesionālās izglītības struktūras jautājumiem,

- dot ieguldījumu izpētes attīstībā un koordinācijā iepriekšminētajās jomās,

- izplatīt visu noderīgo dokumentāciju un informāciju,

- veicināt un atbalstīt jebkurus centienus, kas varētu atvieglot saskaņotu pieeju profesionālās izglītības problēmām. Centra darbība šajā sakarā īpaši būs vērsta uz profesionālās izglītības standartu tuvināšanas problēmas risināšanu ar mērķi panākt sertifikātu un citu profesionālās izglītības iegūšanu apliecinošu dokumentu savstarpēju atzīšanu,

- nodrošināt tikšanās vietu visām ieinteresētajām pusēm.

3. Savā darbībā Centrs ņem vērā saikni, kas pastāv starp profesionālo izglītību un pārējām izglītības jomām.

3. pants

1. Centrs veic pasākumus, kas vajadzīgi tā mērķu sasniegšanai. Konkrēti, tas var:

- organizēt kursus un seminārus,

- noslēgt mācību līgumus un vajadzības gadījumā īstenot pilotprojektus vai individuālos projektus, lai palīdzētu ieviest Centra darba programmu,

- publicēt un izplatīt noderīgus dokumentus, tostarp Kopienas profesionālās izglītības biļetenu.

2. Pildot savus uzdevumus, Centrs izveido attiecīgus kontaktus, jo īpaši ar sabiedriskām vai privātām, valstiskām vai starptautiskām specializētajām organizācijām, ar valsts iestādēm un izglītības iestādēm un ar darba ņēmēju un darba devēju organizācijām.

4. pants

1. Centru vada administratīvā padome, kurā ir 30 locekļu, no tiem:

a) deviņi locekļi pārstāv dalībvalstu valdības;

b) deviņi locekļi pārstāv darba devēju profesionālās organizācijas;

c) deviņi locekļi pārstāv darbinieku arodorganizācijas;

d) trīs locekļi pārstāv Komisiju.

Administratīvās padomes locekļus, kas minēti 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā, ieceļ Padome, pamatojoties uz principu — pa vienam loceklim katrai dalībvalstij un katrai minētajai grupai.

Komisija ieceļ locekļus, kas to pārstāvēs.

2. Administratīvās padomes locekļu amata pilnvaru laiks ir trīs gadi. To var pagarināt. Pilnvaru laikam beidzoties vai gadījumā, ja locekļi atsakās no amata, tie paliek amatā līdz atkārtotai iecelšanai vai aizstāšanai.

3. Administratīvā padome ievēl priekšsēdētāju un trīs priekšsēdētāja vietniekus no tās locekļiem; tie savus pienākumus pilda vienu gadu.

4. Priekšsēdētājs sasauc administratīvās padomes sēdes vismaz divas reizes gadā pēc vismaz vienas trešdaļas tās locekļu pieprasījuma.

5. Administratīvā padome pieņem lēmumus ar tās locekļu absolūtu balsu vairākumu.

5. pants

Administratīvā padome pieņem reglamentu, kas stājas spēkā, kad to apstiprinājusi Padome atbilstīgi Komisijas atzinumam.

Tā nolemj, vai izveidot īpašas darba grupas, pamatojoties uz ikgadējās darba programmas prasībām. Tā regulāri ziņo Komisijai par Centra darbībām.

6. pants

1. Centra direktoru ieceļ Komisija no kandidātu vidus, kuri ietverti sarakstā, ko iesniegusi administratīvā padome.

2. Direktora amata pilnvaru termiņu atjauno ik pēc pieciem gadiem.

7. pants

1. Direktors pilda administratīvās padomes lēmumus un atbild par Centra ikdienas administratīvo vadību. Viņš ir Centra juridiskais pārstāvis.

2. Viņš sagatavo un organizē administratīvās padomes darbu un nodrošina sekretariātu tās sanāksmēm.

3. Viņš koordinē darba grupu darbību.

4. Viņš atbild par visiem jautājumiem, kas saistīti ar personālu, un par personāla pieņemšanu darbā un atlaišanu no darba.

5. Direktors par savu darbību atskaitās administratīvajai padomei.

8. pants

1. Pamatojoties uz direktora iesniegtu projektu, administratīvā padome ar Komisijas piekrišanu pieņem ikgadējo darba programmu. Programmā ņem vērā prioritārās vajadzības, ko norādījušas Kopienas iestādes.

2. Plānojot darbu, Centrs ņem vērā citu profesionālās izglītības jomā darbojošos organizāciju darbību.

9. pants

Administratīvā padome vēlākais līdz 31. martam pieņem vispārīgo gada ziņojumu par Centra darbību un finansiālo stāvokli un iesniedz to Komisijai.

10. pants

Administratīvā padome par katru finanšu gadu, kas atbilst kalendārajam gadam, sastāda sabalansētu visu ienākumu un izdevumu pārskatu.

11. pants

1. Administratīvā padome katru gadu vēlākais līdz 31. martam nosūta Komisijai ienākumu un izdevumu tāmi. Šo tāmi, kas ietver štata plānu, Komisija nosūta Padomei kopā ar Eiropas Kopienu provizorisko budžeta projektu.

2. Eiropas Kopienu budžetā katru gadu īpašā nodaļā ietver subsīdijas Centram.

Šai subsīdijai atbilstīgajam asignējumam piemēro spēkā esošo kārtību asignējumu pārnešanai no vienas nodaļas uz citu.

Budžeta pārvaldes iestāde sastāda Centra štata plānu.

3. Administratīvā padome pirms katra finanšu gada sākuma pieņem ienākumu un izdevumu tāmi, koriģējot to ar budžeta pārvaldes iestādes piešķirto subsīdiju. Šādi pieņemto tāmi Komisija nosūta budžeta pārvaldes iestādei.

12. pants

1. Centram piemērojamos finanšu noteikumus pieņem saskaņā ar Līguma 209. pantu.

2. Administratīvā padome vēlākais līdz 31. martam nosūta Komisijai un Revīzijas padomei pārskatus par visiem Centra ienākumiem un izdevumiem par iepriekšējo finanšu gadu. Revīzijas padome tās izskata saskaņā ar Līguma 206. panta otro daļu.

3. Komisija vēlākais līdz 31. oktobrim Padomei un Eiropas Parlamentam iesniedz pārskatus un Revīzijas komisijas ziņojumu kopā ar savām piezīmēm. Padome un Eiropas Parlaments atbrīvo Centra administratīvo padomi no atbildības saskaņā ar Līguma 206. panta ceturtajā daļā noteikto kārtību.

4. Komisijas finanšu kontrolieris ir atbildīgs par visu saistību un maksājumu pārbaudi un visu Centra ieņēmumu reģistrāciju un atgūšanu.

13. pants

Noteikumus, kas attiecas uz Centra personālu, pieņem Padome pēc Komisijas priekšlikuma.

14. pants

Administratīvās padomes locekļi, direktors, personāls un visas pārējās personas, kas piedalās Centra darbībā, arī pēc amata pilnvaru beigām nedrīkst izpaust informāciju, uz ko attiecas pienākums glabāt dienesta noslēpumu.

15. pants

Centram piemēro noteikumus par Eiropas Kopienu valodām.

16. pants

Uz Centru attiecas Protokols par Eiropas Kopienu privilēģijām un neaizskaramību.

17. pants

1. Centra līgumsaistības reglamentē likums, kas piemērojams attiecīgajam līgumam.

Eiropas Kopienu Tiesas jurisdikcijā ir pieņemt nolēmumu ar visām šķīrējtiesas klauzulām, kas ietvertas Centra noslēgtajos līgumos.

2. Attiecībā uz saistībām, kas nav līgumsaistības, Centrs saskaņā ar vispārīgiem tiesību principiem, kas ir kopēji visu dalībvalstu tiesību aktiem, atlīdzina visus zaudējumus, ko radījis Centrs vai tā darbinieki, pildot savus pienākumus.

Eiropas Kopienu Tiesas jurisdikcijā ir strīdi, kas attiecas uz kompensācijām par visiem šādiem zaudējumiem.

3. Darbinieku personisko atbildību pret Centru reglamentē attiecīgi noteikumi, ko piemēro Centra personālam.

18. pants

Dalībvalstis, administratīvās padomes locekļi un tieši un personīgi iesaistītas trešās personas var vērsties pie Komisijas par jebkādu Centra darbību neatkarīgi no tā, vai tā būtu veikta vai plānota, lai tā izskata minētās rīcības likumību.

Komisijai to nodod izskatīšanai 15 dienu laikā no dienas, kad attiecīgā puse pirmo reizi uzzinājusi par attiecīgo darbību.

Komisija pieņem lēmumu viena mēneša laikā. Ja minētajā laikā lēmumu nepieņem, tad lietu uzskata par izbeigtu.

19. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1975. gada 10. februārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Fitzgerald

[1] OV C 127, 18.10.1974., 20. lpp.

[2] OV C 125, 16.10.1974., 41. lpp.

[3] OV 63, 20.4.1963., 1338/63. lpp.

[4] OV C 13, 12.2.1974., 1. lpp.

--------------------------------------------------