31974L0483Úradný vestník L 266 , 02/10/1974 S. 0004 - 0013
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 4 S. 0058
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 3 S. 0012
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 4 S. 0058
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 4 S. 0031
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 13 Zväzok 4 S. 0031


Smernica Rady

zo 17. septembra 1974

o aproximácii právnych predpisov členských štátov o vonkajších výčnelkoch motorových vozidiel

(74/483/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej článok 100;

so zreteľom na návrh Komisie;

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [1];

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru;

keďže technické požiadavky, ktoré musia motorové vozidlá spĺňať podľa vnútroštátneho práva, sa vzťahujú okrem iného aj na vonkajšie výčnelky;

keďže sa tieto požiadavky navzájom medzi členskými štátmi líšia; keďže je vzhľadom na to nevyhnutné, aby všetky členské štáty prijali rovnaké požiadavky buď ako dodatok, alebo ako náhradu ich už existujúcich pravidiel na účel uplatnenia pre každý typ vozidla postup EHS typového schvaľovania, ktorý bol predmetom smernice Rady č. 70/156/EHS [2] zo 6. februára 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel;

keďže je žiadúce prijať určité technické požiadavky prijaté Európskou hospodárskou komisiou v jej nariadení č. 26 ("Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel z hľadiska ich vonkajších výčnelkov") [3]pripojenom k Dohode o prijatí jednotných podmienok pre homologizáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologizácie výstroja a súčastí motorových vozidiel;

keďže sa tieto požiadavky uplatňujú na vozidlá kategórie M1 (medzinárodná klasifikácia motorových vozidiel je uvedená v smernici č. 70/156/EHS);

keďže zbližovanie vnútroštátneho práva týkajúceho sa motorových vozidiel v sebe zahŕňa vzájomné uznávanie kontrol vykonaných členskými štátmi na základe spoločných požiadaviek; keďže taký systém musí byť v záujme hladkého fungovania uplatňovaný všetkými členskými štátmi s účinnosťou od toho istého dátumu,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Na účely tejto smernice "vozidlo" znamená akékoľvek motorové vozidlo triedy M1 (definované v prílohe I smernice 70/156/EHS) určené na prevádzku na ceste s najmenej štyrmi kolesami a s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 25 km/hod.

Článok 2

Žiadny členský štát nemôže odmietnuť udeliť EHS typové schválenie alebo národné typové schválenie vozidla z dôvodov týkajúcich sa vonkajších výčnelkov, ak takéto výčnelky spĺňajú požiadavky stanovené v prílohách I a II.

Článok 3

Žiadny členský štát nemôže odmietnuť registráciu alebo zakázať predaj, uvedenie do prevádzky alebo používanie akéhokoľvek vozidla z dôvodov týkajúcich sa vonkajších výčnelkov, ak takéto výčnelky spĺňajú požiadavky stanovené v prílohách I a II.

Článok 4

Členský štát, ktorý udelil typové schválenie, prijme nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie jeho informovanosti o akejkoľvek modifikácii časti alebo charakteristiky, uvedenej v bode 2.2 prílohy I. Príslušné orgány tohto členského štátu určia, či je potrebné vykonať nové testy u modifikovaného typu vozidla a vystaviť nový protokol. Kde také testy odhalia nedostatky v plnení požiadaviek tejto smernice, modifikácia nebude schválená.

Článok 5

Modifikácie, ktoré sú nevyhnutné k prispôsobeniu ustanovení príloh I, II a III k technickému pokroku, sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 13 smernice 70/156/EHS.

Článok 6

1. Členské štáty do 1. júna 1975 prijmú a zverejnia opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou a budú o tom ihneď informovať Komisiu.

Použijú tieto predpisy od 1. októbra 1975.

2. Po oznámení tejto smernice členské štáty zabezpečia, aby akékoľvek návrhy zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktoré zamýšľajú prijať v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, boli oznámené Komisii v dobe dostatočnej na to, aby Komisia mohla predložiť svoje pripomienky.

Článok 7

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 17. septembra 1974

Za Radu

predseda

J. Sauvagnargues

[1] Ú. v. ES C 55, 13.5.1974, s. 14.

[2] Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1.

[3] Dokument Hospodárskej komisie pre Európu

--------------------------------------------------

[1] PRÍLOHA

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA, DEFINÍCIE, ŽIADOSŤ O EHS TYPOVÉ SCHVÁLENIE, EHS TYPOVÉ SCHVÁLENIE, VŠEOBECNÉ ŠPECIFIKÁCIE, ZVLÁŠTNE ŠPECIFIKÁCIE, POSÚDENIE ZHODY VÝROBKU S CERTIFIKOVANÝM TYPOM VÝROBKU

1. VŠEOBECNÉ

1.1 Ustanovenia tejto prílohy neplatia pre vonkajšie spätné zrkadlá alebo pre príslušenstvo ako sú rádiové antény a nosiče batožiny.

1.2 Účelom týchto ustanovení je znížiť riziko alebo závažnosť zranenia osoby pri náraze karosérie alebo keď sa po karosérii telo šmýka v prípade kolízie.

2. DEFINÍCIE

Na účely tejto smernice:

2.1 "Typové schválenie vozidla" znamená schválenie typu vozidla vzhľadom na jeho vonkajšie výčnelky.

2.2 "Typ vozidla vzhľadom na jeho vonkajšie výčnelky" znamená kategóriu motorových vozidiel, ktoré sa navzájom nelíšia v takých zásadných hľadiskách ako je tvar alebo materiály vonkajšieho povrchu.

2.3 "Vonkajší povrch" znamená konštrukčnú jednotku tvoriacu vonkajšok vozidla a zahrňujúcu kapotu, veko priestoru na batožinu, dvere, blatníky a viditeľné výstužné komponenty.

2.4 "Podlahová čiara" znamená čiaru stanovenú takto:

okolo vozidla sa postupne posunuje kužeľ s vertikálnou osou a s polovičným uhlom 30° tak, že sa dotýka stále a pokiaľ možno čo najnižšie vonkajšieho povrchu karosérie. Podlahová čiara je geometrickou stopou týchto bodov dotyku. Pri určení podlahovej čiary sa neberú do úvahy podpery pre zdvihák, výfukové potrubie alebo kolesá. Predpokladá sa, že medzery podbehov kolies sú vyplnené imaginárnym povrchom tvoriacim plynulé pokračovanie okolitého vonkajšieho povrchu.

2.5 "Polomer zakrivenia" znamená približný tvar zaoblenia, odlišný od presného geometrického tvaru.

3. ŽIADOSŤ O EHS TYPOVÉ SCHVÁLENIE

3.1 Žiadosť o EHS typové schválenie typu vozidla vzhľadom na jeho vonkajšie výčnelky má predložiť výrobca vozidla alebo jeho oprávnený zástupca.

3.2 K žiadosti majú byť priložené trojmo vyhotovené dokumenty s týmito údajmi:

3.2.1 fotografie prednej, zadnej a bočných častí vozidla;

3.2.2 prípadne rozmerové výkresy nárazníkov;

3.2.3 výkresy určitých vonkajších výčnelkov a, ak je to vhodné, výkresy určitých prierezov vonkajšieho povrchu uvedených v bode 6.9.1.

3.3 Technickej službe zodpovednej za typové schvaľovacie testy sa predloží nasledujúce:

3.3.1 buď vozidlo zastupujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený, alebo časť alebo časti vozidla, ktoré sa považujú za podstatné pre kontroly a testy predpísané touto prílohou;

3.3.2 na požiadanie horeuvedenej technickej služby určité komponenty a určité vzorky použitých materiálov.

4. EHS TYPOVÉ SCHVÁLENIE

(4.1) (4.2) (4.3) (4.4) (4.4.1) (4.4.2) (4.5) 4.6 K osvedčeniu o EHS typovom schválení sa pripojí formulár zodpovedajúci modelu v prílohe II.

5. VŠEOBECNÉ ŠPECIFIKÁCIE

5.1 Ustanovenia tejto prílohy neplatia pre tie časti vonkajšieho povrchu, ktoré v podmienkach naloženého vozidla, so všetkými dverami, oknami a prístupovými vekami zatvorenými, sú buď:

5.1.1 vo výške viac než 2 m; alebo

5.1.2 nižšie než podlahová čiara; alebo

5.1.3 umiestnené tak, že v statickom stave sa ich nemožno dotýkať guľou o priemere 100 mm.

5.2 Vonkajší povrch vozidla nemá vykazovať smerom von akékoľvek zašpicatené alebo ostré časti alebo akékoľvek výčnelky takého tvaru, rozmerov, smeru alebo tvrdosti, ktoré by mohli pravdepodobne zvýšiť riziko alebo vážnosť telesného poranenia osoby pri náraze karosérie alebo keď sa po karosérii telo šmýka v prípade kolízie.

5.3 Vonkajší povrch vozidiel nemá vykazovať smerom von akékoľvek časti, ktoré by mohli zachytiť chodcov, cyklistov alebo motocyklistov.

5.4 S výnimkou ustavení bodov 5.5, 6.1.3, 6.3, 6.4.2, 6.7.1, 6.8.1, 6.10 nižšie, žiadna vyčnievajúca časť vonkajšieho povrchu nemá mať polomer zakrivenia menší než 2,5 mm.

5.5 Vyčnievajúce časti vonkajšieho povrchu vyrobené z materiálu s tvrdosťou nepresahujúcou 60 Shore A, môžu mať polomer zakrivenia menší než 2,5 mm.

6. ZVLÁŠTNA ŠPECIFIKÁCIA

6.1 Ozdoby

6.1.1 Prijaté ozdoby, ktoré vyčnievajú viac než 10 mm z ich podkladu sa zatlačia, oddelia alebo ohnú silou 10 daN pôsobiacou na ich najviac vyčnievajúci bod v ktoromkoľvek smere v rovine približne rovnobežnej s povrchom, na ktorý sú namontované. Tieto ustanovenia neplatia pre ozdoby na mriežkach chladiča, pre ktoré platia len všeobecné požiadavky bodu 5.

6.1.2 Pre ochranné pásy alebo kryty na vonkajšom povrchu neplatia požiadavky bodu 6.1.1 vyššie. Majú byť však pevne pripevnené k vozidlu.

6.1.3 Ak pridané ozdoby sú hrubé menej než 5 mm, neplatí pre nich požiadavka minimálneho polomeru zakrivenia 2,5 mm, ale hrany takýchto ozdôb smerujúce von majú byť otupené.

6.2 Svetlomety

6.2.1 Vyčnievajúce clony a obruby sú na svetlometoch povolené za predpokladu, že ich vyčnievanie merané vo vzťahu k vonkajšiemu priehľadnému povrchu svetlometu nepresiahne 30 mm a ich polomer zakrivenia je všade najmenej 2,5 mm.

6.2.2 Zasúvateľné svetlomety majú spĺňať požiadavky bodu 6.2.1 vyššie v prevádzkovej aj zakrytej polohe.

6.3 Mriežky a medzery

6.3.1 Požiadavky bodu 5.4 neplatia pre medzery medzi pevnými alebo pohyblivými prvkami vrátane prvkov tvoriacich časť mriežok pre vstup alebo výstup vzduchu a mriežok chladiča za predpokladu, že vzdialenosť medzi po sebe idúcimi prvkami nepresiahne 40 mm. Pre medzery medzi 40 mm a 25 mm majú byť polomery zakrivenia rovné 1 mm alebo väčšie. Ak je však vzdialenosť medzi dvomi po sebe idúcimi prvkami rovná alebo menšia než 25 mm, polomery zakrivenia vonkajších plôch prvkov majú byť najmenej 0,5 mm.

6.3.2 Styk prednej plochy s bočnými plochami každého prvku tvoriaceho mriežku alebo medzeru má byť otupený.

6.4 Stierače predného okna

6.4.1 Zariadenia stierača predného okna majú byť také, že hriadeľ stierača je vybavený ochranným púzdrom, ktoré má polomer zakrivenia zhodný s požiadavkami bodu 5.4 hore a povrch minimálne 150 mm2.

6.4.2 Bod 5.4 neplatí pre stieraciu lištu alebo pre akékoľvek nosné členy. Tieto jednotky však musia byť vyrobené tak, aby nemali žiadne ostré, zašpicatené alebo rezné hrany nefunkčnej povahy.

6.5 Nárazníky

6.5.1 Konce nárazníkov majú byť zahnuté do vnútra k vonkajšiemu povrchu, aby znížili riziko zachytenia.

6.5.2 Komponenty nárazníka majú byť konštruované tak, aby všetky pevné časti povrchu smerujúce von mali minimálny polomer zakrivenia 5 mm.

6.6 Kľučky, závesy a tlačidlá dverí, veká batožinových priestorov a poklopov; hrdlá a viečka palivovej nádrže

6.6.1 Výčnelok nesmie presahovať 40 mm v prípade kľučiek bočných dverí a 30 mm vo všetkých ostatných prípadoch.

6.6.2 Ak treba kľučky bočných dverí pri otváraní otáčať, majú spĺňať tieto požiadavky:

6.6.2.1 Otvorený koniec kľučky musí smerovať dozadu a kľučka musí byť usporiadaná tak, aby sa otáčala rovnobežne s rovinou dverí a aby sa neotáčala smerom von;

6.6.2.2 Koniec kľučky musí byť ohnutý späť ku dverám a musí zapadnúť do vybrania.

6.7 Matice kolies, kryty hláv a disky kolies

6.7.1 Neplatia požiadavky bodu 5.4.

6.7.2 Matice kolesa, kryty hláv a disky kolies nemajú vykazovať rebrovité výčnelky.

6.7.3 Keď sa vozidlo pohybuje v priamom smere, žiadna časť kolies okrem pneumatík situovaná nad horizontálnou rovinou prechádzajúcou cez ich os otáčania nemá vyčnievať za vertikálny priemet vonkajšieho povrchu konštrukcie vo vodorovnej rovine. Ak je to však funkčnými požiadavkami zdôvodnené, disky kolies, ktoré kryjú koleso a matice a hlavy kolesa môžu vyčnievať za vertikálnym priemetom vonkajšieho povrchu alebo konštrukcie pod podmienkou, že polomer zakrivenia vyčnievajúcej časti povrchu je minimálne 30 mm a že toto vyčnievanie za vertikálny priemet vonkajšieho povrchu alebo konštrukcie v žiadnom prípade nepresahuje 30 mm.

6.8 Hrany plechov

6.8.1 Hrany plechov ako sú hrany odkvapov a koľajničiek posuvných dverí sú povolené len pod podmienkou, že sú ohnuté späť alebo sú vybavené krytom spĺňajúcim požiadavky tej prílohy, ktoré preň platia.

6.9 Panely karosérie

6.9.1 Záhyby na paneloch karosérie môžu mať polomer zakrivenia menší než 2,5 mm za predpokladu, že tento polomer nie je menší než jedna desatina výšky "H" výčnelku meraného v súlade s metódou popísanou v prílohe II.

6.10 Bočné vzduchové alebo dažďové deflektory

6.10.1 Bočné deflektory majú mať polomer zakrivenia minimálne 1 mm na hranách, ktoré môžu smerovať von.

6.11 Podpery zdviháku

6.11.1 Podpera zdviháku nemá vyčnievať viac než 10 mm za vertikálny priemet podlahovej čiary ležiacej priamo nad ňou.

(7.) (7.1) (7.1.1) (7.1.2) (7.2) 8. POSÚDENIE ZHODY VÝROBKU S CERTIFIKOVANÝM TYPOM VÝROBKU

(8.1) 8.2 Aby sa overila zhoda so schváleným typom, vykoná sa dostatočný počet náhodných kontrol sériovo vyrábaných vozidiel.

[1] Znenie príloh je v podstate podobné zneniu príloh nariadenia č. 26 Hospodárskej komisie OSN pre Európu. Najmä znenie podrozdelenia častí je zhodné. Ak prílohy neobsahujú bod korešpondujúci s bodom nariadenia č. 26, čísla sa uvádzajú aj tak kvôli záznamu v zátvorkách.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

METÓDA PRE URČENIE VÝŠKY VÝČNELKOV VONKAJŠIEHO POVRCHU

1. Výška H výčnelku sa stanoví graficky vo vzťahu k obvodu kružnice o priemere 165 mm, ktorá sa vnútorne dotýka vonkajšieho obrysu vonkajšieho povrchu v časti (v reze), ktorá má byť kontrolovaná.

2. H je maximálna hodnota vzdialenosti meranej na priamke prechádzajúcej stredom kružnice o priemere 165 mm medzi obvodom hore uvedenej kružnice a vonkajším obrysom výčnelku (pozri obrázok 1).

3. V prípadoch, kde sa kružnica o priemere 100 mm nemôže dotknúť vonkajšej časti vonkajšieho obrysu vonkajšieho povrchu v uvažovanej časti (uvažovanom reze), obrys povrchu v tejto oblasti sa bude brať ako obrys tvorený obvodom kružnice o priemere 100 mm medzi jej bodmi dotyku s vonkajším obrysom (pozri obrázok 2).

4. Výrobca poskytne výkresy potrebných rezov vonkajšieho povrchu, aby bolo možné odmerať výšku výčnelkov uvedených vyššie.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

VZOR

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------