31974L0151Úradný vestník L 084 , 28/03/1974 S. 0025 - 0032
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 3 S. 0242
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 2 S. 0209
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 3 S. 0242
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 3 S. 0198
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 13 Zväzok 3 S. 0198


Smernica Rady

zo 4. marca 1974

o aproximácii právnych predpisov členských štátov o určitých súčastiach a charakteristikách kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov

(74/151/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 100,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia, [1]

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru, [2]

keďže technické požiadavky, ktoré musí traktor spĺňať podľa vnútroštátnych právnych predpisov, súvisia okrem iného s maximálnou prípustnou hmotnosťou so zaťažením, umiestnením a pripevnením tabuliek zadnej štátnej poznávacej značky, palivových nádrží, prídavných záťaží, zvukových výstražných zariadení a prípustnej hladiny zvuku a výfukových systémov (tlmičov);

keďže sa tieto požiadavky navzájom líšia v jednotlivých členských štátoch; keďže je potrebné, aby všetky členské štáty prijali rovnaké požiadavky buď ako doplňujúce, alebo nahradzujúce doteraz existujúce pravidlá, aby bolo možné vykonávať najmä postup typového schválenia EHS, ktorý bol predmetom smernice Rady zo 4. marca 1974 [3] o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ktoré sa majú uplatňovať vzhľadom na každý typ traktora,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. "Poľnohospodársky alebo lesný traktor" znamená akékoľvek motorové vozidlo vybavené kolesami alebo nekonečnými pásmi najmenej s dvoma nápravami, ktorého hlavnou funkciou je ťažná sila a ktoré je osobitne navrhnuté na ťahanie, tlačenie, nesenie alebo pohon určitých nástrojov, strojov alebo prívesov určených na použitie v poľnohospodárstve alebo v lesníctve. Môže byť vybavené na prepravovanie nákladu a cestujúcich.

2. Táto smernica sa uplatňuje len na traktory definované v predchádzajúcom odseku, ktoré sú vybavené pneumatikami a ktoré majú dve nápravy a maximálnu konštrukčnú rýchlosť 6 až 25 km/h.

Článok 2

Žiaden členský štát nemôže odmietnuť udeliť typové schválenie EHS alebo vnútroštátne typové schválenie traktoru z dôvodov súvisiacich s:

- maximálnou prípustnou hmotnosťou so zaťažením

- umiestnením a pripevnením tabuliek zadných štátnych poznávacích značiek,

- palivovými nádržami,

- prídavnými zaťaženiami,

- zvukovými výstražnými zariadeniami,

- prípustnou hladinou zvuku a výfukovými systémami (tlmičmi),

ak tieto spĺňajú požiadavky uvedené v príslušných prílohách.

Článok 3

Žiaden štát nemôže odmietnuť registráciu alebo zakázať predaj, uvedenie do prevádzky alebo používanie traktorov z dôvodov súvisiacich so súčasťami alebo charakteristikami uvedenými v článku 2, ak spĺňajú požiadavky uvedené v príslušných prílohách.

Článok 4

Zmeny a doplnky potrebné na prispôsobenie požiadaviek technickému pokroku, ktoré sú uvedené v prílohách, okrem tých, ktoré sú uvedené v bodoch I.1 a I.4.1.2 prílohy VI, sa prijímajú v súlade s postupom stanoveným v článku 13 smernice Rady o typovom schválení kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov.

Článok 5

1. Členské štáty prijmú ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 18 mesiacov od jej oznámenia a ihneď o tom budú informovať Komisiu.

2. Členské štáty zabezpečia, aby znenie základných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou, bolo oznámené Komisii.

Článok 6

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 4. marca 1974

Za Radu

predseda

W. Scheel

[1] Ú. v. ES 28, 17.2.1967, s. 462/67.

[2] Ú. v. ES 42, 7.3.1967, s. 620/67.

[3] Ú. v. ES L 84, 28.3.1974, s. 10.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

MAXIMÁLNA PRÍPUSTNÁ HMOTNOSŤ SO ZAŤAŽENÍM

1. Príslušný úrad prijme technicky prípustnú maximálnu hmotnosť so zaťažením udávanú výrobcom ako maximálnu prípustnú hmotnosť so zaťažením za predpokladu, že:

1.1 výsledky skúšok vykonaných úradom, najmä výsledky, ktoré sa týkajú brzdenia a riadenia, sú uspokojivé.

1.2 maximálna prípustná hmotnosť so zaťažením nepresahuje hodnotu 14 ton a hmotnosť na jednu nápravu nepresahuje hodnotu 10 ton.

2. Pri akomkoľvek stave zaťaženia traktora nesmie byť hmotnosť prenášaná na cestu prednou nápravou menšia ako 20 % pohotovostnej hmotnosti traktora.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

1. TVAR A ROZMERY PRIESTORU PRE MONTÁŽ ZADNÝCH ŠTÁTNYCH POZNÁVACÍCH ZNAČIEK

Priestor pre montáž zahŕňa rovnú alebo rovnú pravouhlú plochu s týmito minimálnymi rozmermi:

- dĺžka 240 mm;

- výška 165 mm.

2. UMIESTNENIE PRIESTORU PRE MONTÁŽ A UPEVNENIE TABULIEK

Priestor pre montáž je taký, aby tabuľky mali po správnom namontovaní tieto charakteristiky:

2.1 Poloha tabuľky vzhľadom na šírku vozidla

Stred tabuľky nemôže byť umiestnený v pravej časti roviny súmernosti traktorov v členských štátoch, kde sa na cestách jazdí vpravo alebo v ľavej časti roviny tam, kde sa jazdí vľavo.

V členských štátoch, kde sa na cestách jazdí vpravo, nesmie byť ľavý okraj tabuľky umiestnený v ľavej časti vertikálnej roviny, ktorá je rovnobežná s rovinou súmernosti traktora a ktorá sa dotýka najkrajnejších vonkajších okrajov vozidla.

V členských štátoch, kde sa na cestách jazdí vľavo, nesmie byť pravý okraj tabuľky umiestnený v pravej časti vertikálnej roviny, ktorá je rovnobežná s rovinou súmernosti traktora a ktorá sa dotýka najkrajnejších vonkajších okrajov vozidla.

2.2 Poloha tabuľky vzhľadom na pozdĺžnu rovinu súmernosti traktora

Tabuľka je kolmá na rovinu súmernosti traktora.

2.3 Poloha tabuľky vzhľadom na vertikálnu rovinu

Tabuľka je vo vertikálnej polohe s toleranciou v rozmedzí 5°. V prípade, keď to vyžaduje tvar traktora, však môže byť odklonená od vertikály:

2.3.1 nie viac ako 30°, keď plocha nesúca štátnu poznávaciu značku je naklonená smerom nahor, za predpokladu, že horný okraj tabuľky nie je vzdialený viac ako 1,2 m od zeme.

2.3.2 nie viac ako 15°, keď plocha nesúca štátnu poznávaciu značku je naklonená smerom nadol, za predpokladu, že horný okraj tabuľky je vzdialený viac ako 1,2 m od zeme.

2.4 Vzdialenosť tabuľky od zeme

Vzdialenosť spodného okraja tabuľky od zeme nesmie byť menšia ako 0,3 m, vzdialenosť horného okraja tabuľky od zeme nesmie byť väčšia ako 1,2 m. Ak však nie je v praxi možné dosiahnuť súlad s týmto ustanovením, môže byť vzdialenosť väčšia ako 1,2 m, ale musí sa čo najviac približovať tejto hranici, a to tak, ako to dovoľujú konštrukčné charakteristiky traktora, a nesmie v žiadnom prípade presiahnuť 2,5 m.

2.5 Stanovenie vzdialenosti tabuľky od zeme

Vzdialenosti uvedené v bodoch 2.3 a 2.4 sa merajú na nezaťaženom traktore.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

NÁDRŽE PRE KVAPALNÉ PALIVÁ

1. Nádrže na palivo musia byť vyrobené tak, aby boli odolné proti korózii. Musia vyhovieť skúškam výrobcu tesnosti pri tlaku, ktorý sa rovná dvojnásobku prevádzkového tlaku, ktorý ale nesmie byť nižší ako 1,3 baru. Akýkoľvek tlak presahujúci prevádzkový tlak musí byť automaticky kompenzovaný vhodným zariadením (odvzdušňovacími otvormi, bezpečnostnými ventilmi, a podobne). Odvzdušňovacie otvory musia byť konštruované tak, aby sa zabránilo nebezpečenstvu vzniku požiaru. Palivo nesmie unikať cez uzáver nádrže ani cez zariadenie určené na kompenzáciu nadmerného tlaku, a to ani keď sa nádrž úplne prevráti: odkvapkávanie sa toleruje.

2. Nádrže na palivo musia byť konštruované tak, aby boli chránené pred následkami nárazu na prednú alebo zadnú časť traktora. V blízkosti nádrže nesmú byť vyčnievajúce časti, ostré hrany, a podobne.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

PRÍDAVNÉ ZÁŤAŽE

Ak, s cieľom vyhovieť ustanoveniam stanoveným pre typové schválenie EHS, musí byť traktor vybavený prídavnými závažiami, tieto závažia musí dodať výrobca, musia byť vyrobené z kovu, určené na pripevnenie na traktor a musia niesť značku firmy, ktorá ich vyrába, a údaj o ich približnej hmotnosti v kilogramoch.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

ZVUKOVÉ VÝSTRAŽNÉ ZARIADENIA

1. Výstražné zariadenie musí niesť schvaľovaciu značku EHS predpísanú smernicou Rady z 27. júla 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o zvukových výstražných zariadeniach pre motorové vozidlá. [1]

2. Charakteristiky zvukového výstražného zariadenia, ak sa montujú na traktor

2.1 Akustické skúšky

Keď je typ traktora schválený, skúšajú sa charakteristiky výstražného zariadenia namontovaného na tento typ traktora takto:

2.1.1 Hladina akustického tlaku u zariadenia namontovaného na traktore sa meria v bode vzdialenom 7 m pred traktorom v mieste, ktoré je otvorené a pokiaľ možno rovné. Motor traktora je vypnutý. Napätie je také, ako je ustanovené v bode 1.2.1 prílohy I k smernici uvedenej v bode 1.

2.1.2 Merania sa uskutočňujú na váhovej stupnici "A" normy IEC (Medzinárodná elektrotechnická komisia).

2.1.3 Maximálna hodnota akustického tlaku sa stanoví vo výške 0,5 až 1,5 m nad zemou.

2.1.4 Táto maximálna hodnota nesmie byť menšia ako 93 dB (A).

[1] Ú. v. ES L 176, 10.8.1970, s. 12.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

I. PRÍPUSTNÉ HLADINY ZVUKU

I.1 Limity

Hladiny zvuku traktora uvedeného v článku 1 tejto smernice, keď sa meria za podmienok stanovených v tejto prílohe, nemôže presahovať tieto hladiny:

89 dB (A) - pri nezaťažených traktoroch s hmotnosťou presahujúcou 1,5 tony;

85 dB (A) - pri nezaťažených traktoroch s hmotnosťou nepresahujúcou 1,5 tony

I.2 Prístroje na meranie

Hluk spôsobený traktorom sa meria pomocou zvukomeru opísaného v publikácii 179, 1. vydanie (1965) Medzinárodnej elektrotechnickej komisie IEC.

I.3 Podmienky merania

Merania sa vykonávajú na nezaťaženom traktore na dostatočne tichej a otvorenej ploche (okolitý hluk a hluk vetra aspoň 10 dB (A) pod hodnotou meraného hluku).

Táto plocha môže mať tvar napríklad otvoreného priestoru s polomerom 50 m, ktorý má strednú časť s polomerom najmenej 20 m, ktorá je prakticky rovná. Na povrchu môže byť betón, asfalt alebo podobný materiál a tento povrch nesmie byť pokrytý prachovým snehom, vysokou trávou, voľnou pôdou alebo popolom.

Povrch skúšobnej dráhy nesmie spôsobiť nadmerný hluk pneumatík. Táto podmienka platí len pre meranie hluku traktora pri pohybe.

Merania sa vykonávajú pri peknom počasí za slabého vetra. Žiadna iná osoba, okrem pozorovateľa, ktorý odčítava hodnoty na prístroji, nemôže byť v blízkosti traktora alebo mikrofónu, pretože prítomnosť divákov v blízkosti traktora alebo mikrofónu môže značne ovplyvniť hodnoty odčítané z prístroja. Zaznamenané kolísania, pri ktorých sa zdá, že nesúvisia s charakteristikami celkovej hladiny zvuku, sa nemusia pri odčítaní hodnôt zohľadňovať.

I.4 Metóda merania

I.4.1 Meranie hluku traktorov pri pohybe (pre typové schválenie).

Na každej strane traktora sa vykonajú najmenej dve merania. Predbežné merania sa môžu uskutočniť na účely nastavenia, ale nezohľadňujú sa.

Mikrofón sa umiestni 1,2 m nad zemou, vo vzdialenosti 7,5 m od trajektórie osi CC, na priamke PP‘, ktorá je kolmá na os CC (obrázok 1).

Na skúšobnej dráhe sa vyznačia dve priamky AA‘ a BB‘, rovnobežné s priamkou PP‘, vo vzdialenosti 10 m pred resp. za priamkou PP‘. Traktor sa približuje k priamke AA‘ stálou rýchlosťou, ako je uvedené nižšie. Škrtiaca klapka sa nastaví do úplne otvorenej polohy tak rýchlo, ako je to možné a udržuje sa v tejto polohe, pokiaľ zadná časť traktora [1] neprekročí priamku BB‘.

Maximálna zaznamenaná hladina zvuku je výsledok merania.

I.4.1.1 Rýchlosť pri skúške predstavuje tri štvrtiny maximálnej rýchlosti, ktorá môže byť dosiahnutá pri najvyššom rýchlostnom stupni používanom pri jazde na ceste.

I.4.1.2 Vyhodnotenie výsledkov

I.4.1.2.1 Výsledok každého merania sa stanoví odpočítaním 1 dB (A) od odčítanej hodnoty, pričom sa berú do úvahy nepresnosti meracích prístrojov.

I.4.1.2.2 Merania sa považujú za platné, ak rozdiel medzi dvoma po sebe nasledujúcimi meraniami na rovnakej strane nepresiahne 2 dB (A).

I.4.1.2.3 Najvyššia nameraná hladina zvuku tvorí výsledok skúšky. Ak by mal tento výsledok presiahnuť o 1 dB (A) maximálnu prípustnú hladinu hluku pre kategóriu skúšaného traktora, vykonajú sa ďalšie dve merania. Tri zo štyroch meraní takto získaných musia spadať do predpísaných limitov.

+++++ TIFF +++++

Obrázok 1

I.4.2 Meranie hluku stojacich traktorov (nevyžaduje sa pre typové schválenie)

I.4.2.1 Polohy zvukomeru

Merania sa vykonajú v bode X (zobrazenom na obrázku 2) vo vzdialenosti 7 m od najbližšej plochy traktora.

Mikrofón sa umiestni 1,2 m nad zemou.

I.4.2.2 Počet meraní

Vykonajú sa najmenej dve merania.

I.4.2.3 Podmienky skúšok traktora

Chod motora traktora bez regulátora otáčok je pri 3/4 otáčok, pri ktorých vyvíja stroj maximálny výkon (podľa údajov výrobcu). Otáčky motora sa merajú pomocou nezávislého prístroja, napríklad zariadenia roller bed a tachometra. Ak je motor vybavený regulátorom, ktorý zabraňuje, aby motor presiahol otáčky, pri ktorých vyvíja maximálny výkon, beží motor pri maximálnych otáčkach, ktoré regulátor dovoľuje.

Pred každým meraním je motor zohriaty na prevádzkovú teplotu.

I.4.2.4 Vyhodnotenie výsledkov

Všetky hodnoty odčítané zo zvukomera sa uvedú v správe.

Metóda používaná na výpočet výkonu motora sa tiež uvedie, ak je to možné. Stav zaťaženia traktora sa taktiež uvedie.

Merania sa považujú za platné, ak rozdiel medzi dvoma po sebe nasledujúcimi meraniami na rovnakej strane traktora nepresiahne 2 dB (A).

Maximálne zaznamenané číslo je výsledok merania.

+++++ TIFF +++++

Obrázok 2

II. VÝFUKOVÝ SYSTÉM (TLMIČ)

II.1 Ak je traktor vybavený zariadením určeným na redukciu hluku z výfuku (tlmičom), uplatňujú sa požiadavky uvedené v tomto bode II. Ak je sanie motora vybavené čističom vzduchu, ktorý je potrebný na zaručenie dodržania prípustnej hladiny hluku, považuje sa čistič za časť tlmiča a požiadavky tohto bodu II sa tiež uplatňujú na tento čistič.

II.2 K osvedčeniu o typovom schválení traktora musí byť priložený nákres výfukového systému.

II.3 Použitie vláknitých absorpčných materiálov v konštrukcii tlmičov je dovolené, ak sú splnené tieto podmienky:

II.4 Použitie vláknitých absorpčných materiálov v konštrukcii tlmičov je dovolené, ak sú splnené tieto podmienky:

II.4.1 Vláknitý absorpčný materiál nemôže byť umiestnený v tých častiach tlmiča, ktorými prechádzajú plyny.

II.4.2 Vhodné zariadenia musia zabezpečiť, aby sa vláknitý absorpčný materiál udržal na mieste po celý čas, počas ktorého sa tlmič používa.

II.4.3 Vláknitý absorpčný materiál musí byť odolný voči teplote, ktorá je najmenej o 20 % vyššia ako prevádzková teplota (v stupňoch Celsia), ktorá sa môže vyskytnúť v oblasti tlmiča, kde sa tieto absorpčné materiály nachádzajú.

[1] Pokiaľ má traktor príves, nezohľadňuje sa to pri stanovovaní, keď bola prekročená priamka BB‘.

--------------------------------------------------