31971D0306

71/306/EØF: Rådets afgørelse af 26. juli 1971 om nedsættelse af et rådgivende udvalg vedrørende offentlige bygge- og anlægskontrakter

EF-Tidende nr. L 185 af 16/08/1971 s. 0015 - 0015
den finske specialudgave: kapitel 6 bind 1 s. 0110
den danske specialudgave: serie I kapitel 1971(II) s. 0622
den svenske specialudgave: kapitel 6 bind 1 s. 0110
den engelske specialudgave: serie I kapitel 1971(II) s. 0693
den græske specialudgave: Kapitel 17 bind 1 s. 0017
den spanske specialudgave: Kapitel 17 bind 1 s. 0019
den portugisiske specialudgave: Kapitel 17 bind 1 s. 0019


++++

RAADETS AFGOERELSE

af 26 . juli 1971

om nedsaettelse af et raadgivende Udvalg vedroerende offentlige bygge - og anlaegskontrakter

( 71/306/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Det europaeiske Parlament ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Anvendelsen af de af Raadet vedtagne foranstaltninger med hensyn til offentlige bygge - og anlaegskontrakter kan rejse problemer , som det synes hensigtsmaessigt at behandle i faellesskab ;

det er med henblik herpaa formaalstjenligst at nedsaette et udvalg under Kommissionens forsaede og sammensat af repraesentanter for medlemsstaterne , saaledes at repraesentanterne kommer fra disse staters administrationer ,

TRUFFET FOELGENDE AFGOERELSE :

Artikel 1

Der nedsaettes inden for Kommissionens rammer et raadgivende Udvalg for offentlige bygge - og anlaegskontrakter .

Artikel 2

Med forbehold af bestemmelserne i traktatens artikler 169 og 170 skal Udvalget paa Kommissionens initiativ eller paa begaering af en medlemsstat regelmaessigt behandle de problemer , som maatte opstaa ved anvendelsen af de af Raadet vedtagne foranstaltninger med hensyn til offentlige bygge - og anlaegskontrakter , herunder saerlige tilfaelde , som maatte konstateres paa dette omraade . Udvalget skal saerlig undersoege de grunde , som har foert til , at virksomheder , der fyldestgoer de i de af Raadet vedtagne direktiver fastsatte kriterier , ikke maatte vaere blevet raadspurgt eller ikke maatte have opnaaet kontrakten , skoent de har fremsat det mest fordelagtige tilbud .

Artikel 3

Udvalget sammensaettes af repraesentanter for medlemsstaterne , saaledes at repraesentanterne kommer fra disse staters administrationer . Udvalgets medlemmer udpeges af medlemsstaterne , saaledes at der af hvert land udpeges et medlem og en stedfortraeder .

Udvalget har en tjenestemand fra Kommissionen som formand . Formanden kan lade sig bistaa af tjenestemaend fra Kommissionen .

Sekretariatet varetages af Kommissionens kontorer .

Artikel 4

Udvalget sammenkaldes af formanden , dels paa dennes eget initiativ , dels paa begaering af et medlem .

Artikel 5

Der udarbejdes referat af Udvalgets forhandlinger .

Artikel 6

Udvalget fastsaetter selv sin forretningsorden .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 26 . juli 1971 .

Paa Raadets vegne

A . MORO

Formand

( 1 ) EFT nr . 62 af 12 . 4 . 1965 , s . 883/65 .

( 2 ) EFT nr . 13 af 29 . 1 . 1965 , s . 150/65 og EFT nr . 63 af 13 . 4 . 1965 , s . 929/65 .