31970L0222Úradný vestník L 076 , 06/04/1970 S. 0025 - 0026
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 1 S. 0137
Dánske špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1970(I) S. 0172
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 1 S. 0137
Anglické špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1970(I) S. 0194 - 0195
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 1 S. 0091
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 1 S. 0219
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 13 Zväzok 1 S. 0219


Smernica Rady

z 20. marca 1970

o aproximácii právnych predpisov členských štátov o miestach na inštalovanie a pripevnenie zadných registračných tabuliek na motorových a ich prípojných vozidlách

(70/222/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 100,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže technické požiadavky, ktoré motorové vozidlá musia spĺňať podľa vnútroštátnych právnych predpisov, sa týkajú, medzi iným, miesta pre osadenie a pripevnenie zadných registračných tabuliek;

keďže tieto požiadavky sa navzájom líšia medzi jednotlivými členskými štátmi; keďže je nutné, aby všetky členské štáty prijali tie isté požiadavky, a to buď ako dodatok k ich existujúcim pravidlám, alebo miesto nich, aby bol najmä umožnené vykonávať postup EHS typového schvaľovania, ktorý je predmetom smernice Rady [1] zo dňa 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, na každý typ vozidla,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Na účely tejto smernice "vozidlo" znamená akékoľvek motorové vozidlo určené na prevádzku na ceste, s karosériou alebo bez nej, s najmenej štyrmi kolesami a maximálnou konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 25 km/h a jeho prípojné vozidlá, s výnimkou koľajových vozidiel, poľnohospodárskych traktorov a zariadení, a vozidiel pre verejné práce.

Článok 2

Žiadny členský štát nesmie odmietnuť udeliť EHS typové schválenie alebo národné typové schválenie vozidla z dôvodov týkajúcich sa miesta pre inštalovanie a pripevnenie zadných registračných tabuliek, ak spĺňajú požiadavky stanovené v prílohe k tejto smernici.

Článok 3

Úpravy potrebné pre prispôsobenie sa požiadavkám prílohy, ako aj rešpektovanie technického pokroku, budú prijaté postupom stanoveným v článku 13 smernice Rady zo 6. februára 1970 o typovom schválení motorových a ich prípojných vozidiel.

Článok 4

1. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou v priebehu osemnástich mesiacov po jej oznámení a budú o nich ihneď informovať Komisiu.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 5

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 20. marca 1970

Za Radu

predseda

P. Harmel

[1] Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

1. TVAR A ROZMERY MIESTA NA INŠTALOVANIE ZADNÝCH REGISTRAČNÝCH TABULIEK

Miesto na inštalovanie musí pozostávať z rovnej alebo prakticky rovnej pravouhlej plochy s nasledujúcimi minimálnymi rozmermi:

buď | šírka 520 mm |

výška 120 mm |

alebo | šírka 340 mm |

výška 240 mm |

2. POLOHA MIESTA NA INŠTALOVANIE A PRIPEVNENIE TABULIEK

Miesto na inštalovanie musí byť také, aby po správnom pripevnení mali tabuľky nasledujúce charakteristiky:

2.1 Poloha tabuľky vo vzťahu k pozdĺžnej osi vozidla

Stred tabuľky nesmie byť situovaný vpravo od pozdĺžnej roviny súmernosti vozidla.

Ľavý okraj tabuľky nesmie byť situovaný vľavo od zvislej roviny, ktorá je rovnobežná s pozdĺžnou rovinou súmernosti a dotýka sa vonkajšej hrany vozidla.

2.2 Poloha tabuľky vo vzťahu k pozdĺžnej rovine súmernosti vozidla

Tabuľka musí byť kolmá alebo prakticky kolmá k pozdĺžnej rovine súmernosti vozidla.

2.3 Poloha tabuľky vo vzťahu k zvislej rovine

Tabuľka musí mať zvislú polohu s toleranciou 5o. Avšak tam, kde to tvar vozidla vyžaduje, môže mať sklon ku kolmici:

2.3.1 maximálne 30o, ak plocha s registračným číslom je obrátená smerom hore, za podmienky, že horná hrana tabuľky nie je nad základňou vyššie ako 1,2 m;

2.3.2 maximálne 15o, ak plocha s registračným číslom je obrátená smerom dolu, za podmienky, že horná hrana tabuľky nie je nad základňou vyššie ako 1,2 m.

2.4 Výška tabuľky nad základňou

Dolná hrana tabuľky nesmie byť nad základňou nižšie ako 0,30 m; horná hrana tabuľky nesmie byť nad vozovkou vyššie ako 1,20 m. Avšak tam, kde nie je možné tejto druhej požiadavke vyhovieť, môže byť horná hrana tabuľky nad vozovkou vyššia ako 1,20 m, ale musí byť tak blízko tomuto limitu, ako to dovoľujú konštrukčné charakteristiky vozidla, a v žiadnom prípade nesmie presiahnuť 2 metre.

2.5 Geometrické požiadavky týkajúce sa viditeľnosti

Tabuľka musí byť viditeľná v celom priestore zahŕňajúcom štyri nasledovné roviny: dve zvislé roviny dotýkajúce sa bočných hrán tabuľky a tvoriace uhol 30o smerom von s pozdĺžnou strednou rovinou vozidla; rovinu dotýkajúcu sa hornej hrany tabuľky a tvoriacu s horizontálou uhol 15o smerom hore; vodorovnú rovinu prechádzajúcu dolnou hranou tabuľky (avšak pokiaľ výška hornej hrany tabuľky nad základňou je väčšia ako 1,20 m, uvedená rovina musí zvierať s horizontálou uhol 15o smerom dolu).

2.6 Stanovenie výšky tabuľky nad základňou

Výšky uvedené v bodoch 2.3, 2.4 a 2.5 sa merajú na nezaťaženom vozidle.

--------------------------------------------------