31970L0221Úradný vestník L 076 , 06/04/1970 S. 0023 - 0024
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 1 S. 0135
Dánske špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1970(I) S. 0170
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 1 S. 0135
Anglické špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1970(I) S. 0192
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 1 S. 0089
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 1 S. 0217
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 13 Zväzok 1 S. 0217


Smernica Rady

z 20. marca 1970

o aproximácii právnych predpisov členských štátov o nádržiach na kvapalné palivá a o zadných ochranných zariadeniach motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

(70/221/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení EHS, a najmä na jej článok 100,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko zhromaždenia [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže technické požiadavky, ktoré musia motorové vozidlá spĺňať podľa vnútroštátnych zákonov, sa týkajú, medzi iným, nádrží na kvapalné palivo a zadných ochranných zariadení;

keďže sa tieto požiadavky líšia medzi jednotlivými členskými štátmi; keďže je vzhľadom na to nevyhnutné, aby všetky členské štáty prijali tie isté požiadavky, buď ako dodatok k ich existujúcim pravidlám alebo namiesto nich, aby bolo najmä umožnené používať typový schvaľovací postup EHS pre každý typ vozidla, ktorý podlieha smernici Rady [3] zo dňa 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Na účely tejto smernice "vozidlo" znamená akékoľvek motorové vozidlo určené na prevádzku na ceste, s karosériou alebo bez nej, s najmenej štyrmi kolesami a maximálnou konštrukčnou rýchlosťou presahujúcu 25 km/h a jeho prípojné vozidlá, s výnimkou koľajových vozidiel, poľnohospodárskych traktorov a zariadení a vozidiel pre stavebné práce.

Článok 2

Žiadny členský štát nesmie odmietnuť udeliť typové schválenie EHS alebo vnútroštátne typové schválenie vozidla z dôvodov týkajúcich sa nádrží na kvapalné palivo alebo ochranného zariadenia zadnej časti vozidiel, ak spĺňajú požiadavky uvedené v prílohe.

Článok 3

Zmeny a doplnky potrebné na prispôsobenie sa požiadaviek prílohy k technickému pokroku, s výnimkou požiadaviek uvedených v bode I, sa prijmú postupom stanoveným v článku 13 smernice Rady zo 6. februára 1970 o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

Článok 4

1. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou v priebehu osemnástich mesiacov po jej oznámení a budú o nich ihneď informovať Komisiu.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 5

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 20. marca 1970

Za Radu

predseda

P. Harmel

[1] Ú. v. ES C 160, 18.12.1969, s. 7.

[2] Ú. v. ES C 48, 16.4.1969, s. 16.

[3] Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

I. Nádrže a rezervné nádrže na kvapalné palivo

I.1. Nádrže na palivo musia byť vyrobené tak, aby boli odolné voči korózii. Musia vyhovieť testom na únik paliva, vykonaných výrobcom pri tlaku rovnom dvojnásobku prevádzkového tlaku, ale v žiadnom prípade nie menšiemu než 1,3 bar. Akékoľvek nadmerné zvýšenie tlaku alebo akýkoľvek tlak presahujúci prevádzkový tlak sa musí automaticky vykompenzovať vhodnými zariadeniami (odvzdušňovače, bezpečnostné ventily atď.). Odvzdušňovače musia byť konštruované tak, aby zamedzovali akýmkoľvek rizikám požiaru. Palivo nesmie unikať cez viečko palivovej nádrže alebo cez zariadenia určené na vykompenzovanie nadmerného tlaku, a to ani pri úplnom prevrátení nádrže: odkvapkávanie sa bude tolerovať.

I.2. Nádrže na palivo musia byť montované tak, aby boli chránené pred následkami čelného alebo zadného nárazu na vozidlo; blízko nádrží nesmú byť žiadne vyčnievajúce časti, ostré hrany atď.

II. Zadné ochranné zariadenia

II.1. Svetlá výška v celej šírke zadnej časti podvozku alebo hlavných častí karosérie nesmie presiahnuť 70 cm, keď stred najzadnejšej nápravy a najzadnejší bod vozidla sú vzdialené viac než 1 meter.

II.2. Pokiaľ táto požiadavka nie je splnená, vozidlo musí byť vybavené zadným ochranným zariadením v súlade so špecifikáciami uvedenými nižšie.

II.3. Špecifikácia pre montáž zadného ochranného zariadenia:

II.3.1. Spodná strana zadného ochranného zariadenia musí byť od základne menej ako 70 cm, keď je vozidlo nezaťažené.

II.3.2. V mieste, kde je zadné ochranné zariadenie namontované, nesmie presahovať šírku vozidla a nesmie byť menšie než šírka vozidla viac ako o 10 cm na každej strane.

II.3.3. Zadné ochranné zariadenie musí byť umiestnené čo možno najbližšie k zadnej časti vozidla a v žiadnom prípade nesmie byť vzdialené viac než 60 cm od najzadnejšieho bodu vozidla.

II.3.4. Konce zadného ochranného zariadenia nesmú byť zahrnuté dozadu.

II.3.5. Zadné ochranné zariadenie musí byť pevne pripevnené k pozdĺžnym častiam (rebrinám) rámu vozidla alebo k častiam, ktoré ich nahrádzajú.

II.3.6. Zadné ochranné zariadenie musí mať pevnosť v ohybe najmenej ekvivalentnú pevnosti oceľového nosníka, ktorého prierez má modul pevnosti v ohybe 20 cm3.

II.4. Ako výnimka z predchádzajúcich požiadaviek, zadným ochranným zariadením nemusia byť vybavené vozidlá týchto typov:

- ťahač návesov,

- "oplenové" prívesy a iné podobné prívesy na dopravu kmeňov alebo iných veľmi dlhých nákladov,

- vozidlá, na ktorých zadné ochranné zariadenie je nekompatibilné s ich použitím.

--------------------------------------------------