31969L0464Úradný vestník L 323 , 24/12/1969 S. 0001 - 0002
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 2 S. 0249
Dánske špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1969(II) S. 0545
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 2 S. 0249
Anglické špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1969(II) S. 0561
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 03 Zväzok 5 S. 0019
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 03 Zväzok 3 S. 0170
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 03 Zväzok 3 S. 0170


Smernica Rady

z 8. decembra 1969

o kontrole rakoviny zemiaka

(69/464/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej články 43 a 100,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru,

keďže produkcia zemiakov zaberá dôležité miesto v poľnohospodárstve spoločenstva;

keďže výnosy zemiakov sú neustále ohrozované škodlivými organizmami;

keďže ochranou proti takýmto škodlivým organizmom by sa nemala iba udržiavať produkčná kapacita, ale tiež zvyšovať poľnohospodárska produktivita;

keďže ochranné opatrenia na zabránenie zavedenia škodlivých organizmov do jednotlivých členských štátov by mali iba obmedzený účinok, ak by sa takéto škodlivé organizmy nekontrolovali priebežne a metodicky všade v spoločenstve a nezabránilo sa ich rozširovaniu;

keďže jeden z najškodlivejších organizmov pre zemiaky je Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc., patogénny činiteľ kryptogamného ochorenia "rakovinového ochorenia zemiakov";

keďže toto ochorenie sa vyskytlo v niekoľkých členských štátoch a existujú niektoré ohraničené zdroje infekcie v rámci spoločenstva;

keďže existuje trvalé nebezpečenstvo pestovania zemiakov všade v spoločenstve, ak sa neprijmú účinné opatrenia na kontrolu tohto ochorenia a nezabráni sa jeho rozširovaniu;

keďže s cieľom eradikácie tohto škodlivého organizmu sa musia prijať minimálne ustanovenia pre spoločenstvo; keďže členské štáty musia byť schopné, ak je to potrebné, prijať dodatočné alebo prísnejšie ustanovenia;

keďže odrody zemiakov rezistentných voči určitým rasám tohto organizmu hrajú významnú úlohu; keďže ich použitie najmä v ochranných zónach obklopujúcich napadnuté pozemky má najdôležitejší význam; keďže je preto vo všeobecnom záujme vydávať pravidelné zoznamy takýchto odrôd;

keďže na zistenie prítomnosti napadnutia a rezistencie odrôd sa javí ako potrebné uplatniť vhodné metódy, voči ktorým členské štáty nevznášajú námietky,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Táto smernica sa týka minimálnych opatrení, ktoré musia byť prijaté členskými štátmi na kontrolu rakovinového ochorenia zemiakov a zabránenia rozširovania tohto kryptogamného ochorenia.

Článok 2

1. Ak sa zaznamená výskyt škodlivého činiteľa rakoviny zemiakov Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc., členské štáty vyznačia napadnutý pozemok a ochrannú zónu dosť veľkú na zabezpečenie ochrany okolitých oblastí.

2. Pozemok sa považuje za napadnutý, ak sa zistia príznaky rakovinového ochorenia zemiakov aspoň na jednej rastline z tohto pozemku.

Článok 3

Členské štáty zabezpečia, že hľuzy zemiaka a vňate, ktoré prichádzajú z napadnutých pozemkov, sa ošetria tak, aby sa zničil škodlivý organizmus. Ak už nie je možné určiť miesto, z ktorého napadnuté hľuzy a vňate prichádzajú, celá dávka, v ktorej sa zistia napadnuté hľuzy alebo vňate, sa musí ošetriť.

Článok 4

Členské štáty zabezpečia, že na napadnutých pozemkoch sa:

a) nesmú pestovať žiadne zemiaky;

b) žiadna rastlina určená na sadenie sa nesmie pestovať, uskladniť na pozemku alebo inak.

Článok 5

1. Členské štáty zabezpečia, že v bezpečnostnej zóne sa môžu pestovať iba odrody zemiakov rezistentné voči rasám rakovinového ochorenia zemiakov Synchytrium endobioticum zisteným na napadnutom pozemku.

2. Odroda zemiakov sa považuje za rezistentnú voči určitej rase rakovinového ochorenia zemiakov Synchytrium endobioticum, ak reaguje na napadnutie škodlivým činiteľom tejto rasy tak, že neexistuje nebezpečenstvo sekundárnej infekcie.

Článok 6

Členské štáty odvolajú opatrenia prijaté na kontrolu rakovinového ochorenia zemiakov alebo na zabránenie jeho rozširovania, iba ak sa viac nezistí výskyt Synchytrium endobioticum.

Článok 7

Členské štáty zakážu uchovávanie kultúr Synchytrium endobioticum.

Článok 8

Členské štáty môžu povoliť výnimky z týchto opatrení uvedených v článkoch 3, 4, 5 a 7 na pokusné, vedecké a šľachtiteľské účely za predpokladu, že sa takéto výnimky nedotýkajú kontroly rakovinového ochorenia zemiakov a nevytvárajú žiadne nebezpečenstvo rozširovania tohto ochorenia.

Článok 9

Členské štáty môžu prijať také dodatočné alebo prísnejšie ustanovenia, ktoré sa môžu požadovať na kontrolu rakovinového ochorenia zemiakov alebo na zabránenie jeho rozširovania.

Článok 10

1. Členské štáty oznámia Komisii pred 1. januárom každého roku zoznam všetkých odrôd zemiakov, ktoré schválili na uvádzanie na trh, a u ktorých sa zistilo úradným vyšetrovaním, že sú rezistentné voči Synchytrium endobioticum. Uvedú rasy, voči ktorým sú odrody rezistentné.

2. Komisia zabezpečí, aby sa zoznam rezistentných odrôd, založený na oznámeniach členských štátov, vydával každý rok, ak je to možné pred 1. februárom.

Článok 11

Členský štát zabezpečí, aby sa napadnutie Synchytrium endobioticum a rezistencia odrôd zemiakov voči tomuto organizmu určili vhodnými metódami, voči ktorým členské štáty nevznášajú námietky.

Článok 12

Členské štáty uvedú do účinnosti opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do dvoch rokov od jej oznámenia a bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 13

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 8. decembra 1969

Za Radu

predseda

J. M. A. H. Luns

[1] Ú. v. ES 28, 17.2.1967, s. 454/67.

--------------------------------------------------