31969L0335Úradný vestník L 249 , 03/10/1969 S. 0025 - 0029
Dánske špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1969(II) S. 0405
Anglické špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1969(II) S. 0412
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 09 Zväzok 1 S. 0020
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 09 Zväzok 1 S. 0022
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 09 Zväzok 1 S. 0022


Smernica Rady

zo 17. júla 1969

o nepriamych daniach z tvorby a navyšovania základného imania

(69/335/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej články 99 a 100,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

berúc do úvahy stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže cieľom zmluvy je vytvoriť hospodársku úniu, ktorej charakteristiky sú podobné charakteristikám domáceho trhu a kde jednou zo základných podmienok pre dosiahnutie tohto cieľa je podporovanie voľného pohybu kapitálu;

keďže nepriame dane z navŕšeného kapitálu, ktoré sú teraz v účinnosti v členských štátoch, menovite poplatky vyrúbiteľné za príspevky kapitálu podnikom a firmám a dane vyberané kolkami pri cenných papieroch, umožňujú vznik diskriminácie, dvojitého zdanenia a rozdielností, ktoré musia byť následne eliminované harmonizáciou;

keďže harmonizácia takýchto daní z navŕšeného kapitálu musí byť riadená takým spôsobom, aby sa minimalizovali rozpočtové reakcie členských štátov;

keďže dane vyberané kolkami členským štátom pri cenných papieroch z iných členských štátov, ktoré sa zavádzajú alebo vydávajú na jeho území, sú v protiklade s koncepciou spoločného trhu, ktorého charakteristiky sú charakteristiky domáceho trhu; keďže okrem toho sa stalo evidentným, že zadržanie dane vybe ranej kolkom pri vydaní cenných papierov z hľadiska medzinárodných úverov a pri zavádzaní alebo vydávaní cudzích cenných papierov na trhu členského štátu je jednak nežiaduce z hospodárskeho hľadiska a jednak nekonzistentné so súčasným vývojom zákonov členských štátov v tejto oblasti;

keďže za týchto okolností sa odporúča zrušiť dane vyberané kolkom pri cenných papieroch bez ohľadu na pôvod takých papierov a bez ohľadu na to, či reprezentujú vlastný kapitál podniku alebo jeho úverový kapitál;

keďže je to inherentné v koncepcii súčasného trhu, ktorého charakteristiky sú charakteristikami domáceho trhu, že dane z navŕšeného kapitálu podniku alebo firmy na súčasnom trhu by sa mali platiť len raz a že úroveň týchto daní by mala byť rovnaká vo všetkých členských štátoch tak, aby to nezasahovalo do pohybu kapitálu;

keďže z toho dôvodu by mali byť tieto dane zosúladené z hľadiska ich štruktúry, ako aj z hľadiska ich sadzieb;

keďže zadržanie ďalších nepriamych daní s rovnakými charakteristikami ako kapitálové dane alebo dane vyberané kolkom pri cenných papieroch môžu mariť účel opatrení prijatých v tejto smernici, a tie dane by preto mali byť zrušené,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Členské štáty zaťažia daňou príspevky kapitálu do kapitálových podnikov, ktoré budú zosúladené v súlade s ustanoveniami článkov 2 až 9 a ďalej nazývané "kapitálové dane".

Článok 2

1. Transakcie podliehajúce kapitálovým daniam budú zdaniteľné len v tých členských štátoch, na území ktorých bolo umiestnené výkonné centrum manažmentu kapitálového podniku v čase, keď sa také transakcie uskutočnili.

2. Keď výkonné centrum manažmentu kapitálového podniku je umiestnené v tretej krajine a jeho registrovaný úrad je umiestnený v členskom štáte, potom transakcie podliehajúce kapitálovým daniam budú zdaniteľné v tom členskom štáte, kde je umiestnený jeho registrovaný úrad.

3. Keď registrovaný úrad a výkonné centrum manažmentu kapitálového podniku sú umiestnené v tretej krajine, potom dodávka fixného alebo pracovného kapitálu na pobočky umiestnené v niektorom členskom štáte môže byť zdaňovaná v tom členskom štáte, na území ktorého je táto pobočka umiestnená.

Článok 3

1. Na účely tejto smernice výraz "kapitálový podnik" znamená:

podniky, ktoré sa riadia zákonmi Belgicka, Nemecka, Francúzska, Talianska, Luxemburska a Holandska [3] a ktoré sú známe ako

- société anonymenaamloze vennootschap, Aktiengesellschaft, société anonyme, società per azioni, société anonyme, naamloze vennootschap, (akciová spoločnost'),

- société en commandite par actionscommanditaire vennootschap op aandelen, Kommanditgesellschaft auf Aktien, société en commandite par actions, società in accomandita per azioni, société en commandite par actions, commanditaire vennootschap op aandelen, (komanditná spoločnost' na akcie),

- société de personnes à responsabilité limitéepersonenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, société à responsabilité limitée, società a responsabilità limitata, société à responsabilité limitée(spoločnost' s ručenim obmedzeným);

b) podnik, firmu, združenie alebo právnickú osobu, s ktorej akciami, či už kapitál alebo aktíva, môže byť obchodované na burze,

c) podnik, firmu, združenie alebo právnickú osobu, prevádzkované s cieľom zisku, ktorých členovia majú právo odpredávať ich akcie tretím stranám bez predchádzajúceho oprávnenia a sú zodpovední len za dlhy podniku, firmy, združenia alebo právnickej osoby do rozsahu akcií.

2. Na účely aplikácie tejto smernice sa ľubovolný ďalší podnik, firma, združenie alebo právnická osoba pracujúca pre zisk budú považovať za kapitálový podnik. Členský štát však bude mať právo nerešpektovať to vzhľadom na vyberanie kapitálovej dane.

Článok 4

1. Nasledujúce transakcie budú podliehať kapitálovej dani:

a) vytváranie kapitálového podniku;

b) konverzia na kapitálový podnik, firmu, združenie alebo právnickú osobu, ktoré nie sú kapitálovým podnikom;

c) zvýšenie kapitálu kapitálového podniku príspevkom aktív ľubovolného druhu;

d) zvýšenie kapitálu kapitálového podniku príspevkom aktív ľubovolného druhu, nie akcií kapitálu alebo aktív podniku, ale práv toho istého druhu ako majú členovia, ako je právo hlasovania, akcie v ziskoch alebo akcií v nadbytku pri likvidácii;

e) transfer z tretej krajiny do členského štátu výkonného centra manažmentu podniku, firmy, asociácie alebo právnickej osoby, ktorej registrovaný úrad je v tretej krajine a ktorá sa považuje pre ten členský štát na účely platenia kapitálových daní za kapitálový podnik;

f) transfer z tretej krajiny do členského štátu registrovaného úradu podniku, firmy, združenia alebo právnickej osoby, ktorého výkonné centrum manažmentu je v tretej krajine a ktorý sa považuje v tom členskom štáte na účely platenia kapitálovej dane za kapitálový podnik;

g) transfer z členského štátu na iný členský štát registrovaného úradu podniku, firmy, združenia alebo právnickej osoby, ktorého výkonného centrum manažmentu je v tretej krajine a ktorý sa považuje v tom členskom štáte na účely platenia kapitálovej dane za kapitálový podnik, ale nie je za taký považovaný v inom členskom štáte;

h) prenos štatutárneho sídla spoločnosti, združenia alebo právnickej osoby, ktorej skutočnéústedné vedenie sa nachádza v tretej krajine a ktorá je v niektorom členskom štáte na účely ukladania dane zo základného imania kapitálovej spoločnosti, z členského štátu do iného členského štátu, v ktorom nie je považovaná za kapitálovú spoločnosť.

2. Nasledujúce transakcie môžu podliehať kapitálovej dani:

a) zvýšenie kapitálu kapitálového podniku kapitalizáciou ziskov alebo permanentných alebo dočasných rezerv;

b) zvýšenie aktív kapitálového podniku prostredníctvom zabezpečenia služieb členom, ktoré nespôsobuje zvýšenie podnikového kapitálu, ale ktoré spôsobuje zmenu práv v podniku, alebo ktorý môže zvýšiť hodnotu podnikových podielov;

c) úver prevzatý kapitálovým podnikom, ak je veriteľ oprávnený podieľať sa na zisku podniku;

d) úver prevzatý kapitálovým podnikom, členom, manželkou alebo dieťaťom člena alebo úver prevzatý treťou stranou, ak je zaručený členom, pod podmienkou, že také úvery majú rovnakú funkciu, ako je zvýšenie podnikového kapitálu.

3. Vytvorenie podľa ods. 1 písm. a) nebude zahŕňať nijaké zmeny ústavných nástrojov alebo nariadení kapitálového podniku a menovite:

a) konverziu kapitálového podniku na rôzny typ kapitálového podniku;

b) transfer z členského štátu na iný členský štát výkonného centra manažmentu alebo registrovaného úradu podniku, firmy, združenia alebo právnickej osoby, ktorá je považovaná v obidvoch členských štátoch na účely uvaľovania kapitálovej dane za kapitálový podnik;

c) zmenu cieľov kapitálového podniku;

d) rozšírenie obdobia existencie kapitálového podniku.

Článok 5

1. Daň sa bude vyberať:

a) v prípade vytvorenia kapitálového podniku alebo zvýšenia jeho kapitálu alebo aktív, ako je uvedené v článku 4 ods. 1 písm. a), písm. c) a písm. d): o aktuálnej hodnote aktív ľubovoľného druhu prispievaných alebo tých, ktoré majú byť pri spievané členmi, po odpočítaní predpokladaných záväzkov a výdavkov znášaných podnikom ako dôsledok takéhoto príspevku. Členské štáty môžu posúvať vyberanie kapitálovej dane až po uvedenie príspevkov do účinnosti;

b) v prípade konverzie na kapitálový podnik alebo transferu výkonného centra manažmentu alebo registrovaného úradu kapitálového podniku, tak ako je uvedené v článku 4 ods. 1 písm. b), písm. e), písm. f), písm. g) a písm. h) o skutočnej hodnote aktív ľubovolného druhu patriacim podniku v času konverzie alebo transferu, po odpočítaní záväzkov a výdavkov, za ktoré bol podnik v tom čase zodpovedný;

c) v prípade zvýšenia kapitálu kapitalizáciou ziskových rezerv alebo rezervami, tak ako je uvedené v článku 4 ods. 2 písm. a) o nominálnej čiastke takéhoto zvýšenia;

d) v prípade zvýšenia v aktívach, ako je to uvedené v článku 4 ods. 2 písm. b): o skutočnej hodnote poskytovaných služieb, po odpočítaní predpokladaných záväzkov a výdavkov znášaných podnikom ako výsledok zabezpečenia takých služieb;

e) v prípade úverov uvádzaných v článku 4 ods. 2 písm. c) a písm. d) o nominálnej čiastke prevzatého úveru.

2. V prípadoch uvádzaných v ods. 1 písm a), písm. b) a písm. c) čiastka, z ktorej je vyrúbená daň nebude menšia než skutočná hodnota akcií v podniku patriacich každému členovi, alebo nominálna hodnota takých akcií, ak tá druhá presahuje ich skutočnú hodnotu.

3. Čiastka, z ktorej je vyrúbená daň v prípade zvýšenia kapitálu, nebude zahrňovať:

- čiastku aktív patriacich kapitálovému podniku, ktorá ja alokovaná zvýšeniu kapitálu a ktorá už podliehala kapitálovej dani,

- čiastku úverov prevzatú kapitálovým podnikom, ktoré sú konvertované na akcie v podniku a ktoré už boli podriadené kapitálovej dani.

Článok 6

1. Každý členský štát môže vylúčiť zo základu odhadu v súlade s článkom 5 čiastku kapitálu prispievanú členom s nelimitovanými záväzkami za obligácie kapitálového podniku, ako aj podiel takého člena v aktívach podniku.

2. Tam, kde členský štát vykonáva právomoci zabezpečované odsekom 1, tam nasledujúce bude podliehať kapitálovým daniam:

- transfer výkonného centra manažmentu kapitálového podniku do iného členského štátu, ktorý nevykonáva právomoc,

- transfer registrovaného úradu kapitálového podniku, ktorého výkonné centrum manažmentu je v tretej krajine k inému členskému štátu, ktorý nevykonáva túto právomoc,

- ľubovolná transakcia, ako dôsledok ktorého záväzok člena je limitovaný na jeho podiely v kapitále podniku, najmä vtedy, keď obmedzenie záväzkov vyplýva z konverzie kapitálového podniku na iný typ kapitálového podniku.

Kapitálová daň bude platená vo všetkých takých prípadoch z hodnoty podielu v podnikových aktívach patriacich členom s obmedzenými záväzkami pre záväzky podniku.

Článok 7

1. Pokiaľ nevstúpia do účinnosti ustanovenia prijaté Radou v súlade s odsekom 2:

a) sadzba kapitálovej dane nemusí prevýšiť 2 % alebo byť nižšia ako 1 %;

b) táto sadzba bude redukovaná o 50 % alebo viac, ak jeden alebo viac kapitálových podnikov nepresunie všetky svoje aktíva a pasíva, alebo jednu alebo viac častí ich podniku na jeden alebo viac kapitálových podnikov, ktoré sú v procese formovania alebo, ktoré už existujú.

Toto zníženie sa prevádza iba vtedy, ak:

- je protihodnotou vkladu výlučne presunom podielov na spoločnosť, pričom členské štáty môžu zníženie rozšíriť aj na tie prípady, keď je protihodnotou vkladu presun podielov na spoločnosť spolu s výplatou v hotovosti vo výške najviac 10 % ich majetkovej hodnoty,

- spoločnosti, ktoré sa zúčastňujú operácie, majú svoje skutočné ústredné vedenie alebo svoje štatutárne sídla na území niektorého členského štátu;

c) sadzba kapitálovej povinnosti môže byť zredukovaná na 0,5 % do 1. januára 1973 a na 1 % od toho dátumu v prípade vytvárania alebo zvyšovania kapitálu holdingových alebo investičných spoločností, ktorých výlučným cieľom je udržiavanie akcií v iných podnikoch a manažmente a obrátenie takých akcií na ziskové, v zmysle podmienok, že také podniky sa nezapájajú do priemyslu alebo obchodu na vlastný účet a neprevádzkujú komerčné zariadenia, ktoré sú prístupné verejnosti.

2. Aby sa umožnilo Rade určiť bežné sadzby kapitálovej dane pred koncom prechodného obdobia, Komisia predloží Rade návrh na túto tému pred 1. januárom 1971.

3. V prípade zvýšenia kapitálu podniku v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. c) podľa redukcie podnikového kapitálu ako dôsledku celkových strát, sadzba môže byť zredukovaná pre tú časť zvýšenia, ktorá zodpovedá redukcii kapitálu, ak sa toto zvýšenie vyskytne do štyroch rokov od redukcie kapitálu.

4. Tam, kde členský štát uplatňuje právomoc zabezpečovanú článkom 4 ods. 2, tam môže byť kapitálová daň uplatňovaná redukovanou sadzbou.

Článok 8

Členský štát môže čiastočne alebo úplne oslobodiť od kapitálovej dane transakcie uvedené v článku 4 ods. 1 a ods. 2 vzťahujúce sa na:

- kapitálové podniky, ktoré poskytujú verejné služby ako podniky verejnej dopravy, správa prístavov alebo podniky zásobujúce vodou, plynom a elektrinou v prípade, keď štát alebo regionálne alebo lokálne úrady vlastnia prinajmenšom polovicu z podnikového kapitálu,

- kapitálové podniky, ktoré v súlade s ich smernicami sledujú výlučne a priamo kultúrne, charitatívne, podporné alebo vzdelávacie ciele.

Článok 9

Určité typy transakcií alebo kapitálových podnikov môžu podliehať vyňatiu, redukcii alebo zvýšeniu sadzieb s cieľom dosiahnutia spravodlivosti v zdaňovaní alebo na sociálne účely, alebo aby sa umožnilo členskému štátu zvládnuť výnimočné situácie. Členský štát, ktorý navrhuje vykonať takéto opatrenia, oznámi túto záležitosť Komisii vo vhodnom čase so zreteľom na aplikáciu článku 102 tejto zmluvy.

Článok 10

Okrem kapitálových daní členské štáty nebudú uplatňovať z hľadiska podnikov, firiem, združení alebo právnických osôb pracujúcich pre zisk akékoľvek dane z hľadiska:

a) transakcií vzťahujúcich sa na článok 4;

b) príspevkov, úverov alebo ustanovení služieb, vyskytujúcich sa ako časť transakcií vzťahujúcich sa na článok 4;

c) registrácie alebo iných formalít požadovaných pred začatím podnikania, pre ktoré podnik, firma, združenie alebo právnická osoba pracujúca pre zisk môže podliehať z dôvodu právnej formy.

Článok 11

Členské štáty nebudú podliehať nijakej forme zdaňovania pre akékoľvek:

a) vytváranie, vydávanie, prijímanie pre kvotáciu na burze, sprístupňovanie na trhu alebo pre obchody na burze, akcie alebo iné cenné papiere rovnakého typu alebo certifikáty reprezentujúce také cenné papiere, nech už sú vydané kýmkoľvek;

b) úvery vrátane vládnych obligácií navŕšených vydaním dlhopisov alebo iných obchodovateľných cenných papierov, nech už sú vydané kýmkoľvek, alebo ľubovoľných formalít s tým súvisiacich alebo vytváranie, vydávanie, prijímanie pre kvotáciu na burze, vykonávanie dostupnosti na trhu alebo zaoberanie sa s takými dlhopismi alebo inými obchodovateľnými cennými papiermi.

Článok 12

1. Bez zreteľa na články 10 a 11 môžu členské štáty uvaliť:

a) dane na transfer cenných papierov, či už je to paušálna sadzba alebo nie;

b) dane za transfer vrátane daní za registráciu pozemku, či už podniku, firme, združeniu alebo právnickej osobe pracujúcej pre zisk, za podnikanie alebo nehnuteľný majetok umiestnený na ich teritóriu;

c) dane za transfer aktív ľubovoľného druhu pretransferovaných do podniku, firmy, združenia alebo právnickej osoby pracu júcej pre zisk, pokiaľ takýto majetok bude pretransferovaný ináč ako akcie podniku;

d) dane za vytváranie, registráciu alebo zloženie hypotéky alebo iných poplatkov za pozemok alebo iný majetok;

e) dane platené spôsobom poplatkov alebo príspevkov;

f) daň z pridanej hodnoty.

2. Poplatky a dane uvádzané v ods. 1 písm. b, písm. c, písm. d a písm. e budú rovnaké, či už výkonné centrum manažmentu alebo registrovaný úrad podniku, firmy, združenia alebo právnickej osoby pracujúcej pre zisk je alebo nie je umiestnený na území členského štátu uplatňujúceho clo alebo dane. Tieto clá a dane taktiež nemôžu prevýšiť tie, ktoré sú aplikovateľné pre podobné transakcie v členských štátoch, ktoré ich uvaľujú.

Článok 13

Členské štáty uvedú do účinnosti od 1. januára 1972 ustanovenia prostredníctvom zákonov, iných právnych predpisov alebo administratívnych postupov, ktoré sú potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 14

Členské štáty zabezpečia, aby texty hlavných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré plánujú prijať v oblasti pôsobnosti tejto smernice, boli postúpené Komisii.

Článok 15

Smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 17. júla 1969

Za Radu

predseda

H. J. Witteveen

[1] Ú. v. ES 119, 3.7.1965, s. 2057/65.

[2] Ú. v. ES 134, 23.7.1965, s. 2227/65.

[3] Technická úprava je nasledujúca a bola oznámená Komisiou Rade:V článku 3 ods. 1 písm. a)

- čiarka nahrádza slovo "a",

- za slovo "Holandsko" sa pridáva: Veľká Británia, Írsko, Dánsko a Nórsko,

- v prvom odseku zarážky sa pridávajú slová:

- "naamlose vennootschap"

- :

- "zaregistrované podniky s ručením obmedzeným, podniky s ručením obmedzeným, ktoré sú vytvorené a zaregistrované v zmysle podnikových zákonov alebo spoločných podnikov alebo ktoré sú zaregistrované podľa charty alebo právnych predpisov súkromného práva parlamentu,"

- v druhom odseku zarážky sa za slová "commanditaire vennootschap op aandelen" pridávajú slová "Kommandit-aktieselskab, Kommandittaksjeselskup".

--------------------------------------------------