31969L0169Úradný vestník L 133 , 04/06/1969 S. 0006 - 0008
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 9 Zväzok 1 S. 0010
Dánske špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1969(I) S. 0218
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 9 Zväzok 1 S. 0010
Anglické špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1969(I) S. 0232
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 09 Zväzok 1 S. 0017
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 09 Zväzok 1 S. 0019
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 09 Zväzok 1 S. 0019


Smernica rady

z 28. mája 1969

o harmonizácii ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa oslobodenia od dane z obratu a od spotrebnej dane pre dovoz v medzinárodnom cestovnom ruchu

(69/169/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a predovšetkým na jej článok 99,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže napriek vytvoreniu colnej únie, ktorá umožňuje zrušenie colných poplatkov a väčšiny poplatkov s rovnakým účinkom v obchodovaní medzi členskými štátmi, je potrebné až do dosiahnutia čo najvyššieho stupňa zosúladenia nepriamych daní ponechať v platnosti dovozné dane a odpustenie vývozných daní v tomto obchodovaní,

keďže je žiaduce, aby obyvatelia členských štátov boli ešte pred týmto zosúladením oboznámení s realitou spoločného trhu a s tým, že sa musia prijať opatrenia zamerané na väčšiu liberalizáciu systému dovozných daní pri cestovaní medzi členskými štátmi; keďže členovia Zhromaždenia túto potrebu opakovane zdôrazňovali,

keďže redukcie tohto druhu v súvislosti s cestovaním predstavujú ďalší krok smerom k vzájomnému otváraniu sa trhov členských štátov a k vytváraniu podmienok podobných podmienkam na domácom trhu,

keďže takéto redukcie musia byť obmedzené na obchodný dovoz tovaru cestujúcimi; keďže vo všeobecnosti sa takýto tovar môže získať len v krajine, z ktorej prichádza (východzia krajina) už zdanený, takže ak sa vstupná krajina v rámci predpísaných limitov zriekne inkasovania dane z obratu a spotrebnej dane z dovážaného tovaru, aby sa tak zabránilo dvojitému zdaneniu, nepovedie to k opomenutiu zdanenia,

keďže sa dokázala nevyhnutnosť systému spoločenstva týkajúceho sa daňových redukcií z dovážaného tovaru v súvislosti s cestovaním medzi tretími krajinami a spoločenstvom,

PRIJALA NASLEDUJÚCU SMERNICU:

Článok 1

1. Oslobodenie od dane z obratu a od spotrebnej dane z dovážaného tovaru sa bude uplatňovať v súvislosti s cestovaním medzi tretími krajinami a spoločenstvom na tovar nachádzajúci sa v osobnej batožine cestujúceho, ak takýto dovoz nemá obchodný charakter a ak celková hodnota tovaru neprekračuje 25 účtovných jednotiek na osobu.

2. Členské štáty môžu znížiť túto hodnotu na 10 účtovných jednotiek pre cestujúcich, ktorí ešte nedosiahli vek pätnástich rokov.

3. Ak celková hodnota niekoľkých položiek prekračuje 25 účtovných jednotiek na osobu alebo čiastku stanovenú v odseku 2, poskytne sa oslobodenie od daní do výšky tejto čiastky pre tie položky, ktorým by sa poskytlo oslobodenie od daní, ak by boli dovezené samostatne, čo znamená, že hodnota samostatnej položky sa nemôže rozdeliť.

Článok 2

1. Oslobodenie od dane z obratu a od spotrebnej dane z dovážaného tovaru sa v súvislosti s cestovaním medzi členskými štátmi uplatní na tovar nachádzajúci sa v osobnej batožine cestujúceho, ktorý vyhovuje podmienkam článkov 9 a 10 Zmluvy, ak tento dovoz nemá obchodný charakter a ak celková hodnota tovaru neprekračuje 75 účtovných jednotiek na osobu. Toto oslobodenie od daní sa poskytne aj vtedy, ak cestovanie zahŕňa tranzit cez územie nepatriace členským štátom.

2. Členské štáty môžu znížiť túto hodnotu na 20 účtovných jednotiek pre cestujúcich, ktorí ešte nedosiahli vek pätnástich rokov.

3. Ak celková hodnota niekoľkých položiek prekračuje 75 účtovných jednotiek na osobu alebo čiastku stanovenú odseku 2, poskytne sa oslobodenie od daní do výšky tejto čiastky pre tie položky, ktorým by sa poskytlo oslobodenie od daní, ak by boli dovezené samostatne, čo znamená, že hodnota samostatnej položky sa nemôže rozdeliť.

Článok 3

Na účely tejto smernice platí:

1. Hodnota osobných potrieb, ktoré sa dovážajú dočasne alebo ktoré sa opätovne doviezli po ich dočasnom vývoze, sa nebude zohľadňovať pri stanovovaní oslobodenia od daní uvedeného v článkoch 1 a 2.

2. Dovoz nemá obchodný charakter vtedy, ak:

a) sa uskutočňuje príležitostne a

b) pozostáva výhradne z tovaru určeného pre osobné alebo rodinné použitie cestovateľom alebo z tovaru vo forme darov; povaha a množstvo tohto tovaru nesmú vzbudzovať predpoklad, že sa dováža z obchodných dôvodov.

Článok 4

1. Bez toho, aby to malo vplyv na vnútroštátne ustanovenia uplatniteľné na cestujúcich, ktorí majú trvalé bydlisko mimo Európy, platí, že každý členský štát musí stanoviť nasledujúce kvantitatívne limity pre oslobodenie od dane z obratu a od spotrebnej dane pre tieto druhy tovaru:

a) tabakové výrobky:

200 cigariet

alebo 100 malých cigár (maximálne 3 gramy každá)

alebo 50 cigár

alebo 250 gramov tabaku

b) alkoholické nápoje:

- destilované nápoje a liehoviny s obsahom alkoholu nad 22 %: 1 štandardná fľaša (0,70 až 1 liter)

alebo

- destilované nápoje, liehoviny a aperitívy na vínovom alebo alkoholovom základe s obsahom alkoholu maximálne 22o; šumivé víno, víno so zvýšeným obsahom alkoholu: spolu 2 litre

a

- nešumivé víno: spolu 2 litre

c) parfumy: 50 gramov

a

kolínske vody: ¼ litra

d) káva: 500 gramov

alebo kávové extrakty a esencie: 200 gramov

e) čaj: 100 gramov

alebo čajové extrakty a esencie: 40 gramov

2. Oslobodenie od daní pre tovar uvedený v odsekoch 1 a), b) a d) sa nesmie poskytnúť cestujúcim, ktorí ešte nedosiahli vek pätnástich rokov.

3. V rámci kvantitatívnych limitov uvedených v odseku 1 a s ohľadom na obmedzenia v odseku 2 platí, že hodnota tovaru vymenovaného v odseku 1 sa nebude zohľadňovať pri stanovovaní oslobodenia od daní, ktorým sa zaoberajú články 1 a 2.

Článok 5

1. Členské štáty môžu pre oslobodenie tovaru od daní stanoviť nižšie limity, čo sa týka hodnoty a/alebo množstva tovaru, ak bol tovar dovezený:

- v rámci cestovania v pohraničnej zóne,

- posádkami dopravných prostriedkov používaných v medzinárodnej doprave,

- príslušníkmi ozbrojených síl členského štátu, vrátane civilného personálu, ich manželiek, manželov a nezaopatrených detí, bývajúcich v inom členskom štáte.

2. Členské štáty môžu vyňať z oslobodenia od daní tovar uvedený pod položkou č. 71.07 a 71.08 Spoločného colného sadzobníka.

3. Členské štáty môžu znížiť množstvá tovaru uvedené v článku 4 (1) a) a d) pre cestujúcich prichádzajúcich do členského štátu z tretej krajiny.

Článok 6

Členské štáty musia prijať primerané opatrenia, ktorými sa zabráni zneužívaniu daňových úľav poskytovaných pre dodávky cestujúcim, ktorých trvalé alebo dočasné bydlisko alebo pracovisko sa nachádza v členskom štáte a ktorí požívajú výhody z mechanizmov zabezpečených touto smernicou.

Článok 7

Členské štáty môžu zaokrúhliť čiastku v národnej mene, ktorá sa vypočíta konverziou čiastky v účtovných jednotkách stanovenej v článkoch 1 a 2.

Článok 8

1. Členské štáty uvedú do účinnosti opatrenia potrebné na zosúladenie s touto smernicou najneskôr do 1. januára 1970.

2. Každý členský štát bude informovať Komisiu o opatreniach, ktoré prijal s cieľom vykonania tejto smernice.

Komisia poskytne tieto informácie ostatným členským štátom.

Článok 9

Táto smernica je adresovaná členským štátom

V Bruseli 28. mája 1969

Za Radu

predseda

G. Thorn

--------------------------------------------------