22004D0015Uradni list L 116 , 22/04/2004 str. 0068 - 0068


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 15/2004

z dne 6. februarja 2004

o spremembah Priloge XXII (Pravo družb) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti Člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga XXII k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 176/2003 Skupnega odbora EGP z dne 5. decembra 2003 [1].

(2) Uredba Sveta (ES) št. 1435/2003 z dne 22. julija 2003 o statutu Evropske zadruge (SCE) [2] se vključi v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 10b (Uredba (ES) št. 1606/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta Priloge XXII k Sporazumu se vstavi naslednja točka:

"10c. 32003 R 1435: Uredba Sveta (ES) št. 1435/2003 z dne 22. julija 2003 o statutu Evropske zadruge (SCE) (UL L 207, 18.8.2003, str. 1)."

Člen 2

Besedili Uredbe (ES) št. 1435/2003 v islandskem in norveškem jeziku, objavljeni v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep zaČne veljati 7. februarja 2004, če so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s Členom 103(1) Sporazuma [3].

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije.

V Bruslju, 6. februarja 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

P. Westerlund

[1] UL L 88, 25.3.2004, str. 53.

[2] UL L 207, 18.8.2003, str. 1.

[3] Ustavne zahteve so sporočene.

--------------------------------------------------