22002A0219(02)Uradni list L 047 , 19/02/2002 str. 0025 - 0033


Protokol

o možnostih ribolova in finančnem prispevku, predvidenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki o ribolovu v obalnih vodah Zelenortskih otokov, v obdobju od 1. julija 2001 do 30. junija 2004

Člen 1

Od 1. julija 2001 so za obdobje treh let možnosti ribolova, odobrene na podlagi člena 2 Sporazuma, naslednje:

(a) izrazito selivske vrste:

- zamrzovalna plovila za ribolov tuna s potegalko: 37 plovil,

- plovila za ribolov tun z ribiško palico: 18 plovil,

- plovila za ribolov s površinskimi parangali: 62 plovil;

(b) druge vrste:

- plovila za ribolov s pridnenimi parangali: 630 BRT na mesec, v povprečju preko celega leta, z največ štirimi plovili, ki hkrati opravljajo ribolov.

Člen 2

1. V obdobju iz člena 1 znaša finančni prispevek iz člena 7 Sporazuma 680000 EUR na leto (vključno 400000 EUR finančnega nadomestila in 280000 EUR za ukrepe iz člena 3 tega protokola).

Za ribolov tun ta finančni prispevek krije ulov 7000 ton na leto v vodah Zelenortskih otokov. Če plovila Skupnosti na leto presežejo to količino ulova tun v vodah Zelenortskih otokov, se zgoraj navedeno nadomestilo sorazmerno poveča.

2. Finančno nadomestilo se plača najkasneje 31. januarja 2002 za prvo leto in najkasneje 30. junija 2002 in 30. junija 2003 za naslednja leta. Za uporabo tega nadomestila so pristojni samo organi Zelenortskih otokov.

3. Finančno nadomestilo se plača na račun, odprt v imenu državne blagajne pri finančni ustanovi ali drugem organu, ki ga določijo organi Zelenortskih otokov.

Člen 3

Spodaj navedeni ukrepi se financirajo iz finančnega prispevka, predvidenega v členu 2(1), do zneska 280000 EUR na leto, razdeljenega, kot sledi:

1. 50000 EUR za znanstvene ali tehnične programe za spodbujanje boljšega razumevanja ribolovnih virov v izključni ekonomski coni Zelenortskih otokov;

2. 20000 EUR za štipendije za študij in praktično usposabljanje v raznih znanstvenih, tehničnih in gospodarskih panogah v zvezi z ribištvom;

3. 30000 EUR za kritje stroškov udeležbe na tečajih usposabljanja ali na mednarodnih srečanjih v zvezi z ribištvom;

4. 180000 EUR za financiranje programov za razvoj kontrole kakovosti za ribiške proizvode ter spremljanje in nadzor ribištva.

O ukrepih in dodeljenih letnih sredstvih odloča ministrstvo, pristojno za ribištvo na Zelenortskih otokih, ki o tem obvesti Komisijo Evropskih skupnosti.

Letni zneski se dajo na razpolago zadevnim organom najkasneje 31. januarja 2002 za prvo leto in najkasneje 30. junija 2002 in 30. junija 2003 za naslednja leta in se plačajo na bančne račune, ki jih je navedlo ministrstvo, pristojno za ribištvo na Zelenortskih otokih, v skladu z razporedom za njihovo uporabo.

Ministrstvo, pristojno za ribištvo, pošlje letno poročilo o izvajanju teh ukrepov in o doseženih rezultatih Delegaciji Komisije Evropskih skupnosti na Zelenortskih otokih najkasneje tri mesece po izteku enega leta od začetka veljavnosti protokola. Komisija Evropskih skupnosti lahko zahteva dodatne informacije o teh rezultatih od ministrstva, pristojnega za ribištvo, in lahko, če je to primerno, glede na dejansko izvajanje raznih ukrepov pregleda zadevna plačila, po posvetu z organi Zelenortskih otokov v Skupnem odboru, predvidenem v členu 9 sporazuma.

Člen 4

Če Skupnost ne bi izvedla plačil iz členov 2 in 3, se lahko začasno opusti uporaba tega protokola.

Člen 5

1. Če bi korenita sprememba razmer preprečila ribolov v izključni ekonomski coni Zelenortskih otokov, lahko Evropska skupnost začasno prekine plačila finančnega prispevka, po možnosti po predhodnih posvetovanjih med pogodbenicama.

2. Plačilo finančnega nadomestila se ponovno začne, ko se razmere povrnejo v normalno stanje in po posvetovanjih med pogodbenicama, na katerih se potrdi, da bodo razmere omogočile povrnitev v normalne ribolovne aktivnosti.

Člen 6

Priloga k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Republike Zelenortski otoki o ribolovu v obalnih vodah Zelenortskih otokov se razveljavlja in nadomešča s Prilogo k temu protokolu.

Člen 7

Ta protokol s prilogo začne veljati na dan, ko se pogodbenici medsebojno obvestita, da so zaključeni potrebni postopki.

Uporablja se od 1. julija 2001.

--------------------------------------------------

PRILOGA

POGOJI ZA RIBOLOV PLOVIL SKUPNOSTI V RIBOLOVNI CONI ZELENORTSKIH OTOKOV

1. Vloga in izdaja dovoljenj

1.1 Organi Skupnosti prek delegacije Komisije Evropskih skupnosti na Zelenortskih otokih predložijo ministrstvu, pristojnemu za ribištvo na Zelenortskih otokih, vlogo za vsako plovilo, ki želi opravljati ribolov na podlagi sporazuma, vsaj 15 dni pred datumom zahtevanega začetka veljavnosti.

Vloga se izdela na obrazcih, ki jih v ta namen predvidi ministrstvo, pristojno za ribištvo Zelenortskih otokov, in katerih vzorec je priložen (Dodatek 1).

1.2 Vlogi za dovoljenje je priloženo dokazilo o plačilu pristojbine za obdobje veljavnosti dovoljenja. Plačila se izvedejo na račun, odprt pri finančni ustanovi ali drugem organu, ki ga določijo organi Zelenortskih otokov.

Pristojbine vključujejo vse nacionalne in lokalne dajatve, razen pristaniških dajatev in zaračunanih storitev.

1.3 Dovoljenja za vsa plovila izdaja ministrstvo, pristojno za ribištvo Zelenortskih otokov, v 15 dneh po prejemu dokazila o plačilu iz točke 2, lastnikom ladij ali njihovim zastopnikom preko delegacije Komisije Evropskih skupnosti na Zelenortskih otokih.

1.4 Dovoljenja se izdajajo za določeno plovilo in niso prenosljiva. Na zahtevo Komisije Evropskih skupnosti pa se dovoljenje za plovilo v primeru višje sile lahko nadomesti z novim dovoljenjem za drugo podobno plovilo. Lastnik prvega plovila vrne preklicano dovoljenje ministrstvu, pristojnemu za ribištvo Zelenortskih otokov, preko delegacije Komisije Evropskih skupnosti na Zelenortskih otokih.

V novem dovoljenju je navedeno:

- datum izdaje,

- dejstvo, da nadomešča dovoljenje predhodnega plovila za preostali del obdobja veljavnosti.

V tem primeru se za preostali del obdobja veljavnosti ne zahtevajo pristojbine iz člena 4(2).

1.5 Dovoljenje mora biti ves čas na krovu. Ob prejemu uradnega obvestila o plačilu predplačila, ki ga organom Zelenortskih otokov pošlje Komisija Evropskih skupnosti, se plovilo vpiše na seznam plovil s pooblastilom za ribolov, ki se pošlje organom Zelenortskih otokov, pristojnim za ribiško inšpekcijo. Izvod navedenega dovoljenja je mogoče dobiti po faksu, preden prispe samo dovoljenje; navedeni izvod je na krovu.

1.6 Pred začetkom veljavnosti protokola ministrstvo, pristojno za ribištvo Zelenortskih otokov, pošlje obvestilo o režimih za plačilo pristojbin, vključno s podatki o bančnih računih in valutah, ki se uporabijo.

2. Določbe, ki se uporabljajo za dovoljenja za plovila za ribolov tun in plovila za ribolov s površinskimi parangali

2.1 Dovoljenja veljajo eno leto. Dovoljenja so obnovljiva.

2.2 Pristojbina znaša 25 ECU na tono ulova v ribolovni coni Zelenortskih otokov.

2.3 Dovoljenja se izdajo po plačilu pavšalnega zneska 2850 EUR na leto ministrstvu, pristojnemu za ribištvo Zelenortskih otokov, za vsako plovilo za ribolov tuna s potegalko (od katerih je 100 EUR namenjenih za financiranje opazovalnih programov), in 400 EUR na leto za vsako plovilo za ribolov tuna z ribiško palico in 2100 EUR na leto za vsako plovilo za ribolov površinskimi parangali (od katerih je 100 EUR namenjenih za financiranje opazovalnih programov), ki ustrezajo pristojbinam, ki se plačajo za ulov:

- 110 ton tun na leto v primeru plovil za ribolov tuna s potegalko,

- 16 ton ulova tun na leto v primeru plovil za ribolov tuna z ribiško palico,

- 80 ton ulova rib na leto v primeru plovil za ribolov s površinskimi parangali.

2.4 Kapitan mora voditi dnevnik ribolova v skladu z Dodatkom 2 za vsako ribolovno obdobje, v katerem se je plovilo zadrževalo v ribolovni coni Zelenortskih otokov.

En mesec pred iztekom vsakega četrtletja se dnevniki preko Delegacije Komisije Evropskih skupnosti pošljejo v obdelavo v Institut de recherche pour le développement (IRD), Instituto Español de Oceanografía (IEO), Instituto Português de Investigação Marítima (IPIMAR) in v Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas (INDP) na Zelenortskih otokih. V primeru INDP se podatki lahko pošljejo tudi po elektronski pošti ali po faksu (faks: +238-32 13 70 ali + 238-32 16 12).

Države članice pošljejo podatke o ulovu, ki so jih potrdili znanstveni inštituti, Komisiji Evropskih skupnost v skladu s pravili Skupnosti. Na podlagi teh podatkov Komisija sestavi obračun zapadlih pristojbin za ribolovno leto in ga pošlje ministrstvu, pristojnemu za ribištvo Zelenortskih otokov.

Komisija Evropskih skupnosti obvesti lastnike ladij o obračunu najkasneje do konca aprila in slednji imajo na voljo 30 dni za izpolnitev svojih finančnih obveznosti. Če pa je znesek na končnem obračunu nižji od zgoraj navedenega predplačila, se nastali saldo ne vrača lastnikom ladij.

3. Določbe, ki se uporabljajo za dovoljenja za druga plovila

V primeru plovil za ribolov s pridnenimi parangali veljajo dovoljenja tri, šest ali dvanajst mesecev. Letna pristojbina se določi glede na BRT in znaša 168 EUR na BRT, sorazmerno s trajanjem dovoljenja.

4. Izjava o ulovu

4.1 Za plovila za ribolov tuna s potegalko, plovila za ribolov tun z ribiško palico in plovila za ribolov s površinskimi parangali se vodi dnevnik v skladu s točko 2.4.

4.2 Plovila za ribolov s pridnenimi parangali morajo obvestiti ministrstvo, pristojno za ribištvo Zelenortskih otokov o svojem ulovu z uporabo standardnega obrazca iz Dodatka 3 preko delegacije Komisije Evropskih skupnosti na Zelenortskih otokih. Te izjave o ulovu so mesečne in jih je treba poslati vsaj enkrat vsake tri mesece.

4.3 Obrazce je treba izpolniti čitljivo in mora jih podpisati kapitan vsakega plovila z dovoljenjem, četudi plovilo ni opravilo nobenega ulova v vodah Zelenortskih otokov.

4.4 Če teh določb ne bi izpolnjevali, si organi Zelenortskih otokov pridržujejo pravico, da med drugim uporabljajo eno ali obe naslednji kazni:

- začasni odvzem dovoljenja plovilu, ki krši določbe,

- odreditev globe.

V tem primeru se nemudoma obvesti delegacija Komisije Evropskih skupnosti na Zelenortskih otokih.

5. Iztovarjanje

Plovila Skupnosti za ribolov tun, kadarkoli je mogoče, prispevajo za oskrbo tovarn za konzerviranje tuna na Zelenortskih otokih v skladu z njihovim ulovom v coni, na podlagi tekočih cen na mednarodnih trgih. Plačila se izvedejo v konvertibilni valuti.

Flota plovil za ribolov s površinskimi parangali Skupnosti, ki opravlja ribolov v izključni ekonomski coni Zelenortskih otokov, v pristanišču na Zelenortskih otokih iztovori za pretovarjanje vsaj 5 % ulova, opravljenega v navedeni coni.

6. Vkrcanje mornarjev

6.1 Lastniki plovil za ribolov tun in plovila za ribolov s površinskimi parangali zaposlujejo državljane Zelenortskih otokov ob upoštevanju naslednjih pogojev in omejitev:

- za floto plovil za ribolov tuna s potegalko se v obdobju lova na tune v ribolovni coni Zelenortskih otokov vkrca vsaj šest zelenortskih mornarjev,

- za floto plovil za ribolov tun z ribiško palico se v obdobju lova na tune v ribolovni coni Zelenortskih otokov vkrcajo vsaj trije zelenortski mornarji. Na nobenem plovilu ni treba vkrcati več kot enega mornarja,

- za floto plovil za ribolov s površinskimi parangali se v obdobju lova na tune v ribolovni coni Zelenortskih otokov vkrcajo vsaj štirje zelenortski mornarji. Na nobenem plovilu ni treba vkrcati več kot enega mornarja.

6.2 Plače teh mornarjev so pred izdajo dovoljenja določene sporazumno med ladjarji ali njihovimi zastopniki ter ustreznimi organi Zelenortskih otokov; plače krijejo ladjarji in morajo vključevati socialne prispevke za mornarje (vključno z življenjskim, nezgodnim in zdravstvenim zavarovanjem). Ladjarji ali njihovi zastopniki pošljejo izvod pogodbe o delu ministrstvu Zelenortskih otokov, pristojnemu za ribištvo.

6.3 Ladjarji morajo plačati pavšalen znesek, ki ustreza plačam mornarjev, ki niso bili vkrcani.

Ta znesek se porabi za usposabljanje mornarjev na Zelenortskih otokih in ga je treba plačati na račun, ki ga navedejo organi Zelenortskih otokov.

6.4 Lastniki ladij ali njihovi zastopniki obvestijo ministrstvo Zelenortskih otokov, pristojno za ribištvo, o seznamu zelenortskih mornarjev, vkrcanih na plovila Skupnosti v tekočem ribolovnem obdobju, s podatki o njihovi registraciji kot članov posadke in zadevnih plovilih.

7. Opazovalci na krovu

Pred izdajo dovoljenj ministrstvo Zelenortskih otokov, pristojno za ribištvo, obvesti lastnike ladij ali njihove zastopnike, o plovilih, na katera morajo sprejeti opazovalca.

Čas, ki ga opazovalci prebijejo na krovu, določijo organi Zelenortskih otokov, vendar praviloma ne presega časa, ki je potreben, da opravijo svoje naloge. Opazovalci med bivanjem na krovu:

- opazujejo ribolovne aktivnosti plovila,

- opravljajo biološko vzorčenje v okviru znanstvenih programov,

- zabeležijo ribiško orodje, ki se uporablja,

- preverijo podatke o ulovu za cono Zelenortskih otokov, ki je zabeležena v dnevniku.

Opazovalci med bivanjem na krovu:

- sprejmejo primerne ukrepe, da zagotovijo, da pogoji, pod katerimi so sprejeti na krov, in njihova prisotnost na krovu ne prekinjajo ali ovirajo ribolovnih aktivnosti,

- morajo spoštovati material in opremo na krovu ter zaupnost vseh dokumentov, ki pripadajo navedenemu plovilu,

- sestavijo osnutek poročila o aktivnostih, ki se pošlje pristojnemu organu Zelenortskih otokov.

O pogojih za vkrcanje opazovalcev se dogovorijo lastniki ladij ali njihovi zastopniki in zelenortski organi.

Opazovalci se sprejmejo na krov v pristanišču, ki ga izbere lastnik ladje na začetku prve plovbe v vodah Zelenortskih otokov, potem ko prijavi seznam izbranih plovil.

V dveh tednih in z obvestilom, ki poda deset dni vnaprej, zadevni lastnik ladje pove, v katerih zelenortskih pristaniščih in na katere datume bo sprejel na krov opazovalce.

Če bi se opazovalec vkrcal v tujem pristanišču, krije njegove potne stroške lastnik ladje. Če bi plovilo z opazovalcem na krovu zapustilo ribolovno cono Zelenortskih otokov, se sprejmejo vsi ukrepi, da se opazovalcu čimprej zagotovi vrnitev na Zelenortske otoke na stroške lastnika ladje.

Če ob dogovorjenem času opazovalca ni na dogovorjenem kraju, in če ga ni dvanajst ur po dogovorjenem času, je lastnik ladje avtomatično oproščen obveznosti sprejema opazovalca na krov.

Plačo in socialne prispevke za opazovalca krijejo pristojni organi Zelenortskih otokov.

8. Ribolovne cone

Plovila Skupnosti lahko opravljajo ribolovne aktivnosti v naslednjih conah:

- preko 12 navtičnih milj od temeljne črte za plovila za ribolov tuna s potegalko in plovila za ribolov s površinskimi parangali,

- preko šest navtičnih milj od temeljne črte za plovila za ribolov tun z ribiško palico,

- preko šest navtičnih milj od temeljne črte za plovila za ribolov s pridnenimi parangali,

- od temeljnih črt za ribolov žive vabe.

9. Dovoljena velikost očesa mreže

Najmanjša dovoljena velikost očesa mreže za telo vlečne mreže (popolnoma raztegnjena mreža) je:

- 16 mm za ribolov žive vabe.

V primeru tuna se uporabljajo mednarodni standardi, ki jih priporoča Mednarodna komisija za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT).

10. Vstop in izhod iz cone, radijska komunikacija

V treh urah od vstopa v cono ali izstopa iz nje ter vsak teden med opravljanjem ribolovnih aktivnosti v vodah Zelenortskih otokov, morajo plovila sporočiti svoj položaj in količino ulova na krovu neposredno organom Zelenortskih otokov, po možnosti po faksu ali, če to ni mogoče, po radiu v primeru plovil, ki nimajo faksa.

Organi Zelenortskih otokov pošljejo številko faksa in radijsko frekvenco ob izdaji dovoljenja.

Izvod sporočila po faksu ali posnetek radijskega obvestila hranijo organi Zelenortskih otokov in lastniki ladij, dokler obe pogodbenici ne odobrita končnega obračuna pristojbin iz točke 2.

Plovilo, ujeto pri ribolovu, ne da bi obvestilo organe Zelenortskih otokov o svoji prisotnosti, se obravnava kot plovilo brez dovoljenja.

11. Pristaniške zmogljivosti ter uporaba oskrbe in storitev

Če so cene in kakovost enaki, dajejo plovila Skupnosti prednost oskrbi in storitvam, ki jih potrebujejo, na Zelenortskih otokih.

12. Postopek za pregled na krovu in uporaba kazni

1. Delegacija Komisije Evropskih skupnosti na Zelenortskih otokih se obvesti v 48 urah o vsakem pregledu ali uporabi kazni za ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo države članice Skupnosti ter opravlja aktivnost na podlagi tega sporazuma v ribolovni coni Zelenortskih otokov. V 72 urah se predloži kratko poročilo o okoliščinah in razlogih za pregled ali uporabo kazni.

2. V 24 urah od prejema zgoraj navedenih podatkov se skliče srečanje med delegacijo Komisije Evropskih skupnosti na Zelenortskih otokih, ministrstvom Zelenortskih otokov, pristojnim za ribištvo, in inšpekcijskimi organi, ki se ga po možnosti udeleži predstavnik zadevne države članice, na katerem si udeleženci izmenjajo vso ustrezno dokumentacijo ali podatke, ki pomagajo razjasniti okoliščine ugotovljenih dejstev. Lastnik ladje ali njegov zastopnik se obvesti o rezultatu srečanja in o ukrepih, sprejetih na podlagi pregleda.

Plovilo, na katerem je bil opravljen pregled po kršitvi ribolova, se izpusti po plačilu varščine, ki se določi glede na stroške pregleda ter znesek kazni in nadomestilo, ki ga morajo plačati odgovorni za kršitev.

--------------------------------------------------

Dodatek 1

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Dodatek 2

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Dodatek 3

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------