21999A0710(02)Úradný vestník L 176 , 10/07/1999 S. 0036 - 0062


Dohoda

uzavretá medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

a

ISLANDSKÁ REPUBLIKA A

NÓRSKE KRÁĽOVSTVO,

KEĎŽE od podpísania Luxemburskej dohody medzi trinástimi členskými štátmi Európskej únie, ktoré sú signatármi Schengenských dohôd, a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom z 19. decembra 1996 sa Islandská republika a Nórske kráľovstvo zúčastňovali na diskusiách o uplatňovaní, vykonávaní a ďalšom rozvoji Schengenských dohôd a súvisiacich ustanovení;

KEĎŽE v dôsledku protokolu, ktorým sa Schengenské acquis zahŕňa do rámca Európskej únie a ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva Amsterdamskou dohodu, ktorou sa mení a dopĺňa zmluva o Európskej únii, zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a určité súvisiace akty (ďalej len "Schengenský protokol"), spolupráca medzi členskými štátmi Európskej únie, ktoré sú signatármi Schengenských dohôd v rámci pôsobnosti uvedených dohôd a súvisiacich ustanovení, sa bude vykonávať v inštitucionálnom a právnom rámci Európskej únie a zohľadňujúc príslušné ustanovenia zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva;

KEĎŽE podľa prvého odseku článku 6 Schengenského protokolu si Európska únia vrátane Európskeho spoločenstva želá rešpektovať and sledovať cieľ a účel Luxemburskej dohody a prispievať prostredníctvom dohody, ktorou sa pridružujú Islandská republika a Nórske kráľovstvo, hneď ako nadobudne platnosť Amsterdamská zmluva, k vykonávaniu Schengenského acquis a jeho ďalšiemu rozvoju na základe Luxemburskej dohody, čím sa zabezpečí spoločný cieľ, ktorým je pokračovanie účasti oboch týchto štátov v týchto činnostiach;

PRESVEDČENÍ o potrebe zahrnúť primeraným spôsobom všetky strany, ktoré uplatňujú ustanovenia tvoriace Schengenské acquis, a na ktoré sa takéto ustanovenia a ich ďalší rozvoj môžu prípadne vzťahovať, vrátane Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva, na všetkých úrovniach do diskusií o ich praktickom uplatňovaní, ich vykonávaní a príprave ich ďalšieho rozvoja;

BERÚC DO ÚVAHY, že na tento účel je potrebné vytvoriť organizačnú štruktúru mimo inštitucionálneho rámca Európskej únie, ktorá by zabezpečila pridruženie Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva k rozhodovaciemu procesu v týchto oblastiach a umožnila ich účasť na týchto činnostiach prostredníctvom zmiešaného výboru,

ODVOLÁVAJÚC SA na skutočnosť, že cieľom a účelom Luxemburskej dohody bolo zachovať existujúci režim medzi piatimi severskými štátmi podľa dohovoru o zrušení pasových kontrol na vnútorných hraniciach severských štátov, podpísaného v Kodani 12. júla 1957, ktorým sa ustanovila Severská pasová únia, kým sa tieto severské štáty, ktoré sú členmi Európskej únie, nebudú zúčastňovať na režime zrušenia kontrol osôb na vnútorných hraniciach, vykonanom Schengenskými dohodami;

MAJÚC NA MYSLI ustanovenia stanovené Luxemburskou dohodou;

UZNÁVAJÚC však, že zo zahrnutia Schengenského acquis do rámca Európskej únie vyplýva, že prijímanie rozhodnutí v záujme ďalšieho rozvoja ustanovení tvoriacich Schengenské acquis sa stalo záležitosťou Európskej únie vrátane Európskeho spoločenstva;

KEĎŽE od podpísania Luxemburskej dohody medzi trinástimi členskými štátmi Európskej únie, ktoré sú signatármi Schengenských dohôd, a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom z 19. decembra 1996 sa Islandská republika a Nórske kráľovstvo zúčastňovali na diskusiách o uplatňovaní, vykonávaní a ďalšom rozvoji Schengenských dohôd a súvisiacich ustanovení;

KEĎŽE v dôsledku protokolu, ktorým sa Schengenské acquis zahŕňa do rámca Európskej únie a ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva Amsterdamskou dohodu, ktorou sa mení a dopĺňa zmluva o Európskej únii, zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a určité súvisiace akty (ďalej len "Schengenský protokol"), spolupráca medzi členskými štátmi Európskej únie, ktoré sú signatármi Schengenských dohôd v rámci pôsobnosti uvedených dohôd a súvisiacich ustanovení, sa bude vykonávať v inštitucionálnom a právnom rámci Európskej únie a zohľadňujúc príslušné ustanovenia zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva;

KEĎŽE podľa prvého odseku článku 6 Schengenského protokolu si Európska únia vrátane Európskeho spoločenstva želá rešpektovať and sledovať cieľ a účel Luxemburskej dohody a prispievať prostredníctvom dohody, ktorou sa pridružujú Islandská republika a Nórske kráľovstvo, hneď ako nadobudne platnosť Amsterdamská zmluva, k vykonávaniu Schengenského acquis a jeho ďalšiemu rozvoju na základe Luxemburskej dohody, čím sa zabezpečí spoločný cieľ, ktorým je pokračovanie účasti oboch týchto štátov v týchto činnostiach;

PRESVEDČENÍ o potrebe zahrnúť primeraným spôsobom všetky strany, ktoré uplatňujú ustanovenia tvoriace Schengenské acquis, a na ktoré sa takéto ustanovenia a ich ďalší rozvoj môžu prípadne vzťahovať, vrátane Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva, na všetkých úrovniach do diskusií o ich praktickom uplatňovaní, ich vykonávaní a príprave ich ďalšieho rozvoja;

BERÚC DO ÚVAHY, že na tento účel je potrebné vytvoriť organizačnú štruktúru mimo inštitucionálneho rámca Európskej únie, ktorá by zabezpečila pridruženie Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva k rozhodovaciemu procesu v týchto oblastiach a umožnila ich účasť na týchto činnostiach prostredníctvom zmiešaného výboru,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Islandská republika a Nórske kráľovstvo (ďalej len "Island" a "Nórsko") budú pridružené k činnostiam Európskeho spoločenstva a Európskej únie v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia uvedené v prílohách A a B k tejto dohode, ako aj k ich ďalšiemu rozvoju.

Táto dohoda zakladá recipročné práva a povinnosti v súlade s postupmi, ktoré sú v nej stanovené.

Článok 2

1. Island a Nórsko budú vykonávať a používať ustanovenia Schengenského acquis, ktoré sú uvedené v zozname v prílohe A k tejto dohode a ktoré sa vzťahujú na členské štáty Európskej únie (ďalej len "členské štáty"), ktoré sa zúčastňujú na bližšej spolupráci schválenej Schengenským protokolom.

2. Island a Nórsko budú vykonávať a používať ustanovenia právnych aktov Európskeho spoločenstva, ktoré sú uvedené v zozname v prílohe B k tejto dohode, a to v rozsahu, v akom tieto ustanovenia nahradili zodpovedajúce ustanovenia dohovoru, ktorým sa vykonáva dohoda o postupnom zrušení kontrol na spoločných hraniciach, podpísaného v Schengene 19. júna 1990, alebo aj tých ustanovení Európskeho spoločenstva, ktoré boli prijaté na základe tohto dohovoru.

3. Island a Nórsko budú vykonávať a používať aj právne akty a opatrenia, ktoré prijala Európska únia a ktorými sa menia alebo dopĺňajú ustanovenia, uvedené v prílohách A a B, na ktoré boli použité postupy stanovené touto dohodou, a to bez toho, aby bol dotknutý článok 8.

Článok 3

1. Týmto sa ustanovuje zmiešaný výbor, ktorý pozostáva zo zástupcov vlád Islandu a Nórska, členov Rady Európskej únie (ďalej len "Rada") a Komisie Európskych spoločenstiev (ďalej len "Komisia").

2. Zmiešaný výbor prijme prostredníctvom konsenzu svoj vlastný rokovací poriadok.

3. Zmiešaný výbor zasadá na základe iniciatívy svojho predsedu alebo na žiadosť ľubovoľného člena.

4. Podľa článku 4 ods. 2 zasadá zmiešaný výbor podľa potreby na úrovni ministrov, vyšších úradníkov alebo expertov.

5. Funkciu predsedu zmiešaného výboru vykonáva:

- na úrovni expertov: zástupca Európskej únie,

- na úrovni vyšších úradníkov alebo ministrov: striedavo na obdobie šiestich mesiacov zástupca Európskej únie a zástupca vlády Islandu alebo Nórska.

Článok 4

1. Zmiešaný výbor v súlade s touto dohodou rieši všetky otázky, na ktoré sa vzťahuje článok 2 a zabezpečuje, aby sa náležito zohľadnili všetky otázky, ktoré predložia Island alebo Nórsko.

2. V Zmiešanom výbore majú na úrovni ministrov zástupcovia Islandu a Nórska príležitosť:

- vysvetliť, s akými problémami sa stretávajú v súvislosti s konkrétnym právnym aktom alebo opatrením, alebo sa vyjadriť k problémom, ktoré predložili iné delegácie;

- vyjadriť sa k ľubovoľným otázkam týkajúcim sa rozvoja ustanovení, ktoré ich zaujímajú, alebo k vykonávaniu takýchto ustanovení.

3. Zasadnutia Zmiešaného výboru na úrovni ministrov pripravuje Zmiešaný výbor na úrovni vyšších úradníkov.

4. Zástupcovia vlád Islandu a Nórska budú mať právo predkladať Zmiešanému výboru pripomienky týkajúce sa otázok uvedených v článku 1. Po diskusii môže Komisia alebo ľubovoľný členský štát zvážiť tieto pripomienky s cieľom vypracovať návrh alebo vyvinúť iniciatívu podľa pravidiel Európskej únie, aby došlo k prijatiu právneho aktu alebo opatrenia Európskeho spoločenstva alebo Európskej únie.

Článok 5

Bez toho, aby bol dotknutý článok 4, Zmiešaný výbor je informovaný o príprave všetkých právnych aktov alebo opatrení v Rade, ktoré môžu byť dôležité pre túto dohodu.

Článok 6

Komisia sa pri vypracovávaní návrhov novej legislatívy v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto dohoda, neformálne radí s expertmi Islandu a Nórska rovnakým spôsobom, akým sa pri vypracovávaní svojich návrhov radí s expertmi členských štátov.

Článok 7

Zmluvné strany súhlasia s tým, že by sa malo uzatvoriť primerané dojednanie o kritériách a mechanizmoch určenia štátu, ktorý bude zodpovedný za preskúmanie žiadosti o azyl predloženej v ľubovoľnom členskom štáte alebo na Islande alebo v Nórsku. Takéto dojednanie by sa malo prijať v čase, keď v súlade s článkom 15 ods. 4 nadobudnú pre Island a Nórsko účinnosť ustanovenia uvedené v prílohe A a v prílohe B, ako aj ustanovenia už prijaté podľa článku 2 ods. 3.

Článok 8

1. Prijímanie nových právnych aktov alebo opatrení týkajúcich sa otázok uvedených v článku 2 je vyhradené pre príslušné inštitúcie Európskej únie. Ak nie je v týchto právnych aktoch alebo opatreniach výslovne uvedené inak, tieto právne akty alebo opatrenia nadobúdajú s výhradou odseku 2 platnosť pre Európsku úniu a jej príslušné členské štáty, a pre Island a Nórsko naraz. V tejto súvislosti sa náležito zohľadňuje lehota, ktorú Island alebo Nórsko uviedli v Zmiešanom výbore ako lehotu potrebnú na to, aby Island alebo Nórsko mohli splniť svoje ústavné požiadavky.

2. a) Rada ihneď oznámi Islandu a Nórsku prijatie právnych aktov a opatrení uvedených v odseku 1, na ktoré sa použili postupy stanovené v tejto dohode. Island a Nórsko sa nezávisle rozhodnú, či prijmú ich obsah a či ho vykonajú vo svojom vnútornom právnom poriadku. Tieto rozhodnutia oznámia Rade a Komisii do tridsiatich dní od prijatia príslušných právnych aktov alebo opatrení.

b) Ak sa obsah takéhoto právneho aktu alebo opatrenia môže stať záväzným pre Island len po splnení ústavných požiadaviek, Island to oznámi v čase ich oznámenia Rade a Komisii. Island bezodkladne písomne oznámi Rade a Komisii splnenie všetkých ústavných požiadaviek a túto informáciu poskytne najneskôr štyri týždne pred dňom, keď má tento právny akt alebo toto opatrenie nadobudnúť platnosť pre Island podľa odseku 1.

c) Ak sa obsah takéhoto aktu alebo opatrenia môže stať záväzným pre Nórsko len po splnení ústavných požiadaviek, Nórsko o tom informuje v čase ich oznámenia Radu a Komisiu. Nórsko bezodkladne písomne oznámi Rade a Komisii splnenie všetkých ústavných požiadaviek najneskôr do šiestich mesiacov po oznámení Rady. Odo dňa, keď má tento právny akt alebo toto opatrenie nadobudnúť platnosť pre Nórsko, do informovania o splnení ústavných požiadaviek Nórsko podľa možnosti dočasne uplatňuje obsah tohto právneho aktu alebo opatrenia.

3. Prijatie obsahu právnych aktov a opatrení uvedených v odseku 2 zo strany Islandu a Nórska vytvorí práva a povinnosti medzi Islandom a Nórskom a medzi Islandom a Nórskom na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, ktoré sú týmito právnymi aktmi a opatreniami viazané, na strane druhej.

4. V prípade, že:

a) buď Island alebo Nórsko oznámi svoje rozhodnutie neprijať obsah právneho aktu alebo opatrenia uvedeného v odseku 2, na ktorý sa použili postupy stanovené v tejto dohode; alebo

b) buď Island alebo Nórsko nevykoná oznámenie v rámci tridsaťdňovej lehoty stanovenej v odseku 2 písm. a); alebo

c) Island nevykoná oznámenie pred uplynutím štvortýždňovej lehoty stanovenej v odseku 2 písm. b) pred dňom, keď má príslušný právny akt alebo príslušné opatrenie nadobudnúť platnosť; alebo

d) Nórsko nevykoná oznámenie pred uplynutím šesťmesačnej lehoty stanovenej v odseku 2 písm. c) alebo nezabezpečí dočasné uplatňovanie podľa toho istého pododseku odo dňa, keď má príslušný právny akt alebo príslušné opatrenie nadobudnúť platnosť;

táto dohoda stráca platnosť, pokiaľ ide o Island alebo Nórsko, pokiaľ Zmiešaný výbor po starostlivom preskúmaní možností pokračovania tejto dohody nerozhodne do deväťdesiatich dní inak. Táto dohoda stráca platnosť tri mesiace po uplynutí tejto deväťdesiatdňovej lehoty.

Článok 9

1. Na účely dosiahnutia cieľa zmluvných strán, ktorým je dosiahnutie čo najjednotnejšieho používania a výkladu ustanovení uvedených v článku 2, Zmiešaný výbor neustále skúma vývoj precedentného práva Súdneho dvora Európskych spoločenstiev (ďalej len "Súdny dvor"), ako aj vývoj precedentného práva príslušných súdov Islandu a Nórska, ktoré sa týka takýchto ustanovení. Na tento účel sa vytvorí mechanizmus, ktorý zabezpečí pravidelné vzájomné informovanie o takomto precedentnom práve.

2. S výhradou prijatia potrebných zmien štatútu Súdneho dvora sú Island a Nórsko oprávnené predkladať vyhlásenia o prípadoch alebo písomné stanoviská Súdnemu dvoru v prípadoch, keď súd alebo tribunál členského štátu predloží Súdnemu dvoru na predbežné rozsúdenie otázku týkajúcu sa výkladu ľubovoľného ustanovenia uvedeného v článku 2.

Článok 10

1. Island a Nórsko každoročne predkladajú Zmiešanému výboru správy o spôsobe, ktorým ich správne orgány a súdy uplatňovali a vykladali ustanovenia, uvedené v článku 2, ako ich prípadne vykladal Súdny dvor.

2. Ak Zmiešaný výbor nedokáže do dvoch mesiacov po tom, ako nastal významný rozdiel v precedentnom práve Súdneho dvora a súdov Islandu a Nórska alebo významný rozdiel v uplatňovaní medzi orgánmi príslušných členských štátov a orgánmi Islandu alebo Nórska v súvislosti s ustanoveniami uvedenými v odseku 2, ktoré im boli predložené, zabezpečiť dodržanie jednotného uplatňovania a výkladu, použije sa postup podľa článku 11.

Článok 11

1. V prípade sporu o uplatňovaní tejto dohody alebo v prípade, ak nastane situácia uvedená v článku 10 ods. 2, vec sa oficiálne zaradí ako predmet sporu do programu rokovania Zmiešaného výboru na úrovni ministrov.

2. Zmiešaný výbor má na urovnanie sporu deväťdesiat dní odo dňa prijatia programu rokovania, do ktorého bol tento spor zaradený.

3. V prípade, že Zmiešaný výbor nedokáže spor urovnať v lehote deväťdesiatich dní uvedenej v odseku 2, poskytne sa ďalšia tridsaťdňová lehota na dosiahnutie konečného urovnania.

Ak sa nedosiahne konečné urovnanie, táto dohoda stráca platnosť pre Island alebo Nórsko v závislosti od toho, ktorého štátu sa spor týka. K zániku platnosti dôjde šesť mesiacov po uplynutí uvedenej tridsaťdňovej lehoty.

Článok 12

1. Pokiaľ ide o správne náklady na uplatňovanie tejto dohody, Island a Nórsko každoročne prispievajú do všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev sumou:

- pre Island 0,1 %,

- pre Nórsko 4,995 %

z čiastky 300000000 BEF (alebo zodpovedajúcej čiastky v euro) s výhradou každoročnej úpravy vzhľadom na mieru inflácie v rámci Európskej únie.

V prípadoch, keď sa prevádzkové náklady na uplatňovanie tejto dohody nehradia zo všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev, ale sú priamo hradené zúčastnenými členskými štátmi, Island a Nórsko prispejú na tieto náklady podľa percenta hrubého národného produktu svojich krajín vo vzťahu k hrubému národnému produktu všetkých zúčastnených štátov.

V prípadoch, keď sa prevádzkové náklady na uplatňovanie tejto dohody hradia zo všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev, Island a Nórsko sa podieľajú na týchto nákladoch tým, že prispievajú do tohto rozpočtu každoročnou sumou podľa percenta hrubého národného produktu svojich krajín vo vzťahu k hrubému národnému produktu všetkých zúčastnených štátov.

2. Island a Nórsko majú právo dostávať dokumenty, ktoré vypracovala Komisia alebo Rada, ktoré sa vzťahujú na túto dohodu, a na schôdzach Zmiešaného výboru vyžadovať tlmočenie do úradného jazyka orgánov Európskych spoločenstiev podľa svojho výberu. Všetky náklady na preklad alebo tlmočenie do alebo z islandského alebo nórskeho jazyka však znáša Island alebo Nórsko.

Článok 13

1. Táto dohoda žiadnym spôsobom neovplyvňuje Dohodu o Európskom hospodárskom priestore ani žiadnu inú dohodu uzatvorenú medzi Európskym spoločenstvom a Islandom a/alebo Nórskom.

2. Táto dohoda žiadnym spôsobom neovplyvňuje žiadne budúce dohody uzatvorené medzi Európskym spoločenstvom a Islandom a/alebo Nórskom alebo dohody uzatvorené na základe článkov 24 a 38 Zmluvy o Európskej únii.

3. Táto dohoda neovplyvňuje spoluprácu v rámci Severskej pasovej únie, pokiaľ táto spolupráca nie je v protiklade s touto dohodou ani s právnymi aktmi a opatreniami vychádzajúcimi z tejto dohody a neprekáža tejto dohode ani právnym aktom vychádzajúcim z tejto dohody.

Článok 14

Táto zmluva sa neuplatňuje na Svalbard (Špicbergy).

Článok 15

1. Táto dohoda nadobúda platnosť jeden mesiac po dni, keď generálny tajomník Rady, ktorý koná ako depozitár, ustanoví, že všetky formálne požiadavky týkajúce sa vyjadrenia súhlasu strán tejto dohody alebo vyjadrenia súhlasu v ich mene k tomu, aby boli viazané touto dohodou, boli splnené.

2. Články 1, 3, 4, 5 a 8 ods. 2 písm. a), prvá veta, sa budú dočasne uplatňovať od podpisu tejto dohody.

3. Pokiaľ ide o právne akty alebo opatrenia prijaté po podpísaní tejto dohody, ale pred jej nadobudnutím platnosti, lehota tridsiatich dní uvedená v poslednej vete článku 8 ods. 2 písm. a) začne plynúť odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody.

4. Ustanovenia uvedené v prílohe A a v prílohe B, ako aj ustanovenia, ktoré už boli prijaté podľa článku 2 ods. 3, nadobudnú pre Island a Nórsko účinnosť v deň, ktorý stanoví Rada na základe jednohlasného súhlasu svojich členov zastupujúcich členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na užšej spolupráci, ktorú povolil Schengenský protokol, po poradách v Zmiešanom výbore v súlade s článkom 4 tejto dohody, potom, ako sa ubezpečila, že Island a Nórsko splnili predbežné podmienky vykonávania príslušných ustanovení, a že kontroly na ich vonkajších hraniciach sú účinné.

5. Keď ustanovenia uvedené v odseku 4 nadobudnú účinnosť, vzniknú tým práva a povinnosti medzi Islandom a Nórskom a medzi Islandom a Nórskom na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, pre ktoré tieto ustanovenia tiež nadobudli účinnosť, na strane druhej.

Článok 16

Túto dohodu môže vypovedať Island alebo Nórsko, alebo Rada svojim rozhodnutím na základe jednohlasného súhlasu svojich členov zastupujúcich členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na užšej spolupráci, ktorú povolil Schengenský protokol. Toto vypovedanie sa oznámi depozitárovi. Toto vypovedanie nadobúda účinnosť šesť mesiacov po oznámení.

Článok 17

Dôsledky vypovedania tejto dohody zo strany Islandu alebo Nórska alebo jej ukončenie vzhľadom na Island alebo Nórsko je predmetom dohody medzi ostatnými stranami a stranou, ktorá túto dohodu vypovedala, alebo vzhľadom na ktorú stratila táto dohoda platnosť. Ak sa nedá dosiahnuť súhlas, o potrebných opatreniach rozhodne Rada po porade s pridruženou zmluvnou stranou. Tieto opatrenia však budú pre túto stranu záväzné, len ak ich táto strana prijme.

Článok 18

Táto dohoda nahrádza dohodu o spolupráci medzi Belgickým kráľovstvom, Francúzskou republikou, Spolkovou republikou Nemecko, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Talianskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Portugalskou republikou, Helénskou republikou, Rakúskou republikou, Dánskym kráľovstvom, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, zmluvnými stranami Schengenskej dohody a Schengenského dohovoru a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o zrušení kontrol osôb na spoločných hraniciach, podpísanú v Luxemburgu 19. decembra 1996.

V Bruseli osemnásteho dňa mesiaca máj roku tisícdeväťstodeväťdesiatdeväť, v jedinom origináli v dánskom, holandskom, anglickom, fínskom, francúzskom, nemeckom, gréckom, írskom, talianskom, portugalskom, španielskom, švédskom, islandskom a nórskom jazyku, pričom každý text je rovnako autentický. Originál ostáva uložený v archíve Generálneho sekretariátu Európskej únie.

Por el Consejo de la Unión EuropeaFor Rådet for Den Europæiske UnionFür den Rat der Europäischen UnionΓια το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςFor the Council of the European UnionPour le Conseil de l'Union européennePer il Consiglio dell'Unione europeaVoor de Raad van de Europese UniePelo Conselho da União EuropeiaEuroopan unionin neuvoston puolestaFör Europeiska unionens rådFyrir hönd ráðs EvrópusambandsinsFor Rådet for Den europeiske union

+++++ TIFF +++++

Por la República de IslandiaFor Republikken IslandFür die Republik IslandΓια τη Δημοκρατία της ΙσλανδίαςFor the Republic of IcelandPour la République d'IslandePer la Repubblica d'IslandaVoor de Republiek IJslandPela República da IslândiaIslannin tasavallan puolestaPå Republiken Islands vägnarFyrir hönd Lyðveldisins ÍslandsFor Republikken Island

+++++ TIFF +++++

Por el Reino de NoruegaFor Kongeriget NorgeFür das Königreich NorwegenΓια το Βασίλειο της ΝορβηγίαςFor the Kingdom of NorwayPour le Royaume de NorvègePer il Regno di NorvegiaVoor het Koninkrijk NoorwegenPelo Reino da NoruegaNorjan kuningaskunnan puolestaPå Konungariket Norges vägnarFyrir hönd Konungsríkisins NoregsFor Kongeriket Norge

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA A

(Článok 2 ods. 1)

Časť 1 tejto prílohy sa vzťahuje na Schengenskú dohodu z roku 1985 a na Schengenský dohovor z roku 1990, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda z roku 1985. Časť 2 sa vzťahuje na listiny o pristúpení a časť 3 na príslušné sekundárne schengenské právne akty.

ČASŤ 1

Ustanovenia dohody, ktorú podpísali v Schengene 14. júna 1985 vlády štátov Hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na spoločných hraniciach.

Všetky ustanovenia dohovoru, ktorý podpísali v Schengene 19. júna 1990 Belgické kráľovstvo, Spolková republika Nemecko, Francúzska republika, Luxemburské veľkovojvodstvo a Holandské kráľovstvo, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda z 15. júna 1985, okrem týchto ustanovení:

Článok 2 ods. 4

Článok 4, pokiaľ ide o kontrolu batožiny

Článok 10 ods. 2

Článok 19 ods. 2

Články 28 až 38 a súvisiace definície

Článok 60

Článok 70

Článok 74

Články 77 až 91, pokiaľ sa na ne vzťahuje smernica Rady 91/477/EHS o kontrole nadobúdania a držby strelných zbraní

Články 120 až 125

Články 131 až 133

Článok 134

Články 139 až 142

Záverečný akt: vyhlásenie 2

Záverečný akt: vyhlásenia 4, 5 a 6

Protokol

Spoločné vyhlásenie

Vyhlásenie ministrov a štátnych tajomníkov.

ČASŤ 2

Ustanovenia dohôd o pristúpení a protokolov k Schengenskej dohode a Schengenskému dohovoru s Talianskou republikou (podpísané v Paríži 27. novembra 1990), Španielskym kráľovstvom a Portugalskou republikou (podpísané v Bonne 25. júna 1991), Helénskou republikou (podpísané v Madride 6. novembra 1992), Rakúskou republikou (podpísané v Bruseli 28. apríla 1995) a Dánskym kráľovstvom, Fínskou republikou a Švédskym kráľovstvom (podpísané v Luxemburgu 19. decembra 1996), okrem týchto ustanovení:

1. Protokol, podpísaný 27. novembra 1990 v Paríži, o pristúpení vlády Talianskej republiky k dohode medzi vládami štátov, ktoré sú členmi Hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky, o postupnom zrušení kontrol na spoločných hraniciach, podpísanej v Schengene 14. júna 1985.

2. Nasledujúce ustanovenia dohody, podpísanej 27. novembra 1990 v Paríži, o pristúpení Talianskej republiky k dohovoru, podpísanému 19. júna 1990 v Schengene, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985, vládami štátov, ktoré sú členmi Hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky, jej záverečného aktu a súvisiacich vyhlásení:

Článok 1

Články 5 a 6

Záverečný akt: časť I

Časť II, vyhlásenia 2 a 3

Vyhlásenie ministrov a štátnych tajomníkov.

3. Protokol, podpísaný 25. júna 1991 v Bonne, o pristúpení vlády Španielskeho kráľovstva k dohode medzi vládami štátov, ktoré sú členmi Hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky, o postupnom zrušení kontrol na spoločných hraniciach, podpísanej v Schengene 14. júna 1985, v znení protokolu o pristúpení vlády Talianskej republiky, podpísaného 27. novembra v Paríži, a jeho sprievodnými vyhláseniami.

4. Nasledujúce ustanovenia dohody, podpísanej 25. júna 1991 v Bonne, o pristúpení Španielskeho kráľovstva k dohovoru, podpísanému 19. júna 1990 v Schengene, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 vládami štátov, ktoré sú členmi Hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky, ku ktorej pristúpila Talianska republika na základe dohody podpísanej 27. novembra 1990 v Paríži, jej záverečného aktu a súvisiacich vyhlásení:

Článok 1

Články 5 a 6

Záverečný akt: časť I

Časť II, vyhlásenia 2 a 3

Časť III, vyhlásenia 3 a 4

Vyhlásenie ministrov a štátnych tajomníkov.

5. Protokol, podpísaný 25. júna 1991 v Bonne, o pristúpení vlády Portugalskej republiky k dohode medzi vládami štátov, ktoré sú členmi Hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky, o postupnom zrušení kontrol na spoločných hraniciach, podpísanej v Schengene 14. júna 1985, v znení protokolu o pristúpení vlády Talianskej republiky, podpísaného 27. novembra 1990 v Paríži, a jeho sprievodných vyhlásení.

6. Nasledujúce ustanovenia dohody, podpísanej 25. júna 1991 v Bonne, o pristúpení Portugalskej republiky k dohovoru, podpísanému 19. júna 1990 v Schengene, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 vládami štátov, ktoré sú členmi Hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky, ku ktorej pristúpila Talianska republika na základe dohody podpísanej 27. novembra 1990 v Paríži, jej záverečného aktu a súvisiacich vyhlásení:

Článok 1

Články 7 a 8

Záverečný akt: časť I

Časť II, vyhlásenia 2 a 3

Časť III, vyhlásenia 2, 3, 4 a 5

Vyhlásenie ministrov a štátnych tajomníkov.

7. Protokol, podpísaný 6. novembra 1992 v Madride, o pristúpení vlády Helénskej republiky k dohode medzi vládami štátov, ktoré sú členmi Hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky, o postupnom zrušení kontrol na spoločných hraniciach, podpísanej v Schengene 14. júna 1985, v znení protokolu o pristúpení vlády Talianskej republiky, podpísaného 27. novembra 1990 v Paríži, a protokolu o pridružení vlády Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky, podpísaného 25. júna 1991 v Bonne, a jeho sprievodných vyhlásení.

8. Nasledujúce ustanovenia dohody, podpísanej 6. novembra 1992 v Madride, o pristúpení Helénskej republiky k dohovoru, podpísanému 19. júna 1990 v Schengene, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 vládami štátov, ktoré sú členmi Hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky, ku ktorej pristúpila Talianska republika na základe dohody podpísanej 27. novembra 1990 v Paríži, a Španielske kráľovstvo a Portugalská republika na základe dohody, podpísanej 25. júna 1991 v Bonne, jej záverečného aktu a súvisiacich vyhlásení:

Článok 1

Články 6 a 7

Záverečný akt: časť I

Časť II, vyhlásenia 2, 3 a 4

Časť III, vyhlásenia 1 a 3

Vyhlásenie ministrov a štátnych tajomníkov.

9. Protokol, podpísaný 28. apríla 1995 v Bruseli, o pristúpení vlády Rakúskej republiky k dohode medzi vládami štátov, ktoré sú členmi Hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky, o postupnom zrušení kontrol na spoločných hraniciach, podpísanej v Schengene 14. júna 1985, v znení protokolu o pristúpení vlády Talianskej republiky podpísaného 27. novembra 1990, protokolu o pristúpení vlády Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky podpísaného 25. júna 1991 a protokolu o pristúpení vlády Helénskej republiky podpísaného 6. novembra 1992.

10. Nasledujúce ustanovenia dohody, podpísanej 28. apríla 1995 v Bruseli, o pristúpení Rakúskej republiky k dohovoru podpísanému 19. júna 1990 v Schengene, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 vládami štátov, ktoré sú členmi Hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky, ku ktorej pristúpila Talianska republika na základe dohody podpísanej 27. novembra 1990, Španielske kráľovstvo a Portugalská republika na základe dohody podpísanej 25. júna 1991 a Helénska republika na základe dohody podpísanej 6. novembra 1992, a jej záverečného aktu:

Článok 1

Články 5 a 6

Záverečný akt: časť I

Časť II, vyhlásenie 2

Časť III

11. Protokol, podpísaný 19. decembra 1996 v Luxemburgu, o pristúpení vlády Dánskeho kráľovstva k dohode o postupnom zrušení kontrol na spoločných hraniciach podpísanej v Schengene 14. júna 1985 a s ním súvisiace vyhlásenie.

12. Nasledujúce ustanovenia dohody, podpísanej 19. decembra 1996 v Luxemburgu, o pristúpení Dánskeho kráľovstva k dohovoru, podpísanému 19. júna 1990 v Schengene, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom zrušení kontrol na spoločných hraniciach, jej záverečného aktu a súvisiacich vyhlásení:

Článok 1

Články 7 a 8

Záverečný akt: časť I

Časť II, vyhlásenie 2

Časť III

Vyhlásenie ministrov a štátnych tajomníkov.

13. Protokol, podpísaný 19. decembra 1990 v Luxemburgu, o pristúpení vlády Fínskej republiky k dohode o postupnom zrušení kontrol na spoločných hraniciach podpísanej v Schengene 14. júna 1985 a s ním súvisiace vyhlásenie.

14. Nasledujúce ustanovenia dohody, podpísanej 19. decembra 1996 v Luxemburgu, o pristúpení Fínskej republiky k dohovoru, podpísanému 19. júna 1990 v Schengene, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom zrušení kontrol na spoločných hraniciach, jej záverečného aktu a súvisiacich vyhlásení:

Článok 1

Články 6 a 7

Záverečný akt: Časť I

Časť II, vyhlásenie 2

Časť III, okrem vyhlásenia o Alandách

Vyhlásenie ministrov a štátnych tajomníkov.

15. Protokol, podpísaný 19. decembra 1996 v Luxemburgu, o pristúpení vlády Švédskeho kráľovstva k dohode o postupnom zrušení kontrol na spoločných hraniciach podpísanej v Schengene 14. júna 1985 a s ním súvisiace vyhlásenie.

16. Nasledujúce ustanovenia dohody, podpísanej 19. decembra 1996 v Luxemburgu, o pristúpení Švédskeho kráľovstva k dohovoru, podpísanému 19. júna 1990 v Schengene, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom zrušení kontrol na spoločných hraniciach, jej záverečného aktu a súvisiacich vyhlásení:

Článok 1

Články 6 a 7

Záverečný akt: časť I

Časť II, vyhlásenie 2

Časť III

Vyhlásenie ministrov a štátnych tajomníkov.

ČASŤ 3

A. Nasledujúce rozhodnutia výkonného výboru:

SCH/Com-ex (93) 10 14.12.1993 | Potvrdenie vyhlásenia ministrov a štátnych tajomníkov z 19. júna 1992 a 30. júna 1993 o nadobudnutí platnosti |

SCH/Com-ex (93) 14 14.12.1993 | Zlepšenie praktickej spolupráce medzi súdnymi orgánmi v boji proti obchodovaniu s drogami |

SCH/Com-ex (93) 16 14.12.1993 | Finančné nariadenia o nákladoch na zavedenie a prevádzku schengenského C.SIS |

SCH/Com-ex (93) 21 14.12.1993 | Predlžovanie jednotných víz |

SCH/Com-ex (93) 22 Rev 14.12.1993 | Dôverný charakter určitých dokumentov |

SCH/Com-ex (93) 24 14.12.1993 | Spoločné postupy anulovania, zrušenia alebo skrátenia platnosti jednotných víz |

SCH/Com-ex (94) 1 Rev 2 26.4.1994 | Regulačné opatrenia, zamerané na odstránenie prekážok a obmedzení dopravných tokov na cestných hraničných priechodoch na vnútorných hraniciach |

SCH/Com-ex (94) 2 26.4.1994 | Vydávanie jednotných víz na hraniciach |

SCH/Com-ex (94) 15 Rev 21.11.1994 | Zavádzanie automatizovaného postupu v konzultáciách s ústrednými orgánmi podľa článku 17 ods. 2 vykonávacieho dohovoru |

SCH/Com-ex (94) 16 Rev 21.11.1994 | Obstarávanie spoločných vstupných a výstupných pečiatok |

SCH/Com-ex (94) 17 Rev 4 22.12.1994 | Zavádzanie a uplatňovanie Schengenského systému na letiskách a na vnútroštátnych letiskách |

SCH/Com-ex (94) 25 22.12.1994 | Výmena štatistických informácií o vydávaní víz |

SCH/Com-ex (94) 28 Rev 22.12.1994 | Osvedčenie o preprave drog a/alebo psychotropných látok stanovené v článku 75 |

SCH/Com-ex (94) 29 Rev 2 22.12.1994 | Nadobudnutie platnosti dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda z 19. júna 1990 |

SCH/Com-ex (95) PV 1 Rev (Point 8) | Spoločná vízová politika |

SCH/Com-ex (95) 20 Rev 2 20.12.1995 | Schválenie dokumentu SCH/I (95) 40 Rev 6 o postupe pri uplatňovaní článku 2 ods. 2 dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda |

SCH/Com-ex (95) 21 20.12.1995 | Rýchla výmena štatistických a konkrétnych údajov medzi schengenskými štátmi o prípadných problémoch na vonkajších hraniciach |

SCH/Com-ex (96) 13 Rev 27.6.1996 | Zásady vydávania schengenských víz podľa článku 30 ods. 1 písm. a) dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda |

SCH/Com-ex (96) 27 19.12.1996 | Vydávanie víz pre námorníkov na hraniciach pri tranzite |

SCH/Com-ex (97) 2 Rev 2 25.4.1997 | Prijatie súťažnej ponuky na predbežnú štúdiu SIS II |

SCH/Com-ex (97) 6 Rev 2 24.6.1997 | Schengenská príručka o policajnej spolupráci v oblasti verejného poriadku a bezpečnosti |

SCH/Com-ex (97) 18 7.10.1997 | Príspevky Nórska a Islandu na prevádzkové náklady C.SIS |

SCH/Com-ex (97) 24 7.10.1997 | Budúcnosť SIS |

SCH/Com-ex (97) 29 Rev 2 7.10.1997 | Uvedenie do platnosti dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, v Grécku |

SCH/Com-ex (97) 32 15.12.1997 | Zosúladenie vízovej politiky |

SCH/Com-ex (97) 34 Rev 15.12.1997 | Vykonávanie Jednotnej akcie o jednotnom formáte pre povolenia na pobyt |

SCH/Com-ex (97) 35 15.12.1997 | Zmena a doplnok finančných nariadení C.SIS |

SCH/Com-ex (97) 39 Rev 15.12.1997 | Usmerňujúce zásady pre dôkazné prostriedky a nepriame dôkazy v rámci dohôd o znovuprijatí medzi schengenskými štátmi |

SCH/Com-ex (98) 1, 2 Rev 21.4.1998 | Správa o činnosti bojových jednotiek |

SCH/Com-ex (98) 10 21.4.1998 | Spolupráca medzi zmluvnými stranami pri leteckom vracaní cudzincov |

SCH/Com-ex (98) 11 21.4.1998 | C.SIS so spojeniami 15/18 |

SCH/Com-ex (98) 12 21.4.1998 | Výmena štatistických údajov o vízach na miestnej úrovni |

SCH/Com-ex (98) 17 23.6.1998 | Dôverný charakter istých dokumentov |

SCH/Com-ex (98) 18 Rev 23.6.1998 | Opatrenia, ktoré sa majú prijať v súvislosti s krajinami spôsobujúcimi problémy, pokiaľ ide o vydávanie dokumentov potrebných na vypovedanie ich štátnych príslušníkov zo schengenského územia ZNOVUPRIJATIE – VÍZA |

SCH/Com-ex (98) 19 23.6.1998 | Monako VÍZA – VONKAJŠIA HRANICA – SIS |

SCH/Com-ex (98) 21 23.6.1998 | Pečiatkovanie pasov žiadateľov o vízum VÍZA |

SCH/Com-ex (98) 26 def 16.9.1998 | Vytvorenie Stáleho výboru pre vykonávanie Schengenského dohovoru |

SCH/Com-ex (98) 29 Rev 23.6.1998 | Doložka pokrývajúca všetky prípady potrebná na zachytenie celej technickej stránky Schengenského acquis |

SCH/Com-ex (98) 35 Rev 2 16.9.1998 | Zaslanie Spoločnej príručky štátom žiadajúcim o vstup do EÚ |

SCH/Com-ex (98) 37 def 2 16.9.1998 | Akčný plán boja proti nezákonnému prisťahovalectvu |

SCH/Com-ex (98) 43 Rev 16.9.1998 | Výbor ad hoc pre Grécko |

SCH/Com-ex (98) 49 Rev 3 16.12.1998 | Uvedenie do platnosti dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, v Grécku |

SCH/Com-ex (98) 51 Rev 3 16.12.1998 | Cezhraničná policajná spolupráca v oblasti predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti na požiadanie |

SCH/Com-ex (98) 52 16.12.1998 | Príručka cezhraničnej policajnej spolupráce |

SCH/Com-ex (98) 53 Rev 2 16.12.1998 | Zosúladenie vízovej politiky – zrušenie šedých zoznamov |

SCH/Com-ex (98) 56 16.12.1998 | Príručka dokumentov, do ktorých možno udeliť víza |

SCH/Com-ex (98) 57 16.12.1998 | Zavedenie harmonizovaného formulára o pozvaní, o potvrdení ubytovania a o prijatí záväzku poskytnutia starostlivosti |

SCH/Com-ex (98) 59 Rev 16.12.1998 | Koordinované rozmiestnenie poradcov pre dokumenty |

SCH/Com-ex (99) 1 Rev 2 28.4.1999 | Situácia v oblasti drog |

SCH/Com-ex (99) 3 28.4.1999 | Rozpočet pracoviska Help Desk na rok 1999 |

SCH/Com-ex (99) 4 28.4.1999 | Náklady na zavedenie C.SIS |

SCH/Com-ex (99) 5 28.4.1999 | Príručka SIRENE |

SCH/Com-ex (99) 6 28.4.1999 | Situácia v oblasti telekomunikácií |

SCH/Com-ex (99) 7 Rev 2 28.4.1999 | Styční úradníci |

SCH/Com-ex (99) 8 Rev 2 28.4.1999 | Platby informátorom |

SCH/Com-ex (99) 10 28.4.1999 | Nezákonný obchod so zbraňami |

SCH/Com-ex (99) 11 Rev 2 28.4.1999 | Rozhodnutie k dohode o spolupráci pri konaniach vo veci dopravných priestupkov |

SCH/Com-ex (99) 13 28.4.1999 | Zrušenie starých verzií a prijatie nových verzií Spoločnej príručky a Spoločných konzulárnych pokynov |

SCH/Com-ex (99) 14 28.4.1999 | Príručka dokladov, do ktorých je možné udeliť víza |

SCH/Com-ex (99) 18 28.4.1999 | Zlepšenie policajnej spolupráce v oblasti predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti |

B. Nasledujúce deklarácie výkonného výboru:

Deklarácia | Predmet |

SCH/Com-ex (96) Decl 5 18.4.1996 | Určenie pojmu "cudzinec" z tretej krajiny |

SCH/Com-ex (96) Decl 6 Rev 2 26.6.1996 | Vyhlásenie o vydávaní osôb |

SCH/Com-ex (97) Decl 13 Rev 18.4.1996 | Únos mladistvých |

SCH/Com-ex (99) Decl 2 Rev 2 29.4.1999 | Štruktúra SIS |

C. Nasledujúce rozhodnutia ústrednej skupiny

Rozhodnutie | Predmet |

SCH/C (98) 117 27.10.1998 | Akčný plán boja proti nezákonnému prisťahovalectvu |

SCH/C (99) 25 22.3.1999 | Všeobecné zásady odmeňovania informátorov a tajných agentov |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA B

(Článok 2, odsek 2) [1]

Nariadenie Rady (ES) č. 574/1999 z 12. marca 1999 o určení tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov víza (Ú. v. ES L 72, 18.3.1999, s. 2) [2];

Nariadenie Rady (ES) č. 1683/95 z 29. mája 1995, ktorým sa stanovuje jednotný formát víz (Ú. v. ES L 164, 14.7.1995, s. 1) a rozhodnutie Komisie zo 7. februára 1996, ktorým sa ustanovujú ďalšie technické špecifikácie jednotnej formy víz (neuverejnené).

Smernica Rady 91/477/EHS z 18. júna 1991 o kontrole nadobúdania a držby zbraní (Ú. v. ES L 256, 13.9.1991, s. 51) a odporúčanie Komisie 93/216/EHS z 25. februára 1993 o európskych zbrojných pasoch (Ú. v. ES L 93, 17.4.1993, s. 39), zmenené odporúčaním Komisie 96/129/ES z 12. januára 1996 (Ú. v. ES L 30, 8.2.1996, s. 47).

[1] Pozri tiež vyhlásenie Rady a Komisie v súvislosti so smernicou 95/46/ES, prijaté v čase uzatvorenia tejto dohody.

[2] Bez toho, aby bol dotknutý vzťah uvedeného nariadenia s ustanoveniami o určovaní tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza, alebo ktorí sú od tejto povinnosti oslobodení, ktoré boli prijaté v rámci Schengenskej spolupráce, ktoré sa budú naďalej uplatňovať pri zahŕňaní Schengenského acquis v rámci Európskej únie, a na ktoré sa vzťahujú podmienky uvedené v prílohe A.

--------------------------------------------------

ZÁVEREČNÝ AKT

Zmluvné strany prijali tento záverečný akt, ktorý obsahuje tieto deklarácie:

1. Deklarácia Islandu a Nórska k článku. 4 ods. 2

Pokiaľ ide o zasadnutia Spoločného výboru na úrovni ministrov, Island a Nórsko sa domnievajú, že im prináleží posúdiť, či sa určitá otázka má zaradiť medzi "ťažkosti, ktoré im spôsobuje" (prvá zarážka ustanovenia), alebo medzi "ustanovenia, ktoré sa ich týkajú" (druhá zarážka ustanovenia), a či je takej povahy, že si vyžaduje prerokovanie na úrovni ministrov. V spoločnom záujme strán sa predpokladá, že tieto "ťažkosti" a "ustanovenia, ktoré sa ich týkajú" sa môžu objaviť v priebehu bežnej spolupráce tak, že to povedie k ich zaradeniu do programu rokovania Spoločného výboru na úrovni ministrov. Island a Nórsko však zdôrazňujú právo členov Spoločného výboru požadovať zasadnutie Spoločného výboru na akejkoľvek úrovni v súlade s článkom 3 ods. 3 dohody.

2. Deklarácia Islandu a Nórska k článku. 8 ods. 4

Ak nastane situácia uvedená v článku 8 ods. 4 písm. a), b) alebo d), Island a Nórsko si vyhradzujú možnosť podľa článku 3 ods. 3 požadovať zasadnutie Spoločného výboru na úrovni ministrov s cieľom nájsť spôsoby pokračovania dohody.

3. Deklarácia Islandu a Nórska o vydávaní

1. Výhrady vykonané v súlade s článkom 13 Európskeho dohovoru o potlačovaní terorizmu, pripravené na podpis v Štrasburgu 27. januára 1977, sa nepoužijú pre vydávacie postupy vo vzťahu k členským štátom Európskej únie, ktoré zabezpečujú rovnaké zaobchádzanie.

2. Vyhlásenia urobené v súlade s článkom 6 ods. 1 Európskeho dohovoru o vydávaní, pripravené na podpis v Paríži 13. decembra 1957, sa nemôžu použiť na zdôvodnenie odmietnutia vydať štátnych príslušníkov štátov, ktoré nie sú členmi Severskej pasovej únie, do členských štátov Európskej únie, ktoré zabezpečujú rovnaké zaobchádzanie.

4. Spoločná deklarácia o parlamentnej konzultácii

Európska únia, Island a Nórsko pokladajú za vhodné, aby otázky, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, boli prerokované na medziparlamentných zasadnutiach Európskeho parlamentu a Islandu a Európskeho parlamentu a Nórska.

5. Deklarácia Rady Európskej únie, prijatá jednomyseľne členskými štátmi v súlade s článkom 6 ods. 1 Schengenského protokolu o rozhodnutiach, ktoré má prijať Spoločný výbor

Rada sa domnieva, že rozhodnutia, ktoré má Spoločný výbor prijať na základe dohody, musia prijať jednomyseľne zástupcovia členov Rady, uvedení v článku 6 ods. 1 Schengenského protokolu, a zástupcovia vlád Islandu a Nórska, pokiaľ rokovací poriadok alebo dohoda, uzatvorená podľa článku 6 ods. 2 Schengenského protokolu, nestanovujú inak.

6. Deklarácia Európskej komisie o poskytovaní návrhov

Pri odovzdávaní svojich návrhov, ktoré sa vzťahujú na túto dohodu, Rade Európskej únie a Európskemu parlamentu Európska komisia odovzdá kópie týchto návrhov Islandu a Nórsku.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.Gjört í Brussel 18. maí 1999.Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Consejo de la Unión EuropeaFor Rådet for Den Europæiske UnionFür den Rat der Europäischen UnionΓια το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςFor the Council of the European UnionPour le Conseil de l'Union européennePer il Consiglio dell'Unione europeaVoor de Raad van de Europese UniePelo Conselho da União EuropeiaEuroopan unionin neuvoston puolestaFör Europeiska unionens rådFyrir hönd ráðs EvrópusambandsinsFor Rådet for Den europeiske union

+++++ TIFF +++++

Por la República de IslandiaFor Republikken IslandFür die Republik IslandΓια τη Δημοκρατία της ΙσλανδίαςFor the Republic of IcelandPour la République d'IslandePer la Repubblica d'IslandaVoor de Republiek IJslandPela República da IslândiaIslannin tasavallan puolestaPå Republiken Islands vägnarFyrir hönd Lyðveldisins ÍslandsFor Republikken Island

+++++ TIFF +++++

Por el Reino de NoruegaFor Kongeriget NorgeFür das Königreich NorwegenΓια το Βασίλειο της ΝορβηγίαςFor the Kingdom of NorwayPour le Royaume de NorvègePer il Regno di NorvegiaVoor het Koninkrijk NoorwegenPelo Reino da NoruegaNorjan kuningaskunnan puolestaPå Konungariket Norges vägnarFyrir hönd Konungsríkisins NoregsFor Kongeriket Norge

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------