21994D0330(01)Uradni list L 085 , 30/03/1994 str. 0060 - 0063
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 14 str. 0003
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 14 str. 0003


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 1/94

z dne 8. februarja 1994

o sprejetju poslovnika Skupnega odbora EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 92(3) Sporazuma,

SKLENIL:

Člen 1

1. Pogodbenice imenujejo svoje predstavnike v Skupnem odboru EGP. Član Skupnega odbora EGP, ki se ne more udeležiti seje, lahko poskrbi za svoje zastopanje.

2. Predstavnike pogodbenic lahko spremljajo uradniki, ki jim pomagajo. O številu takih uradnikov odloči Skupni odbor EGP.

3. Predstavnik Nadzornega organa EFTA je povabljen, da sodeluje na sejah Skupnega odbora EGP kot opazovalec. Skupni odbor EGP lahko sklene, da bo razpravljal brez prisotnosti predstavnika Nadzornega organa EFTA.

Predstavnik Evropske investicijske banke je povabljen, da prisostvuje sejam Nadzornega organa EFTA kot opazovalec v skladu s členom 6 Protokola 38 Sporazuma.

Skupni odbor EGP se lahko odloči, da lahko druge osebe prisostvujejo njegovim sejam kot opazovalci.

4. Seje Skupnega odbora EGP niso javne, razen če odbor ne odloči drugače.

Člen 2

Zahteva pogodbenice za sejo se naslovi na predsednika. Predsednik nemudoma skliče sejo Skupnega odbora EGP, v izrednih okoliščinah v petih dneh po prejemu zahtevka za sejo, razen če ni drugače dogovorjeno s pogodbenico, ki sejo zahteva.

Člen 3

1. Predsednik za vsako sejo pripravi začasni dnevni red. Povabilo na sejo in začasni dnevni red se pošljeta naslovnikom iz člena 12 najpozneje sedem dni pred sejo. Začasnemu dnevnemu redu se priložijo potrebni delovni dokumenti.

2. Rok, določen v odstavku 1, se ne uporablja v zvezi z nujnimi sejami, sklicanimi v skladu s členom 2.

3. Skupni odbor EGP sprejme dnevni red na začetku vsake seje. Skupni odbor EGP se lahko odloči, da na dnevni red vključi točko, ki ni na začasnem dnevnem redu. Točka, zaradi katere je bila seja zahtevana v skladu s členom 2, se da na dnevni red.

Člen 4

V zvezi z nujnimi zadevami in s soglasjem pogodbenic se lahko sklepi sprejemajo s pisnim postopkom.

Člen 5

1. O vsaki seji Skupnega odbora EGP se v treh dneh sestavi osnutek zapisnika, za katerega je pristojen predsednik.

2. Za vsako točko dnevnega reda zapisnik praviloma navaja:

- dokumente, predložene Skupnemu odboru EGP,

- izjave, katerih vnos je zahtevala pogodbenica,

- sprejete sklepe, dogovorjene izjave ali zaključke, ki jih je sprejel Skupni odbor EGP.

3. Besedila sklepov, ki jih sprejme Skupni odbor EGP, se priložijo zapisniku.

4. Začasni zapisniki se predložijo Skupnemu odboru EGP v odobritev.

5. Odobren zapisnik podpišejo vršilec dolžnosti predsednika v času odobritve in dva tajnika ter se pošlje naslovnikom iz člena 12.

Člen 6

1. Sklepi Skupnega odbora EGP o spremembah prilog ali protokolov k Sporazumu se sprejmejo v jezikih Sporazuma. Ti sklepi so enako verodostojni v vseh teh jezikih.

2. Besedila aktov ES, ki jih je treba vključiti v priloge k Sporazumu v skladu s členom 102(1), kakor so objavljena v Uradnem listu Evropskih skupnosti, so enako verodostojna v angleškem, danskem, francoskem, grškem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, portugalskem in španskem jeziku. Sestavljena so v finskem, islandskem, norveškem in švedskem jeziku in jih overovi Skupni odbor EGP skupaj z ustreznimi sklepi iz odstavka 1.

Člen 7

Sklepe, ki jih sprejme Skupni odbor EGP, podpišejo vršilec dolžnosti predsednika v času njihovega sprejetja ter dva tajnika Skupnega odbora EGP.

Člen 8

1. Sklepi Skupnega odbora EGP se poimenujejo "sklep", ki mu sledi serijska številka, datum sprejetja in sklic na njihovo vsebino.

2. Sklepi so razdeljeni na člene.

3. Vsak sklep se začne s preambulo in konča z besedami "V … (datum)", pri čemer je datum tisti datum, ko Skupni odbor EGP sprejme sklep.

4. Brez poseganja v postopke, predvidene v členu 103 Sporazuma, sklepi vsebujejo datum njihovega začetka veljavnosti.

Člen 9

Sklepi Skupnega odbora EGP o spremembi Priloge ali Protokola 47 k Sporazumu se sprejmejo ločeno v zvezi z vsakim posamičnim aktom ES, ki je vključen v Sporazum, razen če ni drugače dogovorjeno.

Člen 10

Predsednik pošlje izvode vseh sklepov naslovnikom iz člena 12.

Člen 11

1. Sklepi Skupnega odbora EGP o spremembi prilog ali protokolov k Sporazumu so objavljeni v sklopu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti v angleškem, danskem, francoskem, grškem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, portugalskem in španskem jeziku in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti v finskem, islandskem, norveškem in švedskem jeziku.

2. Skupni odbor EGP odloči o tem, ali se drugi sklepi objavijo.

Člen 12

1. Vsa sporočila predsednika v skladu s tem poslovnikom se naslovijo na Komisijo ES, stalna predstavništva držav članic ES pri Evropskih skupnostih in misije držav EFTE pri Evropskih skupnostih.

2. Dopisi za Skupni odbor EGP se naslovijo na njegovega predsednika.

Člen 13

1. Med procesom obveščanja in posvetovanj Komisija ES pošlje ustrezne informacije državam EFTE.

2. Zadevne države EFTA čim prej obvestijo druge pogodbenice v Skupnem odboru EGP o prejemu katerega koli predloga iz člena 99(2) Sporazuma, če bi se postopek v skladu s členom 103 Sporazuma lahko uporabljal za novi zakonodajni akt.

Člen 14

Ko Skupnost sprejme zakonodajni akt v zadevi, ki jo ureja Sporazum, Skupnost takoj pošlje državam EFTE dokončne različice akta in zahteva, da predsednik da ta akt na dnevni red naslednje seje Skupnega odbora EGP zaradi njegove vključitve v Sporazum. Datum te seje se šteje za datum napotitve na Skupni odbor EGP v smislu člena 102(4) Sporazuma.

Člen 15

1. Skupnemu odboru EGP pomaga pet stalnih pododborov, ki so odgovorni za naslednje zadeve:

(a) prosti pretok blaga, konkurenca, državne pomoči, državni monopoli trgovinskega značaja, intelektualna lastnina in naročila;

(b) prosti pretok kapitala in storitev;

(c) prosto gibanje oseb;

(d) podporne in horizontalne politike, kot so razvoj in raziskave, socialna politika, okolje, statistika, izobraževanje, varstvo potrošnikov, mala in srednje velika podjetja, turizem, avdiovizualni sektor in civilna zaščita;

(e) pravne in institucionalne zadeve.

2. Pododbori iz odstavka 1 pripravljajo sklepe, ki jih sprejema Skupni odbor EGP. Opravljajo vse druge naloge, ki jih nanje prenese Skupni odbor EGP.

3. Posvetovanja se opravljajo v okviru teh pododborov, razen če pogodbenica ne zahteva posvetovanj v okviru Skupnega odbora EGP.

4. Pododbori poročajo Skupnemu odboru EGP.

Člen 16

1. Pododbore sestavljajo predstavniki pogodbenic.

2. Pododborom izmenično vsakih šest mesecev predseduje predstavnik Komisije ES in predstavnik ene od držav EFTE.

Člen 17

1. Skupni odbor EGP lahko sklene ustanoviti delovne skupine za posamezne naloge. Delovna skupina poroča pododboru iz člena 15(1), kateremu jo je določil Skupni odbor EGP.

2. Člen 16 se smiselno uporablja.

Člen 18

Za vse tajniške naloge za Skupni odbor EGP, pododbore in delovne skupine je odgovoren vršilec dolžnosti predsednika.

Člen 19

Uradnik Komisije ES in uradnik, ki ga imenujejo države EFTE, skupaj delujeta kot tajnika Skupnega odbora EGP Imenovana sta s sklepom Skupnega odbora EGP.

Člen 20

Brez poseganja v druge veljavne določbe velja obveznost varovanja poklicne tajnosti za razprave Skupnega odbora EGP, njegove pododbore in delovne skupine, razen če Skupni odbor EGP ne odloči drugače.

Člen 21

1. Skupni odbor EGP vsako leto pred 1. julijem odobri letno poročilo, predvideno v členu 94(4) Sporazuma.

2. Letno poročilo izmenično sestavijo Komisija ES in države EFTE. Predloženo je Skupnemu odboru EGP pred 1. aprilom.

3. Letno poročilo se objavi.

Člen 22

Seznam sodb Sodišča Evropskih skupnosti in sodišča EFTE, ki so bile poslane Skupnemu odboru EGP v skladu s členom 105(2) Sporazuma, se pošlje naslovnikom iz člena 12 skupaj s povabilom in začasnim dnevnim redom za naslednjo sejo Skupnega odbora EGP. Ta seznam se priloži zapisniku seje v vednost.

Člen 23

V primeru spora glede razlage ali uporabe Sporazuma velja za datum napotitve na Skupni odbor EGP, kakor je predvideno v prvem stavku člena 111(3) in prvem stavku člena 111(4), datum seje Skupnega odbora EGP, ko je bil spor prvič na dnevnem redu na pobudo Skupnosti ali ene od držav EFTE.

Člen 24

1. Skupni odbor EGP pred koncem leta 1994 odloči o sedmih osebah, ki se vključijo na seznam arbitražnih sodnikov, kakor predvideva Protokol 33 k Sporazumu.

2. Seznam arbitražnih sodnikov se ponovno pregleda vsako tretje leto.

Člen 25

Ta sklep začne veljati na dan njegovega sprejetja.

Člen 26

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 8. februarja 1994

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

N. van der Pas

--------------------------------------------------