12006E106

Zmluvy o založení Európskeho Spoločenstva (Konsolidované znenie) - Tretia časť - Politiky Spoločenstva - HLAVA VII - Hospodárska a menová politika . - Kapitola 2 - Menová politika - Článok 106

Úradný vestník C 321 E , 29/12/2006 S. 0088 - 0088
Úradný vestník C 325 , 24/12/2002 S. 0076 - Konsolidovaná verzia
Úradný vestník C 340 , 10/11/1997 S. 0221 - Konsolidovaná verzia
Úradný vestník C 224 , 31/08/1992 S. 0036 - Konsolidovaná verzia


Článok 106

1. ECB má výlučné právo povoľovať vydávanie bankoviek v Spoločenstve. Tieto bankovky môžu vydávať ECB a národné centrálne banky. Bankovky vydané ECB a národnými centrálnymi bankami sú jedinými bankovkami, ktoré majú v Spoločenstve výlučné postavenie zákonného platidla.

2. Členské štáty môžu vydávať mince v objeme schválenom ECB. Rada môže v súlade s postupom podľa článku 252 a po porade s ECB prijať opatrenia na zosúladenie označovania a technických parametrov všetkých mincí, s ktorými sa ráta do obehu v rozsahu potrebnom na zabezpečenie ich plynulého obehu v Spoločenstve.

--------------------------------------------------