11957E052

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, TWEEDE DEEL - DE GRONDSLAGEN VAN DE GEMEENSCHAP, TITEL III - HET VRIJE VERKEER VAN PERSONEN, DIENSTEN EN KAPITAAL, HOOFDSTUK 2: HET RECHT VAN VESTIGING, ARTIKEL 52


++++

IN HET KADER VAN DE VOLGENDE BEPALINGEN WORDEN DE BEPERKINGEN VAN DE VRIJHEID VAN VESTIGING VOOR ONDERDANEN VAN EEN LID-STAAT OP HET GRONDGEBIED VAN EEN ANDERE LID-STAAT TIJDENS DE OVERGANGSPERIODE GELEIDELIJK OPGEHEVEN . DEZE GELEIDELIJKE OPHEFFING ZAL EVENEENS BETREKKING HEBBEN OP BEPERKINGEN BETREFFENDE DE OPRICHTING VAN AGENTSCHAPPEN , FILIALEN OF DOCHTERONDERNEMINGEN DOOR DE ONDERDANEN VAN EEN LID-STAAT DIE OP HET GRONDGEBIED VAN EEN LID-STAAT ZIJN GEVESTIGD .

DE VRIJHEID VAN VESTIGING OMVAT , BEHOUDENS DE BEPALINGEN VAN HET HOOFDSTUK BETREFFENDE HET KAPITAAL , DE TOEGANG TOT WERKZAAMHEDEN ANDERS DAN IN LOONDIENST EN DE UITOEFENING DAARVAN ALSMEDE DE OPRICHTING EN HET BEHEER VAN ONDERNEMINGEN , EN MET NAME VAN VENNOOTSCHAPPEN IN DE ZIN VAN DE TWEEDE ALINEA VAN ARTIKEL 58 , OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN WELKE DOOR DE WETGEVING VAN HET LAND VAN VESTIGING VOOR DE EIGEN ONDERDANEN ZIJN VASTGESTELD .