EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Enerģētikas savienības pārvaldība

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) 2018/1999 par enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Enerģētikas savienības stratēģijai ir piecas dimensijas:

Regulā ir iekļauti vairāki būtiski elementi.

 • Tā nosaka, ka ES dalībvalstīm ir pienākums:
  • līdz 2019. gada 31. decembrim sagatavot integrēto nacionālo enerģētikas un klimata plānu laikposmam no 2021. gada līdz 2030. gadam, kā arī pēc tam līdz 2029. gada 1. janvārim un vēlāk ik pēc 10 gadiem;
  • sagatavot un paziņot Eiropas Komisijai ilgtermiņa mazemisiju stratēģijas ar 50 gadu perspektīvu nolūkā veicināt vispārējo ilgtspējīgas attīstības mērķu un Parīzes nolīgumā noteikto ilgtermiņa mērķu sasniegšanu;
  • sākot no 2023. gada 15. marta, sagatavot divgadu progresa ziņojumus par plānu īstenošanu attiecībā uz enerģētikas savienības piecām dimensijām, lai sekotu līdzi progresam.
 • Ar to izveido atkārtotas apspriešanās procesu starp Komisiju un dalībvalstīm un sekmē reģionālu sadarbību starp dalībvalstīm, jo īpaši pirms plānu galīgās redakcijas izstrādes, kā arī pēc tam ik pēc 10 gadiem par nākamo 10 gadu periodu. Plāni, kas aptver periodu no 2021. gada līdz 2030. gadam, ir jāatjaunina līdz 2024. gada 30. jūnijam.
 • Ar to Komisijai uzdod pārraudzīt un novērtēt dalībvalstu progresu attiecībā uz to nacionālajos plānos noteiktajiem mērķiem, mērķrādītājiem un devumiem.
 • Ar to nosaka prasības nacionālajām un ES inventarizācijas sistēmām attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisijām, politikām, pasākumiem un prognozēm.

Grozījumu tiesību akti

Regulu (ES) 2018/1999 groza ar Regulu (ES) 2021/1119, kas pazīstama kā Eiropas Klimata akts. Tā nosaka saistošu ES mērķrādītāju — līdz 2030. gadam par vismaz 55 % samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju neto apjomu (salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni), un paredz noteikt klimata mērķrādītāju 2040. gadam sešu mēnešu laikā pēc pirmās globālās izsvēršanas, kas minēta Parīzes nolīgumā.

Deleģētie akti

 • Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu nacionālo enerģētikas un klimata plānu veidni nolūkā to pielāgot ES enerģētikas un klimata politikas satvara grozījumiem, kas ir tieši un konkrēti saistīti ar ES devumiem saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām un Parīzes nolīgumu.
 • Tā ir arī pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai ņemtu vērā globālās sasilšanas potenciāla vērtību un starptautiski saskaņoto inventarizācijas vadlīniju izmaiņas, noteikt ES inventarizācijas sistēmai piemērojamās pamatprasības un izveidot reģistrus.
 • Ar Deleģēto regulu (ES) 2020/1044 Regulu (ES) 2018/1999 papildina attiecībā uz globālās sasilšanas potenciāla vērtībām un siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas vadlīnijām, kā arī attiecībā uz ES inventarizācijas sistēmu:
  • ar to no 2021. gada 1. janvāra atceļ Deleģēto regulu (ES) Nr. 666/2014;
  • to piemēro dalībvalstu iesniegtajiem ziņojumiem par 2021. gadu un turpmākajiem gadiem;
  • dalībvalstis un Komisija izmantos tās I pielikumā uzskaitītās globālās sasilšanas potenciāla vērtības, lai noteiktu siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas datus un ietvertu tos ziņojumos.

Īstenošanas akti

Komisija ir pieņēmusi divus īstenošanas aktus:

Atcelšana

Ar šo regulu atceļ Regulu (ES) Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2018. gada 24. decembra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1999 (2018. gada 11. decembris) par enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 663/2009 un (EK) Nr. 715/2009, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/22/EK, 98/70/EK, 2009/31/EK, 2009/73/EK, 2010/31/ES, 2012/27/ES un 2013/30/ES, Padomes Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 2015/652 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 525/2013 (OV L 328, 21.12.2018., 1.–77. lpp.).

Regulas (ES) 2018/1999 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1294 (2020. gada 15. septembris) par Savienības atjaunojamās enerģijas finansēšanas mehānismu (OV L 303, 17.9.2020., 1.–17. lpp.).

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1208 (2020. gada 7. augusts) par tās informācijas struktūru, formātu, iesniegšanas procedūrām un izskatīšanu, kuru dalībvalstis ziņo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1999, un ar ko atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 749/2014 (OV L 278, 26.8.2020., 1.–132. lpp.).

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/1044 (2020. gada 8. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1999 papildina attiecībā uz globālās sasilšanas potenciāla vērtībām un inventarizācijas vadlīnijām un attiecībā uz Savienības inventarizācijas sistēmu un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 666/2014 (OV L 230, 17.7.2020., 1.–6. lpp.).

Padomes Lēmums (ES) 2016/1841 (2016. gada 5. oktobris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros pieņemto Parīzes nolīgumu (OV L 282, 19.10.2016., 1.–3. lpp.).

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Klimata un enerģētikas politikas satvars laikposmam no 2020. gada līdz 2030. gadam (COM(2014) 15 final, 28.1.2014.).

Pēdējo reizi atjaunots: 18.12.2021

Top