EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eiropas Elektronisko sakaru kodekss

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva (ES) 2018/1972, ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru kodeksu

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar šo direktīvu:

 • izveido atjauninātu noteikumu kopumu, lai regulētu elektroniskos sakaru (telesakaru) tīklus, telesakaru pakalpojumus un saistītās iekārtas un pakalpojumus;
 • nosaka uzdevumus valstu regulatīvajām iestādēm un citām kompetentajām iestādēm un pieņem procedūru kopumu, lai nodrošinātu tiesiskā regulējuma saskaņošanu visā ES;
 • mēģina stimulēt konkurenci un palielināt ieguldījumus 5G* un ļoti augstas veiktspējas tīklos, lai ikviens ES iedzīvotājs un uzņēmums varētu izmantot augstas kvalitātes savienojamību, augsta līmeņa patērētāju aizsardzību un plašākas inovatīvu digitālo pakalpojumu izvēles iespējas.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Vispārējie mērķi:

 • veicināt ļoti augstas veiktspējas tīklu, tostarp fiksēto, mobilo un bezvadu tīklu, savienojamību un lietošanas uzsākšanu visu ES iedzīvotāju un uzņēmumu vidū;
 • veicināt ES pilsoņu interešu apmierināšanu;
  • iespējojot maksimālu ieguvumu izvēles, cenas un kvalitātes ziņā uz efektīva konkurences pamata;
  • uzturot tīklu un pakalpojumu drošību;
  • nodrošinot patērētāju aizsardzību ar nepieciešamajiem specifiskajiem nozares noteikumiem un
  • risinot vajadzības, kādas ir īpašām sociālajām grupām, it sevišķi galalietotājiem ar invaliditāti, vecākiem galalietotājiem un galalietotājiem ar īpašām sociālajām vajadzībām;
 • atvieglot ienākšanu tirgū un veicināt konkurenci telesakaru tīklu un saistīto iekārtu nodrošināšanas jomā;
 • veicināt iekšējā tirgus attīstību telesakaru tīklos un pakalpojumos ES, izstrādājot vienotas normas un paredzamas regulatīvās pieejas, atbalstot:
  • efektīvu, lietderīgu un koordinētu radiofrekvenču spektra lietošanu;
  • atvērtu inovāciju;
  • Eiropas sakaru tīklu izveidi;
  • Eiropas mēroga pakalpojumu pieejamību un sadarbspēju;
  • gala-gala savienojamību.

ES valstu pienākumi:

 • sadarboties radiofrekvenču spektra politikas grupā gan savā starpā, gan ar Eiropas Komisiju radiofrekvenču spektra lietošanas politikas stratēģiskajā plānošanā un koordinēšanā, izvairoties no kaitīgiem traucējumiem;
 • nodrošināt, ka kompetenta iestāde veic direktīvā noteiktos uzdevumus;
 • garantēt, ka valstu regulatīvās iestādes un citas kompetentās iestādes ir neatkarīgas no telesakaru iekārtu ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem;
 • nodrošināt, ka valstu regulatīvās iestādes:
  • ir pasargātas no ārējas iejaukšanās vai politiska spiediena, kas varētu apdraudēt to neatkarīgas izvērtēšanas spēju;
  • ir ar budžeta izpildes patstāvību un atbilstošiem finanšu un cilvēkresursiem tām doto uzdevumu izpildei.

Jauni mērķi un uzdevumi

Papildus esošo tiesību aktu aizstāšanai un atcelšanai ar šo direktīvu ievieš vairākus jaunus mērķus un uzdevumus.

 • Pastiprinātu patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu mērķis ir atvieglot pāreju starp pakalpojumu sniedzējiem un nodrošināt labāku aizsardzību, piemēram, personām, kuras abonē pakalpojumu komplektus. Patērētāji gūs labumu no līdzīgas augstāka līmeņa aizsardzības visā ES.
 • Telesakaru pakalpojumi tagad ietver internetā sniegtus pakalpojumus, kas neizmanto izsaucamos numurus, piemēram, ziņapmaiņas lietotnes un e-pasts. Izvērtēšanas mehānisma mērķis ir nodrošināt, lai patērētāju aizsardzības tiesības paliek nemainīgi stingras un tiek atjauninātas, tās pielāgojot uzņēmējdarbības modeļu un patērētāju uzvedības izmaiņām.
 • Atbilstīgai piekļuvei platjoslas internetam par pieņemamu cenu ir jābūt pieejamai visiem patērētājiem neatkarīgi no to atrašanās vietas vai ienākumu līmeņa.
 • Personām ar invaliditāti ir jābūt līdzvērtīgai piekļuvei telesakaru pakalpojumiem.
 • ES valstis izveidos sabiedrības brīdināšanas sistēmu, lai uz iedzīvotāju mobilajiem tālruņiem nosūtītu brīdinājumus dabas katastrofas vai citas nozīmīgas ārkārtas situācijas gadījumā to teritorijā.
 • ES valstīm operatoriem jānodrošina prognozējams bezvadu apraides radiofrekvenču spektra licencēšanas regulējums, nodrošinot tā paredzamību vismaz 20 gadus, lai veicinātu ieguldījumus, jo īpaši 5G savienojamībā, kā arī jānodrošina valstu atlases procedūru ciešāka konverģence ar Salīdzinošās izvērtēšanas foruma palīdzību.
 • Jaunas frekvenču joslas 5G savienojamībai ātrākiem interneta savienojumiem un labākai savienojamībai, kā arī koordinēti spektra licencēšanas termiņi un vieglāks regulatīvais režīms mazo mobilo sakaru tīklu iekārtu uzstādīšanai.
 • Noteikumi par operatoru piekļuvi tīkliem konkurences veicināšanai uzņēmumiem atvieglo ieguldīšanu jaunā ļoti augstas veiktspējas infrastruktūrā (ar 100 Mb/s vai lielāku lejupielādes ātrumu), tai skaitā nomaļos apgabalos, vienlaikus nodrošinot tirgus efektīvu regulēšanu.
 • Jauni rīki palīdzēs risināt problēmas, kas var rasties noteiktos tirgus apstākļos. Lai nodrošinātu konkurenci, elektronisko sakaru tīklu pakalpojumu sniedzējiem dažos ļoti specifiskos apstākļos piemēros simetrisko regulēšanu*.

KOPŠ KURA LAIKA DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2018. gada 20. decembrī.

Ar Direktīvu (ES) 2018/1972 pārstrādā un aizstāj direktīvas 2002/19/EK, 2002/20/EK un 2002/21/EK (un to turpmākos grozījumus), kas bija jātransponē ES valstu tiesību aktos līdz 2003. gadam. Direktīvas (ES) 2018/1972 jaunos noteikumu piemēro un tie jātransponē ES valstu tiesību aktos līdz 2020. gada 21. decembrim.

KONTEKSTS

Skatīt arī:

GALVENIE TERMINI

5G: jaunākās paaudzes šūnu mobilie sakari, kas nodrošina lielāku datu pārraides ātrumu, mazāku latentumu, enerģijas ietaupījumus, izmaksu samazinājumu, lielāku sistēmas veiktspēju un labāku ierīču savienojamību.
Simetriskā regulēšana: vienāda visu tīkla pakalpojumu sniedzēju regulēšana (pretstatā asimetriskai regulēšanai, kas diferencē pakalpojumu sniedzējus parasti, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp mazāk un vairāk svarīgiem pakalpojumu sniedzējiem).

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/1972 (2018. gada 11. decembris) par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (pārstrādāta redakcija) (OV L 321, 17.12.2018., 36–214. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1971 (2018. gada 11. decembris), ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādi (BEREC) un BEREC atbalsta aģentūru (BEREC birojs), groza Regulu (ES) 2015/2120 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1211/2009 (OV L 321, 17.12.2018., 1–35. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2016/1148 (2016. gada 6. jūlijs) par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā Savienībā (OV L 194, 19.7.2016., 1.–30. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/2120 (2015. gada 25. novembris), ar ko nosaka pasākumus sakarā ar piekļuvi atvērtam internetam un groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem un Regulu (ES) Nr. 531/2012 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (OV L 310, 26.11.2015., 1.–18. lpp.)

Regulas (ES) 2015/2120 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/758 (2015. gada 29. aprīlis) par tipa apstiprinājuma prasībām transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošanai uz pakalpojuma “112” bāzes un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK (OV L 123, 19.5.2015., 77.–89. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/61/ES (2014. gada 15. maijs) par pasākumiem ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksu samazināšanai (OV L 155, 23.5.2014., 1–14. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 531/2012 (2012. gada 13. jūnijs) par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (OV L 172, 30.6.2012., 10.–35. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 243/2012/ES (2012. gada 14. marts), ar ko izveido radiofrekvenču spektra daudzgadu politikas programmu (OV L 81, 21.3.2012., 7.–17. lpp.)

Eiropas parlamenta un padomes lēmums Nr. 676/2002/EK (2002. gada 7. marts) par normatīvo bāzi radiofrekvenču spektra politikai Eiropas Kopienā (radiofrekvenču spektra lēmums) (OV L 108, 24.4.2002., 1–6. lpp.)

Eiropas parlamenta un padomes Direktīva 2002/19/EK (2002. gada 7. marts) par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu (piekļuves direktīva) (OV L 108, 24.4.2002., 7–20. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/20/EK (2002. gada 7. marts) par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (Atļauju izsniegšanas direktīva) (OV L 108, 24.4.2002., 21–32. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/21/EK (2002. gada 7. marts) par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (pamatdirektīva) (OV L 108, 24.4.2002., 33–50. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/58/EK (2002. gada 12. jūlijs) par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju) (OV L 201, 31.7.2002., 37–47. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 05.06.2019

Top