EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES klimata un enerģētikas politikas satvars (no 2020. gada līdz 2030. gadam)

Eiropas Komisija ierosina ES klimata un enerģētikas politikas satvaru laikposmam no 2020. gada līdz 2030. gadam, kura pamatā ir ievērojamais progress 2020. gada siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju, atjaunojamo energoresursu un enerģijas ietaupījumu mērķu sasniegšanā. 2030. gada satvara pamatmērķis ir siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju samazinājums par 40 % līdz 2030. gadam.

AKTS

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam: Klimata un enerģētikas politikas satvars laikposmam no 2020. gada līdz 2030. gadam (COM(2014) 15 final/2, 28.1.2014. - Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts).

KOPSAVILKUMS

Paziņojumā uzsvērts, ka ES ir jāpāriet uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisiju līmeni, turpinot ievērojamo progresu, kas jau sasniegts, īstenojot Savienības 2020. gadam nospraustos mērķus attiecībā uz siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju samazināšanu, atjaunojamajiem energoresursiem un enerģijas ietaupījumiem.

Pēc konsultēšanās ar ieinteresētajām pusēm, pamatojoties uz 2013. gadā publicēto Zaļo grāmatu, paziņojumā ir no jauna apstiprināts, cik svarīgi ir attīstīt ekonomiku ar zemu oglekļa emisiju līmeni, kas nodrošina konkurētspēju un cenas ziņā pieejamu enerģiju patērētājiem, rada izaugsmi un darbavietas un uzlabo energoapgādes drošību, vienlaikus samazinot atkarību no energoresursu importa.

Komisija ierosina par pamatu 2030. gada klimata un enerģētikas satvaram noteikt 2020. gada mērķu pilnīgu izpildi, kā arī šādus uzdevumus.

  • ES siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju samazinājums par 40 % līdz 2030. gadam, salīdzinot ar 1990. gada līmeni, kas jāsasniedz tikai ar vietējiem pasākumiem. Pasākumi ietver 43 % emisiju samazinājumu salīdzinājumā ar 2005. gadu emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros un dalībvalstu īstenotus pasākumus, lai samazinātu emisijas par 30 % nozarēs, uz kurām neatteicas ETS.
  • No atjaunojamiem avotiem iegūtās enerģijas īpatsvara palielināšana ES enerģijas patēriņā līdz vismaz 27 %; šis mērķis būtu saistošs ES līmenī, bet ne valstu līmenī, lai nodrošinātu dalībvalstīm elastīgumu, ļaujot tām sasniegt to mērķus izmaksu ziņā visefektīvākajā veidā.
  • ETS reforma, izveidojot jaunu tirgus stabilitātes rezervi, kā arī stingrāk nosakot gada maksimālo apjomu emisijām pēc 2020. gada. Kopā ar šo paziņojumu tika publicēts likumdošanas priekšlikums par rezerves izveidi.
  • Tālāka energoefektivitātes uzlabošana, kas ir ārkārtīgi svarīga konkurētspējai, energoapgādes drošībai un ilgtspējai. Vēlāk 2014. gadā tiks pārskatīta 2012. gada Energoefektivitātes direktīva, kas palīdzēs noteikt turpmāko enerģijas taupīšanas politiku.
  • Jauna Eiropas pārvaldības sistēma enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanai. Dalībvalstīm būs jāizstrādā valsts plāni konkurētspējīgai, drošai un ilgtspējīgai enerģijai. Plānus pārskatīs un izvērtēs Komisija.
  • Galvenie rādītāji, lai pārraudzītu progresu saistībā ar visiem konkurētspējas, drošības un ilgtspējīgas enerģijas aspektiem.

Padome un Eiropas Parlaments tiek aicināti apstiprināt priekšlikumu. Padomes lēmums ir gaidāms 2014. gada oktobrī. Paziņojums ir daļa no plašāka priekšlikumu kopuma, kas ietver tiesību akta priekšlikumu par ETS reformu, konkurētspēju, slānekļa gāzi un enerģijas cenām un izmaksām.

SAISTĪTIE AKTI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam par Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerves izveidi un darbību un ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK. (COM(2014) 20/2, 22.1.2014.).

Direktīva 2012/27/ES par energoefektivitāti (Oficiālais Vēstnesis L 315, 14.11.2012.).

Direktīva 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu (Oficiālais Vēstnesis L 140, 5.6.2009.).

Direktīva 2009/29/EK, ar ko Direktīvu 2003/87/EK groza, lai uzlabotu un paplašinātu Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu (pārskatītā ETS direktīva) (Oficiālais Vēstnesis L 140, 5.6.2009.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 406/2009/EK par dalībvalstu pasākumiem siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju samazināšanai, lai izpildītu Kopienas saistības siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju samazināšanas jomā līdz 2020. gadam (Oficiālais Vēstnesis L 140, 5.6.2009.).

Enerģētikas ceļvedis 2050 (COM(2011) 885 galīgā redakcija, 15.12.2011.).

Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā (COM(2011) 112 final, 8.3.2011.).

Padomes Direktīva 2013/18/ES ( 2013. gada 13. maijs ), ar ko pielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos (Oficiālais Vēstnesis L 158, 10.6.2013).

Pēdējo reizi atjaunots: 08.06.2014

Top