EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az EU hulladékgazdálkodási jogszabálya

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2008/98/EK irányelv a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Jogi keretet hoz létre az Európai Unió (EU) területén végzett hulladékkezelésre vonatkozóan.
 • A keretrendszer célja a környezet és az emberi egészség védelme azáltal, hogy hangsúlyozza a helyes hulladékgazdálkodási, hulladékhasznosítási és -újrafeldolgozási módszereknek az erőforrásokra nehezedő teher csökkentése szempontjából vett jelentőségét, továbbá javítani kíván az erőforrások felhasználásán.

FŐBB PONTOK

2008/98/EK irányelv

 • Az irányelv hulladékhierarchiát hoz létre:
  • megelőzés;
  • újrahasználatra való előkészítés;
  • újrafeldolgozás;
  • egyéb hasznosítás (pl. energetikai hasznosítás); és
  • ártalmatlanítás.
 • Megerősíti a „szennyező fizet” elvet, ezáltal a hulladék eredeti termelőjének kell megfizetnie a hulladékgazdálkodás költségeit.
 • Az irányelv bevezeti a „kiterjesztett gyártói felelősséget”.
 • Az irányelv különbséget tesz a hulladékok és a melléktermékek* között.
 • A hulladékgazdálkodás nem jelenthet kockázatot a vízre, a levegőre, a talajra, a növény- vagy állatvilágra, és nem okozhat kellemetlen zajt vagy szagot, továbbá nem károsíthatja a tájat vagy a különleges érdeklődésre számot tartó helyeket.
 • A hulladéktermelőknek vagy -birtokosoknak maguknak kell kezelni a hulladékot, vagy azt át kell adniuk hivatalosan elismert üzemeltetőknek. Mindkettő tevékenysége engedélyköteles, az engedélyt pedig időszakosan ellenőrzik.
 • Az illetékes nemzeti hatóságoknak hulladékgazdálkodási terveket és hulladékmegelőzési programokat kell kidolgozniuk.
 • Különleges feltételek vonatkoznak a veszélyes hulladékokra, a hulladékolajokra és a biohulladékokra.
 • Az irányelv 2020-ra elérendő újrafeldolgozási és hasznosítási célértékeket határoz meg a háztartási hulladék (50 %), valamint az építési és bontási hulladék tekintetében (70 %).
 • A jogszabály nem terjed ki bizonyos típusú hulladékokra, így a radioaktív elemekre, a hatástalanított robbanóanyagokra, a fekáliára, a szennyvízre és az állati tetemekre sem.

(EU) 2018/851 módosító irányelv

 • Az (EU) 2018/851 irányelv a körforgásos gazdaságról szóló intézkedéscsomag részeként módosítja a 2008/98/EK irányelvet.
 • Az irányelv meghatározza a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerekre* vonatkozó minimális üzemeltetési követelményeket. Idetartozhat a szervezeti felelősség, valamint a hulladékmegelőzéshez, a termékek újrafelhasználhatóságához és újrafeldolgozhatóságához való hozzájárulás felelőssége is.
 • Szigorítja a hulladékmegelőzési szabályokat. A hulladékkeletkezés tekintetében az uniós tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk annak érdekében, hogy:
  • fenntartható termelési és fogyasztási modelleket támogassanak;
  • erőforrás-hatékony, tartós, javítható, újrafelhasználható és korszerűsíthető termékek tervezését, gyártását és használatát ösztönözzék;
  • kritikus fontosságú nyersanyagokat tartalmazó termékeket célozzanak meg annak megakadályozása érdekében, hogy ezek az anyagok hulladékká váljanak;
  • ösztönözzék pótalkatrészek, használati utasítások, műszaki információk vagy olyan más eszközök rendelkezésre állását, amelyek lehetővé teszik a termékek javítását és újrafelhasználását, anélkül, hogy veszélyeztetnék azok minőségét és biztonságát;
  • csökkentsék az élelmiszer-pazarlást, és járuljanak hozzá az ENSZ fenntartható fejlődési céljához, mely szerint 2030-ig a kiskereskedelmi és fogyasztói szinten 50 %-kal csökkenteni kell az egy főre eső globális élelmiszer-pazarlást a termelési és ellátási lánc teljes folyamatában;
  • előmozdítsák az anyagok és termékek veszélyesanyag-tartalmának csökkentését;
  • megszüntessék a tengeri hulladék keletkezését.
 • A módosító irányelv ezenkívül új célokat tűz ki a települési hulladék újrafeldolgozására: 2025-re a települési hulladék tömegének legalább 55 %-át újra fel kell dolgozni. Ez a célérték 2030-ig 60 %-ra, 2035-ig pedig 65 %-ra emelkedik.
 • A tagállamoknak:
  • 2025. január 1-jéig lehetővé kell tenniük a háztartásokban keletkező textil- és veszélyes hulladék szelektív gyűjtését;
  • legkésőbb 2023. december 31-től kezdve gondoskodniuk kell arról, hogy szelektíven gyűjtsék a biohulladékot, vagy azt a keletkezésének helyén dolgozzák fel (például komposztálással).
 • Az irányelv olyan ösztönzőkre is felhívja a figyelmet, hogy hulladékhierarchiát – például hulladéklerakói és hulladékégetési díjak és a „szennyező fizet” elvén alapuló rendszerek – kell alkalmazni.

MIKORTÓL HATÁLYOSAK EZEK A SZABÁLYOK?

 • A 2008/98/EGK irányelvet 2010. december 12-ig kellett átültetni a nemzeti jogba.
 • Az (EU) 2018/851 irányelvet 2020. július 5-ig kellett átültetni a nemzeti jogba.

HÁTTÉR

 • A hulladékkeletkezés a gazdasági tevékenység és növekedés elkerülhetetlen és sajnálatos mellékterméke. Korszerű technológiákkal és gondos gazdálkodással e ciklikus lánc megszakítható.
 • További információk:

KULCSFOGALMAK

Melléktermék. Az olyan termelési eljárásból származó anyag vagy tárgy, amelynek elsődleges célja nem ezen anyag vagy tárgy előállítása. Az irányelv meghatározza, hogy milyen feltételek alapján nem tekinthető ez az anyag vagy tárgy hulladéknak.
Kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek. Egy, az uniós országok által tett intézkedésekből álló csomag, mely biztosítja, hogy a termékgyártók pénzügyi felelősséget vagy pénzügyi és szervezeti felelősséget vállaljanak a termékekből keletkezett hulladékok kezeléséért.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3–30. o.)

A 2008/98/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság (EU) 2021/19 végrehajtási határozata (2020. december 18.) az újrahasználattal kapcsolatos adatszolgáltatás közös módszertanának és formátumának a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban történő meghatározásáról (az értesítés a C(2020) 8976. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg) (OJ L 10, 2021.1.12., 1–7. o.)

A Bizottság (EU) 2019/1004 végrehajtási határozata (2019. június 7.) a hulladékokkal kapcsolatos adatoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően való kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozó szabályok megállapításáról és a C(2012) 2384 bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 163., 2019.6.20., 66–100. o.)

A Bizottság (EU) 2019/1597 felhatalmazáson alapuló határozata (2019. május 3.) a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az élelmiszer-hulladék szintjének egységes mérésére vonatkozó közös módszertan és minimális minőségi követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 248., 2019.9.27., 77–85. o.)

A Bizottság (EU) 2019/2000 végrehajtási határozata (2019. november 28.) a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban az élelmiszer-hulladékra vonatkozó adatok jelentéséhez és a minőség-ellenőrzési jelentés benyújtásához használandó formátum megállapításáról (HL L 310., 2019.12.2., 39–45. o.)

A Bizottság (EU) 2015/1127 irányelve (2015. július 10.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról (HL L 184., 2015.7.11., 13–15. o.)

A Bizottság 2000/532/EK határozata (2000. május 3.) a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról (HL L 226., 2000.9.6., 3–24. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 16.06.2022

Top