EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Fogyasztói hitelmegállapodások

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2008/48/EK irányelv a fogyasztói hitelmegállapodásokról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Az irányelv összehangolja a fogyasztóknak áruk és szolgáltatások (nyaralás, árucikkek, új személygépjármű stb.) finanszírozása céljával nyújtott hitelekre vonatkozó európai uniós (EU-s) szabályokat.
 • Célja az EU fogyasztóihitel-piacának hozzáférhetővé tétele, valamint a szerződési feltételek átláthatóságának és a fogyasztóvédelem szintjének javítása.

FŐBB PONTOK

Az irányelv nem alkalmazandó azokra a hitelszerződésekre,

 • amelyek fedezete a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról szóló 2014/17/EU irányelv által szabályozott jelzálog;
 • amelyek tárgya földterület- vagy ingatlanvásárlás, és amelyeket ugyancsak a 2014/17/EU irányelv szabályoz;
 • amelyek értéke kisebb mint 200 EUR vagy nagyobb mint 75 000 EUR, ugyanakkor legkésőbb 2016. március 21-ig (az a határidő, amikorra a 2014/17/EU irányelvet az uniós tagállamok nemzeti jogába át kellett ültetni), az irányelv hatályát az olyan fedezet nélküli hitelmegállapodásokra is ki kellett terjeszteni, amelyeket lakóingatlan 75 000 EUR-nál nagyobb összegű felújítása érdekében kötnek.

Amikor a hitellel kapcsolatos reklám a hitelköltségekre vonatkozó szempontokat (például a kamatlábat) is tartalmazza, a reklámba reprezentatív példa alapján általános tájékoztatást is bele kell foglalni – többek között – a következő elemekre kitérve:

 • a hitelkamatlábbal és a hitelköltséggel kapcsolatos részletek;
 • a hitel összege;
 • a teljeshiteldíj-mutató, amely százalékban kifejezi a hitel felvételével kötelezően együtt járó valamennyi költséget (hitelkamatláb, adminisztrációs díj, kötelező biztosítási díjak, garanciadíjak stb.).

A szerződéskötést megelőző időszak

A szerződéskötést megelőző időszakban a hitelező megfelelő időn belül köteles jól érthető információkat nyújtani a felkínált hitel leglényegesebb jellemzőiről. E tájékoztatás – többek között – a következőkre terjed ki:

 • a hitelmegállapodás időtartamának megjelölése;
 • a hitel teljes összege;
 • a hitelkamatláb és az arra vonatkozó feltételek;
 • a teljeshiteldíj-mutató és a fogyasztó által visszafizetendő teljes összeg;
 • a törlesztések összege, száma és gyakorisága;
 • a hitelmegállapodással összefüggő vagy abból eredő díjak;
 • a késedelmes fizetések és nemteljesítések következményei.

A fogyasztók számára egységes formában kell a tájékoztatást nyújtani.

Az (EU) 2016/1011 rendelet módosítja a 2008/48/EK irányelvet, és előírja a hitelező számára a fogyasztói hitelmegállapodások megkötését megelőző időszakban, hogy amennyiben a hitelmegállapodás referenciamutatóra hivatkozik, közölje a fogyasztóval a referenciamutató és annak kezelőjének nevét és a fogyasztóra vonatkozó esetleges következményeket.

Hitelmegállapodási szerződés

A hitelmegállapodásoknak szintén hasonló információkat kell hasonló formában tartalmazniuk, mint amilyeneket a szerződéskötést megelőző időszakban bocsátottak rendelkezésre.

A hitelezők kötelesek:

 • megfelelő magyarázatokat nyújtani a fogyasztók számára annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók igényeiknek és pénzügyi helyzetüknek megfelelő hitelmegállapodást köthessenek;
 • ellenőrizni az ügyfeleik hitelképességét még a szerződés aláírása előtt, továbbá amennyiben hiteligénylésüket visszautasítják, tájékoztatni a fogyasztókat az adatbázisban végzett keresés eredményéről és a szóban forgó adatbázis jellemzőiről.

A fogyasztóknak:

 • 14 napos időszakot kell biztosítani a megállapodástól – indokolás nélkül – való elállásra;
 • bármikor joguk van a hitel határidő előtti visszafizetésére, feltéve, hogy a hitelező méltányos és objektíven indokolt ellentételezésben részesül.

Az irányelv felülvizsgálata

Az irányelv felülvizsgálata szerepelt az Európai Bizottság 2020. évi munkaprogramjában (II. melléklet – „Az európai demokrácia megerősítése”). A Bizottság hatásvizsgálatot is tartalmazó javaslatát 2021. június 30-án tették közzé. Az új javaslat általános célkitűzései között szerepel a változó piacon történő hitelfelvétel fogyasztókat érintő kockázatainak csökkentése, a fogyasztói hitelek határokon átnyúló nyújtásának megkönnyítése és a belső piac versenyképességének fokozása – az irányelv eredeti céljával összhangban.

MIKORTÓL ALKALMAZANDÓ AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2008. június 11. óta hatályos, és a tagállamok nemzeti jogába 2010. június 11-ig kellett átültetni.

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/48/EK irányelve (2008. április 23.) a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 133., 2008.5.22., 66–92. o.)

A 2008/48/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az eredeti dokumentumba. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/2167 irányelve (2021. november 24.) a hitelgondozókról és a hitelfelvásárlókról, valamint a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv módosításáról (HL L 438., 2021.12.8., 1–37. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/17/EU irányelve (2014. február 4.) a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 60., 2014.2.28., 34–85. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 14.02.2022

Top