EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Uporaba dodataka u hrani za životinje

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 1831/2003 o dodacima hrani za životinje

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Njezin je cilj utvrditi standardizirani postupak za odobravanje dodataka hrani za životinje* i navesti pravila za njihovo označivanje, stavljanje na tržište i uporabu.

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Uredba se primjenjuje na sve dodatke hrani za životinje i premikse*. Ne primjenjuje se na:

Opći aspekti

Samo se odobreni dodaci mogu staviti na tržište i upotrebljavati. Odobrenja se dodjeljuju za uporabu u hrani namijenjenoj posebnim životinjskim vrstama ili kategorijama i za posebne uvjete uporabe.

Dodaci mogu biti klasificirani kako slijedi:

 • tehnološki (npr. konzervansi, antioksidansi, emulgatori, stabilizatori, zgušnjivači, regulatori kiselosti, dodaci za siliranje (trava ili druga zelena krmiva pohranjena i skladištena u nepropusnim uvjetima, obično u silosima));
 • osjetilni (npr. arome, bojila);
 • nutritivni (npr. vitamini, minerali, aminokiseline, elementi u tragovima);
 • zootehnički (npr. tvari za poticanje probavljivosti, stabilizatori dobre crijevne flore);
 • kokcidiostatici i histomonostatici.

Te su kategorije razvrstane u funkcionalne skupine sukladno glavnoj funkciji dodataka.

Antibiotici, osim kokcidiostatika i histomonostatika, nisu dodaci hrani za životinje.

Vrste odobrenja

Postoje dvije vrste odobrenja:

 • Odobrenja izdana nositelju odobrenja za dodatke u „zootehničkim dodacima” i kategorijama „kokcidiostatika i histomonostatika”, kao i dodacima koji sadrže ili se sastoje ili su proizvedeni od genetski modificiranih organizama.
 • Odobrenja izdana nositelju odobrenja za tvari koje pripadaju kategorijama „tehnoloških dodataka”, „osjetilnih dodataka” i „nutritivnih dodataka”.

Odobrenja su valjana u cijelom europskom gospodarskom prostoru (EGP) deset godina. Mogu se obnoviti na razdoblje od deset godina. Zahtjev za obnovu mora se poslati Europskoj komisiji najmanje jednu godinu prije isteka odobrenja. Postupak za obnovu utvrđen je u Uredbi.

U Uredbi se utvrđuju i postupci za izmjenu, ukidanje i opoziv odobrenja.

Postupak odobrenja

 • Zahtjevi za odobrenje podnose se Komisiji. Komisija obavještava države članice i prosljeđuje zahtjev Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA).
 • Podnositelj zahtjeva mora poslati EFSA-i presliku zahtjeva i potpunu dokumentaciju, odnosno:
  • naziv i adresu podnositelja zahtjeva,
  • opis proizvodnog postupka,
  • izrade i željene namjene dodatka,
  • prijedlog uvjeta za stavljanje dodatka na tržište,
  • istraživanja sigurnosti i učinkovitosti itd.
 • EFSA je odgovorna za provođenje procjene rizika utemeljene na dokumentaciji koju je podnositelj predao.
 • Podnositelj zahtjeva mora poslati i dodatke referentnom laboratoriju Zajednice. na analizu.
 • EFSA od podnositelja zahtjeva može zatražiti dodatne informacije tijekom postupka procjene.
 • Dodaci namijenjeni uporabi u hrani za životinje moraju dobiti pozitivno mišljenje prije odobrenja njihove uporabe i stavljanja na tržište. EFSA daje svoje mišljenje u roku od šest mjeseci od zaprimanja zahtjeva na temelju informacija koje je podnositelj dostavio. Izvješće o procjeni koje priprema referentni laboratorij uključeno je u mišljenje. Ako je mišljenje ocijenjeno pozitivno, ono mora uključiti informacije o posebnim uvjetima ili ograničenjima u vezi s rukovanjem, zahtjevima za monitoring nakon stavljanja na tržište i korištenje dodatkom, uključujući i vrste i kategorije životinja za koje će se dodatak koristiti. To uključuje informacije o posebnim dodatnim zahtjevima za označivanje dodatka i, ako je potrebno, prijedlog za utvrđivanje najvećih dopuštenih količina rezidua u odgovarajućoj hrani životinjskog podrijetla.
 • Komisija na temelju mišljenja EFSA-e odlučuje hoće li dopustiti ili odbiti odobrenje dodatka. Komisija priprema nacrt provedbene uredbe za izdavanje ili odbijanje odobrenja. Komisiji u postupku pomaže Stalni odbor za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje, Odjel za hranu za životinje.
 • Subjekti u poslovanju s hranom za životinje odgovorni su za stavljanje na tržište i uporabu dodataka hrani za životinje, kao i za osiguravanje usklađenosti sa svim uvjetima ili ograničenjima koje nalaže zakonodavstvo.

Registar EU-a

Komisija je uspostavila Registar dodataka hrani za životinje Europske unije, koji se redovito ažurira i povezuje s relevantnim propisima o odobrenju. Ti propisi uključuju posebne zahtjeve za stavljanje dodataka na tržište.

Sastoji se od dva dijela:

 • Prvi dio: Prilog I: sadržava popis izmjena registra i postojeća odobrenja.
 • Drugi dio: Prilog II.: sadržava popis dodataka koji će uskoro biti povučeni. Taj popis uključuje i one za koje je datum naveden u stupcu „Datum isteka odobrenja”. Ti dodaci više ne smiju biti na tržištu nakon datuma isteka.

Registar ima informativnu svrhu i ne zamjenjuje pravne akte EU-a.

Označivanje

Dodaci moraju biti označeni vidljivo, jasno, čitljivo i neizbrisivim slovima. Oznaka mora sadržavati sljedeće podatke:

 • poseban naziv dan dodacima pri odobrenju, naziv funkcionalne skupine i identifikacijski broj;
 • ime ili poslovni naziv te adresu ili sjedište osobe odgovorne za te podatke;
 • neto masu ili neto volumen dodataka;
 • kada je to prikladno, broj odobrenja dodijeljen objektu koji proizvodi ili stavlja dodatak na tržište;
 • upute za uporabu i sve mjere opreza u pogledu uporabe te, prema potrebi;
 • posebne zahtjeve navedene u odobrenju;
 • referentni broj serije i datum proizvodnje.

Uredbom se utvrđuju i zahtjevi za označivanje premiksa hrane za životinje.

Otkada se ova uredba primjenjuje?

Primjenjuje se od 18. listopada 2004.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Dodatci hrani za životinje: tvari, mikroorganizmi ili pripravci, osim krmiva i premiksa, koji se s namjerom dodaju hrani za životinje ili vodi kako bi ispunili, konkretno, jedan ili više sljedećih učinaka:
 • udovoljavati nutritivnim potrebama životinja;
 • povoljno utjecati na:
  • svojstva hrane za životinje ili proizvoda životinjskog podrijetla;
  • boju ukrasnih ribica i ptica;
  • ekološke posljedice uzgoja životinja;
  • uzgoj životinja;
  • proizvodnost ili dobrobit životinja;
 • imati kokcidiostatski i histomonostatski učinak.
Premiksi: mješavine dodataka hrani za životinje ili mješavine jednog ili više dodatka hrani za životinje s krmivima ili vodom kao nosačima, koji nisu namijenjeni izravnoj hranidbi životinja.
Pomoćna tehnološka sredstva: sve tvari, koje nisu hrana za životinje sama po sebi, a namjerno se upotrebljavaju pri preradi hrane za životinje ili krmiva, kako bi poslužili u tehnološke svrhe tijekom obrade ili prerade. To može prouzrokovati nenamjernu, ali tehnološki neizbježnu prisutnost rezidua i njihovih derivata u gotovom proizvodu (pod uvjetom da te rezidue nemaju negativan učinak na zdravlje životinja, zdravlje ljudi ili okoliša te da nemaju nikakvih tehnoloških učinaka na gotovu hranu za životinje).

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (SL L 268, 18.10.2003., str. 29.–43.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EZ) br. 1831/2003 uključene su u originalni dokument. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba Komisije (EZ) br. 429/2008 od 25. travnja 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pripreme i podnošenja zahtjeva te procjene i odobravanja dodataka hrani za životinje (SL L 133, 22.5.2008., str. 1.–65.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 27.03.2021

Top