EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i Republike Srbije

Odluka 2013/490/EU, Euratom o sklapanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i Republike Srbije

KOJI JE CILJ OVE ODLUKE I SPORAZUMA?

Odluka označava sklapanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SPP) između Europske unije (EU) i Srbije.

Ciljevi su Sporazuma:

 • poduprijeti napore Srbije u jačanju demokracije i vladavine prava;
 • doprinijeti političkoj, gospodarskoj i institucionalnoj stabilnosti Srbije te stabilizaciji regije;
 • pružiti prikladan okvir za politički dijalog koji omogućuje razvoj bliskih političkih odnosa između EU-a i Srbije;
 • poduprijeti napore Srbije u razvoju njezine gospodarske i međunarodne suradnje, među ostalim, približavanjem njezina zakonodavstva zakonodavstvu EU-a;
 • poduprijeti napore Srbije da završi prijelaz na funkcionirajuće tržišno gospodarstvo;
 • promicati skladne gospodarske odnose i postupno razvijati područje slobodne trgovine između EU-a i Srbije;
 • razvijati regionalnu suradnju u svim područjima obuhvaćenima predmetnim sporazumom.

KLJUČNE TOČKE

SPP obuhvaća 10 poglavlja.

 

 • 1.
  Opća načela

  SSP se temelji na nizu ključnih načela. Srbija je suglasna:

  • poštovati demokratska načela i ljudska prava, načela međunarodnog prava, uključujući blisku suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju, vladavinu prava i načela tržišne ekonomije;
  • surađivati i pridonositi suzbijanju širenja oružja za masovno uništavanje i sredstava njihove dostave, uključujući:
   • poduzimanjem mjera za potpisivanje, ratifikaciju ili pristupanje, prema potrebi, te punu provedbu svih odgovarajućih međunarodnih instrumenata;
   • uspostavom učinkovitog sustava nacionalne kontrole izvoza, kojim se kontrolira izvoz kao i provoz robe povezane s oružjem za masovno uništavanje, uključujući kontrolu krajnjeg korištenja tehnologija dvojne namjene, i koji sadržava učinkovite kazne za kršenja kontrole izvoza;
  • provoditi međunarodne obveze;
  • promicati međunarodni i regionalni mir i stabilnost te razvijati dobrosusjedske odnose s drugim državama u regiji, uključujući posvećenost Srbije da nastavi razvijati suradnju;
  • boriti se protiv terorizma.

   

 • 2.
  Politički dijalog

  Politički dijalog između stranaka potrebno je dodatno razviti. Njime će se posebno promicati:

  • puna integracija Srbije u zajednicu demokratskih država i postupno usklađivanje (približavanje) EU-u;
  • sve veća konvergencija stajališta stranaka o međunarodnim pitanjima, uključujući pitanja zajedničke vanjske i sigurnosne politike;
  • regionalna suradnja i razvoj dobrosusjedskih odnosa;
  • zajednički pogledi na sigurnost i stabilnost u Europi, uključujući suradnju u područjima obuhvaćenima zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a.

   

 • 3.
  Regionalna suradnja

  Srbija je obvezna:

  • aktivno promicati regionalnu suradnju;
  • započeti pregovore sa zemljama koje su već potpisale SPP s EU-om u cilju sklapanja bilateralnih sporazuma o regionalnoj suradnji;
  • provoditi regionalnu suradnju sa zemljama koje su obuhvaćene procesom stabilizacije i pridruživanja u nekim ili svim područjima suradnje obuhvaćenima predmetnim Sporazumom;
  • razvijati suradnju i sklapati sporazume o suradnji sa svakom zemljom kandidatkinjom za pristupanje EU-u koja nije uključena u proces stabilizacije i pridruživanja. Također mora započeti pregovore s Turskom u cilju sklapanja sporazuma o uspostavi područja slobodne trgovine.

  EU može podupirati projekte koji imaju regionalnu ili prekograničnu dimenziju svojim programima tehničke pomoći.

   

 • 4.
  Slobodno kretanje robe
  • Obje stranke obvezne su postupno uspostaviti bilateralno područje slobodne trgovine tijekom razdoblja od najviše šest godina.
  • SSP-om se utvrđuje postupak smanjenja i ukidanja carinskih tarifa i kvota za robu iz EU-a i Srbije.

   

 • 5.
  Kretanje radnika, poslovni nastan, pružanje usluga i kretanje kapitala
  • Srpski državljani koji zakonito rade u nekoj od zemalja EU-a moraju biti oslobođeni od svih oblika diskriminacije u odnosu na državljane dotične zemlje. Srbija mora na isti način postupati s radnicima iz EU-a.
  • Moraju se utvrditi pravila za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti za radnike s državljanstvom Srbije koji su zakonito zaposleni na državnom području zemlje EU-a, kao i za članove njihovih obitelji koji tamo zakonito borave. Srbija mora na isti način postupati s radnicima iz EU-a.
  • Trgovačkim društvima (kao i društvima kćerima i podružnicama) koja pokreću poslovanje na području druge stranke mora biti zajamčeno postupanje pod istim uvjetima kao i za trgovačka društva s poslovnim nastanom u tom području.
  • Obje stranke moraju poduzeti korake koji svojim trgovačkim društvima ili državljanima postupno omogućuju pružanje usluga na teritoriju druge stranke.
  • Sva plaćanja i prijenosi na tekući račun bilance plaćanja između EU-a i Srbije moraju biti dopuštena u slobodno konvertibilnoj valuti.

   

 • 6.
  Usklađivanje zakonodavstva države sa zakonodavstvom EU-a
  • Srbija je suglasna da će osigurati postupnu sukladnost postojećeg prava i budućeg zakonodavstva s pravnom stečevinom EU-a te pravilnu provedbu i izvršavanje tih zakona.
  • Obje su stranke obvezane pravilima tržišnog natjecanja utemeljenima na pravu EU-a u pogledu radnji koje mogu utjecati na trgovinu između dvije stranke.

   

 • 7.
  Pravosuđe, sloboda i sigurnost

  Suradnja je usmjerena na mnogo određenih područja, uključujući:

  • konsolidaciju vladavine prava i jačanje institucija na svim razinama opće uprave, a posebno u izvršavanju zakonodavstva i pravosuđu;
  • vize, upravljanje granicom, azil i migracije;
  • sprječavanje i kontrolu nezakonite imigracije;
  • sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma;
  • suradnju u području nezakonitih droga;
  • sprečavanje i suzbijanje organiziranog kriminala i terorizma i drugih nezakonitih aktivnosti.

   

 • 8.
  Politike suradnje

  EU i Srbija trebaju uspostaviti blisku suradnju u mnogim područjima politike, kao što su gospodarska i trgovinska politika, industrijska suradnja, obrazovanje i osposobljavanje, čiji je cilj doprinos razvoju i rastu Srbije. Ta će suradnja ojačati postojeće gospodarske veze u korist obiju strana.

   

 • 9.
  Financijska suradnja
  • Radi postizanja ciljeva predmetnog Sporazuma Srbija od EU-a može primiti financijsku potporu u obliku bespovratnih sredstava i zajmova, uključujući zajmove Europske investicijske banke.
  • Financijska pomoć EU-a uvjetovana je daljnjim napretkom u ispunjavanju kriterija iz Kopenhagena.

   

 • 10.
  Nadzor

  SSP-om se uspostavlja Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje koje nadzire primjenu i provedbu SSP-a.

   

OTKAD SE OVA ODLUKA I SPORAZUM PRIMJENJUJU?

Odluka se primjenjuje od 22. srpnja 2013., a Sporazum od 1. rujna 2013.

POZADINA

Za više informacija:

GLAVNI DOKUMENTI

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Srbije, s druge strane (SL L 278, 18.10.2013., str. 16.–473.)

Naknadne izmjene Sporazuma uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Odluka Vijeća i Komisije 2013/490/EU, Euratom od 22. srpnja 2013. o sklapanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Srbije, s druge strane (SL L 278, 18.10.2013., str. 14.-15.)

VEZANI DOKUMENTI

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Komunikacija iz 2018. o politici proširenja EU-a (COM (2018) 450 final, 17.4.2018.)

Radni dokument službi Komisije – Izvješće o Srbiji za 2018. – dokument koji prati Komunikaciju Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Komunikacija o politici proširenja EU-a za 2018. (SWD(2018) 152 final, 17.4.2018.)

Uredba (EU) br. 332/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o određenim postupcima za primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Srbije, s druge strane (SL L 103, 5.4.2014., str. 10.–14.)

Uredba (EU) br. 231/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) (SL L 77, 15.3.2014., str. 11.–26.)

Posljednje ažuriranje 01.03.2019

Top