EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Interbus ugovor: međunarodni povremeni prijevoz putnika običnim i putničkim autobusima

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Ugovor o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (Interbus ugovor)

Odluka 2002/917/EZ – sklapanje ugovora o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima Interbus

Protokol uz Ugovor Interbus – u vezi s međunarodnim linijskim i posebnim linijskim prijevozom putnika običnim i putničkim autobusima

Odluka (EU) 2023/911 – sklapanje, u ime Europske unije, Protokola uz Ugovor Interbus

ČEMU SLUŽE OVAJ SPORAZUM, PROTOKOL I ODLUKE?

 • Cilj je ugovora Interbus o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima postići odgovarajući stupanj liberalizacije u odnosu na onaj koji je postignut na temelju sporazuma o povremenom međunarodnom putničkom cestovnom prijevozu koji se obavlja autobusima (ASOR), potpisanom u Dublinu u svibnju 1982.
 • Odlukom 2002/917/EZ označava se sklapanje ugovora Interbus u ime Europskih zajednica – sada Europske unije (EU).
 • Protokolom se zamjenjuje drugi protokol uz ugovor Interbus u vezi s međunarodnim linijskim i posebnim linijskim prijevozom putnika običnim i putničkim autobusima, koji je bio otvoren za potpisivanje u razdoblju između 16. srpnja 2018. i 16. travnja 2019., koji je u to vrijeme potpisao samo EU, na temelju Odluke Vijeća (EU) 2018/1195. Budući da nijedna druga ugovorna stranka nije potpisala protokol, nije stupio na snagu. Stoga je Europska komisija primila novi mandat za pregovore o njegovoj izmjeni.
 • Ovim se novim protokolom obuhvaća međunarodni linijski i posebni linijski prijevoz putnika običnim i putničkim autobusima, što su važni sektori koji pružaju mobilnost građanima i posjetiteljima po pristupačnoj cijeni, a uz to pružaju radna mjesta. Prijevoz običnim i putničkim autobusom zamjenjuje druge vrste putovanja, kao što su zrakom ili automobilom, čime se smanjuju negativni učinci emisija na okoliš.
 • Odlukom (EU) 2023/911 sklapa se, u ime Europske unije, Protokol uz Ugovor Interbus.

KLJUČNE TOČKE

Ugovor Interbus

Ugovor se primjenjuje na međunarodni povremeni prijevoz putnika, bilo kojeg državljanstva, i na neopterećena putovanja običnim i putničkim autobusima na koje se odnose ove usluge na području EU-a, te u Albaniji, Andori, Bosni i Hercegovini, Moldovi, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, Turskoj, Ukrajini i Ujedinjenoj Kraljevini.

Sporazumom se:

 • upravlja prometom ne samo između država članica EU-a i dotičnih zemalja koje nisu članice EU-a, već i između samih zemalja koje nisu članice EU-a, čime se uspostavlja stupanj fiskalnog, socijalnog i tehničkog usklađivanja uz pravila o pristupu tržištu;
 • omogućuje pristupanje, nakon njegovog stupanja na snagu, bilo kojem članu Europske konferencije ministara prometa(sada Međunarodni prometni forum) te San Marinu i Monaku;
 • zamjenjuju dvostrani ugovori o pitanjima zaključenima između ugovornih stranaka;
 • uključuje većina mjera liberalizacije sporazuma ASOR uz istodobno dodavanje socijalnih, fiskalnih i tehničkih mjera na temelju načela diskriminacije između različitih ugovornih stranki.

Načelo nediskriminacije na temelju državljanstva ili mjesta osnivanja prijevoznika te podrijetla ili odredišta običnog ili putničkog autobusa, temeljni je uvjet koji se primjenjuje na pružanje usluga međunarodnog prijevoza.

Pojednostavnjene kontrolne formalnosti

U svrhu pojednostavljenja kontrolnih formalnosti, u ugovoru su utvrđeni istovrsni obrasci za:

 • prijevozne isprave, kao što su kontrolni dokumenti za liberalizirane povremene vožnje; i
 • dopusnice i obrasci zahtjeva za neliberalizirane usluge.

Izuzeća

Obični i putnički autobusi oslobođeni su:

 • svih poreza na vozila i davanja koji se naplaćuju na promet ili posjedovanje vozila;
 • svih posebnih poreza ili davanja koji se naplaćuju za obavljanje prijevoza na teritoriju drugih ugovornih stranaka.

Međutim, obični i putnički autobusi nisu oslobođeni:

 • plaćanja poreza i naknada na motorno gorivo;
 • poreza na dodanu vrijednost na usluge prijevoza;
 • cestarina i davanja koja se naplaćuju za korištenje infrastrukturom.

Upravljanje Ugovorom i primjena Ugovora

Ugovorom je uspostavljen zajednički odbor koji je odgovoran za upravljanje Ugovorom i primjenu Ugovora. Konkretno, njezine su zadaće:

 • sastaviti popis nadležnih tijela ugovornih koja su odgovorna za određene zadaće propisane ovim ugovorom;
 • preinačiti ili prihvatiti kontrolne dokumente i druge obrasce isprava utvrđenih u prilozima ovoga ugovora;
 • preinačiti ili prihvatiti Priloge u pogledu tehničkih standarda koji se odnose na obične i putničke autobuse;
 • na osnovi informacija koje dostave ugovorne stranke, napraviti popis svih carinskih pristojbi, poreza i davanja;
 • izmijeniti i dopuniti zahtjeve u pogledu socijalnih odredbi kako bi se ugradile buduće mjere donesene u okviru EU-a;
 • rješavati sve sporove koji mogu proizići iz provedbe i tumačenja ovog ugovora;
 • preporučivati daljnje korake u smjeru liberalizacije povremenih vožnji za koje je još uvijek potrebna dopusnica.

Trajanje ugovora

Ovaj je ugovor sklopljen na razdoblje od pet godina, od dana njegova stupanja na snagu. Trajanje se automatski se produljuje za sljedeća razdoblja od pet godina, osim za one ugovorne stranke koje se očituju da to ne žele.

Protokol uz Ugovor Interbus

Protokolom se proširuje Ugovor Interbus na međunarodni linijski i posebni linijski prijevoz putnika običnim i putničkim autobusima. Njime se ne mijenjaju niti ne dupliciraju zajednička pravila, već se odnosi na temeljne odredbe Ugovora Interbus. Ugovorne stranke mogu potpisati protokol, ratificirati ga ili mu pristupiti tek nakon što su potpisale i sklopile Ugovor Interbus, ratificirale ga ili mu pristupile; time se osigurava da te stranke prihvaćaju i primjenjuju pravila Ugovora Interbus kada potpisuju i sklapaju protokol, ratificiraju ga ili mu pristupaju.

Područje primjene

Protokol se primjenjuje pod određenim uvjetima:

 • na linijski i posebni linijski cestovni prijevoz putnika, bilo kojeg državljanstva, koji se obavlja običnim i putničkim autobusima; i
 • na neopterećena putovanja običnim i putničkim autobusima na koje se odnose ove usluge.

Protokolom se ne dopušta pružanje usluga linijskog ili posebnog linijskog prijevoza s podrijetlom i odredištem u istoj ugovornoj stranci od strane prijevoznika s poslovnim nastanom u drugoj ugovornoj stranci (kabotaža). Međutim, ako je prijevoz dio usluge na područje ili s područja na kojem prijevoznik ima poslovni nastan, putnici se mogu prikupiti ili ostaviti na području bilo koje ugovorne stranke na putu koji omogućuje zaustavljanje na njezinu području.

Ne primjenjuje se na upotrebu običnih i putničkih autobusa namijenjenih za prijevoz putnika za prijevoz robe u komercijalne svrhe ili prijevoz za vlastite potrebe.

Pristup tržištu

Protokolom se utvrđuju pravila o uslugama međunarodnog linijskog ili posebnog linijskog prijevoza koje podliježu odobrenju. Ugovorne stranke i države članice mogu odlučiti učiniti usluge linijskog ili posebnog linijskog prijevoza među sobom podložnima partnerskim ugovorima između prijevoznika podrijetla i odredišta usluge. Prijevoznici ugovornih stranaka ili država članica preko čijih se područja prelazilo s putnicima koji su prikupljeni ili ostavljeni imaju pravo na sudjelovanje u takvim partnerstvima.

Uvjeti koji se primjenjuju na cestovne prijevoznike putnika

Nalaze se u Prilogu I. Protokolu i podliježu pravilima uspostavljenima u Uredbi (EZ) br. 1071/2009 o pravilima poslovanja za prijevozna poduzeća (vidjeti sažetak) i Uredbi (EU) br. 181/2011 o pravima putnika u običnim i putničkim autobusima (vidjeti sažetak).

Odobrenja

Utvrđena su detaljna pravila u vezi s vlastima koja smiju izdavati odobrenja, postupcima podnošenja zahtjeva koje moraju slijediti operateri, razdobljima važenja odobrenja, produljenjima, stavkama koje je potrebno navesti u odobrenjima i upotrebom dodatnih vozila u privremenim i iznimnim okolnostima.

Zajednički odbor koji se sastoji od predstavnika ugovornih stranaka upravlja Protokolom.

DATUM STUPANJA NA SNAGU

Sporazum je stupio na snagu 01. siječnja 2003.

Protokol stupa na snagu, za ugovorne stranke koje su ga potpisale i usvojile odnosno ratificirale, prvog dana u mjesecu od dana u kojem su tri ugovorne stranke, uključujući EU, položile svoje instrumente o usvajanju odnosno ratifikaciji kod Glavnog tajništva Vijeća Europske unije.

GLAVNI DOKUMENTI

Ugovor o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (Interbus ugovor) (SL L 321, 26.11.2002., str. 13.–43.).

Sukcesivne ispravke Sporazuma uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Odluka Vijeća 2002/917/EC od 3. listopada 2002. o sklapanju ugovora o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima Interbus (SL L 321, 26.11.2002., str. 11.–12.).

Protokol uz Ugovor o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (Ugovor Interbus) u vezi s međunarodnim linijskim i posebnim linijskim prijevozom putnika običnim i putničkim autobusima (SL L 122, 5.5.2023., str. 3.–26.).

Odluka Vijeća (EU) 2023/911 od 28. rujna 2021. o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola uz Ugovor o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (Interbus ugovor) u vezi s međunarodnim linijskim i posebnim linijskim prijevozom putnika običnim i putničkim autobusima (SL L 122, 5.5.2023., str. 1.-2.).

VEZANI DOKUMENTI

Odluka Vijeća (EU) 2018/1195 od 16. srpnja 2018. o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola uz Ugovor o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (Interbus ugovor) u vezi s međunarodnim linijskim i posebnim linijskim prijevozom putnika običnim i putničkim autobusima (SL L 214, 23.8.2018., str. 3.–4.).

Direktiva 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ (SL L 127, 29.4.2014., str. 51.–128.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o tahografima u cestovnom prometu, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet (SL L 60, 28.2.2014., str. 1.–33.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Odluka Vijeća 2010/308/EU od 11. ožujka 2010. o stajalištu Europske unije vezano uz nacrt Odluke 1/2003 i nacrt Preporuke 1/2003 Zajedničkog odbora, osnovanog Interbus ugovorom o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (SL L 138, 4.6.2010., str. 11.–23.).

Uredba (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/26/EZ (SL L 300, 14.11.2009., str. 51.–71.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Informacije o stupanju na snagu ugovora o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima Interbus (SL L 321, 26.11.2002., str. 44.).

Direktiva Vijeća 96/53/EZ od 25. srpnja 1996. o utvrđivanju najvećih dopuštenih dimenzija u unutarnjem i međunarodnom prometu te najveće dopuštene mase u međunarodnom prometu za određena cestovna vozila koja prometuju unutar Zajednice (SL L 235, 17.9.1996., str. 59.–75.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva Vijeća 92/6/EEZ od 10. veljače 1992. o ugradnji i uporabi uređaja za ograničenje brzine za određene kategorije motornih vozila u Zajednici (SL L 57, 2.3.1992., str. 27.–28.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Vijeća (EEZ) br. 56/83 od 16. prosinca 1982. o provedbi Sporazuma o povremenom međunarodnom putničkom cestovnom prijevozu koji se obavlja autobusima (ASOR) (SL L 10, 13.1.1983., str. 1.–3.).

Odluka Vijeća 82/505/EEZ od 12. srpnja 1982. o sklapanju Sporazuma o povremenom međunarodnom putničkom cestovnom prijevozu koji se obavlja autobusima (ASOR) (SL L 230, 5.8.1982., str. 38.).

Sporazum o povremenom međunarodnom putničkom cestovnom prijevozu koji se obavlja autobusima (ASOR) (SL L 230, 5.8.1982., str. 39.–56.).

Posljednje ažuriranje 10.12.2023

Top