EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Interbus ugovor: međunarodni povremeni prijevoz putnika običnim i putničkim autobusima

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Ugovor o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (Interbus ugovor)

Odluka 2002/917/EZ – sklapanje ugovora o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima Interbus

ČEMU SLUŽE OVAJ UGOVOR I ODLUKA?

Ugovorom se nastoji postići odgovarajući stupanj liberalizacije postignute Sporazumom o povremenom međunarodnom putničkom cestovnom prijevozu koji se obavlja autobusim (ASOR), potpisanim u Dublinu u svibnju 1982.

Odlukom se potvrđuje sklapanje ugovora u ime Europske zajednice (danas EU).

KLJUČNE TOČKE

Ugovor se primjenjuje na međunarodni prijevoz putnika bilo kojeg državljanstva i na prazne vožnje običnih i putničkih autobusa u pogledu takvih prijevoza na teritorijima EU-a te u Albaniji, Bosni i Hercegovini, bivšoj jugoslavenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori, Republici Moldovi, Turskoj i Ukrajini.

Ugovorom se:

 • upravlja prometom ne samo između EU-a i predmetnih trećih zemalja nego i između sâmih trećih zemalja, čime se uspostavlja i određeni stupanj fiskalne, socijalne i tehničke usklađenosti uz pravila o pristupu tržištu;
 • dopušta pristup, nakon stupanja na snagu, bilo kojem članu Europske konferencije ministara prometa, kao i San Marinu, Monaku i Andori;
 • zamjenjuju dvostrani ugovori o pitanjima zaključenima između ugovornih stranaka;
 • uključuje većina mjera liberalizacije Ugovora ASOR uz socijalne, fiskalne i tehničke mjere utemeljene na načelu nediskriminacije između različitih ugovornih stranaka.

Načelo nediskriminacije na temelju državljanstva ili mjesta u kojem je prijevoznik osnovan te polaznih i odredišnih mjesta običnog ili putničkog autobusa osnovni je uvjet koji se primjenjuje kod pružanja usluga međunarodnog prijevoza.

Kako bi se pojednostavnili postupci nadzora, ugovorom se utvrđuju istovrsni obrasci za:

 • prijevozne dokumente, kao što su kontrolni dokumenti za liberalizirane povremene vožnje i
 • dopusnice i obrasci zahtjeva za neliberalizirane usluge.

Obični i putnički autobusi oslobođeni su:

 • svih poreza na vozila i davanja koji se naplaćuju na promet ili posjedovanje vozila;
 • svih posebnih poreza ili davanja koji se naplaćuju za obavljanje prijevoza na teritoriju drugih ugovornih stranaka.

Međutim, obični i putnički autobusi nisu oslobođeni:

 • plaćanja poreza i davanja na motorno gorivo;
 • poreza na dodanu vrijednost za usluge prijevoza;
 • cestarina i davanja koja se naplaćuju za korištenje infrastrukturom.

Osnovana je Mješovita komisija, odgovorna za upravljanje i pravilna primjena Ugovora. Konkretno, njezine su zadaće:

 • sastaviti popis nadležnih tijela ugovornih koja su odgovorna za određene zadaće propisane ovim ugovorom;
 • preinačiti ili prihvatiti kontrolne dokumente i druge obrasce isprava utvrđenih u prilozima ovoga ugovora;
 • preinačiti ili prihvatiti Priloge u pogledu tehničkih standarda koji se odnose na obične i putničke autobuse;
 • na osnovi informacija koje dostave ugovorne stranke, napraviti popis svih carinskih pristojbi, poreza i davanja;
 • izmijeniti i dopuniti zahtjeve u pogledu socijalnih odredbi kako bi se ugradile buduće mjere donesene u okviru EU-a;
 • rješavati sve sporove koji mogu proizići iz provedbe i tumačenja ovog ugovora;
 • preporučivati daljnje korake u smjeru liberalizacije povremenih vožnji za koje je još uvijek potrebna dopusnica.

Ovaj je ugovor sklopljen na razdoblje od pet godina, od dana njegova stupanja na snagu. Trajanje se automatski se produljuje za sljedeća razdoblja od pet godina, osim za one ugovorne stranke koje se očituju da to ne žele.

OTKAD SE PRIMJENJUJE OVAJ UGOVOR?

Ugovor je stupio na snagu 1. siječnja 2003.

GLAVNI DOKUMENTI

Ugovor o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (Interbus ugovor) (SL L 321, 26.11.2002., str. 13.–43.)

Odluka Vijeća 2002/917/EZ od 3. listopada 2002. o sklapanju ugovora o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima Interbus (SL L 321, 26.11.2002., str. 11.–12.)

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ (SL L 127, 29.4.2014., str. 51.–128.)

Uredba (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o tahografima u cestovnom prometu, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet (SL L 60, 28.2.2014., str. 1.–33.)

Odluka Vijeća 2010/308/EU od 11. ožujka 2010. o stajalištu Europske unije vezano uz nacrt Odluke 1/2003 i nacrt Preporuke 1/2003 Zajedničkog odbora, osnovanog Interbus ugovorom o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (SL L 138, 4.6.2010., str. 11.–23.)

Uredba (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/26/EZ (SL L 300, 14.11.2009., str. 51.–71.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Obavijest o stupanju na snagu Ugovora o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima Interbus (SL L 321, 26.11.2002., str. 44.)

Direktiva Vijeća 96/53/EZ od 25. srpnja 1996. o utvrđivanju najvećih dopuštenih dimenzija u unutarnjem i međunarodnom prometu te najveće dopuštene mase u međunarodnom prometu za određena cestovna vozila koja prometuju unutar Zajednice (SL L 235, 17.9.1996., str. 59.–75.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva Vijeća 92/6/EEZ od 10. veljače 1992. o ugradnji i uporabi uređaja za ograničenje brzine za određene kategorije motornih vozila u Zajednici (SL L 57, 2.3.1992., str. 27.–28.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Vijeća (EEZ) br. 56/83 od 16. prosinca 1982. o provedbi Sporazuma o povremenom međunarodnom putničkom cestovnom prijevozu koji se obavlja autobusima (ASOR) (SL L 10, 13.1.1983., str. 1.–3.)

Odluka Vijeća 82/505/EEZ od 12. srpnja 1982. o sklapanju Sporazuma o povremenom međunarodnom putničkom cestovnom prijevozu koji se obavlja autobusima (ASOR) (SL L 230, 5.8.1982., str. 38.)

Sporazum o povremenom međunarodnom putničkom cestovnom prijevozu koji se obavlja autobusima (ASOR) (SL L 230, 5.8.1982., str. 39.–56.)

Posljednje ažuriranje 25.09.2018

Top