EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euro-mediteranski sporazum o zračnom prometu između EU-a i Izraela

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Euro-mediteranski sporazum o zračnom prometu između EU-a i njegovih država članica, s jedne strane, i Izraela, s druge strane

Odluka 2013/398/EU o potpisivanju, u ime Europske unije, Euro-mediteranskog sporazuma o zrakoplovstvu između EU-a i njegovih država članica, s jedne strane, i Izraela, s druge strane, te o njegovoj privremenoj primjeni

Odluka (EU) 2020/952 o sklapanju u ime EU-a Euromediteranskog sporazuma o zračnom prometu između EU-a i njegovih država članica, s jedne strane, i Izraela, s druge strane

ČEMU SLUŽE OVAJ SPORAZUM I ODLUKE?

 • Sporazumom se otvara tržište izravnih letova između EU-a i Izraela za sve zračne prijevoznike Europske unije (EU) i Izraela.
 • Također pruža regulatorni okvir i utvrđuje standarde za širok spektar pitanja zrakoplovstva, kao što su sigurnost zračnog prometa, zaštita, prava putnika, upravljanje zračnim prometom, ekonomska regulacija, pitanja tržišnog natjecanja i socijalni aspekti.
 • Odlukom iz 2013. (koju je donijelo Vijeće u prosincu 2012.) odobreni su potpisivanje i privremena primjena Sporazuma; odlukom iz 2020. sklopljen je Sporazum u ime EU-a.

KLJUČNE TOČKE

Sporazumom su obuhvaćena tri glavna područja suradnje:

 • 1.

  Gospodarska pravila

  Sporazumom se utvrđuju pravila o nizu aspekata gospodarske suradnje između EU-a i Izraela, uključujući:

  • prometna prava, uključujući neograničeno pravo letenja između EU-a i Izraela ili preko državnog područja druge strane ili zaustavljanja na državnom području druge strane u neprometne svrhe;
  • ovlaštenja za zračne prijevoznike svake strane da djeluju na državnom području druge strane;
  • pravila koja osiguravaju pošteno tržišno natjecanje i olakšavaju poslovne aktivnosti;
  • pravila o naknadama za uporabu aerodromskih i zrakoplovnih sadržaja i usluga.
 • 2.

  Regulatorna suradnja (sigurnost zračnog prometa, zaštita i upravljanje zračnim prometom itd.)

  Obje stranke moraju:

  • biti u skladu s određenim zakonodavstvom EU-a o sigurnosti, kako je navedeno u Prilogu Sporazumu;
  • priznati međusobne sigurnosne standarde;
  • surađivati na sigurnosti i raditi na međusobnom priznavanju svjedodžbi u pogledu sigurnosti stranaka;
  • surađivati u upravljanju zračnim prometom u cilju širenja jedinstvenog europskog neba na Izrael i u skladu sa zakonodavstvom EU-a o upravljanju zračnim prometom, kako je navedeno u Prilogu Sporazumu.
 • 3.

  Institucionalna pravila (primjena i provedba)

  • Svaka je stranka odgovorna za provedbu pravila Sporazuma na svojem državnom području.
  • Zajednički odbor koji se sastoji od predstavnika obiju stranaka i koji se sastaje najmanje jednom godišnje, odgovoran je za primjenu Sporazuma i osiguravanje njegove pravilne provedbe.
  • U Sporazum je uključen mehanizam rješavanja sporova i njime se svakoj stranci omogućuje poduzimanje zaštitnih mjera ako druga stranka ne ispuni svoje obveze.

DATUM STUPANJA NA SNAGU

Sporazum je stupio na snagu 2. kolovoza 2020.

POZADINA

Ovo je jedan u nizu bilateralnih sporazuma kojima se jačaju odnosi u zračnom prometu između EU-a i njegovih susjednih zemalja u kontekstu komunikacije Europske komisije Razvoj programa vanjske zrakoplovne politike Zajednice.

Za više informacija vidjeti i:

GLAVNI DOKUMENTI

Euro-mediteranski sporazum o zračnom prometu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i vlade Države Izraela, s druge strane (SL L 208, 2.8.2013., str. 3.–67.)

Naknadne izmjene i dopune ovog sporazuma uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Odluka 2013/398/EU Vijeća i predstavnika vlada država članica Europske unije, koji se sastaju u okviru Vijeća od 20. prosinca 2012. o potpisivanju, u ime Europske unije, Euro-mediteranskog sporazuma o zrakoplovstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Vlade države Izraela, s druge strane, te o njegovoj privremenoj primjeni (SL L 208, 2.8.2013., str. 1.–2.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Odluka Vijeća (EU) 2020/952 od 26. lipnja 2020. o sklapanju u ime Unije Euromediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Vlade Države Izraela, s druge strane (SL L 212, 3.7.2020., str. 10.–11.)

VEZANI DOKUMENTI

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru I Odboru regija – Vanjska zrakoplovna politika Europske unije – Rješavanje budućih izazova (COM(2012) 556 final, 27.9.2012.)

Komunikacija Komisije – Razvoj programa vanjske zrakoplovne politike Zajednice (COM(2005) 79 final, 11.3.2005.)

Posljednje ažuriranje 26.10.2020

Top