EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zakon EU-a o gospodarenju otpadom

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2008/98/EZ o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

 • Ovom se Direktivom utvrđuje pravni okvir obrade otpada u Europskoj uniji (EU).
 • Osmišljena je radi zaštite okoliša i zdravlja ljudi naglašavanjem važnosti odgovarajućeg gospodarenja otpadom, tehnika oporabe i zbrinjavanja radi smanjenja pritisaka na resurse i poboljšanja njihove uporabe.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva 2008/98/EZ

 • Direktivom se uspostavlja hijerarhija otpada:
  • sprječavanje;
  • ponovna uporaba;
  • recikliranje;
  • oporaba za druge svrhe, kao što je energija; i
  • odlaganje.
 • Potvrđuje se načelo „onečišćivač plaća” prema kojemu troškove gospodarenja otpadom mora snositi izvorni proizvođač otpada.
 • Uvodi se načelo „šire odgovornosti proizvođača”.
 • Razlikuju se otpad i nusproizvodi*.
 • Gospodarenje otpadom provodi se na način kojim se ne ugrožava voda, zrak, tlo, biljke ili životinje, ne uzrokuju neugodnosti u pogledu buke ili neugodnih mirisa i koji je bez štetnih utjecaja na krajolik ili mjesta od posebnog interesa.
 • Proizvođači ili posjednici otpada moraju ga sami obrađivati ili ga predati službenom operateru. Oba moraju posjedovati dozvolu te se nad njima periodički provodi inspekcijski nadzor.
 • Nadležna nacionalna tijela moraju izraditi planove gospodarenja otpadom i programe za sprječavanje nastanka otpada.
 • Posebni uvjeti primjenjuju se na opasan otpad, otpadna ulja i biootpad.
 • Uvode se ciljevi recikliranja i oporabe koje treba postići do 2020. za otpad iz kućanstva (50 %) i građevinski otpad (70 %).
 • Aktom nisu obuhvaćene određene vrste otpada, primjerice radioaktivni elementi, deaktivirani eksplozivi, fekalije, otpadne vode i strvine životinja.

Direktiva o izmjeni (EU) 2018/851

 • Kao dio paketa mjera za kružno gospodarstvo, Direktivom (EU) 2018/851 mijenja se Direktiva 2008/98/EZ.
 • Postavlja minimalne operativne zahtjeve za programe proširene odgovornosti proizvođača*. Ta obveza može uključivati i organizacijsku odgovornost i odgovornost za doprinos sprečavanju nastanka otpada i mogućnosti ponovne uporabe i recikliranja proizvoda.
 • Jačaju se pravila o sprječavanju nastanka otpada. U pogledu nastanka otpada, države članice EU-a moraju poduzeti mjere kojima se:
  • podržavaju održivi modeli proizvodnje i potrošnje;
  • potiče dizajn, proizvodnja i uporaba proizvoda koji su učinkoviti u iskorištavanju resursa, trajni, mogu se popravljati, ponovno upotrebljavati i nadograđivati;
  • ciljaju proizvodi koji sadržavaju ključne sirovine kako bi se spriječilo da ti proizvodi postanu otpad;
  • potiče dostupnost rezervnih dijelova, uputa za uporabu, tehničkih informacija ili drugih sredstava koji omogućuju popravak i ponovnu uporabu proizvoda, a da se pritom ne ugrožava njihova kvaliteta i sigurnost;
  • smanjuje nastanak otpada kao doprinos cilju održivog razvoja Ujedinjenih naroda da se globalni otpad od hrane po glavi stanovnika na maloprodajnoj i potrošačkoj razini smanji za 50 % i da se smanji gubitak hrane u proizvodnim i opskrbnim lancima do 2030.;
  • promiče smanjenje sadržaja opasnih tvari u materijalima i proizvodima;
  • smanjuje nastajanje morskog otpada.
 • Također se postavljaju novi ciljevi za recikliranje komunalnog otpada: do 2025. godine najmanje 55 % mase komunalnog otpada morat će se reciklirati. Taj će se cilj povećati na 60 % do 2030. i 65 % do 2035. godine.
 • Države članice moraju:
  • do 1. siječnja 2025. uspostaviti odvojeno prikupljanje tekstila i opasnog otpada iz kućanstava;
  • osigurati da se biološki otpad do 31. prosinca 2023. sakuplja odvojeno ili reciklira na izvoru (na primjer, kompostiranjem).
 • Direktiva naglašava i primjere poticaja za primjenu hijerarhije otpada, kao što su naknade za odlaganje ili spaljivanje i programe „plati koliko baciš”.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

 • Direktiva 2008/98/EZ trebala je stupiti na snagu u državama članicama do 12. prosinca 2010.
 • Direktiva (EU) 2018/851 o izmjeni morala je stupiti na snagu u državama članicama do 5. srpnja 2020.

POZADINA

 • Proizvodnja otpada nekada je bila neizbježan i nepovoljan nusproizvod ekonomske aktivnosti i rasta. Zahvaljujući modernoj tehnologiji i pozornom gospodarenju, ta se ciklična veza može prekinuti.
 • Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Nusproizvod. Tvar ili predmet koji nastaju kao rezultat proizvodnog procesa čiji primarni cilj nije proizvodnja te tvari ili predmeta. Direktivom se postavljaju uvjeti u kojima se takva tvar ili predmet ne smatraju otpadom.
Programi proširene odgovornosti proizvođača. Skup mjera koje poduzimaju države članice kako bi osigurale da proizvođači proizvoda snose financijsku odgovornost ili financijsku i organizacijsku odgovornost za gospodarenje fazom otpada u životnom vijeku proizvoda.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.–30.).

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2008/98/EZ uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/19 оd 18. prosinca 2020. o utvrđivanju zajedničke metodologije i formata za izvješćivanje o ponovnoj uporabi u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 10, 12.1.2021., str. 1.–7.).

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1004 оd 7. Lipnja 2019. o utvrđivanju pravila za izračun, provjeru i dostavu podataka o otpadu u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Provedbene odluke Komisije C(2012) 2384 (SL L 163, 20.6.2019., str. 66.–100.).

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1597 od 3. Svibnja 2019. o dopuni Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na zajedničku metodologiju i minimalne zahtjeve u pogledu kvalitete za ujednačeno mjerenje razine otpada od hrane (SL L 248, 27.9.2019., str. 77.–85.).

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2000 оd 28. studenoga 2019. o utvrđivanju formata za dostavu podataka o otpadu od hrane i za podnošenje izvješća o provjeri kvalitete u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 310, 2.12.2019., str. 39.–45.).

Direktiva Komisije (EU) 2015/1127 оd 10. srpnja 2015. o izmjeni Priloga II. Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 184, 11.7.2015., str. 13.–15.).

Odluka Komisije 2000/532/EZ od 3. svibnja 2000. koja zamjenjuje Odluku 94/3/EZ o popisu otpada u skladu s člankom 1. točkom (a) Direktive Vijeća 75/442/EEZ o otpadu i Odluku Vijeća 94/904/EZ o utvrđivanju popisa opasnog otpada u skladu s člankom 1. stavkom 4. Direktive Vijeća 91/689/EEZ o opasnom otpadu (SL L 226, 6.9.2000., str. 3.–24.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 03.02.2022

Top