EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sporazum između EU-a i Švicarske o zračnom prometu

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Sporazum između Europske zajednice i Švicarske o zračnom prometu

Odluka 2002/309/EZ, Euratom o sklapanju sedam sporazuma sa Švicarskom Konfederacijom

ČEMU SLUŽE OVAJ SPORAZUM I ODLUKA?

Sporazumom se:

  • Švicarska integrira s unutarnjim zrakoplovnim tržištem Europske unije (EU) kao dio paketa sporazuma kojima je obuhvaćeno sedam različitih sektora aktivnosti EU-a;
  • proširuje primjena zakonodavstva EU-a u području zrakoplovstva na Švicarsku – u Prilogu Sporazumu navode se sva zakonodavstva EU-a koja se primjenjuju na Švicarsku, uključujući primjenjive prilagodbe.

Odlukom se odobrava sporazum u ime EU-a (Europske zajednice).

KLJUČNE TOČKE

Gospodarska pravila

Sporazumom između EU-a i Švicarske dodjeljuju se sljedeća prava:

  • u okviru civilnog zrakoplovstva, pravo poslovnoga nastana društava iz EU-a u Švicarskoj i švicarskih društava u EU-u;
  • neograničena prava letenja švicarskih zračnih prijevoznika između bilo koje točke u Švicarskoj i bilo koje točke u EU-u i između točaka u različitim državama članicama EU-a;
  • neograničena prava letenja zračnih prijevoznika EU-a između bilo koje točke u EU-u i bilo koje točke u Švicarskoj.

Sporazumom se predviđa i da stranke u budućnosti pregovaraju o dodjeli prava letenja za zračne prijevoznike EU-a između točaka unutar Švicarske i za švicarske zračne prijevoznike između točaka unutar država članica EU-a.

Regulatorno usklađivanje

  • Kako je navedeno u prilogu, Sporazumom se proširuje primjena regulatornog okvira EU-a za civilno zrakoplovstvo – uključujući područja reguliranja tržišta, tržišnog natjecanja, sigurnosti zračnog prometa, zaštite zračnog prometa, upravljanja zračnim prometom, okoliša i buke, zaštite potrošača te oporezivanja goriva.
  • Sporazumom se predviđa da Europska agencija za sigurnost zračnog prometa ima istu ulogu u Švicarskoj kao u EU-u.
  • U Sporazumu su sadržana i pravila o poštenom tržišnom natjecanju, uključujući zabranu usklađenih djelovanja i zlouporabe vladajućeg položaja, kao i stroga pravila o državnoj potpori. U okviru ovog Sporazuma zabranjuje se svaka diskriminacija na temelju državljanstva.

Institucionalna pravila

  • Svaka stranka odgovorna je za provedbu Sporazuma na svojem državnom području, ali obvezne su dijeliti informacije i međusobno si pomagati u pogledu mogućih povreda.
  • Zajednički odbor koji se sastoji od predstavnika obiju stranaka, i koji se sastaje najmanje jednom godišnje, odgovoran je za primjenu Sporazuma i osiguravanje njegove pravilne provedbe. U kontekstu odbora, stranke dijele informacije, održavaju savjetovanja i donose odluke o izmjeni Priloga Sporazumu u pogledu zakonodavstva EU-a u području zrakoplovstva. Stranke se međusobno savjetuju o razmatranju koordiniranog djelovanja u okviru međunarodnih organizacija i prema drugim zemljama izvan područja primjene ovog Sporazuma.

DATUM STUPANJA NA SNAGU

Sporazum je stupio na snagu 1. lipnja 2002.

POZADINA

Vidjeti također:

GLAVNI DOKUMENTI

Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o zračnom prometu (SL L 114, 30.4.2002., str. 73.–90.)

Naknadne izmjene i dopune ovog Sporazuma uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Odluka 2002/309/EZ, Euratom Vijeća i Komisije o Sporazumu o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji od 4. travnja 2002. o sklapanju sedam sporazuma sa Švicarskom Konfederacijom (SL L 114, 30.4.2002., str. 1.–5.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 20.11.2020

Top