EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zaštita civilnog zračnog prometa: pravila na razini EU-a

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 300/2008 o zajedničkim pravilima u području zaštite civilnog zračnog prometa

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

 • Uspostavlja zajednička pravila i zajedničke osnovne standarde u vezi sa zaštitom civilnog zračnog prometa kao i mehanizme za praćenje provedbe.
 • Primjenjuje se na sve civilne zračne luke kao i zračne prijevoznike te ostale osobe ili društva koja pružaju robu i usluge zračnim lukama ili putem njih.
 • Njome se zamjenjuje Uredba (EZ) br. 2320/2002 koja je donesena kao rezultat događaja od 11. rujna 2001. i kojom su uspostavljena zajednička pravila u području zaštite civilnog zračnog prometa.

KLJUČNE TOČKE

Zajednički osnovni standardi za zaštitu civilnog zračnog prometa

Ti standardi, primjerice, uključuju:

 • zaštitni pregled putnika i ručne prtljage kako bi se spriječilo unošenje zabranjenih predmeta, poput oružja i eksploziva, u zrakoplov;
 • predanu prtljagu (prtljaga koju putnici predaju) koja također prolazi zaštitni pregled prije ukrcavanja;
 • zaštitu u zračnoj luci (npr. kontrolirani pristup raznim dijelovima zračnih luka, zaštitni pregled osoblja, provjera vozila kao i nadzor i ophodnje za sprječavanje ulazak u ova područja neovlaštenim osobama);
 • zaštitu zrakoplova i provjeru zrakoplova ili zaštitni pregled zrakoplova prije polaska kako bi se osiguralo da u njemu nema nikakvih zabranjenih predmeta;
 • sigurnosne provjere tereta i pošte prije ukrcavanja na zrakoplov;
 • sigurnosne provjere zaliha za opskrbu zračne luke (to jest, zaliha za opskrbu koje se prodaju u bescarinskim trgovinama i restoranima; i zaliha za opskrbu tijekom leta (npr. hrana i piće za putnike);
 • zapošljavanje i osposobljavanje osoblja;
 • izvedbu sigurnosne opreme (tj. opreme koja se upotrebljava za zaštitni pregled i kontrolu pristupa u skladu s utvrđenim specifikacijama te koja je u mogućnosti provesti dotične sigurnosne kontrole).

U studenome 2015. Europska komisija usvojila je Provedbenu uredbu (EU) br. 2015/1998. Njome se propisuju detaljne mjere za provedbu tih sigurnosnih standarda te se ukida prethodna uredba (Uredba (EU) br. 185/2010) koja je izmijenjena i dopunjena više od 20 puta. Nakon usvajanja, Provedbena uredba (EU) br. 2015/1998 nekoliko je puta i sama bila izmijenjena i dopunjena.

Izmjenama i dopunama mijenja se popis zemalja koje nisu članice EU-a, a koje su prepoznate kao zemlje u kojima se primjenjuju standardi istovrijedni standardima u EU-u, te se uvode nova pravila o:

 • zaštiti zračne luke;
 • zaštiti zrakoplova;
 • zaštitnom pregledu tekućina, raspršivača i gelova, predane prtljage, tereta i pošte, zaliha za opskrbu tijekom leta;
 • zapošljavanju i osposobljavanju osoblja;
 • zaštitnoj opremi;
 • provjerama podobnosti kako bi se poboljšala kultura zaštite i otpornost;
 • standardima u pogledu radnih karakteristika;
 • upotrebi opreme za otkrivanje eksploziva u cipelama i opreme za otkrivanje eksplozivnih para.

Obveze zemalja EU-a i zrakoplovnih luka i operatora

Zemlje EU-a moraju:

 • imenovati jedno tijelo odgovorno za zaštitu zračnog prometa;
 • izraditi nacionalni program zaštite civilnog zračnog prometa kako bi se odredile odgovornosti za provedbu zajedničkih osnovnih standarda;
 • izraditi nacionalni program kontrole kvalitete za provjeru kvalitete zaštite civilnog zračnog prometa.

Zračne luke, zrakoplovi i subjekti moraju:

 • definirati i provesti program zaštite;
 • osigurati unutarnju kontrolu kvalitete.

Inspekcijski nadzori Komisije

Komisija provodi inspekcijske nadzore u suradnji s nacionalnim tijelima, uključujući nenajavljene inspekcije zračnih luka, zračnih prijevoznika te ostalih relevantnih osoba ili društava. Nacionalna tijela moraju ispraviti sve nedostatke. Nacionalna tijela odgovorna su za primarnu kontrolu kvalitete i njezinu provedbu te stoga moraju provoditi revizije i inspekcijske nadzore zračnih luka, zračnih prijevoznika i ostalih relevantnih osoba ili društava.

Priznavanje istovrijednosti standarda zaštite zračnog prometa zemalja koje nisu članice EU-a

EU može priznati standarde zaštite zračnog prometa zemalja koje nisu članice EU-a kao istovrijedne standardima EU-a kako bi omogućio sustav po modelu „one-stop security”. Ovo bi, primjerice, trebalo značiti da putnici koji dolaze u zračne luke EU-a, a putuju kao transferni putnici prema drugim odredištima neće biti podložni ponovnom zaštitnom pregledu. To bi rezultiralo bržim povezivanjem, nižim troškovima i većom udobnošću za putnike. Model „one-stop security” jedan je od ciljeva zakonodavstva EU-a o sigurnosti civilnog zračnog prometa.

Izvješća o provedbi

Komisija svake godine objavljuje izvješće o provedbi Uredbe (EZ) br. 300/2008. Zadnje izvješće, koje se odnosi na 2017., objavljeno je 2019.

Pandemija bolesti COVID-19

 • Zbog pandemije bolesti COVID-19 zemljama EU-a i EU-u u cjelini znatno je teže održati učinkovit i djelotvoran lanac opskrbe iz trećih zemalja. Za Uniju je strateški važno da se usluge prijevoza tereta pružaju neprekinuto jer su ključne za isporuku osnovne robe poput lijekova, medicinske opreme, drugih tvari i osnovnih proizvoda.
 • Provedbenom uredbom (EU) 2020/910 stoga se izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EU) 2015/1998 u pogledu ponovnog označivanja zračnih prijevoznika, operatora i subjekata koji provode zaštitne kontrole tereta i pošte u dolasku iz trećih zemalja, kao i u pogledu odgode određenih regulatornih zahtjeva.
 • Prilog Uredbi (EU) 2015/1998 izmijenjen je i dopunjen kako bi se u obzir uzeli čimbenici poput utjecaja pandemije na rad instalacija na lokaciji, provjera i obilazaka te potreba za usvajanjem hitnih mjera kojima se utvrđuje odgovarajuća pravna osnova za provedbu alternativnog i ubrzanog postupka vrednovanja zrakoplovne sigurnosti EU-a za zahvaćene operatore koji sudjeluju u lancu opskrbe EU-a.

OTKADA SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 28. travnja 2010.

Sljedeći članci primjenjuju se od 29. travnja 2008.:

 • članak 4. stavci 2., 3. i 4., a svi se odnose na zajedničke osnovne standarde, osim onih koji se odnose na zaštitu civilnog zračnog prometa od djela nezakonitog ometanja;
 • članak 8. o suradnji s Međunarodnom organizacijom za civilno zrakoplovstvo;
 • članak 11. stavak 2.: specifikacije za nacionalne programe kontrole kvalitete;
 • članak 15. stavak 1. drugi podstavak: nenajavljeni inspekcijski nadzori Komisije;
 • članak 17.: savjetodavna interesna skupina;
 • članak 19.: postupak odbora; i
 • članak 21.: kaznene sankcije.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o zajedničkim pravilima u području zaštite civilnog zračnog prometa i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2320/2002 (SL L 97, 9.4.2008., str. 72.–84.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 300/2008 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/910 od 30. lipnja 2020. o izmjeni, zbog pandemije bolesti COVID-19, provedbenih uredbi (EU) 2015/1998, (EU) 2019/103 i (EU) 2019/1583 u pogledu ponovnog označivanja zračnih prijevoznika, operatora i subjekata koji provode zaštitne kontrole tereta i pošte u dolasku iz trećih zemalja te odgode određenih regulatornih zahtjeva u području kibersigurnosti, provjere podobnosti, standarda za opremu sustava za otkrivanje eksploziva i opreme za otkrivanje tragova eksploziva (SL L 208, 1.7.2020., str. 43.–47.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1998 od 5. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu zajedničkih osnovnih standarda iz područja zaštite zračnog prometa (SL L 299, 14.11.2015., str. 1.–142.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EU) br. 72/2010 od 26. siječnja 2010. o utvrđivanju postupaka za provođenje inspekcija Komisije u području zaštite zračnog prometa (SL L 23, 27.1.2010., str. 1.–5.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EU) br. 1254/2009 od 18. prosinca 2009. o utvrđivanju mjerila na temelju kojih se državama članicama omogućuje odstupanje od zajedničkih osnovnih standarda zaštite civilnog zračnog prometa i o donošenju alternativnih mjera zaštite (SL L 338, 19.12.2009., str. 17.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EZ) br. 272/2009 od 2. travnja 2009. o dopunjavanju zajedničkih osnovnih standarda zaštite civilnog zračnog prometa utvrđenih u Prilogu Uredbi (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 91, 3.4.2009., str. 7.–13.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Izvješće Europske komisije Europskom parlamentu i Vijeću – Godišnje izvješće za 2017. o provedbi Uredbe (EZ) br. 300/2008 o zajedničkim pravilima u području zaštite civilnog zračnog prostora (COM(2019) 183 final, 16.4.2019.)

Posljednje ažuriranje 14.09.2020

Top