EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nesreće i nezgode u civilnom zrakoplovstvu

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 996/2010 – istrage i sprečavanje nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

 • Cilj joj je poboljšati sigurnost u zračnom prometu osiguranjem visoke razine učinkovitosti, žurnosti i kakvoće istraga koje se odnose na sigurnost civilnoga zrakoplovstva u Europskoj uniji (EU).
 • Njome se utvrđuju pravila u vezi s pravodobnim davanjem informacija o svim osobama i opasnom teretu u zrakoplovu koji je doživio nesreću.
 • Njome se također želi unaprijediti pomoć žrtvama zrakoplovnih nesreća i njihovim bližnjima.

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

 • Ova se Uredba primjenjuje na istrage o nesrećama* i ozbiljnim nezgodama*:
  • koje se događaju na područjima država članica EU-a;
  • koje se događaju izvan područja država članica, ali koje su doživjeli zrakoplovi koji su registrirani u državi članici ili kojima upravlja poduzeće sa sjedištem u državi članici;
  • u slučaju kada je država članica ovlaštena (na temelju međunarodnih standarda i preporučenih praksi) imenovati ovlaštenog predstavnika kako bi sudjelovala u istrazi;
  • u slučaju kada je zemlja koja provodi istragu dopustila državi članici, koja zbog smrtnih slučajeva ili ozbiljnih ozljeda svojih državljana ima poseban interes, imenovati stručnjaka.
 • Uredba se ne primjenjuje na istrage koje se odnose na sigurnost u slučaju nesreća i ozbiljnih nezgoda koje su doživjeli zrakoplovi koji obavljaju vojne, carinske, policijske ili slične zadaće.

Neovisno tijelo odgovorno za istrage koje se odnose na sigurnost

 • Svaka država članica mora osigurati da istrage koje se odnose na sigurnost u slučaju nesreća i ozbiljnih nezgoda u civilnom zrakoplovstvu vodi, bez vanjskog uplitanja, stalno nacionalno tijelo odgovorno za istrage koje se odnose na sigurnost u civilnom zrakoplovstvu (SIA).
 • Svako tijelo odgovorno za istrage koje se odnose na sigurnost u civilnom zrakoplovstvu mora biti funkcionalno neovisno o svakom drugom tijelu ili stranci koja bi mogla biti u suprotnosti s njegovim zadaćama ili bi mogla utjecati na njegovu objektivnost.
 • Svako tijelo odgovorno za istrage koje se odnose na sigurnost u civilnom zrakoplovstvu mora biti sposobno neovisno provesti cijelu istragu koja se odnosi na sigurnost. Države članice moraju svoja tijela odgovorna za istrage koje se odnose na sigurnost u civilnom zrakoplovstvu opskrbiti sredstvima i financijama, uključujući proračun, kako bi ona mogla neovisno izvoditi svoje zadaće i za to na raspolaganju imati dovoljno sredstava.
 • Tijelo odgovorno za istrage koje se odnose na sigurnost u civilnom zrakoplovstvu svakako mora imati na raspolaganju kvalificirano osoblje i odgovarajuće objekte, uključujući urede i hangare, u kojima je moguće skladištiti i pregledavati zrakoplove, njihov sadržaj i olupine.

Obveza vođenja istrage

 • Svaka nesreća ili ozbiljna nezgoda na koje se primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (vidjeti sažetak) podliježe istrazi koja se odnosi na sigurnost države članice u kojoj je došlo do te nesreće ili ozbiljne nezgode.
 • Ako zrakoplov na koji se primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 i koji je registriran u državi članici doživi nesreću ili ozbiljnu nezgodu na mjestu za koje se ne može sa sigurnošću odrediti nalazi li se na državnom području neke države, istragu koja se odnosi na sigurnost provodi tijelo odgovorno za istrage koje se odnose na sigurnost one države članice u kojoj je zrakoplov registriran.
 • Tijela odgovorna za istrage koje se odnose na sigurnost mogu odlučiti istražiti nezgode osim onih navedenih u prethodnom stavku, kao i nesreće i ozbiljne nezgode u kojima su sudjelovale druge vrste zrakoplova, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom države članice, kada očekuju da će s pomoću takvih istraga steći spoznaje o sigurnosti.
 • Kad nijedna osoba nije smrtno stradala niti je ozbiljno ozlijeđena, tijelo odgovorno za istrage koje se odnose na sigurnost može odlučiti, uzimajući u obzir očekivane spoznaje koje treba steći radi poboljšanja sigurnosti zračnog prometa, ne pokrenuti istragu koja se odnosi na sigurnost na regulirani broj slučajeva koji su uključeni u članak 135. Uredbe (EU) 2018/1139 kojim se zamjenjuje članak 5. Uredbe (EU) br. 996/2010.
 • Istrage koje se odnose na sigurnost ni u kojem slučaju nije utvrđivanje krivnje ili odgovornosti. Istrage moraju biti neovisne i odvojene od sudskih ili upravnih postupaka i neće dovoditi u pitanje utvrđivanje krivnje ili odgovornosti.

Suradnja među tijelima odgovornima za istrage koje se odnose na sigurnost

Uredbom se dopušta suradnja među tijelima odgovornima za istrage koje se odnose na sigurnost kao i mogućnost prenošenja zadaća.

Europska mreža tijela odgovornih za istrage koje se odnose na sigurnost civilnog zrakoplovstva

Države članice moraju osigurati da njihova tijela odgovorna za istrage koje se odnose na sigurnost među sobom uspostave Europsku mrežu tijela odgovornih za istrage koje se odnose na sigurnost civilnog zrakoplovstva (Encasia) kako bi:

 • dodatno unaprijedili kakvoću istraga koje provode tijela odgovorna za istrage koje se odnose na sigurnost i ojačala njihovu neovisnost;
 • potaknuli visoke standarde u pogledu istražnih metoda i osposobljavanja istražitelja.

Istraga

 • Bez obzira na bilo kakvu sudsku istragu, glavni istražitelj ovlašten je poduzimati mjere potrebne za ispunjenje zahtjeva istrage koja se odnosi na sigurnost. Među ostalim stvarima, istražitelj je ovlašten:
  • dobiti neograničen i neometan pristup mjestu nesreće ili nezgode te zrakoplovu, njegovim dijelovima ili olupini;
  • zahtijevati prikupljanje dokaza i uklanjanje dijelova ili olupine radi analize;
  • zatražiti obdukcije i zdravstveni pregled osoba uključenih u operacije zrakoplova;
  • pozvati svjedoke i zahtijevati od njih dokaze.
 • Država članica na državnom području na kojem se dogodila nesreća ili ozbiljna nezgoda odgovorna je za osiguranje sigurnog postupanja sa svim dokazima i zaštitu svih dokaza.

Koordinacija s drugim tijelima

 • Države članice dužne su osigurati da tijela odgovorna za istrage koje se odnose na sigurnost i druga tijela (npr. pravosudna tijela, tijela za civilno zrakoplovstvo, tijela nadležna za traganje i spašavanje u istragama koje se odnose na sigurnost) međusobno surađuju na temelju prethodnih dogovora, uz uvjet da takvi dogovori ne kompromitiraju neovisnost tijela odgovornih za istrage koje se odnose na sigurnost.
 • Države članice o tim će dogovorima obavijestiti Europsku komisiju koja će ih proslijediti na znanje predsjedniku ENCASIA-e, Europskom parlamentu i Vijeću Europske unije.

Povjerljivost i primjerena uporaba informacija

 • Uredbom se utvrđuje popis zapisa koji se ne smiju dati na raspolaganje ili se upotrebljavati isključivo u svrhu istrage koja se odnosi na sigurnost (npr. podaci zapisa bilježitelja parametra leta, nacrti izvješća, identitet osoba koje su svjedočile, bilješke istraživača).
 • Pravila u uredbi o povjerljivoj upotrebi informacija, uključujući informacije poput serijskog ili registracijskog broja koje neposredno upućuju na identitet zrakoplova koji je predmet izvješća o događaju, izmjenjuju se i dopunjuju Uredbom (EU) br. 376/2014. Uredbom se također prepoznaje da tijelo odgovorno za provođenje prava ili nadležno tijelo mogu odlučivati o objavljivanju zapisa u skladu s nacionalnim pravom. Države članice mogu, u skladu s pravnim aktima EU-a, odlučiti ograničiti slučajeve u kojima se takva odluka o objavljivanju može donijeti.

Pomoć žrtvama i rodbini

 • Svaka država članica mora pripremiti nacionalni plan hitnih mjera u slučaju nesreće u civilnom zrakoplovstvu, s odredbama o pružanju pomoći žrtvama nesreća i njihovoj rodbini. Također moraju osigurati da zračni prijevoznici imaju vlastiti plan o pomaganju žrtvama i njihovoj rodbini, posebice uzimajući u obzir psihološku potporu.
 • Države članice također bi trebale potaknuti zračne prijevoznike izvan EU-a koji posluju u EU-u da usvoje sličan plan.
 • Svaka država članica na koju nesreća ima utjecaja mora imenovati osobu kao osobu za kontakt i informiranje žrtava i njihove rodbine.
 • Zračni prijevoznici moraju putnicima ponuditi mogućnost davanja podataka osobe za kontakt koju će se obavijestiti u slučaju nesreće. Ime i prezime osobe u zrakoplovu ne smiju se javno objaviti prije nego što se obavijesti rodbina te osobe.

Izvješće i preporuke u pogledu sigurnosti

 • Tijekom istrage, tijelo odgovorno za sigurnost preporučit će brzu mjeru koju smatra potrebnom za poboljšanje sigurnosti zračnog prometa:
  • osobama odgovornima za proizvodnju zrakoplova ili opreme za zrakoplove;
  • osobama odgovornima za održavanje zrakoplova ili opreme za zrakoplove;
  • pravnim osobama odgovornima za upravljanje zrakoplovom; i
  • osobama odgovornima za osposobljavanje osoblja.
 • Istraga se zaključuje izvješćem koje sadržava preporuke u pogledu sigurnosti, a nakon završnih savjetovanja s obuhvaćenim tijelima, uključujući Europsku agenciju za sigurnost zračnog prometa. Završno izvješće objavljuje se u najkraćem mogućem roku i, ako je to moguće, najkasnije 12 mjeseci od dana nesreće ili ozbiljne nezgode. Tijelo će također dokumentirati odgovore na svoje preporuke.
 • Svaka stranka koja prima preporuke u pogledu sigurnost, uključujući tijela odgovorna za sigurnost na nacionalnoj razini i na razini EU-a, također mora pratiti napredak u provedbi mjera poduzetih kao odgovor na izdane preporuke u pogledu sigurnosti.
 • Postoji legitiman interes da se omogući javni pristup svim sigurnosnim preporukama i pripadajućim odgovorima jer je sveobuhvatna svrha Uredbe (EU) br. 996/2010 i Uredbe (EU) br. 376/2014 smanjiti broj nesreća i promicati širenje nalaza o nezgodama povezanima sa sigurnošću. Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/1128 se dakle reguliraju prava na pristup sigurnosnim preporukama i odgovorima pohranjenima u Europskoj središnjoj bazi podataka.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 2. prosinca 2010.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Nesreća. Događaj povezan s operacijom zrakoplova pri čemu je bilo koja osoba smrtno ili ozbiljno ozlijeđena, zrakoplov je pretrpio oštećenja ili je zrakoplov nestao ili je potpuno nedostupan. U slučaju zrakoplova s posadom do događaja dolazi u vremenu od ukrcaja bilo koje osobe u zrakoplov radi letenja do iskrcaja svih osoba koje su se ukrcale s tom namjerom. U slučaju zrakoplova bez posade do događaja dolazi u vremenu od trenutka kada je zrakoplov spreman za vožnju radi letenja do trenutka kada se na kraju leta zaustavi, a njegov primarni pogonski sustav isključi.
Nezgoda. znači događaj povezan s operacijom zrakoplova koji utječe ili bi mogao utjecati na sigurnost njegovih operacija, a nije nesreća.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o istragama i sprečavanju nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu i stavljanju izvan snage Direktive 94/56/EZ (SL L 295, 12.11.2010., str. 35.–50.).

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EU) br. 996/2010 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu, o izmjeni Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljaju izvan snage Direktive 2003/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 1321/2007 i (EZ) br. 1330/2007 (SL L 122, 24.4.2014., str. 18.–43.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 18.10.2021

Top