EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zajednički okvir za naknade zračnih luka

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2009/12/EZ o naknadama zračnih luka

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Ovom se direktivom želi stvoriti zajednički sustav za reguliranje naknada zračnih luka* u zračnim lukama EU-a.

KLJUČNE TOČKE

Primjena

 • Pravila se primjenjuju na svaku zračnu luku:
  • koja se nalazi na državnom području koje podliježe ugovorima o EU-u čiji godišnji promet prelazi pet milijuna putnika;
  • s najvećim brojem putnika u zemlji EU-a.
 • Ne primjenjuju se na naknade:
  • koje se ubiru za plaćanje rutnih* i terminalnih usluga u zračnoj plovidbi u skladu s Uredbom (EZ) br. 2019/317;
  • koje se ubiru za plaćanje zemaljskih usluga koje su navedene u Prilogu Direktivi 96/67/EZ (vidjeti sažetak);
  • obračunate za financiranje pomoći putnicima s invaliditetom ili putnicima sa smanjenom pokretljivošću iz Uredbe 1107/2006/EZ (vidjeti sažetak).

Nediskriminacija

Naknade zračnih luka ne smiju diskriminirati korisnike zračnih luka*. Ipak, naknade se mogu mijenjati za pitanja:

 • od javnoga i općeg interesa;
 • zaštite okoliša.

Mreža zračnih luka

Upravno tijelo* mreže zračnih luka može odlučiti hoće li uvesti sustav naplate naknada kojim bi obuhvatio cijelu mrežu na transparentan način.

Zajednički sustavi obračunavanja naknada

Upravno tijelo zračne luke mora biti ovlašteno primijeniti zajednički i transparentan sustav obračunavanja naknada za zračne luke koje opslužuju isti grad ili gradsku aglomeraciju.

Savjetovanje i pravni lijek

 • Korisnici zračnih luka ili predstavnici povjerenstava korisnika moraju se redovito savjetovati u vezi s:
  • primjenom sustava obračunavanja naknada zračnih luka;
  • visinom aerodromskih naknada, prema potrebi;
  • kvalitetom pruženih usluga.
 • Savjetovanje se mora održavati najmanje jednom godišnje, osim ako:
  • tijekom posljednjeg savjetovanja nije drukčije dogovoreno;
  • u sporazumu između upravnoga tijela i korisnika zračne luke ne stoji drukčije;
  • zemlja EU-a zahtijeva da se savjetovanja češće održavaju.

Zahtjevi za transparentnošću

 • Korisnicima zračne luke ili predstavnicima korisnika zračne luke moraju se stalno slati informacije o svim elementima koji čine osnovu za utvrđivanje visine naknada. Te informacije uključuju:
  • različite usluge i infrastrukture za koje je obračunata naknada zračne luke;
  • metodologiju koja se koristi pri određivanju naknada zračnih luka;
  • prihode iz različitih naknada;
  • svako financiranje javne uprave objekata i usluga na koje se odnose aerodromske naknade;
  • predviđanja situacije u zračnoj luci s obzirom na naknade.
 • Korisnici zračnih luka upravnom tijelu zračne luke prije svakog savjetovanja dostavljaju sljedeće podatke:
  • predviđanja koje se tiču prometa i korištenja njihove flote;
  • njihove razvojne projekte i njihove zahtjeve u dotičnoj zračnoj luci.

Nova infrastruktura

Prije donošenja planova za nove infrastrukturne projekte, upravno tijelo zračne luke savjetuje se s korisnicima zračne luke.

Razlikovanje usluga

Razlika u kvaliteti i opsegu usluga o kojima odlučuje upravno tijelo zračnih luka može dovesti do razlike u naknadama zračnih luka.

Neovisno nadzorno tijelo

 • Zemlje EU-a moraju uspostaviti neovisno nadzorno tijelo.
 • To tijelo mora osigurati da se mjere poduzete za usklađivanje s ovom direktivom ispravno primjenjuju. Ono može prenijeti provođenje zadataka drugom neovisnom nadzornom tijelu.

OTKADA SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 15. ožujka 2009., a trebala je stupiti na snagu u zemljama EU-a do 15. ožujka 2011.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Naknada zračne luke: davanje koje se naplaćuje u korist upravnog tijela zračne luke i koje plaćaju korisnici zračnih luka za korištenje objekata i usluga, koje isključivo pruža upravno tijelo zračne luke i koje se odnosi na slijetanje, uzlijetanje, rasvjetu, boravak parkiranog zrakoplova te skrb o putnicima i teretu.
Ruta: dio zračnog prostora od završetka faze uzlijetanja i početka faze približavanja i pristajanja.
Korisnici zračnih luka: svaka fizička ili pravna osoba odgovorna za prijevoz putnika, pošte i/ili tereta zrakom do ili od dotične zračne luke.
Upravno tijelo: tijelo koje, osim drugih aktivnosti ili ne, ovisno o slučaju, ima, prema nacionalnim zakonima, propisima ili ugovorima, za cilj rukovođenje i upravljanje infrastrukturom zračne luke ili mreže zračnih luka te koordinaciju i nadzor djelatnosti različitih operatora u dotičnoj zračnoj luci ili mreži zračnih luka.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2009/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o naknadama zračnih luka (SL L 70, 14.3.2009., str. 11.–16.)

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/317 od 11. veljače 2019. o utvrđivanju programa performansi i sustava utvrđivanja naknada u okviru jedinstvenog europskog neba i stavljanju izvan snage provedbenih uredaba (EU) br. 390/2013 i (EU) br. 391/2013 (SL L 56, 25.2.2019., str. 1.–67.)

Uredba (EZ) br. 1107/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o pravima osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti u zračnom prijevozu (SL L 204, 26.7.2006., str. 1.–9.)

Direktiva Vijeća 96/67/EZ od 15. listopada 1996. o pristupu tržištu zemaljskih usluga u zračnim lukama Zajednice (SL L 272, 25.10.1996., str. 36.–45.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 11.05.2020

Top