EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Luonnonmukaisten tuotteiden tuotanto ja merkinnät (vuoteen 2021 asti)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 834/2007 luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa vahvistetaan luonnonmukaisten tuotteiden sääntelykehys. Siinä esitetään luonnonmukaisen tuotannon perustavoitteet ja yleiset periaatteet ja annetaan tuotantoa, merkintöjä, valvontaa ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävää kauppaa koskevia sääntöjä.

Asetuksen tavoitteena on luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden tuotantoa, merkintöjä ja valvontaa yhdenmukaistamalla varmistaa

 • tuottajien välinen rehellinen kilpailu
 • kuluttajien suurempi luottamus näihin tuotteisiin.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Sääntelykehystä sovelletaan seuraaviin tuotteisiin:

 • elintarvikkeina käytettävät jalostamattomat tai jalostetut maataloustuotteet (myös vesiviljelytuotteet)
 • rehut
 • viljelykasvien lisäysaineisto (esimerkiksi juuret ja vartteet) ja siemenet ja
 • elintarvikkeina tai rehuina käytetyt hiivat.

Tavoitteet ja periaatteet

Tavoitteet koskevat kestävää maataloutta ja tuotannon laatua, jonka on täytettävä kuluttajien tarpeet.

Yleiset periaatteet koskevat esimerkiksi erityisiä tuotantomenetelmiä, luonnonvarojen käyttöä ja kemiallisesti syntetisoitujen tuotantopanosten käytön tiukkaa rajoittamista.

Siinä vahvistetaan myös erityisiä periaatteita, jotka koskevat maataloutta, luonnonmukaisten elintarvikkeiden jalostusta sekä luonnonmukaisia rehuja.

Tuotantoa koskevat säännöt

Yleisten luonnonmukaista tuotantoa koskevien sääntöjen mukaan muuntogeeniset organismit (GMOt) ovat kiellettyjä kaikissa niiden muodoissa. Elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä koskevien sääntöjen ansioista tuottajat voivat varmistua tämän kiellon noudattamisesta. Ionisoivan säteilyn käyttö on myös kiellettyä.

Tuottajien, jotka haluavat harjoittaa maataloustuotannon molempia osia (luonnonmukaista ja muuta kuin luonnonmukaista), on erotettava eläimet ja maa-alat toisistaan.

Luonnonmukaisessa kasvintuotannossa on noudatettava seuraavia asioita koskevia sääntöjä:

 • maaperän käsittely, jossa on otettava huomioon maaperän eliöt ja luonnollinen viljavuus
 • vahinkojen torjunta, jonka on perustuttava luonnollisiin menetelmiin, mutta siinä voidaan käyttää myös rajattu määrä Euroopan komission hyväksymiä kasvinsuojelutuotteita (asetuksen 16 artikla)
 • siemenet ja kasvien lisäysaineisto, jotka on tuotettava luonnonmukaisen menetelmän mukaisesti ja
 • puhdistusaineet, joiden on oltava komission hyväksymiä.

Tietyiltä alueilta kerätyt luonnonvaraiset kasvit luokitellaan myös luonnonmukaisiksi tuotteiksi, mikäli ne täyttävät tietyt niiden keruuta ja kasvualuetta koskevat ehdot (niiden keruupaikkaa ei esimerkiksi ole käsitelty tuotteilla, joiden käyttö on ollut kielletty vähintään kolmen vuoden ajan). Merileviä voidaan pitää luonnonmukaisina tuotteina, jos niiden tuotantoalue ja keruu täyttävät tietyt ehdot.

Luonnonmukaisessa kotieläintuotannossa on noudatettava seuraavia asioita koskevia sääntöjä:

 • eläinten alkuperä: niiden on oltava luonnonmukaisilla tiloilla syntyneitä ja kasvatettuja
 • karjanhoidon käytännöt, jotka koskevat muun muassa tiettyjä eläinsuojiin liittyviä piirteitä
 • eläinten lisääntyminen, jossa käytetään yleensä luonnollisia menetelmiä
 • rehu, jonka on oltava luonnonmukaista alkuperää
 • tautien ennaltaehkäisy ja
 • puhdistus ja desinfiointi, joihin voidaan käyttää vain komission hyväksymiä tuotteita.

Vesiviljelyeläimiin sovelletaan vastaavia erityissääntöjä.

Luonnonmukaisessa kotieläintuotannossa joidenkin tuotteiden ja aineiden käytön luonnonmukaisessa maataloudessa. Näitä tuotteita voidaan käyttää kasvinsuojeluaineina, eläinten ruokintaan sekä eläin- ja kasvintuotannossa käytettävien laitteiden puhdistamiseen. Komissio voi myös asettaa rajoja ja ehtoja näiden tuotteiden käytölle.

Luonnonmukaista tuotantoa aloittaviin tiloihin sovelletaan siirtymävaihetta, jonka aikana on käytettävä luonnonmukaisia tuotantomenetelmiä. Asetuksessa vahvistetaan kyseistä siirtymävaihetta koskevat säännökset.

Luonnonmukaisten rehujen on sisällettävä luonnonmukaista rehuainesta, eikä jalostuksessa saa käyttää kemiallisia liuottimia. Jalostetuissa elintarvikkeissa on oltava pääasiassa maatalousperäisiä ainesosia. Muut ainesosat ovat sallittuja, jos ne ovat saaneet komission hyväksynnän. Luonnonmukaisen hiivan tuotannossa saa käyttää vain luonnonmukaisia kasvualustoja ja muita sallittuja ainesosia.

Komissio voi säätää poikkeuksien myöntämisestä tavoitteisiin, tuotantosääntöihin ja merkintöihin liittyviin säännöksiin. Näiden poikkeusten on oltava kestoltaan rajoitettuja ja niitä sovelletaan vain tiettyihin erityistapauksiin.

Pakkausmerkinnät

Merkinnöissä, mainoksissa tai kauppa-asiakirjoissa voidaan käyttää ilmauksia ”eko” ja ”bio” luonnehtimaan luonnonmukaista tuotetta, sen ainesosia tai rehuaineita.

Luonnonmukaisen tuotteen merkintä on oltava helposti nähtävissä pakkauksesta ja siinä on oltava viittaus tarkastuslaitokseen, joka on hyväksynyt kyseisen tuotteen.

EU:n luomutunnuksen käyttö on ollut pakollista 1. heinäkuuta 2010 alkaen luonnonmukaisesti viljellyissä tuotteissa, samoin kuin merkintä siitä, missä tuotteen raaka-aineet on tuotettu. Merkinnän on oltava samassa visuaalisessa kentässä EU:n tunnuksen kanssa.

Valvonta

Asetukseen sisältyvien säännösten noudattaminen varmistetaan valvontajärjestelmällä, jota sovelletaan asetuksen (EY) N:o 882/2004 ja komission laatimien varo- ja valvontatoimenpiteiden perusteella. Kyseinen järjestelmä takaa elintarvikkeiden jäljitettävyyden asetuksen (EY) N:o 178/2002 mukaisesti.

Tarkastusten luonne ja tiheys ratkaistaan arvioimalla millainen riski määräysten rikkomiseen on olemassa. Tarkastusten luonnetta ja tiheyttä hallinnoivat EU-maiden nimittämät viranomaiset, jotka voivat tietyin edellytyksin siirtää tarkastustehtäviä akkreditoiduille laitoksille. Viranomaiset ovat kuitenkin itse vastuussa tarkastustoimien valvonnasta ja tekemiensä siirtojen myöntämisestä. EU-maiden on toimitettava säännöllisesti komissiolle luettelo tarkastusviranomaisista ja -laitoksista.

Viranomaisten on myös valvottava jokaisen luonnonmukaisia tuotteita myyvän toimijan toimintaa ennen tuotteen saattamista markkinoille.

Tarkastuksen jälkeen toimija saa sertifikaatin, jossa todistetaan, että hänen toimintansa on kyseisen asetuksen mukaista. Jos todetaan, että sääntöjä on rikottu, tarkastusviranomaisen on varmistettava, että kyseisten tuotteiden merkinnöissä ei viitata luonnonmukaiseen tuotantotapaan.

Kauppa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa

EU:n ulkopuolisista maista tuotuja tuotteita voidaan pitää kaupan EU:n markkinoilla luonnonmukaisesti tuotettuina edellyttäen, että tuotteet ovat kyseisen asetuksen mukaisia ja ne on tarkastettu. Tarkastuksen voi tehdä joko EU:n hyväksymä laitos tai akkreditoitu tarkastuslaitos.

Markkinoille saattaminen ja tilastovalvonta

Luonnonmukaisen tuotteen kaupan pitämistä eivät voi estää jonkin EU-maan viranomaiset, vaan ainoastaan tuotteen tarkastanut viranomainen.

Komissio harjoittaa tilastovalvontaa, joka perustuu EU-maiden toimittamiin tietoihin. Luonnonmukaisen tuotannon sääntelykomitea avustaa komissiota luonnonmukaista maataloutta koskevien toimintalinjojen määrittelyssä.

Kumoaminen

Asetus (EU) 2018/848 (ks. tiivistelmä) kumoaa asetuksen (EU) N:o 834/2007 1. tammikuuta 2022 alkaen.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 1. tammikuuta 2009 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta (EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1–23)

Asetukseen (EY) N:o 834/2007 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/848, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta (EUVL L 150, 14.6.2018, s. 1–92)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission asetus (EY) 889/2008, annettu 5 päivänä syyskuuta 2008, luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta (EUVL L 250, 18.9.2008, s. 1–84).

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 19.03.2021

Top