EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Renkaiden polttoainetaloudellisuutta, jarrutuskapasiteettia ja melutasoa koskevat tiedot

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) 2020/740 renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden ominaisuuksien osalta

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Tavoitteena on antaa kuluttajille enemmän tietoa, kun he valitsevat ajoneuvoihinsa uusia renkaita. Merkinnät renkaan ominaisuuksista ja suorituskyvystä esimerkiksi lumi- ja jääolosuhteissa saatetaan asetuksen perusteella näkyvämmiksi ja informatiivisemmiksi. Tämä auttaa loppukäyttäjiä* ottamaan huomioon muun muassa turvallisuuteen, terveyden suojeluun sekä taloudelliseen ja ympäristötehokkuuteen liittyvät näkökohdat.
 • Asetuksella pyritään edistämään polttoainetaloudellisia, pitkäikäisiä ja turvallisia renkaita, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän melua.
 • Sillä muutetaan asetusta (EU) 2017/1369 (ks. tiivistelmä).

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetusta

 • sovelletaan henkilöautojen (luokan C1 renkaat), linja-autojen, kevyiden ja raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen sekä kevyiden ja raskaiden perävaunujen (luokan C2 ja C3 renkaat) renkaisiin sekä pinnoitukseen*, kun sopiva suorituskykytesti on saatavilla
 • ei sovelleta tiettyihin rengasluokkiin, kuten ammattikäyttöön tarkoitettuihin maastorenkaisiin, ennen 1 päivää lokakuuta 1990 ensirekisteröityjen ajoneuvojen renkaisiin tai käytettyihin renkaisiin, ellei niitä ole tuotu EU:n ulkopuolisesta maasta.

Rengastoimittajien on:

 • kiinnitettävä yksittäisiin renkaisiin tarra ja kuhunkin rengaserään painettu rengasmerkintä, joka sisältää liitteissä I ja II esitetyt tiedot, ja toimitettava tuoteseloste, joka sisältää liitteessä III täsmennetyt tiedot
 • varmistettava, että rengasmerkintä on selvästi näkyvissä, mieluiten hinnan lähellä mainoksissa ja etämyynnissä tai internet-myynnissä
 • varmistettava, että rengasmerkinnät ja tuoteselosteet ovat tarkkoja
 • tehtävä yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten kanssa, jotka voivat tehdä rutiini- ja satunnaistarkastuksia, ja toimittava välittömästi, jos rikkomuksia havaitaan
 • toimitettava kansallisille viranomaisille tuotetietokannan kautta tekniset tiedot renkaista ja niiden suorituskyvystä ennen niiden myyntiä, jotta viranomaiset voivat tarkistaa rengasmerkintöjen paikkansapitävyyden. Tiedot on toimitettava 1 päivästä toukokuuta 2021 alkaen (ja 30 päivään marraskuuta 2021 mennessä 25 päivän kesäkuuta 2020 ja 30 päivän huhtikuuta 2021 välisenä aikana valmistettujen renkaiden osalta)
 • varmistettava, ettei anneta tai esitetä merkintöjä, merkkejä, tunnuksia tai tekstejä, jotka eivät ole tämän asetuksen mukaisia.

Rengasjakelijoiden on:

 • kiinnitettävä yksittäisiin renkaisiin tarra ja myyntipisteessä olevaan rengaserään painettu rengasmerkintä, joka sisältää vaaditut tiedot
 • varmistettava, että rengasmerkintä näkyy lähellä hintaa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, paperiasiakirjoihin pohjautuvassa etämyynnissä sekä mainoksissa ja internet-myynnissä
 • toimitettava asiakkaille jäljennös rengasmerkinnästä ennen myyntiä, jos renkaat eivät ole näkyvissä
 • kerrottava asiakkaille, mistä he voivat saada tuotetietolomakkeen.

Uusien ajoneuvojen toimittajien ja jakelijoiden on toimitettava asiakkaille renkaiden rengasmerkintä, tuoteseloste ja asiaankuuluva tekninen myynninedistämismateriaali ennen ajoneuvon hankintaa.

Internet-palveluntarjoajien on varmistettava, että niiden sivustoilla renkaita myyvät toimittajat esittävät tarvittavat merkinnät ja tuoteselosteet.

Kansallisten viranomaisten on

 • sallittava lainsäädännön mukaisten renkaiden myynti ja käyttö
 • tarkastettava rengasmerkintöjen tietojen paikkansapitävyys
 • vahvistettava seuraamuksia ja täytäntöönpanoa koskevat säännöt mahdollisten rikkomusten varalta.

Euroopan komissio

Kumoaminen

Asetuksella (EU) 2020/740 kumotaan renkaiden merkitsemisestä annettu asetus (EY) N:o 1222/2009 (ks. tiivistelmä).

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä sovelletaan 1. toukokuuta 2021 alkaen.

TAUSTAA

Rengasmerkintäjärjestelmällä pyritään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja meluhaittoja sekä parantamaan liikenneturvallisuutta. Renkaiden osuus ajoneuvon polttoaineen kulutuksesta on 20–30 prosenttia. Niiden vierintävastuksen vähentäminen auttaa vähentämään päästöjä ja lisää kuluttajien saamia kustannussäästöjä vähentämällä polttoaineen kulutusta.

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Loppukäyttäjä: yksittäinen kuluttaja, kalustopäällikkö tai maantiekuljetusyritys.
Pinnoitus: kunnostettu rengas, jossa kulunut kulutuspinta korvataan uudella materiaalilla.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2020/740, annettu 25 päivänä toukokuuta 2020, renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden ominaisuuksien osalta, asetuksen (EU) 2017/1369 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1222/2009 kumoamisesta (EUVL L 177, 5.6.2020, s. 1–31)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1020, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta (EUVL L 169,25.6.2019, s. 1–44)

Asetukseen (EU) 2019/1020 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/858, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta, asetusten (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/46/EY kumoamisesta (EUVL L 151, 14.6.2018, s. 1–218)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1369, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2017, energiamerkintää koskevien puitteiden vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 1–23)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1222/2009, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta (EUVL L 342, 22.12.2009, s. 46–58)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 661/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista (EUVL L 200, 31.7.2009, s. 1–24)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 02.12.2020

Top