EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ajutised ja liikuvad ehitustööplatsid

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 92/57/EMÜ – tööohutuse ja -tervishoiu miinimumnõuded ajutistel või liikuvatel ehitustööplatsidel

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Selle eesmärk on edendada paremaid töötingimusi ehitusplatsidel, kus töötajad võivad kokku puutuda eriti kõrge riskiga.
 • Sellega kehtestatakse järgmised nõuded:
  • projektide kavandamise ja korraldamise ajal ohutus- ja tervisekaalutluste arvesse võtmine;
  • riskide vältimiseks vastutusahela moodustamine, mis ühendab kõik asjaomased isikud.
 • See on kaheksas üksikdirektiiv raamdirektiivi 89/391/EMÜ tähenduses, millega kehtestatakse üldeeskirjad töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta.

PÕHIPUNKTID

Kohaldamisala

Direktiivi kohaldatakse ajutiste või liikuvate ehitustööplatside* suhtes kõigis avaliku ja erasektori tegevusvaldkondades, sealhulgas tööstus-, põllumajandus-, kaubandus-, haldus-, teenindus-, haridus-, kultuuri- ja vaba aja sektorites.

Seda ei kohaldata puurimise ja kaevandamise suhtes kaevandustööstuses.

Ohutuse ja tervisekaitse kava

Klient* või projektijuht* määrab

 • igale ehitustööplatsile, kus on rohkem kui üks tööettevõtja, ühe ohutuse ja tervishoiu küsimustega tegeleva koordinaatori või mitu sellist koordinaatorit. Kõnealune koordinaator tagab, et enne ehitustööplatsi kasutuselevõtmist koostatakse ohutuse ja tervisekaitse kava;
 • edastab direktiivi III lisa kohaselt koostatud eelteate ehitusplatside kohta, millele kavandatud tööd kestavad kauem kui 30 tööpäeva ja millel tegutseb samal ajal rohkem kui 20 töötajat või millele kavandatud töö maht ületab 500 inimtööpäeva.

Projekti ettevalmistamine

Klient või projektijuht kohaldab direktiivi 89/391/EMÜ üldisi ennetuspõhimõtteid ja ohutusplaani:

 • töökoha projekti ettevalmistamise käigus;
 • arhitektuuriliste ja/või korralduslike valikute tegemisel;
 • töö eri etappides.

Koordinaatorid

 • tagavad üldiste ennetuspõhimõtete rakendamise;
 • koostavad ohutuse ja tervisekaitse kava;
 • koostavad kausta, mis sisaldaks ohutuse ja tervishoiu kohta asjaomast teavet, mida tuleks edaspidiste tööde puhul arvesse võtta.

Projektide rakendamine

Rakendamise ajal koordinaatorid

 • tagavad, et ettevõtjad ja füüsilisest isikust ettevõtjad* kohaldavad asjakohaseid ennetuspõhimõtteid ja järgivad ohutuse ja tervisekaitse kava, kui see on vajalik;
 • korraldavad koostööd tööandjate vahel ohutuse ja tervishoiu küsimustes;
 • koordineerivad töökorraldust, et kontrollida, kas töövõtteid rakendatakse nõuetekohaselt;
 • võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et ehitustööplatsile lubatakse ainult selleks volitatud isikuid.

Klientide, projektijuhtide ja tööandjate vastutus

Isegi kui koordinaator on määratud, ei vabasta see klienti ega projektijuhti ohutuse ja tervishoiuga seotud vastutusest:

 • tööandjad järgivad ohutuse ja tervishoiu miinimumnõudeid ehitustööplatsidel, nagu on sätestatud IV lisas (energiajaotusrajatised, evakuatsiooniteed ja -pääsud, ventilatsioon, temperatuur, liikumisteed, sanitaarvahendid jms). Samuti peavad nad võtma arvesse ohutuse ja tervishoiu küsimustega tegeleva koordinaatori soovitusi;
 • füüsilisest isikust ettevõtjad järgivad ohutusnõudeid, eelkõige seoses töövahendite kasutamise ja isikukaitsega.

Töötajate teavitamine, nõustamine ja osalemine

Vastavalt direktiivile 89/391/EMÜ tuleb töötajaid ja/või nende esindajaid

 • teavitada arusaadaval viisil kõigist meetmetest, mida võetakse nende ohutuse ja tervise tagamiseks ehitustööplatsil;
 • vajadusel nõustada käesoleva direktiiviga hõlmatud küsimustes.

Direktiivi muutmine

Direktiiviga 2007/30/EÜ lihtsustati Euroopa Komisjonile esitatavate direktiivi 89/391/EMÜ ja selle üksikdirektiivide rakendamisaruannete nõudeid. Nüüd peavad ELi riigid esitama ühtse aruande kõigi nende direktiivide rakendamise kohta iga viie aasta järel.

Uuring direktiivi rakendamise kohta avaldati 2017. aastal.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 17. juulist 1992 ning see pidi ELi riikides jõustuma 31. detsembriks 1993.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Ajutised või liikuvad ehitustööplatsid: mis tahes ehitustööplats, kus toimuvad ehitus- või tsiviilehitustööd; selliste tööde mittetäielik nimekiri on toodud I lisas.
Klient: füüsiline või juriidiline isik, kelle jaoks projekt teostatakse.
Projektijuht: füüsiline või juriidiline isik, kes vastutab projekti ja/või projekti täitmise ja/või täitmise järelevalve eest ja tegutseb kliendi nimel.
Füüsilisest isikust ettevõtjad: muu kui töötaja või tööandja, kelle ametialane tegevus aitab kaasa projekti teostamisele.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 24. juuni 1992. aasta direktiiv 92/57/EMÜ tööohutuse ja -tervishoiu miinimumnõuete rakendamise kohta ajutistel või liikuvatel ehitustööplatsidel (kaheksas üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 245, 26.8.1992, lk 6–22)

Direktiivi 92/57/EMÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUV DOKUMENT

Nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiiv 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta (EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1–8)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 26.11.2018

Top