EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tööstusheide

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2010/75/EL tööstusheite kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Selles sätestatakse eeskirjad, mille eesmärk on vältida või, kui see ei ole teostatav, vähendada saasteainete heidet õhku, vette ja pinnasesse ning vältida jäätmete tekkimist, et saavutada keskkonna kaitse kõrge tase.

PÕHIPUNKTID

Kohaldamisala

 • Õigusaktiga hõlmatakse tööstustegevust järgmistes sektorites:
  • energeetika;
  • metallide tootmine ja töötlemine;
  • mineraalsed materjalid;
  • kemikaalid;
  • jäätmekäitlus;
  • ja muud tegevusvaldkonnad, nagu paberimassi ja paberi tootmine, tapamajad ning kodulindude või sigade intensiivkasvatus käitistes.
 • Kõik direktiiviga hõlmatud käitised peavad vältima ja vähendama saastust parima võimaliku tehnika* rakendamisega ning võtma meetmeid, et kasutada energiat tõhusalt, vältida jäätmeteket ja jäätmeid käidelda ning vältida õnnetusi ja piirata nende tagajärgi.

Load

 • Käitistel on õigus tegutseda ainult juhul, kui neil on selleks luba, ning vastavalt loal kehtestatud tingimustele.
 • Loa tingimused põhinevad Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud PVT-järeldustel.
  • Heite piirväärtused tuleb seada tasemele, mis tagab, et saasteaine heide ei ületaks PVT kasutamisega seotud taset, välja arvatud juhul, kui on tõestatud, et see tooks kaasa ebaproportsionaalselt suured kulud võrreldes keskkonnaalase kasuga.
 • Riiklikud asutused peavad viima läbi käitiste korrapärast kontrolli.

Erieeskirjad

Direktiiviga sätestatakse eraldi peatükkides miinimumnõuded konkreetsetele sektoritele. Sealhulgas sätestatakse erieeskirjad seoses järgmisega:

 • põletusseadmed – käitamistegurid, heite piirväärtused, seire ja nõuetele vastavuse eeskirjad;
 • jäätmepõletus- ja -koospõletustehased – käitamisnõuded, heite piirväärtused, seire ja nõuetele vastavuse eeskirjad;
 • orgaanilisi lahusteid kasutavad käitised ja tegevusvaldkonnad – sh heite piirväärtused, vähendamiskavad ja ohtlike ainete asendamise nõuded;
 • titaandioksiidi tootvad käitised – heite piirväärtused, seire eeskirjad ja teatavat laadi jäätmete mis tahes veekogudesse väljutamise keelud.

Kehtetuks tunnistamine

Selle direktiiviga tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse seitse varasemat direktiivi: saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli (IPPC) direktiiv (direktiiv 2008/1/EÜ), suurte põletusseadmete direktiiv (direktiiv 2001/80/EÜ), jäätmete põletamise direktiiv (direktiiv 2000/76/EÜ), lahustite heitkoguste direktiiv (direktiiv 1999/13/EÜ) ja kolm direktiivi titaandioksiidi kohta (78/176/EMÜ, 82/883/EMÜ ja 92/112/EMÜ).

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 6. jaanuarist 2011 ja see pidi ELi riikides jõustuma hiljemalt 7. jaanuariks 2013.

TAUST

 • Direktiiviga 2011/92/EL sätestatakse erinevate avaliku sektori ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise eeskirjad (vt kokkuvõtet).
 • Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Parim võimalik tehnika: heite vältimiseks või vähendamiseks kõige tõhusam tehnika, mis on tehniliselt teostatav ja majanduslikult otstarbekas vastavas tööstussektoris.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) (uuesti sõnastatud) (ELT L 334, 17.12.2010, lk 17–119)

Direktiivi 2010/75/EL hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiiv 2011/92/EL teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (ELT L 26, 28.1.2012, lk 1–21)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 30.06.2020

Top