EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopa roheline kokkulepe

 

KOKKUVÕTE:

komisjoni teatis – Euroopa roheline kokkulepe

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

Selles sätestatakse tegevuskava, mille abil saavutada ELis säästev majandus, muutes kliima- ja keskkonnaprobleemid võimalusteks kõikides poliitikavaldkondades õiglasel ja kaasaval viisil. Euroopa roheline kokkulepe on ELi uus kestliku ning keskkonnasäästlikuma, ohutuma ja tervislikuma majanduskasvu strateegia.

PÕHIPUNKTID

 • Teatis sisaldab tegevuskava konkreetsete meetmetega järgmiste eesmärkide saavutamiseks:
  • tagada, et 2050. aastaks ei teki kasvuhoonegaaside netoheidet;
  • edendada ressursside tõhusat kasutamist, liikudes puhta ringmajanduse suunas;
  • taastada bioloogiline mitmekesisus ja vähendada saastet.
 • Roheline kokkulepe hõlmab kõiki sektoreid; Euroopa Komisjon esitab ettepanekud meetmete võtmiseks mitmes poliitikavaldkonnas:
 • Teatises kirjeldatakse vajalikke investeeringuid ja olemasolevaid rahastamisvahendeid. Komisjon esitas kestliku Euroopa investeerimiskava ja esitab 2020.aastal keskkonnahoidliku rahastamise strateegia.
 • Komisjon tegi ettepaneku võtta vastu ELi kliimaseadus, mis muudab juriidiliseks kohustuseks ELi poliitilise kohustuse olla 2050. aastaks kliimaneutraalne.
 • Õiglase ülemineku mehhanism toetab ELi piirkondi, mis sõltuvad suuresti väga süsinikumahukast tegevusest.
 • Komisjon algatab kliimapakti, et kodanikud ja sidusrühmad saaksid kaasa rääkida ja osaleda uute kliimameetmete kavandamisel, teabe jagamisel, rohujuuretasandi algatuste käivitamisel ja selliste lahenduste tutvustamisel, mida teised võivad järgida.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele – Euroopa roheline kokkulepe (COM(2019) 640 final, 11.12.2019)

Viimati muudetud: 23.04.2020

Top