EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pozastavení dovozního cla pro některé zbraně a vojenskou výzbroj

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 150/2003 o pozastavení dovozní clo pro některé zbraně a vojenskou výzbroj

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Cílem tohoto nařízení je pozastavit dovozního cla pro některé zbraně a vojenskou výzbroj s cílem umožnit orgánům zemí EU, jež zodpovídají za obranu, obstarávat nejlepší dostupné vojenské vybavení na světě.

Nařízení je použitelné pouze pro zboží dovezené orgány vojenské obrany zemí EU nebo jejich jménem.

KLÍČOVÉ BODY

Pozastavení cla

Nařízení pozastavuje clo podle společného celního sazebníku vztahující se na zbraně a vojenské vybavení za podmínky, že je toto zboží používáno ozbrojenými silami zemí EU (nebo jejich jménem), například:

  • na ochranu území zemí EU,
  • účast při mezinárodních operacích k udržování míru,
  • jiné operace, jako ochrana občanů EU.

Příloha I nařízení stanoví seznam zboží, které je způsobilé k udělení této výjimky. Jakékoliv vybavení, které není uvedeno v nařízení nebo jeho přílohách, podléhá clu, a to i pokud je dováženo ozbrojenými silami některé země EU.

Dotčené zboží

Zbožím, kterého se týká pozastavení cla, je střelivo, včetně dílů a příslušenství, některé vzácné plyny, výbušniny, rozbušky, některé fotografické materiály a určité chemické výrobky.

V nařízení se také ukládá pozastavení cla na dovezené součásti a montážní bloky určené k montáži do zboží nebo k připevnění ke zboží uvedenému v přílohách, nebo které jsou nezbytné pro odborný výcvik nebo zkoušení zboží.

Soukromé společnosti

Soukromé společnosti se sídlem v EU budou moci dovážet výrobky bez cla za podmínky, že jsou výrobci příslušného vojenského vybavení a že poskytují konečné výrobky zodpovědným orgánům vojenské obrany zemí EU. Všechna ostatní použití podléhají clu.

POSTUPY A KONTROLY

Osvědčení

K návrhu na propuštění tohoto zboží do volného oběhu musí být přiloženo osvědčení vydané příslušným orgánem země EU, pro jejíž ozbrojené síly je toto zboží určeno.

Vzor tohoto osvědčení je uveden v příloze III nařízení. Předkládá se celním orgánům dovážející země EU, společně s dotyčným zbožím.

Vojenské tajemství

Z důvodu zajištění vojenského tajemství existují pro udělení pozastavení cla zvláštní správní postupy: orgány odpovědné za národní ochranu mohou vydat osvědčení namísto běžných celních orgánů. Orgány musejí být o těchto skutečnostech informovány.

Celní dohled

Příslušné výrobky podléhají podmínkám konečného použití stanovených v Celním kodexu EU, tj. jejich používání bude probíhat pod dohledem. Celní dohled nad konečným použitím skončí po třech letech ode dne propuštění do volného oběhu.

Za účelem celního dohledu musí příslušný orgán, který vydává osvědčení nebo používá dotyčné zboží, informovat celní orgány dané země o jakémkoliv jiném použití, než které je uvedeno v nařízení.

Výměna informací

Země EU musí sdělit názvy orgánů, které jsou oprávněny vydat osvědčení. Evropská komise zašle tyto informace celním orgánům ostatních zemí EU.

Země EU musí informovat Komisi o provádění nařízení a každoročně zasílat Komisi informace ohledně počtu vydaných osvědčení spolu s celkovou hodnotou a hrubou hmotností zboží dovezeného podle tohoto nařízení.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Je platný ode dne 1. ledna 2003.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Rady (ES) č. 150/2003 ze dne 21. ledna 2003 o pozastavení dovozního cla pro některé zbraně a vojenskou výzbroj (Úř. věst. L 25, 30.1.2003, s. 1–6)

Poslední aktualizace 10.11.2017

Top