EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

 • Jeho cílem je vyjasnit a zjednodušit pravidla pro mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy na území EU a podmínky, za kterých mohou dopravci nerezidenti poskytovat vnitrostátní dopravní služby v rámci určité země EU.
 • Mění nařízení (EC) č. 561/2006 o době řízení v oblasti silniční dopravy (viz shrnutí).
 • Zrušuje a nahrazuje nařízení (EHS) č. 684/92 a nařízení (ES) č. 12/98.

KLÍČOVÉ BODY

Volný pohyb služeb

Podnikateli v silniční osobní dopravě je povoleno provozovat autokary a autobusy mezinárodní linkovou dopravu, včetně zvláštní linkové dopravy, a příležitostnou dopravu bez diskriminace na základě státní příslušnosti nebo místa usazení, pokud:

 • je oprávněn v zemi EU, v níž je usazen, provozovat linkovou dopravu v souladu s podmínkami přístupu na trh stanovenými vnitrostátními právními předpisy,
 • splňuje podmínky EU o přístupu k povolání podnikatele ve vnitrostátní a mezinárodní silniční osobní dopravě,
 • splňuje podmínky stanovené právními předpisy EU, které se týkají norem pro řidiče a vozidla.

Licence EU (Společenství)

 • Mezinárodní osobní přepravu autokary a autobusy lze provozovat na základě licence EU vydané příslušnými orgány země EU usazení.
 • Licence se vydává na jméno podnikatele v silniční osobní dopravě na dobu až deseti let s možností prodloužení platnosti a je nepřenosná.
 • Země EU mohou rozhodnout, že se licence EU vztahuje rovněž na vnitrostátní dopravu.

Linková doprava podléhající povolení

 • Povolení se vydává na jméno podnikatele v silniční osobní dopravě na dobu až pěti let a je nepřenosné. Podnikatel v silniční osobní dopravě, kterému bylo povolení uděleno, však může provozovat dopravu prostřednictvím subdodavatele, pokud s tím příslušné orgány v zemi EU, na jejímž území je výchozí bod.
 • Povolení se uděluje po dohodě s příslušnými orgány všech zemí EU, na jejichž území nastupují nebo vystupují cestující. Povolení musí uvádět:
  • druh dopravy,
  • trasu,
  • zastávky a jízdní řád a
  • dobu platnosti povolení.
 • Opravňují svého držitele k provozování linkové dopravy na územích všech zemí EU, jimiž prochází uvedená trasa.
 • Povolení, včetně prodloužení platnosti a změny povolení, bude vydáno s výjimkou případů, kdy:
  • žadatel není schopen provozovat potřebnou dopravu vozidly, která jsou mu bezprostředně dostupná,
  • žadatel porušil vnitrostátní nebo mezinárodní právní předpisy o silniční dopravě,
  • v případě žádosti o prodloužení povolení již nejsou splněny podmínky pro udělení tohoto povolení,
  • země EU rozhodne, že dotyčná doprava by vážně ovlivnila funkčnost srovnatelné dopravy, na niž se vztahuje jedna či více smluv o veřejných službách,
  • země EU rozhodne, že hlavním cílem dopravy není přeprava cestujících mezi zastávkami v různých zemích EU.
 • S výjimkou případů vyšší moci* musí provozovatel linkové dopravy přijmout všechna opatření k zajištění dopravní obslužnosti, která odpovídá normám pro kontinuitu, pravidelnost a přepravní kapacitu a je v souladu s podmínkami stanovenými příslušným orgánem.

Kabotáž *

Kabotáž je povolena pro následující dopravu:

 • vnitrostátní silniční osobní dopravu prováděnou dočasně podnikatelem v silniční osobní dopravě v hostitelské zemi EU,
 • nástup a výstup cestujících v téže zemi EU v rámci linkové mezinárodní dopravy za podmínky, že kabotáž není hlavním cílem této dopravy.

Kontroly a sankce

 • Podnikatelé v silniční osobní dopravě provozující linkovou dopravu vydají jednotlivou nebo souhrnnou jízdenku, která uvádí výchozí a cílový bod cesty, dobu platnosti jízdenky a cenu přepravy.
 • V případě závažného porušení právních předpisů EU v oblasti silniční dopravy přijmou příslušné orgány země EU, v níž je usazen dotčený podnikatel v silniční osobní dopravě, vhodná opatření, jež mohou zahrnovat varování nebo uložení správních sankcí.
 • Pokud právní předpisy EU v oblasti silniční dopravy vážně poruší podnikatel v silniční osobní dopravě nerezident, předá země EU, na jejímž území bylo porušení zjištěno, příslušným orgánům země EU, v níž je podnikatel v silniční osobní dopravě usazen, popis porušení, kategorii, druh a závažnost porušení a uložené sankce.
 • Všechna vážná porušení musí být zaznamenána ve vnitrostátním elektronickém rejstříku podniků silniční dopravy.

Pandemie COVID-19

Nařízení (EU) 2020/698 stanovuje zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení a odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy. Nařízení prodlužuje platnost licence Společenství stanovené v nařízení (EU) č. 1073/2009 o 6 měsíců.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí od 4. prosince 2011. Nařízení (ES) 1073/2009 upravuje a nahrazuje nařízení (EHS) č. 684/92 a (ES) č. 12/98 (a následné změny).

KONTEXT

Další informace naleznete zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Vyšší moc: neobvyklé a nepředvídatelné okolnosti, jež jsou pro dotyčný subjekt cizí a jejichž důsledkům se i přes vynaložení veškeré náležité péče nemohl vyhnout.
Kabotáž: vnitrostátní přeprava cestujících prováděná dopravci nerezidenty.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006 (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 88–105)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1073/2009 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 ze dne 25. května 2020, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení a odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy (Úř. věst. L 165, 27.5.2020, s. 10–24)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 1–14)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 30.07.2020

Top