EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Transevropské sítě (TEN)

Transevropské sítě (TEN) mají vytvářet moderní a efektivní infrastrukturu pro spojení evropských regionů a vnitrostátních sítí. Sítě TEN jsou důležité pro správné fungování jednotného trhu Evropské unie (EU) a pro zaměstnanost, protože zajišťují volný pohyb zboží, osob a služeb.

Články 170, 171, 172 a 194 Smlouvy o fungování Evropské unie poskytují právní základ pro transevropské sítě, které existují ve třech odvětvích činnosti:

  • transevropské dopravní sítě (TEN-T) zahrnují projekty společného zájmu, jež vytvářejí novou dopravní infrastrukturu nebo modernizují stávající infrastruktury, uzavírají mezery, odstraňují hlavní překážky a eliminují technické překážky pro plynulost dopravy mezi členskými státy EU,
  • transevropské energetické sítě (TEN-E) zahrnují odvětví elektřiny a zemního plynu. Jejich cílem je propojit energetickou infrastrukturu členských států EU, což napomůže vytvoření jednotného energetického trhu a přispěje bezpečnosti dodávek,
  • transevropské telekomunikační sítě (eTEN) mají za cíl odstranit digitální překážky bránící vytvoření jednotného digitálního trhu a dosáhnout cílů EU napojením všech domácností v EU na internet.

Nástroj pro propojení Evropy (CEF), fond původně vytvořený na období 2014–2020 s cílem stimulovat investice do sítí TEN a využívat financování ze soukromého i veřejného sektoru, byl rozšířen na období 2021–2027 víceletého finančního rámce. Dále uvádíme částky přidělené na program z rozpočtu EU.

  • Doprava. 11,4 miliardy EUR (plus převod 10 miliard EUR z fondu soudržnosti), z čehož je 1,4 miliardy EUR vyčleněno na chybějící významné přeshraniční železniční spojení mezi zeměmi soudržnosti.
  • Energetika. 5,2 miliardy EUR.
  • Digitální infrastruktura. 1,8 miliardy EUR.

Směrnice (EU) 2021/1187 urychluje opatření pro rozvoj realizace transevropské dopravní sítě harmonizací postupů udělování povolení potřebných k provádění jistých projektů. Nová pravidla „chytrého sítě TEN-T“ vyjasňují postupy, které musí dodržovat navrhovatelé projektů v souvislosti s udělováním povolení a zadáváním veřejných zakázek u přeshraničních projektů. Směrnice se vztahuje na projekty, které jsou součástí předem identifikovaných částí hlavní sítě TEN-T. Také se vztahuje na další projekty na koridorech hlavní sítě, jejichž celkové náklady jsou vyšší než 300 milionů EUR. Na projekty výlučně se vztahující k telematice a dalším novým technologiím se směrnice nevztahuje, protože jejich zavádění se neomezuje na hlavní síť TEN-T. Členské státy ale mohou uplatnit tuto směrnici na další projekty na hlavní a globální síti TEN-T jako součást širšího harmonizovaného přístupu k projektům v oblasti dopravní infrastruktury.

VIZ TAKÉ

Top