EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Събиране на доказателства по граждански и търговски дела (до 2022 г.)

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 1206/2001 относно сътрудничеството между съдилища на държавите от ЕС при събирането на доказателства по граждански или търговски дела

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Целта му е да се подобри и опрости съдебното сътрудничество между държавите от ЕС и да се ускори събирането на доказателства в съдебните производства по граждански или търговски дела.

Регламент (ЕС) № 1206/2001 се отменя и заменя с Регламент (ЕС) 2020/1783 (вж. резюмето), считано от 1 юли 2022 г.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

Регламентът се прилага при граждански и търговски дела, когато съдът на държава от ЕС:

 • поиска да получи доказателства от компетентния съд на друга държава на ЕС;
 • поиска разрешение да събира доказателства в друга държава от ЕС.

Искането трябва да бъде за получаване на доказателства, предназначени за употреба в съдебни производства, които са започнали или са в процес на разглеждане.

Пряко предаване между съдилищата

Държавите от ЕС трябва да изготвят списък със съдилищата, упълномощени да получават доказателства, и да укажат тяхната териториална или специална юрисдикция (напр. специален съд, който може да има правомощия да конфискува имущество, придобито от престъпна дейност). Исканията се предават пряко от съда, пред който се разглеждат или планират производствата („молещ съд“), на съда на държавата от ЕС, който събира доказателства („замолен съд“).

Всяка държава от ЕС трябва да определи централен орган, който отговаря за:

 • предоставянето на информация на съдилищата;
 • търсенето на решения на всякакви затруднения по отношение на предаването;
 • препращането в изключително случаи на дадено искане до компетентния съд.

Форма и съдържание на искането

Искането трябва да бъде подадено чрез формуляра, посочен в настоящия регламент. Този формуляр съдържа определена информация, напр.:

 • имената и адресите на страните по производствата,
 • естеството и предмета на делото,
 • описание на събирането на доказателства, което трябва да се извърши.

Исканията трябва да се изготвят на официалния език на държавата от ЕС на компетентния съд или на всеки друг език, който държавата посочва, че може да приеме.

Изпълнение

Исканията се изпълняват в съответствие с правото на замолената държава от ЕС. Искането трябва да се изпълни в рамките на 90 дни от получаването му.

Изпълнението на дадено искане може да бъде отказано само ако:

 • искането не попада в обхвата на регламента (ако, например, то се отнася за наказателни производства или такива, които не са граждански или търговски);
 • изпълнението на искането не попада в рамките на функциите на съдебната власт;
 • искането е непълно;
 • лице, за което е поискано изслушване, се позовава на правото си да откаже или му е забранено да предоставя доказателства;
 • дадена страна не е заплатила депозита или авансовото плащане по отношение на разходите за консултиране с експерт.

Когато дадено искане е отказано, замоленият съд трябва да уведоми молещия съд в рамките на 60 дни от получаването на искането.

Ако правото на държавата на молещия съд го позволява, представители на съда на тази държава имат право да присъстват, когато замоления съд изпълнява поискания акт. Страните и техните представители (ако има такива) също могат да присъстват.

Регламентът не изключва 2 или повече държави от ЕС да сключват или да поддържат споразумения за ускоряване или опростяване на изпълнението на дадено искане.

Доклад

През 2007 г. Европейската комисия публикува доклад относно прилагането на регламента. В него се стига до заключението, че все още трябва да бъдат предприети определени мерки, за да се подобри функционирането му. Те се отнасяха до:

 • подобряване на нивото на познаване на регламента от страна на лицата, упражняващи юридическите професии;
 • гарантиране на спазването на срока от 90 дни, определен за изпълнение на исканията;
 • по-широко използване на технологиите, по-специално видеоконференциите.

Обществено допитване

През декември 2017 г. Комисията започна обществено допитване относно модернизирането на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела в ЕС. Допитването обхваща както Регламент (ЕО) № 1393/2007 относно връчването на документи, така и регламента, обхванат в настоящото резюме.

Отмяна

Регламент (ЕО) № 1206/2001 се отменя и заменя с Регламент (ЕС) 2020/1783, считано от 1 юли 2022 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Регламентът се прилага от 1 януари 2004 г. с изключение на:

 • член 19 (по отношение на изготвянето от Комисията на ръководство за прилагане на правилата),
 • член 21 (списък със споразуменията или договореностите в сила между държавите от ЕС, които те трябва да предоставят на Комисията) и
 • член 22 (информация, която държавите от ЕС трябва да предоставят на Комисията, относно правилата за управление на дейността на техните национални съдилища и компетентни органи),

всички от които се прилагат от 1 юли 2001 г.

Дания не участва в този регламент.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 година относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (ОВ L 174, 27.6.2001 г., стр. 1—24)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 1206/2001 са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 година относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета (ОВ L 324, 10.12.2007 г., стр. 79—120)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 11.12.2020

Top