Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Νεολαία

Η πολιτική για τη νεολαία είναι πρωτίστως αρμοδιότητα των χωρών της ΕΕ. Δυνάμει του άρθρου 165 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δράση της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα «έχει ως στόχο να ευνοεί την ανάπτυξη των ανταλλαγών νέων, καθώς και οργανωτών κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων, και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στο δημοκρατικό βίο της Ευρώπης».

Οι χώρες της ΕΕ συνεργάζονται στον τομέα της νεολαίας από το 2002. Το παρόν πλαίσιο, η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία (2010-2018), οργανώνεται γύρω από 8 τομείς δράσης, με βάση μια διατομεακή προσέγγιση: εκπαίδευση και κατάρτιση, απασχόληση και επιχειρηματικότητα, υγεία και ευεξία, εθελοντικές δραστηριότητες, κοινωνική ένταξη, νεολαία και ο κόσμος, πολιτισμός και δημιουργικότητα, καθώς και συμμετοχή στη δημοκρατική διαδικασία και στην κοινωνία. Η συνεργασία αφορά την αξιοποίηση των εμπειριών των υπολοίπων, την ανταλλαγή και αύξηση των γνώσεων κοινού ενδιαφέροντος, τον διάλογο με τους νέους, την παρακολούθηση της προόδου και την κινητοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Ο διαρθρωμένος διάλογος, για παράδειγμα, επιτρέπει στους νέους να εκφράσουν τις απόψεις τους και να τις συζητήσουν με την ΕΕ και τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής σε εθνικό επίπεδο.

Τα προγράμματα για τη νεολαία υφίστανται εδώ και 25 χρόνια. Το 2013, η ΕΕ ενέκρινε το πρόγραμμα Erasmus+ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020. Το πρόγραμμα Erasmus+ δίνει στους νέους τη δυνατότητα να σπουδάσουν, να συμμετέχουν σε κατάρτιση και εθελοντισμό στο εξωτερικό, στηρίζεται στην ικανότητα των οργανώσεων νεολαίας και εργασίας των νέων και στηρίζει συμπράξεις επίσης με οργανώσεις εκτός νεολαίας.

Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας διαδίδει πληροφορίες και ευκαιρίες σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο οι οποίες ενδιαφέρουν τους νέους, γύρω από 8 θέματα, σε 33 χώρες, όπως μια πλατφόρμα όπου οι νέοι μπορούν να βρουν ευκαιρίες εθελοντισμού στο εξωτερικό. Διατίθεται σε 27 γλώσσες.

Ως απάντηση στα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων, ειδική στήριξη με στόχο τους νέους χορηγείται στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για την ανεργία. Η Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων της ΕΕ (2013) διέθεσε 6 δις ευρώ ώστε να χορηγηθεί επιπρόσθετη στήριξη στις περιφέρειες και τα άτομα που αντιμετωπίζουν τα σοβαρότερα προβλήματα με την ανεργία και την αεργία των νέων. Επίσης, η ΕΕ συνέστησε στις χώρες μέλη της να προβλέψουν Εγγυήσεις για τη νεολαία, οι οποίες επιδιώκουν να διασφαλίζουν ότι, μέσα σε 4 μήνες μετά την αποχώρηση από το σχολείο ή την απώλεια εργασίας, τα άτομα ηλικίας κάτω των 25 ετών, μπορούν είτε να βρουν εργασία καλής ποιότητας, μαθητεία, πρακτική άσκηση είτε δυνατότητα συνέχισης της εκπαίδευσης.