Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Ungdom

Det ungdomspolitiske område er hovedsagligt EU-landenes ansvar. I henhold til artikel 165, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal EU's indsats på området være at »tilskynde til udvikling af udvekslingen af unge og ungdomsledere og fremme de unges deltagelse i det demokratiske liv i Europa«.

EU-landene har samarbejdet på ungdomsområdet siden 2002. Den aktuelle ramme, EU-strategien for unge (2010-2018), består af otte handlingsområder, der bygger på en tværsektoriel tilgang: uddannelse, beskæftigelse og iværksætterkultur, sundhed og trivsel, frivilligt arbejde, social inkludering, unge og verden, kultur og kreativitet samt deltagelse i den demokratiske proces og samfundet. Samarbejdet omfatter at lære af hinandens erfaringer, udveksling og udvikling af viden af fælles interesse, dialog med unge, overvågning af resultater og mobilisering af finansieringsprogrammer. Den strukturerede dialog giver for eksempel unge mulighed for at udtrykke deres synspunkter og drøfte dem med EU og nationale beslutningstagere.

Programmer for unge har eksisteret i 25 år. I 2013 vedtog EU programmet Erasmus+ for uddannelse, ungdom og idræt for perioden 2014-2020. Erasmus+ giver unge mulighed for at studere, komme i praktik og udføre frivilligt arbejde i udlandet, det opbygger ungdomsarbejde og ungdomsorganisationers kapacitet og støtter partnerskaber, også med organisationer uden for ungdomsområdet.

Den Europæiske Ungdomsportal deler information og muligheder af interesse for unge på EU-plan og nationalt plan inden for otte områder i 33 lande, såsom en platform, hvor unge kan finde muligheder for frivilligt arbejde i udlandet. Den er tilgængelig på 27 sprog.

På grund af den høje ungdomsarbejdsløshed er støtte målrettet til unge en del af EU's beskæftigelsespolitik. EU's ungdomsbeskæftigelsesinitiativ (2013) afsatte 6 mia. EUR til støtte til de regioner og enkeltpersoner, der kæmper mest med ungdomsarbejdsløshed og inaktivitet. EU anbefalede også EU-landene at oprette ungdomsgarantiordninger, der skal sikre, at personer under 25 år enten kan finde et godt job, en læreplads, en praktikplads eller videreuddanne sig inden for fire måneder, efter de er blevet arbejdsløse eller har forladt det formelle uddannelsessystem.