Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ρήτρα αποχώρησης

Το άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει έναν μηχανισμό για την ακούσια και μονομερή αποχώρηση μιας χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Μια χώρα της ΕΕ που επιθυμεί να αποσυρθεί πρέπει να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για αυτήν την πρόθεσή της. Ζητείται, τότε, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να παρέχει καθοδήγηση για τη σύναψη συμφωνίας, η οποία ορίζει τις κανονιστικές ρυθμίσεις για την αποχώρηση αυτής της χώρας.

Η εν λόγω συμφωνία συνάπτεται για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από το Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, αφού έχει λάβει τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι Συνθήκες της ΕΕ παύουν να ισχύουν για την εν λόγω χώρα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας, ή εντός δύο ετών από την κοινοποίηση της αποχώρησης. Το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να παρατείνει αυτήν την περίοδο.

Οποιαδήποτε χώρα έχει αποχωρήσει από την ΕΕ μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα για να προσχωρήσει εκ νέου. Θα πρέπει να υπαχθεί στη διαδικασία προσχώρησης.