Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Λευκές βίβλοι

Οι λευκές βίβλοι που εκδίδονται από την Επιτροπή είναι έγγραφα που περιλαμβάνουν προτάσεις δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε συγκεκριμένους τομείς. Σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελούν προέκταση των πράσινων βίβλων, σκοπός των οποίων είναι η έναρξη διαδικασίας διαβουλεύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο σκοπός μιας λευκής βίβλου είναι να βοηθήσει να αρχίσει μια συζήτηση με το κοινό, τους ενδιαφερόμενους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προκειμένου να καταστήσει εύκολη την επίτευξη συναίνεσης. Η λευκή βίβλος της Επιτροπής του 1985 για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς αποτελεί ένα παράδειγμα προσχεδίου που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο και είχε ως αποτέλεσμα να εγκριθεί νομοθεσία ευρέος φάσματος στον εν λόγω τομέα.

Πρόσφατες λευκές βίβλοι της Επιτροπής είναι:

  • η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης (2009)·
  • Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών (2011)·
  • Ατζέντα για επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις (2012)·
  • προς έναν αποτελεσματικό έλεγχο των συγχωνεύσεων (2014).